• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

 

Ieškomi darbdaviai

Dingus darbdaviui darbuotojai atsiduria tarsi tarp dangaus ir žemės: įmonės veikla stoja, atlyginimai nemokami, o kreiptis pagalbos į valstybę negalima – juk oficialiai žmonės tebedirba. Dingusių darbdavių problema išryškėjo 2008 m., prasidėjus ekonominei krizei, tačiau net ir augant ekonomikai, ji išlieka aktuali. Valstybinėje darbo inspekcijoje ir jos teritoriniuose padaliniuose kiekvienais metais yra registruojami skundai dėl dingusių darbdavių, ir vis daugiau darbuotojų gauna pažymas, kuriose konstatuojama apie darbo sutarties pasibaigimą, t. y. kad jų darbo santykiai įmonėse pasibaigę.

Išeitis – kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją
Darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 53 straipsnio 6 punktas ir 65 straipsnio 9 dalis bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-340 „Dėl darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatos. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. EV-95 yra patvirtintas Darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kuris nustato inspektorių vykdomų tyrimų dėl darbo sutarties pasibaigimo atlikimo ir įforminimo procedūras bei su jomis susijusios informacijos talpinimą Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje.

Pagal Aprašą darbuotojas, norėdamas nutraukti darbo sutartį su darbdaviu, kurio buvimo vieta nežinoma arba kuris yra miręs, turi pateikti Valstybinei darbo inspekcijai paštu, per kurjerį, elektroninėmis priemonėmis (patvirtinus elektroniniu parašu) ar tiesiogiai rašytinį prašymą dėl darbo sutarties pasibaigimo (toliau – prašymas) pagal prašymo pavyzdinę formą.
Rašytinis prašymas valstybine kalba arba turi vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka turi būti darbuotojo pasirašytas, jame nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, taip pat darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, telefonas (jei darbuotojui jie yra žinomi) arba darbdavio pavadinimas, buveinės ir veiklos vykdymo adresai (jei darbuotojas juos žino). Prašyme nurodyti duomenys ryšiui palaikyti – telefono numeris, el. pašto adresas nėra privalomi. Prie prašymo turi būti pridedama darbuotojo darbo sutartis (jeigu darbuotojas ją turi) bei kiti dokumentai, reikšmingi tyrimo atlikimui. Jeigu su prašymu kreipiasi darbuotojo atstovas, nurodomas atstovo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ar jo kopija ir darbuotojas, kurio vardu jis kreipiasi.

Informacija apie pradėtą tyrimą dėl darbdavio buvimo vietos nustatymo pateikiama Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainės skiltyje ,,Ieškomi darbdaviai“.

Darbo sutarties pasibaigimo pažyma – per 10 dienų arba 5 darbo dienas
Praėjus 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos ir nenustačius darbdavio ar/ir darbdaviui atstovaujančio asmens buvimo vietos, kitą darbo dieną Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius darbuotojui išduoda (jei darbuotojas arba jo atstovas prašo) patvirtintos formos pažymą, kurioje konstatuoja darbo sutarties pasibaigimą ir pažymos išdavimo dieną iš interneto svetainės pašalina informaciją apie pradėtą patikrinimą.
Pažyma (elektroninio dokumento nuorašas (toliau - nuorašas)), darbuotojo prašymu, gali būti įteikiama darbuotojui ar jo įgaliotam asmeniui atvykus į Valstybinę darbo inspekciją arba išsiunčiama darbuotojo ar jo įgalioto asmens nurodytu elektroninio pašto adresu, kartu su elektroniniu kvalifikuotu parašu pasirašytu (toliau - ADOC) dokumentu. Jei elektroninio pašto adresas prašyme nėra nurodytas, pažymos nuorašas siunčiamas paštu.
Pažyma gali būti išduota per trumpesnį nei 10 darbo dienų terminą, jeigu jau buvo atliktas tyrimas ir konstatuota, kad darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma ir nuo to laiko nepraėjo daugiau kaip 3 mėnesiai.

Prašymas dėl darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavys yra miręs, išnagrinėjamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, ir jeigu yra nustatoma, kad darbdavys yra miręs, kitą darbo dieną Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius darbuotojui patvirtintos formos pažymą, kurioje konstatuoja darbo sutarties pasibaigimą. Pažyma (nuorašas), darbuotojo prašymu, gali būti įteikiama darbuotojui ar jo įgaliotam asmeniui atvykus į Valstybinę darbo inspekciją arba išsiunčiama darbuotojo ar jo įgalioto asmens nurodytu elektroninio pašto adresu, kartu su ADOC dokumentu. Jei elektroninio pašto adresas prašyme nėra nurodytas, pažymos nuorašas siunčiamas paštu. Darbo sutartis laikoma pasibaigusia nuo darbdavio mirties dienos. Darbo sutartis laikoma pasibaigusia nuo darbdavio mirties dienos.
Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius, per 2 darbo dienas nuo pažymos apie darbo santykių pasibaigimą darbuotojui išdavimo dienos, informuoja VSDFV teritorinį skyrių. Pažyma (ADOC dokumentas) su lydraščiu, pasirašytu elektroniniu kvalifikuotu parašu išsiunčiama per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (e.pristatymas sistema).

Naudingiau yra susitarti su darbdaviu
Nors darbuotojai, dingus darbdaviui, nėra itin aktyvūs siekdami įforminti pasibaigusius darbo santykius, Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, neretai pasitaiko atvejai, kai asmens pateikta informacija apie dingusį darbdavį nepasitvirtina: kartais darbuotojai tiesiog „permeta“ darbo inspektoriams naujų darbdavio kontaktų paiešką. Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriams susisiekus su darbdaviu, darbo sutartis lieka galioti. Tiesa, darbuotojams yra naudingiau susitarti su darbdaviu dėl darbo sutarties nutraukimo – Valstybinei darbo inspekcijai konstatavus darbo sutarties pasibaigimą, iš pareigų atleidžiamas darbuotojas netenka teisės į išeitinę išmoką. Taigi galimybė konstatuoti darbo sutarties pasibaigimą Valstybinės darbo inspekcijos pagalba, nors ir efektyvi, yra kraštutinė priemonė siekiant padėti tašką darbo santykiuose.

Dėl neišmokėto atlyginimo galima kreiptis į darbo ginčų komisijas
Dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų išmokų, susijusių su darbo teisiniais santykiais, priteisimo darbuotojai turi teisę kreiptis į darbo ginčų komisijas, kurios yra įsteigtos prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinių skyrių. Tokia valstybės pagalba atgaunant darbo užmokestį darbuotojai gali pasinaudoti nepriklausomai nuo to, ar jie, darbdaviui dingus, kreipėsi į Valstybinę darbo inspekciją dėl darbo sutarties pasibaigimo, ar ne.

Darbo santykių nutraukimas darbdavio bankroto atveju
Darbdaviui iškėlus bankroto bylą per tris darbo dienas arba šio kodekso 63 straipsnio 1 dalyje nurodyto grupės darbuotojų atleidimo atveju – ne vėliau kaip per septynias darbo dienas nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo arba nuo kreditorių susirinkimo sprendimo vykdyti įmonės bankroto procesą ne teismo tvarka priėmimo dienos bankroto administratorius raštu įspėja darbuotojus apie būsimą darbo sutarties nutraukimą ir penkioliktą darbo dieną nuo tokio įspėjimo įteikimo dienos su jais nutraukiamos darbo sutartys. Tokiu pat būdu darbo sutartis nutraukiama, kai kreditorių surinkime kreditoriai nutarė įmonės bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka.
Darbo sutartį nutraukiant dėl darbdaviui paskelbtos bankroto bylos atleidžiamiems darbuotojams išmokama dviejų jų vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka, o jeigu jų darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – pusės jų vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

Pažymėtina, kad įmonei bankrutavus, su darbo santykiais susiję darbuotojų reikalavimai tenkinamai pirma eile kartu su kitais Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 94 straipsnio 1 dalyje kreditoriniais reikalavimais.
Jei bankrutavusios įmonės turto nepakanka atsiskaityti su darbuotojais, dalis neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų išmokų gali būti mokami iš Garantinio fondo lėšų. Atkreipiame dėmesį, kad dėl išmokos iš Garantinio fondo, darbuotojas (darbuotojai) dėl su darbo santykiais neišmokėtų sumų, įsiteisėjus teismo nutarčiai arba kreditorių susirinkimo sprendimui patvirtinti darbuotojų reikalavimus, susijusius su darbo santykiais, ne vėliau kaip per 6 mėnesius kreipiasi į nemokumo administratorių.  Iš Garantinio fondo lėšų darbuotojui bus išmokama ne daugiau kaip šešių minimaliųjų mėnesinių algų dydžio išmoka už ne ilgesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį. (Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo 7 ir 8 straipsniai.)

Visais su darbo įstatymais ar darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais susijusiais klausimais galima pasikonsultuoti telefonu (8 5) 213 9772, raštu ar tiesiogiai kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją arba VDI profilyje socialiniame tinkle „Facebook“.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 53 straipsnio 6 punktu bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A1-340 „Dėl Darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, tvarkos aprašo patvirtinimo“, Valstybinė darbo inspekcija, atlikdama jai priskirtą funkciją, informuoja, kad bus pradėtas tikrinimas dėl toliau išvardytų darbdavių (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdaviui atstovaujančių asmenų buvimo vietos nustatymo.

Valstybinei darbo inspekcijai nenustačius pateikiamame sąraše esančio darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavį atstovaujančio asmens buvimo vietos, vadovaujantis Darbo kodekso 53 straipsnio 6 punktu, bus konstatuotas darbo sutarties pasibaigimas tarp šio darbdavio ir prašymą pateikusio darbuotojo.
Darbdavius (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdaviui atstovaujančius asmenis, esančius sąraše, prašome nedelsiant kreiptis į tuos Valstybinės darbo inspekcijos teritorinius skyrius, kurių teritorijoje jie vykdo savo veiklą, arba į Valstybinės darbo inspekcijos administraciją (Algirdo g. 19, Vilnius) dėl tyrimo nutraukimo.

Ieškomų darbdavių paieška:
DarbdavysĮmonės pavadinimasĮmonės kodasĮmonės adresas
TADAS VILINAUSKASUAB "EMA Via"302434888Šilutės r. sav., Saugų sen., Lapalių k., Sodų g. 1G
Serhii MaltsevUAB "Previta"303222678Šaulio g. 2, Molainių k., Panevėžio r.
VIKTORIIA RARAHOVSKAUAB "VZM"305608949Vilnius, m. Eišiškių pl. 47-312
Rimvydas ValionisUAB "Inlogo cargo"304557188Kareivių g. 11B, Viknius
Rasryslav RarahovskyiUAB "Rolidas"304231840Kauno g. 3A, Vilnius
Edgaras SkužinskasUAB TEstata305984990V.Nagevičiaus 3, Vilnius
Narimantas GrigaitisUAB "Nalgas"305321415Draugystės g. 17-1, Kaunas
Arūnas VaičiūnasUAB "Geogelmės"304892642Alytaus r. sav., Daugai, Ežero g. 26-2
Andrii HrinevichUAB Ledira304954001V. Nagevičiaus g.3, Vilnius