• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Ieškomi darbdaviai

Dingus darbdaviui darbuotojai atsiduria tarsi tarp dangaus ir žemės: įmonės veikla stoja, atlyginimai nemokami, o kreiptis pagalbos į valstybę negalima – juk oficialiai žmonės tebedirba. Dingusių darbdavių problema išryškėjo 2008 m., prasidėjus ekonominei krizei, tačiau net ir augant ekonomikai, ji išlieka aktuali. Valstybinėje darbo inspekcijoje ir jos teritoriniuose padaliniuose kiekvienais metais yra registruojami skundai dėl dingusių darbdavių, ir vis daugiau darbuotojų gauna pažymas, kuriose konstatuojama apie darbo sutarties pasibaigimą, t. y. kad jų darbo santykiai įmonėse pasibaigę.

Išeitis – kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją
Darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 53 straipsnio 6 punktas ir 65 straipsnio 9 dalis bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-340 „Dėl darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatos. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. EV-95 yra patvirtintas Darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kuris nustato inspektorių vykdomų tyrimų dėl darbo sutarties pasibaigimo atlikimo ir įforminimo procedūras bei su jomis susijusios informacijos talpinimą Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje.
Pagal Aprašą darbuotojas, norėdamas nutraukti darbo sutartį su darbdaviu, kurio buvimo vieta nežinoma arba kuris yra miręs, turi pateikti Valstybinei darbo inspekcijai paštu, per kurjerį, elektroninėmis priemonėmis (patvirtinus elektroniniu parašu) ar tiesiogiai rašytinį prašymą dėl darbo sutarties pasibaigimo (toliau – prašymas) pagal prašymo pavyzdinę formą.
Rašytinis prašymas valstybine kalba (ši nuostata netaikoma prašymams, siunčiamiems paštu) turi būti darbuotojo pasirašytas, jame nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, taip pat darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, telefonas (jei darbuotojui jie yra žinomi) arba darbdavio pavadinimas, buveinės ir veiklos vykdymo adresai (jei darbuotojas juos žino). Prašyme nurodyti duomenys ryšiui palaikyti – telefono numeris, el. pašto adresas nėra privalomi. Prie prašymo turi būti pridedama darbuotojo darbo sutartis (jeigu darbuotojas ją turi) bei kiti dokumentai, reikšmingi tyrimo atlikimui.
Neįskaitomi, nesuprantamai išdėstyti prašymai nenagrinėjami ir grąžinami pareiškėjui, nurodant grąžinimo priežastį.
Informacija apie pradėtą tyrimą dėl darbdavio buvimo vietos nustatymo pateikiama Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainės skiltyje ,,Ieškomi darbdaviai“.

Darbo sutarties pasibaigimo pažyma – per 10 dienų arba 5 darbo dienas
Praėjus 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos ir nenustačius darbdavio ar/ir darbdaviui atstovaujančio asmens buvimo vietos, kitą darbo dieną Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius darbuotojui išduoda (jei darbuotojas arba jo atstovas prašo) arba išsiunčia paštu (gyvenamosios vietos adresu, nurodytu prašyme) Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu patvirtintos formos pažymą, kurioje konstatuoja darbo sutarties pasibaigimą ir pažymos išdavimo dieną iš interneto svetainės pašalina informaciją apie pradėtą patikrinimą. Pažyma gali būti išduota per trumpesnį nei 10 darbo dienų terminą, jeigu jau buvo atliktas tyrimas ir konstatuota, kad darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma ir nuo to laiko nepraėjo daugiau kaip 3 mėnesiai.
Prašymas dėl darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavys yra miręs, išnagrinėjamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, ir jeigu yra nustatoma, kad darbdavys yra miręs, kitą darbo dieną Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius darbuotojui išduoda (jei darbuotojas arba jo atstovas prašo) arba išsiunčia paštu (gyvenamosios vietos adresu, nurodytu prašyme) Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu patvirtintos formos pažymą. Darbo sutartis laikoma pasibaigusia nuo darbdavio mirties dienos.
Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius, per 2 darbo dienas nuo pažymos apie darbo santykių pasibaigimą darbuotojui išdavimo dienos, pateikia pažymos kopiją Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Naudingiau yra susitarti su darbdaviu
Nors darbuotojai, dingus darbdaviui, nėra itin aktyvūs siekdami įforminti pasibaigusius darbo santykius, Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, neretai pasitaiko atvejai, kai asmens pateikta informacija apie dingusį darbdavį nepasitvirtina: kartais darbuotojai tiesiog „permeta“ darbo inspektoriams naujų darbdavio kontaktų paiešką. Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriams susisiekus su darbdaviu, darbo sutartis lieka galioti. Tiesa, darbuotojams yra naudingiau susitarti su darbdaviu dėl darbo sutarties nutraukimo – Valstybinei darbo inspekcijai konstatavus darbo sutarties pasibaigimą, iš pareigų atleidžiamas darbuotojas netenka teisės į išeitinę išmoką. Taigi galimybė konstatuoti darbo sutarties pasibaigimą Valstybinės darbo inspekcijos pagalba, nors ir efektyvi, yra kraštutinė priemonė siekiant padėti tašką darbo santykiuose.

Dėl neišmokėto atlyginimo galima kreiptis į darbo ginčų komisijas
Dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų išmokų, susijusių su darbo teisiniais santykiais, priteisimo darbuotojai turi teisę kreiptis į darbo ginčų komisijas, kurios yra įsteigtos prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinių skyrių. Tokia valstybės pagalba atgaunant darbo užmokestį darbuotojai gali pasinaudoti nepriklausomai nuo to, ar jie, darbdaviui dingus, kreipėsi į Valstybinę darbo inspekciją dėl darbo sutarties pasibaigimo, ar ne.

Įmonės bankroto atveju su darbuotojais atsiskaitoma pirmiausiai
Kita vertus, jei darbuotojas nesikreips dėl darbo sutarties pasibaigimo į Valstybinę darbo inspekciją ir lauks, kol įsiteisės teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo, su darbuotojais darbo sutartis nutrauks teismo paskirtas bankroto administratorius. Jis per 3 darbo dienas nuo įsiteisėjusio sprendimo raštu įspės darbuotojus apie būsimą darbo sutarties nutraukimą, ir ne anksčiau kaip po 15 darbo dienų nuo tokio įspėjimo darbo sutartis bus nutraukta. Tokiu pat būdu darbo sutartis nutraukiama, kai kreditorių surinkime kreditoriai nutarė įmonės bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka. Darbo sutarčiai pasibaigus dėl bankroto, atleistam darbuotojui išmokama jo 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka (tokia išmoka neišmokama, kai darbuotojų darbo teisinių santykių pabaigą konstatuoja Valstybinė darbo inspekcija, išduodama pažymą apie darbo sutarties pasibaigimą). Pažymėtina, kad įmonei bankrutavus, pirmiausia yra atsiskaitoma su darbuotojais. Jei bankrutavusios įmonės turto nepakanka atsiskaityti su darbuotojais, dalis neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų išmokų gali būti mokami iš Garantinio fondo lėšų.

Visais su darbo įstatymais ar darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais susijusiais klausimais galima pasikonsultuoti telefonu (8 5) 213 9772, raštu ar tiesiogiai kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją arba VDI profilyje socialiniame tinkle „Facebook“.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 53 straipsnio 6 punktu bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A1-340 „Dėl Darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, tvarkos aprašo patvirtinimo“, Valstybinė darbo inspekcija, atlikdama jai priskirtą funkciją, informuoja, kad bus pradėtas tikrinimas dėl toliau išvardytų darbdavių (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdaviui atstovaujančių asmenų buvimo vietos nustatymo.

Valstybinei darbo inspekcijai nenustačius pateikiamame sąraše esančio darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavį atstovaujančio asmens buvimo vietos, vadovaujantis Darbo kodekso 53 straipsnio 6 punktu, bus konstatuotas darbo sutarties pasibaigimas tarp šio darbdavio ir prašymą pateikusio darbuotojo.
Darbdavius (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdaviui atstovaujančius asmenis, esančius sąraše, prašome nedelsiant kreiptis į tuos Valstybinės darbo inspekcijos teritorinius skyrius, kurių teritorijoje jie vykdo savo veiklą, arba į Valstybinės darbo inspekcijos administraciją (Algirdo g. 19, Vilnius) dėl tyrimo nutraukimo.

Ieškomų darbdavių paieška:
DarbdavysĮmonės pavadinimasĮmonės kodasĮmonės adresas
Data pager
Data pager
Puslapis 1 iš 4, viso įrašų 35
ASTA PUIDOKAITĖ MILIKIENĖUAB "BALTIJOS DORĖ"142057418Klaipėda, Karklų g. 17-40
Romualdas BaukisUAB "Iveda"184835498J. Savickio g.4, Vilniaus m. sav.
Rimantė MikašauskaitėMB "Raimio logistika"304931077Partizanų g. 216-77, Kaunas
Vidmantas ŽitkevičiusUAB ,,Erinus"305039273J. Šimkaus g. 19, Garliava, Kauno r. sav.
Jan TupkoUAB Ruokis305097860Veiverių 9B-62, Vilnius
Maksimas VinogradovasUAB "Sėkmės skonis LT"304736508Kalno g. 24A-118, Neringa
Lukas GarbačiauskasUAB "Expomet"302343029J. gedvydžių 5, Vilnius
Renatas ŠeputisUAB Konstruktyvo montavimas304442727Draugystės g. 17-1, Kaunas
Norbert GotautasNortena, UAB305392960Santariškių g. 75-34, LT-08457 Vilnius
Jan MelnikUAB "Transbitas"304558646Islandijos pl. 95-57, Kauno m., Kauno m. sav.