• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
 • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Neblaivaus darbo pavojai ir rizikos

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, valstybės tarnautojų ir Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme nurodytų valstybės pareigūnų (toliau – darbuotojai) iškvėptame ore, kraujyje ir kituose organizmo skysčiuose leidžiama etilo alkoholio koncentracija darbo metu – 0,2 promilės. Jeigu alkoholis vartotas pagal protokolo reikalavimus arba alkoholio vartojimas susijęs su gamybos, technologiniu ar kitais procesais, kurių metu alkoholis vartotas pagal darbdavio nustatytus reikalavimus vietiniuose (lokaliniuose) norminiuose teisės aktuose, darbuotojų biologinėse organizmo terpėse leidžiama etilo alkoholio koncentracija darbo metu – 0,4 promilės.

Jei darbuotojas pasirodė darbe neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų, darbdavys tą dieną (pamainą) jį nušalina nuo darbo, neleisdamas jam dirbti ir nemokėdamas darbo užmokesčio (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 49 straipsnio 1 dalis).

Medicinos, policijos ar kitų kompetentingų įstaigų pateiktas pranešimas apie darbo metu nustatytą darbuotojo neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų faktą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, laikomas rašytiniu įrodymu, kurio pagrindu gali būti surašomas darbuotojo Nušalinimo nuo darbo aktas ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso 58 straipsnio nustatyta tvarka sprendžiamas darbo sutarties nutraukimo klausimas.

VDI siūlo darbdaviams naudoti Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų akto pavyzdinę formą.

Prieš pradedant nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo ir/ar apsvaigimo nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų (toliau – psichiką veikiančios medžiagos) procedūrą:
Rekomenduojama įvertinti požymius, kuriems esant galima įtarti, kad asmuo yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų:

 • iš burnos sklindantis alkoholio kvapas;
 • neadekvati elgsena (susijaudinęs, dirglus, agresyvus, vangus ir kiti požymiai);
 • nerišli kalba;
 • nekoordinuoti judesiai, nestabili laikysena;
 • kitus požymius.

Rekomenduojama nustatyti:

 • ar galimai neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų darbuotojas yra:
 • darbo vietoje, kurioje privalo atlikti darbines pareigas, juridinio asmens patalpose, teritorijoje;
 • darbo metu (kai privalo atlikti darbines pareigas arba privalo laikytis darbovietėje nustatytos tvarkos) ar pasibaigus darbo laikui;
 • ar apsvaigimo nesukėlė įmonėje vykstantys gamybos procesai arba kitas darbo aplinkos veiksnių, nepriklausančių nuo darbuotojo valios, poveikis.

Nušalinimo aktą rekomenduojama surašyti ir pasirašyti įmonės vadovui arba kitam darbdavio įgaliotam asmeniui, dalyvaujant ne mažiau kaip dviem įmonės darbuotojams.

Nušalinimo akte rekomenduojama nurodyti:

 • pagrindą (pavyzdžiui, tarnybinis pranešimas ar kita informacija), dėl kurio kilo įtarimas, kad darbuotojas yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų;
 • požymius, kuriems esant kilo įtarimas, kad darbuotojas yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų.

Susipažinus su Nušalinimo aktu, nušalinamam darbuotojui siūloma jame pasirašyti nurodant apie savo sutikimą ar nesutikimą su nušalinimu nuo darbo dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų.

Rekomenduojama, kad nušalinamas darbuotojas įmonės vadovo arba kito darbdavio įgalioto asmens raštišku nurodymu nedelsdamas raštu paaiškintų neblaivumo ar apsvaigimo aplinkybes. Paaiškinimas pridedamas prie Nušalinimo akto.

Apie nušalinamo darbuotojo atsisakymą susipažinti su Nušalinimo aktu ar/ir pasirašyti Nušalinimo aktą, ar/ir pateikti paaiškinimą arba atsisakymą vykti atlikti medicininę apžiūrą pažymima pačiame Nušalinimo akte.

DARBUOTOJŲ NEBLAIVUMO IR APSVAIGIMO NUSTATYMAS

Darbuotojų neblaivumo ir apsvaigimo nustatymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gegužės 18 d. nutarimas Nr. 503 „Dėl transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo ir leidžiamos etilo alkoholio koncentracijos darbo metu nustatymo“.
Vadovaujantis šiuo nutarimu, įtarus, kad darbuotojas neblaivus, metrologiškai patikrintomis specialiosiomis techninėmis priemonėmis darbdavys turi teisę patikrinti alkoholio koncentraciją darbuotojo iškvėptame ore.

Atvejai, kai etilo alkoholio koncentracija darbuotojo iškvėptame ore yra didesnė už leidžiamą, užregistruojami tam skirtame žurnale.

Žurnale nurodomi šie duomenys:

 • metrologiškai patikrintos specialiosios techninės priemonės, kuria tikrinama alkoholio koncentracija darbuotojo iškvėptame ore, markė, modelis, numeris;
 • specialiosios techninės priemonės metrologinės patikros data ir jos galiojimo data;
 • alkoholio koncentracijos darbuotojo iškvėptame ore tikrinimo data ir tikslus laikas (valanda ir minutės);
 • asmens, kuris atliko tikrinimą, vardas, pavardė, pareigos ir parašas;
 • tikrinto darbuotojo vardas, pavardė, gimimo data, parašas, patvirtinantis, kad jis susipažino su tikrinimo rezultatais. Jeigu tikrintas darbuotojas atsisako pasirašytinai susipažinti su tikrinimo rezultatais, asmuo, kuris atliko tikrinimą, tai pažymi žurnale;
 • tikrinimo rezultatai (skaičiais ir žodžiais).

Kai darbdavys ar jo įgaliotas asmuo atlikti darbuotojo tikrinimo neturi galimybės arba to padaryti objektyviai neįmanoma, darbuotojo neblaivumas nustatomas siunčiant darbuotoją atlikti medicininės apžiūros.

Siuntime privaloma nurodyti:

 • asmens sveikatos priežiūros įstaigos, į kurią siunčiamas darbuotojas atlikti medicininės apžiūros, pavadinimą ir adresą;
 • darbdavio, išrašiusio siuntimą, ir jo įgalioto asmens, kai šis pristato darbuotoją į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, vardą, pavardę, pareigas, darbovietės pavadinimą, adresą ir kodą;
 • siunčiamojo darbuotojo vardą, pavardę ir gimimo datą;
 • siuntimo priežastį (bendros asmens būklės įvertinimo išvadą, jeigu vertinta, tikrinimo, jeigu atliktas, rezultatus);
 • darbuotojo pristatymo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą datą ir tikslų laiką (valandą ir minutes).

Siuntimas dėl asmens neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo surašomas ir į asmens sveikatos priežiūros įstaigą darbuotojas pristatomas ne vėliau kaip per valandą nuo darbuotojo neblaivumo arba požymių, pagal kuriuos galima įtarti, kad darbuotojas yra apsvaigęs nustatymo momento.

Darbuotoją medicininei apžiūrai atlikti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą pristato darbdavys pats ar jo įgaliotas asmuo.
Siuntimas pateikiamas medicinos specialistui, atliksiančiam pristatyto kito asmens medicininę apžiūrą.

Darbdaviai, siuntę darbuotoją atlikti medicininės apžiūros, atlygina medicininės apžiūros išlaidas asmens sveikatos priežiūros įstaigai jų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos sutarta tvarka per 10 darbo dienų nuo darbuotojo medicininės apžiūros atlikimo akto gavimo. Jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaigos medicininės apžiūros akto išvada patvirtina, kad nušalintas nuo darbo darbuotojas buvo neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų, darbdavio patirtos medicininės apžiūros išlaidos gali būti atlygintos Lietuvos Respublikos darbo kodekso X skyriuje nustatyta tvarka.

NEBLAIVUMAS DARBE – KOKIE PADARINIAI? ATMINTINĖ DARBUOTOJUI
Neblaivumas darbe – viena iš didžiausių grėsmių įvykti nelaimingiems atsitikimams. Sulėtėja reakcija, neblaivaus darbuotojo elgesys dažnai būna neadekvatus, neįvertinama situacija bei pavojus savo ir kitų gyvybei. Valstybinės darbo inspekcijos specialistai parengė atmintinę darbuotojui apie neblaivumo darbe padarinius – kaip jie turėtų būti nušalinti nuo darbo.

AR AŠ GALIU Į DARBĄ ATEITI BŪDAMAS NEBLAIVUS?
Ne.
Jūs privalote laikytis darbovietėje nustatytos tvarkos. Tačiau, jei Jūs atėjote į darbą būdamas neblaivus ar alkoholį vartojote darbo vietoje, kurioje privalote atlikti darbines pareigas, ar darbo metu (kai privalote atlikti darbines pareigas), darbdavį atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo privalo Jus (darbuotoją) nušalinti nuo darbo, neleisdamas dirbti ir nemokėdamas Jums darbo užmokesčio. Nušalinimo terminui pasibaigus, Jūs turite būti grąžintas į ankstesnį darbą, jeigu dėl nušalinimo neatsirado pagrindas nutraukti darbo sutartį (Darbo kodekso 49 ir 58 straipsniai).

KOKIOMS APLINKYBĖMS ESANT DARBDAVYS GALI TIKRINTI JŪSŲ NEBLAIVUMĄ?
Požymiai, kuriems esant galima įtarti, kad asmuo yra neblaivus – iš burnos sklindantis alkoholio kvapas, neadekvati elgsena, nerišli kalba, nekoordinuoti judesiai, nestabili laikysena ir pan.

KOKIOMIS PRIEMONĖMIS DARBDAVYS GALI NUSTATYTI JŪSŲ NEBLAIVUMĄ DARBO VIETOJE?
Darbuotojų neblaivumą nustato darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, tikrinimui naudodami metrologiškai patikrintas specialiąsias technines priemones. Kai darbdavys ar jo įgaliotas asmuo atlikti darbuotojo tikrinimo neturi galimybės arba to padaryti objektyviai neįmanoma, darbuotojo neblaivumas nustatomas siunčiant darbuotoją atlikti medicininės apžiūros.
Darbuotojų neblaivumo ir apsvaigimo nustatymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 452 „Dėl Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo ir leidžiamos etilo alkoholio koncentracijos darbo metu nustatymo“.

KAIP DOKUMENTUOTAI ĮFORMINTŲ JŪSŲ NUŠALINIMĄ NUO DARBO?
Esant pagrįstam įtarimui, kad Jūs neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų, darbdavį atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo turės Jus nedelsiant nušalinti nuo darbo. Paprastai nušalinimas įforminamas Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų aktu (toliau – Nušalinimo aktas).

AR JŪS TURĖTUMĖTE RAŠYTI PAAIŠKINIMĄ DĖL JUMS PATEIKTŲ ĮTARIMŲ DĖL NEBLAIVUMO?
Taip.

AR JŪS GALITE ATSISAKYTI PATEIKTI PAAIŠKINIMĄ?
Tokiu atveju darbdavys apie tai pažymi Nušalinimo akte.

AR DARBDAVYS PRIVALĖTŲ JUS SUPAŽINDINTI SU NUŠALINIMO AKTU?
Taip, supažindinti būtina.
Jei Jus nušalintų nuo darbo dėl neblaivumo, Jums susipažinus su Nušalinimo aktu turi būti siūloma jame pasirašyti, nurodant apie savo sutikimą ar nesutikimą su šiuo nušalinimu.

AR JŪS GALĖTUMĖTE NESUTIKTI SU PATEIKTAIS ĮTARIMAIS?
Galite, tačiau tada Jūs turėtumėte įrodyti, kad esate blaivus.
Jeigu atsisakote tikrintis arba medicininės apžiūros ar nesutinkate su tikrinimo ar medicininės apžiūros, atliktos darbdavio siuntimu, rezultatais, Jūs ne vėliau kaip per valandą po atsisakymo tikrintis ar medicininės apžiūros arba po atlikto tikrinimo ar medicininės apžiūros, galite pats kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, prašydamas atlikti medicininę apžiūrą savo lėšomis.

AR NUŠALINIMO NUO DARBO ATVEJU JUS Į ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGĄ TURĖTŲ PRISTATYTI ĮMONĖS VADOVO ĮGALIOTAS ASMUO, AR JŪS PRIVALĖTUMĖTE TAI PADARYTI PATS?
Darbuotoją medicininei apžiūrai atlikti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą pristato darbdavys pats ar jo įgaliotas asmuo.

JEIGU JŪS ATSISAKYTUMĖTE IŠEITI IŠ DARBO ARBA VYKTI Į ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGĄ ATLIKTI MEDICININĖS APŽIŪROS? KAIP BŪTŲ ELGIAMASI TOKIU ATVEJU?
Tada darbdavys turės kreiptis į įmonės saugos tarnybą ar saugos padalinį, o jei įmonėje tokios tarnybos ar padalinio nėra – į policijos pareigūnus, neatsižvelgiant į tai, ar Jūs elgiatės agresyviai, ar ne.
Atkreiptinas dėmesys, kad darbdavys, neturėdamas medicinos specialistų išvados, patvirtinančios darbuotojo neblaivumą, turi teisę darbuotojo neblaivumo faktą įrodinėti kitų darbuotojų paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais, daiktiniais įrodymais, apžiūrų protokolais, ekspertų išvadomis, nuotraukomis, vaizdo ir garso įrašais, padarytais nepažeidžiant įstatymų, ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis.
Konstatuoti neblaivumo faktą galima tik tada, kai tokiai išvadai padaryti pakanka turimų įrodymų.

AR JŪS GALĖTUMĖTE BŪTI NUBAUSTAS PINIGINE BAUDA UŽ NEBLAIVUMĄ DARBE?
Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų darbuotojo buvimas darbo vietoje, juridinių asmenų patalpose ar teritorijoje darbo metu arba pasibaigus darbo laikui, taip pat darbuotojo vengimas pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo užtraukia baudą darbuotojui nuo 30 iki 90 eurų (Administracinių nusižengimų kodekso 98 straipsnio 1 dalis).

PRIMENAME!
Šiurkštus darbuotojo darbo pareigų pažeidimas. Pasirodymas neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų darbo metu darbo vietoje, išskyrus atvejus, kai tokį apsvaigimą sukėlė profesinių pareigų vykdymas, laikomas šiurkščiu darbuotojo darbo pareigų pažeidimu (Darbo kodekso 58 straipsnio 3 dalies 2 punktas). Padarius darbuotojui šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį dėl darbuotojo kaltės. (Darbo kodekso 58 straipsnio 2 dalies 1 punktas).
Bus privalu atlyginti visą žalą. Darbuotojas privalo atlyginti visą žalą, kai žala padaryta neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų darbuotojo (Darbo kodekso 154 straipsnio 3 punktas).
SIŪLOME JUMS, pastebėjus kitą neblaivų darbuotoją, nedelsiant apie tai pranešti įmonės ar padalinio vadovui, o, esant reikalui, imtis priemonių užkirsti kelią galimai nelaimei.

SĄRAŠAS ĮMONIŲ,
KURIOSE 2019 METAIS ŽUVO AR BUVO SUNKIAI SUŽALOTI DARBE
NEBLAIVŪS DARBUOTOJAI
(Surašyti N-1 formos aktai; 2020-04-20 Duomenimis)

Eil.
Nr.

Įmonės pavadinimas

Ekonominė veikla

Darbuotojų skaičius

Nukentėjusiojo profesija

Nustatytas nukentėjusiojo
kraujyje etilo alkoholio kiekis (promilėmis)

Trumpos aplinkybės

1.

AB "MV GROUP Production"

110100
Spirito distiliavimas, rektifikavimas ir maišymas

419

Katilinės meistras

Kraujyje nustatyta 0,61 ‰ (promilės) etilo alkoholio, šlapime nustatyta mažiausia koncentracija - 0,73 ‰ (promilės) etilo alkoholio

AB „MV GROUP Production“ (Vilnius) nenaudojamose gamybinėse patalpose vykdant įrengimų demontavimo darbus darbuotojas nuo išmontuojamų talpų aikštelės antrame aukšte numetė ten gulėjusią sklendę žemyn (apie 7 kg svorio). Sklendė pataikė į galvą įmonės katilinės meistrui, taip pat buvusiam tose patalpose. Nuo patirtos galvos traumos nukentėjusysis ligoninėje mirė.

2.

UAB "Virginijus ir KO"

383200
Išrūšiuotų medžiagų atgavimas

96

Pakavimo į ryšulius preso operatorius

Kraujyje nustatyta mažiausia koncentracija 0,66‰ etilo alkoholio, šlapime nustatyta mažiausia koncentracija- 1,05‰ etilo alkoholio

Aukštkiemių km., Sendvario seniūnijoje, Klaipėdos raj. UAB “Virginijus ir Ko” (Plungės r.) įmonės teritorijoje žuvo 2 darbuotojai - preso operatorius A. M. ir TOV “EKO-TDM” darbuotojas P. F. (Ukrainos pilietis), kuris yra įdarbintas Ukrainos įmonėje ir komandiruotas į Lietuvos įmonę UAB „Virginijus ir Ko“. Pirminiais duomenimis nelaimingas atsitikimas įvyko presuojant žaliavas, ir dėl dar nenustatytų aplinkybių šiems darbuotojams būnant kanaliniame prese PGS 0840, prie preso atėjęs įmonės krautuvo vairuotojas pašaukė kolegas ir, neišgirdęs jokio atsakymo, paspaudė preso paleidimo mygtuką. Tik išgirdęs šūksnius presą išjungė ir nubėgo kviesti pagalbos. Apėjęs presą iš kitos pusės pamatė pro atidarytas dureles vieną iš žuvusiųjų darbuotojų.

3.

UAB "Rasugnė"

412000
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba

5

Darbų vadovas

Kraujyje nustatyta mažiausia koncentracija 0,21‰ (promilės) etilo alkoholio

Statybvietėje, Derceklių k., Klaipėdos r. sav., UAB „Rasugnė“ (Klaipėdos raj.) darbuotojas vykdė mūrbalkio (150 x 150 mm, 5,8 m ilgio, apie 80 kg) montavimo darbus. Balkis buvo padėtas ant kopėčių atramos. Darbuotojui taisant kopėčių padėtį, balkis krito ir mirtinai traumavo darbuotoją.

4.

Lietuvos jūrų muziejus

910200
Muziejų veikla

122

Muziejininkas

Kraujyje nustatyta 0,22‰ (promilės), šlapime - 0,21‰ (promilės) etilo alkoholio

Plaukiant Kuršių mariomis Lietuvos jūrų muziejui (Klaipėda) priklausančiu plaukiojančiu eksponatu - kurėnu, dalyvauti projekto "Nacionalinė ekspedicija" baigiamajame renginyje Kaune, netoli Ventės rago kurėnas apvirto. R. A., vyriausiojo muziejininko-istoriko, kūnas rastas nuskendęs.

5.

UAB "Ekomera LT"

464900
Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba

13

Sandėlininkė

Kraujyje nustatyta 0,65‰ (promilės) etilo alkoholio

UAB „Ekomera LT“ (Vilnius) sandėlyje rasta sunkiai susižeidusi įmonės darbuotoja (galvos, stuburo ir šonkaulių sužalojimai), kuri galimai nukrito iš 2,5 m aukščio kraudama prekes.

6.

UAB "Rangos era"

522900
Kita transportui būdingų paslaugų veikla

29

Plataus profilio statybininkas

Kraujyje nustatyta 0,88‰ (promilės) etilo alkoholio

Statybvietėje UAB „Rangos era“ (Klaipėda) darbuotojas lipdamas laiptais susvirduliavo, parkrito ir patyrė sunkią stuburo traumą.

7.

UAB "Kauno švara"

381100
Nepavojingų atliekų surinkimas

551

Krovikas

Kraujyje nustatyta 0,25‰ (promilės) etilo alkoholio

UAB „Kauno švara“ (Kaunas) atliekų tvarkymo skyriaus krovėjas, nulipdamas nuo transporto priemonės MAN EBN 867 kopėčių, skirtų įlipti į konteinerių vežimo talpą, neišlaikė pusiausvyros ir nukrito ant grindinio iš maždaug 1,40 m aukščio ir patyrė sunkią galvos traumą.

8.

Ūkininko Antano Laukaičio ūkis

011330
Daržovių auginimas atvirame grunte

45

Nekvalifikuotas augalininkystės ūkio derliaus nuėmimo darbininkas

Kraujyje nustatyta 2,23‰ (promilės) etilo alkoholio

Ūkininko Antano Laukaičio ūkyje, Jokūbonių km., Kriūkai, Šakių raj., cukinijų lauke ūkio darbuotojai nuiminėjo derlių, skynė cukinijas. Traktorius, kuris važiavo 1 km/h greičiu, sukdamas į dešinę, kairiuoju priekabos ratu pervažiavo ūkio darbuotoją, kuri įvykio metu buvo sunkiai sužalota.

9.

Panevėžio rajono Liberiškio žemės ūkio bendrovė

015000
Mišrusis žemės ūkis

55

Nekvalifikuotas augalininkystės ūkio darbininkas

Kraujyje nustatyta 1,95‰ (promilės) etilo alkoholio

Liberiškio žemės ūkio bendrovės (Panevėžio r.) grūdų sandėlyje ūkio darbininkas dirbo prie grūdų valomosios. Prieš pietus jis lipo kopėčiomis uždaryti grūdų tiekimo angą, kad nutraukus grūdų byrėjimą, galėtų išjungti grūdų valomąją ir eiti pietauti. Lipdamas nukrito iš 90-1,20 m aukščio ant atidengto betoninio kanalo, kuriame yra sumontuotas veikiantis juostinis grūdų transporteris. Išlipęs iš duobės darbininkas atsisėdo prie vieno iš grūdų aruodų. Po pietų pertraukos augalininkystės padalinio vadovas rado ūkio darbininką sėdintį ant žemės, atsirėmus į aruodo pertvarą. Įtarus, kad nukentėjusysis yra neblaivus, jis buvo nuvežtas namo, nes darbuotojas nieko nesakė, kad buvo nukritęs. Vėliau medikai jam nustatė sunkius vidinius sužalojimus.

10.

UAB "MT Group"

420000
Inžinerinių statinių statyba

131

Šaltkalvis

Kraujyje nustatyta 0,84‰ (promilės) etilo alkoholio

Kiemėnų k., Pasvalio r., rekonstruojamo magistralinio dujotiekio Vilnius-Panevėžys-Ryga trasoje, pakelta montuojamų vamzdžių gija atsikabino nuo ekskavatoriaus kaušo ir krentantis vamzdis prispaudė tranšėjoje dirbusį UAB "MT GROUP" (Vilnius) šaltkalvį. Įvykio metu jis patyrė sunkius sužalojimus.

11.

UAB "Autokausta keliai"

421100
Kelių ir automagistralių tiesimas

168

Kelio darbininkas

Kraujyje nustatyta 1,75‰ (promilės) etilo alkoholio

Marijampolėje, automobilių stovėjimo aikštelėje buvo vykdomi  asfaltavimo darbai. UAB "Autokausta keliai" (Kaunas) darbuotojui paslydus, jis buvo nublokštas atbuline eiga važiuojančio volo ir sunkiai sužalotas.

12.

UAB "Clemence Richard"

310900
Kitų baldų gamyba

117

Šaltkalvis

Kraujyje nustatyta 2,33‰ (promilės) etilo alkoholio

UAB "Clemence Richard" (Kaišiadorių raj.) šaltkalvis įmonės teritorijoje, Vladikiškių k., Kaišiadorių raj., valė džiovyklų šilumokaičius, todėl pasijungęs oro kompresorių, užlipo kopėčiomis ant sukrautų lentų rietuvės ir nuo jos nukrito ant grindinio iš 2,8 m aukščio. Kritimo metu darbuotojas patyrė kaklo slankstelių, krūtinės, stuburo slankstelių lūžius, susimušė galvą – tai yra patyrė sunkius sužalojimus.

13.

UAB "Infes"

422000
Komunalinių statinių statyba

266

Pagalbinis darbininkas

Kraujyje nustatyta 0,53‰ (promilės) etilo alkoholio

Statybvietėje Ragožių k., Jonavos r., buvo vykdomi vandentiekio trasos statybos darbai. UAB „Infes“ (Vilnius) pagalbiniam darbininkui dirbant tranšėjoje, kurios gylis apie 1,7/2,0 m, įvyko grunto griūtis. Įvykio metu darbuotojas buvo sunkiai traumuotas.

SĄRAŠAS ĮMONIŲ,
KURIOSE 2018 METAIS ŽUVO AR BUVO SUNKIAI SUŽALOTI DARBE
NEBLAIVŪS DARBUOTOJAI
(Surašyti N-1 formos aktai; 2019-03-22 duomenimis)

Eil.
Nr.

Įmonės pavadinimas

Ekonominė veikla

Darbuotojų skaičius

Nukentėjusiojo profesija

Nustatytas nukentėjusiojo
kraujyje etilo alkoholio kiekis (promilėmis)

Trumpos aplinkybės

1.

AB „Aksa“
(Kaunas)

Betono gaminių, skirtų statybinėms reikmėms, gamyba

335

Tiltinio krano operatorius

1,91

AB „Aksa“ formavimo ceche, statant gelžbetoninę plokštę į laikino sandėliavimo vietą, gretimai stovinti gelžbetoninė plokštė (sverianti apie 9 tonas) atsilaisvino iš tvirtinimo elementų ir virsdama prispaudė tiltinio krano operatorių. Įvykio metu darbuotojas buvo mirtinai traumuotas.

2.

UAB „Apasteel“
(Tauragės r.)

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba

73

Metalinių gaminių dažytojas

Kraujyje etilo alkoholio rasta 3,32 promilės, o šlapime - 3,91 promilė

UAB „Apasteel“ dažymo ceche stumiamas transportavimo vežimėlis pasviro, ant jo (apie 1 m aukštyje) uždėta metalinė sija (apie 200 kg) krito ir prispaudė įmonės metalinių gaminių dažytoją. Nuo patirtų sužalojimų darbuotojas mirė.

3.

UAB „Juodeliai“
(Marijampolė)

Medienos pjaustymas ir obliavimas

390

Krano operatorius, kranininkas

1,76

UAB „Juodeliai“ padalinyje šios įmonės ožinio krano kranininkas turėjo kranu krauti išrūšiuotą 21 diametro spygliuočių medieną. Darbuotojui pranešus, kad sugedo ir nejuda krano kabina, meistras liepė darbuotojui būti kabinoje iki bus pašalintas gedimas. Tačiau darbuotojas, bandydamas išlipti iš dar nesuremontuotos krano kabinos, nukrito iš maždaug 10 m aukščio. Įvykio metu mirtinai susižalojo.

4.

ŽŪB „Bočiai“ (Zarasų r.)

Medienos pjaustymas ir obliavimas

4

Gaterininkas

Kraujyje nustatyta 4,05 promilės etilo alkoholio

ŽŪB „Bočiai“ (Zarasų r.) gaterinėje rastas prie veikiančio gaterio gulintis mirtinai traumuotas (sužalotomis kojomis) įmonės darbuotojas, kuris turėjo juostiniu gateriu išpjauti medienos ruošinius.

5.

UAB „Vitremsta“
(Šakių r.)

Naujų pastatų statyba

24

Pagalbinis darbininkas

1,28

Statybos objekte (Šakių r.) leidžiantis įvažiavimo taku į garažą (nuolydis apie 30 laipsnių) priekyje ėjęs darbų vadovas išgirdo atsitrenkiant į grindinį šalmą. Atsisukęs jis pamatė parkritusį ir gulintį ant grindinio UAB „Vitremsta“ pagalbinį darbininką. Įvykio metu darbuotojas, kuriam įmonėje buvo pirmoji darbo diena, žuvo.

6.

UAB „Kauno švara“
(Kaunas)

Nepavojingų atliekų surinkimas

470

Atliekų tvarkymo skyriaus krovėjas

1,03

UAB „Kauno švara“ atliekų tvarkymo skyriaus krovėją, pereinantį per gatvę, partrenkė ir sunkiai sužalojo pravažiuojantis automobilis.

7.

AB „Montuotojas“ filialas-montavimo firma Alytuje

Metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba

108

Suvirintojas

0,45

AB „Montuotojas“ montavimo firmos filialo gamybinėse patalpose dažyti paruošta metalinė santvara virsdama užgriuvo ant šalia jos buvusio šios įmonės suvirintojo ir jį sunkiai traumavo.

8.

Anykščių technologijos mokykla
(Anykščių r.)

Techninis ir profesinis vidurinis mokymas

44

Pastato sargas (prižiūrėtojas)

1,38

Mokyklos pastate (Anykščių r.) ėjusiam laiptais į rūsį pastato sargui (prižiūrėtojui) susipynė kojos ir jis griuvo laiptais žemyn. Įvykio metu patyrė sunkią galvos traumą.

9.

UAB „Egidava“
(Druskininkai)

Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla

6

Kvalifikuotas miško darbininkas (pjūklininkas)

1,0

Druskininkų girininkijoje (Viečiūnų sen., Druskininkų sav.) nupjautas medis pakibo ir virsdamas sunkiai traumavo kvalifikuotą miško darbininką.

10.

UAB „Makveža“
(Vilnius)

Statybinių medžiagų mažmeninė prekyba

780

Sandėlininkas

1,8

Parduotuvėje „Moki-veži“ (Raseinių r.), atliekant prekių krovimo darbus, sandėlininkas patyrė sunkią galvos traumą.

11.

Alberto Zentelio individuali įmonė
(Raseinių r.)

Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla

10

Kvalifikuotas miško darbininkas

0,90

VĮ Valstybinės miškų urėdijos Raseinių padalinio Pikčiūnų girininkijoje, atliekant miško kirtimo darbus, nuleistas įtemptas medis slydo ir prispaudė darbininkui koją. Sužalojimas priskiriamas prie sunkių.

12.

UAB „Jurbarkų mėsa“
(Jurbarko r.)

Mėsos ir paukštienos produktų gamyba

45

Mėsos rūkyklos darbininkas

1,18

UAB „Jurbarkų mėsa“ mėsos rūkyklos darbuotojas apsinuodijo patekusiu į burną cheminiu skysčiu, skirtu rūkyklai ir vežimėliams plauti.

13.

UAB „Bodesa“
(Šiauliai)

Pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas

195

Plataus profilio statybininkas

2,66

Statybvietėje atliekant daugiabučio namo renovavimo darbus, pro pastolių pakloto ir sienos tarpą iškrito trečiame pastolių aukšte dirbęs darbuotojas ir sunkiai susižalojo galvą.

14.

UAB „Gilinis“
(Plungės r.)

Medienos pjaustymas ir obliavimas

60

Plataus profilio staklininkas

0,86

Įmonės gamybiniame padalinyje (Plungės r.), išjungus medienos pjovimo stakles, buvo vykdomi jų valymo darbai. Vienas darbininkas ranka buvo atsirėmęs į stakles, o kitas tuo metu įjungė stakles. Įvykio metu sunkiai sužalota darbuotojo ranka žasto srityje.

15.

Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
(Vilnius)

Viešosios tvarkos ir apsaugos veikla

894

Santechnikas

3,27

Keliems Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojams laiptais į penktą aukštą nešant eglutę, vienas iš jų nukrito nuo laiptų ir sunkiai susižalojo.

SĄRAŠAS ĮMONIŲ,
KURIOSE 2017 METAIS ŽUVO AR BUVO SUNKIAI SUŽALOTI DARBE
NEBLAIVŪS DARBUOTOJAI
(Surašyti N-1 formos aktai; 2018-03-26 duomenimis)

Eil.
Nr.

Įmonės pavadinimas

Ekonominė veikla

Darbuotojų skaičius

Nukentėjusiojo profesija

Nustatytas nukentėjusiojo
kraujyje etilo alkoholio kiekis (promilėmis)

Trumpos aplinkybės

1.

UAB „Dominari logistika“
(Panevėžio r.)

Sandėliavimas ir saugojimas

137

Elektrinio krautuvo vairuotojas

0,46

Krautuvo vairuotojas nukrito nuo sandėliavimo konteinerio iš maždaug 5–6 m aukščio ir mirtinai susižalojo.

2.

Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“
(Šiauliai)

Garo tiekimas ir oro
kondicionavimas

275

Katilinių ir dulkių apdorojimo įrangos remonto šaltkalvis

1,12

Šaltkalvis, norėdamas paimti įkritusį kronšteiną, užlipo ant transporterio viršaus ir, atsukęs varžtus, nuėmė transporterio uždengimo metalinį skydą (0,5 m x 1 m). Bandžiusį pro angą nuo transporterio juostos paimti kronšteiną darbuotoją įtraukė judanti transporterio juosta ir mirtinai sužalojo.

3.

UAB "Via fortis"
(Vilnius)

Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninė prekyba

101

Medienos smulkintuvo operatorius

0,47

Latvijoje, Vainodes rajone, medienos smulkintuvo balansyras mirtinai prispaudė smulkinti medienos komandiruotą medienos smulkintuvo operatorių.

4.

Kėdainių rajono Vermenos žemės ūkio bendrovė
(Kėdainių r.)

Mišrusis žemės ūkis

49

Traktorininkas

1,47

Kėdainių rajono Vermenos žemės ūkio bendrovės traktorininkas ūkio laukuose vykdė nupjautų javų šiaudų presavimo darbus. Įvykus gedimui, sustabdė traktorių, bet neišjungė įrenginio pavaros. Tada užlipo ant įrenginio viršaus ir juostiniais diržais iki pusės kūno buvo įtrauktas į įrenginio vidų. Įvykio metu darbuotojas buvo mirtinai traumuotas.

5.

Darginių žemės ūkio bendrovė
(Joniškio r.)

Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas

83

Plataus profilio statybininkas

1,31

Vagariškių k. sandėlyje statant koloną, Darginių ŽŪB plataus profilio statybininkas iškrito iš autokrautuvo kaušo ir sunkiai susižalojo. Vėliau nuo patirtų sužalojimų ligoninėje mirė.

6.

I. Burinskio personalinė įmonė
(Vilnius)

Transportas

5

Autobuso vairuotojas

0,45

Užvedęs autobuso variklį, vairuotojas keitė autobuso galinį ratą. Vairuotojui pasilenkus prie keičiamo rato, galimai buvo įtraukti jo drabužiai; darbuotojas sunkiai sužalotas.

7.

Uždaroji akcinė bendrovė "Dailista"
(Kupiškio r.)

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba

61

Apdailininkas

2,54

UAB "Dailista" apdailininkas ardydamas mūro sienelę nukrito iš maždaug 4,15 m aukščio. Įvykio metu sunkiai susižalojo.

8.

Akcinė bendrovė "Dastros medis"
(Kupiškio r.)

Kitų medienos gaminių gamyba; dirbinių iš kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba

95

Stalius

0,35

UAB „Dastros medis“ medienos apdirbimo ceche, įmonės darbuotojas eidamas pasiimti daiktų, griuvo, galva trenkėsi į grindinį ir patyrė sunkią traumą.

9.

UAB "Liverus"
(Panevėžys)

Naujų pastatų statyba

38

Pagalbinis darbininkas

1,80

Statybvietėje, ekskavatoriumi keliant 3 tonas sveriantį šiluminės trasos gelžbetoninį lovį, jis virto ir prispaudė UAB „Liverus“ pagalbiniam darbininkui kojas ir sunkiai jį sužalojo.

10.

UAB "Anibeta"
(Kaunas)

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba

17

Pagalbinis darbininkas

2,50

Statybos objekte Vilniuje UAB „Anibeta“ pagalbinis darbininkas, padėjęs reguliuoti montuojamą siją, lipo nuo antro aukšto perdangos, paslydo ant plėvelės, kuria buvo uždengtos medinės gegnės, ir maždaug iš 4,5 m aukščio nukrito ant žemės. Įvykio metu darbuotojas patyrė sunkią traumą.

11.

MB "Arnosta"
(Panevėžio r.)

Miškininkystei būdingų paslaugų veikla

5

Nekvalifikuotas miško darbininkas

0,79

Pavarių girininkijoje (Skiemonių k., Anykščių r.) MB „Arnosta“ nekvalifikuotą miško darbininką sunkiai sužalojo netoliese virsdamas nupjautas medis.