• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Konkursai į darbo vietas   2019-09-03

Terminuota darbo sutartis vietoje laikinai nesančio darbuotojo

VILNIAUS TERITORINIO SKYRIAUS ADMINISTRATORIAUS SEKRETORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1.                         Vilniaus teritorinio skyriaus (toliau – skyriaus) administratorius sekretorius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, priskiriamas B lygio specialistų pareigybių grupei.
2.                         Pareigybės lygis – B.
3.                         Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4.                         Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1.                     turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
4.2.                     būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) nuostatų bei darbo reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių vidaus administravimą nuostatomis, Lietuvos vyriausiojo archyvaro teisės aktais;
4.3.                     mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
4.4.                     mokėti taisyklinga lietuvių kalba sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
4.5.                     išmanyti dokumentų rengimo taisykles, raštvedybos taisykles;
4.6.                     mokėti naudotis kompiuterinėmis MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis, naudotis biuro technika;
4.7.                     turėti gerus bendravimo įgūdžius.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5.                         Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1.                     operatyviai atsako į telefoninius skambučius, priima informaciją telefonu ar kitomis komunikacijos priemonėmis ir perduoda ją skyriaus vedėjui ar skyriaus darbuotojams, teikia informaciją interesantams žodžiu, elektroniniu paštu, telefonu skyriaus kompetencijai priskirtais veiklos klausimais;
5.2.                     rengia ir įformina dokumentus pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
5.3.                     užtikrina tinkamą dokumentų valdymą (registraciją, apskaitą, skenavimą, kopijavimą, saugumą, tvarkymą, sisteminimą) dokumentų valdymo sistemoje, laiku perduoda dokumentus skyriaus vedėjui ar kitiems atsakingiems vykdytojams;
5.4.                     rengia korespondenciją išsiuntimui: tikrina dokumentų įforminimo teisingumą, registruoja bei nuskaito (skenuoja) reikiamus dokumentus;
5.5.                     registruoja informacinėje sistemoje vedėjo pavedimus, potvarkius skyriaus veiklos klausimais;
5.6.                     priima pranešimus raštu, telefonu apie įvykusius nelaimingus atsitikimus, nelegalų darbą, darbų saugos ir sveikatos bei darbo teisės pažeidimus juos registruoja, perduoda informaciją skyriaus vedėjui;
5.7.                     Į DSS IS ir VDI IS įveda lengvų nelaimingų atsitikimų aktų duomenis;
5.8.                     nustatyta tvarka saugo ir pagal paskirtį naudoja skyriaus anspaudą;
5.9.                     tvirtina dokumentų kopijas;
5.10.                   informuoja darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus;
5.11.                   protokoluoja organizuojamus posėdžius bei pasitarimus, organizuoja protokolų pateikimą atsakingiems asmenims ir kontroliuoja protokolinių sprendimų vykdymą;
5.12.                   organizuoja skyriaus vedėjo, patarėjų dalykinius susitikimus, kitų institucijų atstovų priėmimą, suteikia jiems reikalingą informaciją;
5.13.                   tvarko ir saugo turimas dokumentų bylas pagal patvirtintą bylų nomenklatūrą ir nustatyta tvarka perduoda jas į archyvą;
5.14.                   pildo skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
5.15.                   dalyvauja materialinių vertybių inventorizacijos procese, rengia inventorizavimo apyrašus, kitus dokumentus, susijusius su skyriuje esančių materialinių vertybių apskaita, nurašymu ir perdavimu;
5.16.                   konsultuoja ir teikia informaciją skyriaus darbuotojams dokumentų rengimo, tvarkymo, užduočių vykdymo klausimais, darbo su VDI informacine sistema klausimais;
5.17.                   tvarko skyriaus bendro naudojimo elektroninės informacijos katalogus;
5.18.                   skyriaus vedėjo ar patarėjo pavedimu rengia ataskaitas DSS IS ir kitų skyriuje sukauptų duomenų pagrindu;
5.19.                   moko, konsultuoja ir teikia techninę pagalbą skyriaus darbuotojams informacinių technologijų naudojimo ir informacijos išsaugojimo klausimais;
5.20.                   atlieka Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro registratoriaus funkcijas;
5.21.                   VDI nustatyta tvarka išrašo įgaliojimus skyriaus inspektoriams atstovauti VDI pirmos instancijos teismuose;
5.22.                   padeda VDI Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyriaus darbuotojams nuotoliniu būdu atlikti kompiuterių ir kompiuterių tinklo administravimo darbus;
5.23.                   vykdo kitus skyriaus vedėjo ir patarėjų nenuolatinio pobūdžio  pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti VDI strateginiai tikslai.

Pareiginės algos pastoviosios dalies intervalas 3,35 iki 8,0.
Dokumentų priėmimas iki rugsėjo 13 d.
Dokumentus siųsti el. paštu ausra.ceplaite@nbfcentras.lt