• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
 • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Konkursai į darbo vietas   2019-02-22

ATRANKA DARBUOTOJUI, DIRBANČIAM PAGAL DARBO SUTARTĮ
(terminuotam darbui)

Skelbimo data:

2019-06-19

Atranką organizuojanti įstaiga:

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Pareigos:

Vilniaus teritorinio skyriaus vyriausiasis specialistas (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį)

Pareigybės aprašymas:

VILNIAUS TERITORINIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

 • Vilniaus teritorinio skyriaus (toliau – skyriaus) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, priskiriamas B lygio specialistų pareigybių grupei.
 • Pareigybės lygis – B.
 • Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 • Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) nuostatų bei darbo reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių vidaus administravimą nuostatomis, Lietuvos vyriausiojo archyvaro teisės aktais;
 • mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
 • mokėti taisyklinga lietuvių kalba sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
 • išmanyti dokumentų rengimo taisykles, raštvedybos taisykles;
 • mokėti naudotis kompiuterinėmis MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis, naudotis biuro technika;
 • turėti gerus bendravimo įgūdžius.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 • Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
 • operatyviai atsako į telefoninius skambučius, priima informaciją telefonu ar kitomis komunikacijos priemonėmis ir perduoda ją skyriaus vedėjui ar skyriaus darbuotojams, teikia informaciją interesantams žodžiu, elektroniniu paštu, telefonu skyriaus kompetencijai priskirtais veiklos klausimais;
 • rengia ir įformina dokumentus pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • užtikrina tinkamą dokumentų valdymą (registraciją, apskaitą, skenavimą, kopijavimą, saugumą, tvarkymą, sisteminimą) dokumentų valdymo sistemoje, laiku perduoda dokumentus skyriaus vedėjui ar kitiems atsakingiems vykdytojams;
 • rengia korespondenciją išsiuntimui: tikrina dokumentų įforminimo teisingumą, registruoja bei nuskaito (skenuoja) reikiamus dokumentus;
 • registruoja informacinėje sistemoje vedėjo pavedimus, potvarkius skyriaus veiklos klausimais;
 • priima pranešimus raštu, telefonu apie įvykusius nelaimingus atsitikimus, nelegalų darbą, darbų saugos ir sveikatos bei darbo teisės pažeidimus juos registruoja, perduoda informaciją skyriaus vedėjui;
 • Į DSS IS ir VDI IS įveda lengvų nelaimingų atsitikimų aktų duomenis;
 • nustatyta tvarka saugo ir pagal paskirtį naudoja skyriaus anspaudą;
 • tvirtina dokumentų kopijas;
 • informuoja darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus;
 • protokoluoja organizuojamus posėdžius bei pasitarimus, organizuoja protokolų pateikimą atsakingiems asmenims ir kontroliuoja protokolinių sprendimų vykdymą;
 • organizuoja skyriaus vedėjo, patarėjų dalykinius susitikimus, kitų institucijų atstovų priėmimą, suteikia jiems reikalingą informaciją;
 • tvarko ir saugo turimas dokumentų bylas pagal patvirtintą bylų nomenklatūrą ir nustatyta tvarka perduoda jas į archyvą;
 • pildo skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • dalyvauja materialinių vertybių inventorizacijos procese, rengia inventorizavimo apyrašus, kitus dokumentus, susijusius su skyriuje esančių materialinių vertybių apskaita, nurašymu ir perdavimu;
 • konsultuoja ir teikia informaciją skyriaus darbuotojams dokumentų rengimo, tvarkymo, užduočių vykdymo klausimais, darbo su VDI informacine sistema klausimais;
 • tvarko skyriaus bendro naudojimo elektroninės informacijos katalogus;
 • skyriaus vedėjo ar patarėjo pavedimu rengia ataskaitas DSS IS ir kitų skyriuje sukauptų duomenų pagrindu;
 • moko, konsultuoja ir teikia techninę pagalbą skyriaus darbuotojams informacinių technologijų naudojimo ir informacijos išsaugojimo klausimais;
 • atlieka Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro registratoriaus funkcijas;
 • VDI nustatyta tvarka išrašo įgaliojimus skyriaus inspektoriams atstovauti VDI pirmos instancijos teismuose;
 • padeda VDI Informacinių technologijų skyriaus darbuotojams nuotoliniu būdu atlikti kompiuterių ir kompiuterių tinklo administravimo darbus;
 • vykdo kitus skyriaus vedėjo ir patarėjų nenuolatinio pobūdžio  pavedimus.

_______________

Pretendentai žemiau nurodytu el. paštu turi pateikti šiuos dokumentus:
- prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
- atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją (pridedama);
- gyvenimo aprašymą (CV);
- reikalingą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

Pretendentų dokumentai priimami iki 2019 m. birželio 21 d. elektroniniu paštu lina.svirskiene@vdi.lt,
tel. pasiteiravimui: (8 5) 213 9773.

Kita informacija:

 • pretendentų atrankos būdas – pokalbis, kurio metu tikrinami gebėjimai vykdyti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas bei pareigybės aprašyme nurodytų teisės aktų išmanymas;
 • apie atitikimą reikalavimams ir pokalbio datą, laiką ir vietą pretendentai informuojami jų nurodytu elektroniniu paštu. Atvykę į atranką pretendentai privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • darbo užmokestis laimėjusiam pretendentui bus nustatomas atsižvelgiant į turimą kvalifikaciją ir profesinę patirtį.

 

Nepriekaištingos reputacijos deklaracija