• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Konkursai į darbo vietas   2020-08-14

ATRANKA DARBUOTOJUI, DIRBANČIAM PAGAL DARBO SUTARTĮ
(TERMINUOTAM DARBUI)
(darbo vieta Kaune; pareiginės algos pastoviosios dalies intervalas nuo 6,3 iki 7,8)

Skelbimo data:

2020-08-14

Atranką organizuojanti įstaiga:

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Pareigos:

 

Darbo ginčų komisijų darbo organizavimo skyriaus administratorius sekretorius
(darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį)

Pareigybės aprašymas:

 

DARBO GINČŲ KOMISIJŲ DARBO ORGANIZAVIMO SKYRIAUS
ADMINISTRATORIAUS SEKRETORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Darbo ginčų komisijų darbo organizavimo skyriaus (toliau – skyrius) administratorius sekretorius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), priskiriamas A lygio specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. gerai žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymą, nuostatus ir reglamentą, Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo teisę;
4.3. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;
4.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas;
4.5. gebėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. žodžiu konsultuoja interesantus darbo ginčo nagrinėjimo procedūriniais klausimais;
5.2. operatyviai atsako į telefoninius skambučius ir priima informaciją;
5.3. priima ir registruoja prašymus bei kitus dokumentus;
5.4. rengia procesinius dokumentus, susijusius su darbo ginčo nagrinėjimu;
5.5. išreikalauja iš atitinkamų tarnybų prašymui išnagrinėti reikalingus dokumentus, ekspertų išvadas;
5.6. tikrina gautų dokumentų atitikimą lydintiems apyrašams;
5.7. skirsto gautą korespondenciją Darbo ginčų komisijos (toliau – Komisija) pirmininkui ir nariams;
5.8. pateikia registruotus dokumentus Komisijos pirmininkui parašui;
5.9. skenuoja pasirašytus siunčiamus raštus į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) informacinę sistemą, susieja su gauta korespondencija;
5.10. ruošia siunčiamą korespondenciją išsiuntimui: tikrina teisingą dokumentų įforminimą ir siunčiamus dokumentus pateikia išsiuntimui VDI nustatyta tvarka (paprasti, pirmenybiniai, registruoti laiškai);
5.11. Komisijos pirmininko pavedimu, teisės aktų nustatytais terminais, praneša darbo ginčo šalims ir Komisijos nariams apie paskirtą bylos nagrinėjimo laiką ir vietą;
5.12. fiksuoja darbo ginčų komisijos posėdžio eigą garso įrašu, registruoja ir tvarko garso įrašus;
5.13. išsiunčia išrašą ar sprendimo kopiją darbo ginčo šalims;
5.14. tvarko darbo bylas ir kitą dokumentaciją;
5.15. suruošia ir persiunčia darbo bylas teismui;
5.16. nustatytais terminais pildo Komisijos narių dalyvavimo Komisijos posėdžiuose apyskaitas, Komisijos posėdžių protokolų išrašus ir pateikia juos VDI Biudžeto ir veiklos planavimo skyriui;
5.17. atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų užtikrinta sklandi skyriaus veikla.

Pretendentai žemiau nurodytu el. paštu turi pateikti šiuos dokumentus:
- prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
- pretendento anketą (pridedama);
- gyvenimo aprašymą (CV);
- reikalingą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

Pretendentų dokumentai priimami iki 2020 m. rugpjūčio 25 d. elektroniniu paštu ausra.ceplaite@nbfcentras.lt,
tel. pasiteiravimui: (8 5) 213 9773.

Kita informacija:

  • pretendentų atrankos būdas – pokalbis, kurio metu tikrinami gebėjimai vykdyti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas bei pareigybės aprašyme nurodytų teisės aktų išmanymas;
  • apie atitikimą reikalavimams ir pokalbio datą, laiką ir vietą pretendentai informuojami jų nurodytu elektroniniu paštu. Atvykę į atranką pretendentai privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • darbo užmokestis laimėjusiam pretendentui bus nustatomas atsižvelgiant į turimą kvalifikaciją ir profesinę patirtį.

Pretendento anketa