• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
 • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Konkursai į darbo vietas   2020-03-20

ATRANKA DARBUOTOJUI, DIRBANČIAM PAGAL DARBO SUTARTĮ
(darbo vieta Vilniuje; pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento intervalas nuo 7 iki 8,5 priklausomai nuo turimos profesinio darbo patirties)

 

Skelbimo data:

2020-03-20

Atranką organizuojanti įstaiga:

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Pareigos:

 

Administravimo skyriaus organizavimo ir metodų specialistas
(darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį)

Pareigybės aprašymas:

 

ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS ORGANIZAVIMO IR METODŲ SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

 • Administravimo skyriaus (toliau – skyriaus) organizavimo ir metodų specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, priskiriamas A lygio specialistų pareigybių grupei.
 • Pareigybės lygis – A2.
 • Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 • Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti socialinių mokslų studijų krypčių grupės komunikacijos arba informacijos paslaugų studijų krypties ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės informavimo, komunikacijos, viešųjų ryšių ar žiniasklaidos srityje (organizuojant viešus renginius, ruošiant informacinius pranešimus ir leidinius, valdant turinio valdymo sistemas bei socialinių tinklų paskyras);
4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) nuostatais ir darbo reglamentu, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo bei Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės informavimą, darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius;
4.4. puikiai mokėti lietuvių kalbą, anglų kalbą – pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;
4.6. gebėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
4.7. išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
4.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 • Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant išorinės ir vidinės komunikacijos veiklas, projektus, informacines kampanijas, siekiant ugdyti nepakantumą darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo santykius reglamentuojančių norminių teisės aktų pažeidimams, nelegaliam darbui, propaguoti saugaus darbo kultūros diegimo patirtį;
5.2. renka informaciją, garso ir vaizdo medžiagą iš VDI administracijos ir teritorinių skyrių, rengia ir visais prieinamais informavimo kanalais teikia visuomenei, socialiniams partneriams, valstybinėms ir kitoms institucijoms informaciją apie VDI funkcijas, uždavinius, veiklos rezultatus, darbuotojų saugos ir sveikatos būklę bei darbo santykius reglamentuojančių norminių teisės aktų vykdymą;
5.3. padeda plėtoti ir palaikyti ryšius su visuomenės informavimo priemonių atstovais, teikia juos dominančią informaciją apie VDI veiklą arba organizuoja tokios informacijos suteikimą, informuoja juos apie VDI svarbiausius vykstančius renginius;
5.4. dalyvauja organizuojant VDI vidinius ir viešuosius renginius (spaudos konferencijas, konferencijas, diskusijas, seminarus ir kitus žiniasklaidai bei visuomenei skirtus  renginius), juos fotografuoja, filmuoja, tvarko vaizdinę medžiagą;
5.5. padeda rengti oficialias kalbas, pranešimus, sveikinimo kalbas, padėkas, kitus proginius ir viešuosius tekstus bei vaizdinę medžiagą;
5.6. padeda organizuoti ir koordinuoti informacinių leidinių rengimą bei leidybą;
5.7. teikia siūlymus, organizuoja bei koordinuoja VDI reprezentuojančios informacinės medžiagos, atributikos, dovanų bei kitų reprezentacinių priemonių sukūrimą, įsigijimą, leidybą bei naudojimą;
5.8. rūpinasi aktualios informacijos talpinimu VDI vidinėje ir išorinėje interneto svetainėse, prižiūri, kad pateikta informacija būtų teisinga, aktuali ir reguliariai atnaujinama;
5.9. padeda administruoti VDI paskyras socialiniuose tinkluose;
5.10. analizuoja visuomenės grįžtamąjį ryšį dėl VDI šviečiamosios veiklos, paslaugų teikimo kokybės;
5.11. teikia pasiūlymus dėl VDI veiklos viešinimo, įvaizdžio kūrimo, visuomenės informavimo ir švietimo tobulinimo;
5.12. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant vidaus ar kitus su VDI veikla susijusius dokumentus;

  •  vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.

______________________

 

Pretendentai žemiau nurodytu el. paštu turi pateikti šiuos dokumentus:
- prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
- pretendento anketą (pridedama);
- gyvenimo aprašymą (CV);
- reikalingą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

Pretendentų dokumentai priimami iki 2020 m. balandžio 10 d. elektroniniu paštu ausra.ceplaite@nbfcentras.lt,
tel. pasiteiravimui: (8 5) 213 9773.

Kita informacija:

 • apie atitikimą reikalavimams pretendentai bus informuoti jų nurodytu elektroniniu paštu;
 • atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje paskelbtas karantinas, dėl atrankos datos, laiko ir vietos bus sprendžiama pasibaigus karantino laikotarpiui, pretendentus informuojant jų nurodytu elektroniniu paštu;
 • pretendentų atrankos būdas – pokalbis, kurio metu bus tikrinami pretendentų gebėjimai vykdyti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas bei pareigybės aprašyme nurodytų teisės aktų išmanymas;
 • atvykę į atranką pretendentai privalo pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • darbo užmokestis laimėjusiam pretendentui bus nustatomas atsižvelgiant į turimą kvalifikaciją ir profesinio darbo patirtį.

Pretendento anketa