• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Konkursai į darbo vietas   2019-02-22

ATRANKA DARBUOTOJUI, DIRBANČIAM PAGAL DARBO SUTARTĮ

Skelbimo data:

2019-06-10

Atranką organizuojanti įstaiga:

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Pareigos:

Darbo ginčų komisijų darbo organizavimo skyriaus darbo ginčų komisijos sekretorius (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį)

Pareigybės aprašymas:

DARBO GINČŲ KOMISIJŲ DARBO ORGANIZAVIMO SKYRIAUS
DARBO GINČŲ KOMISIJOS SEKRETORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Darbo ginčų komisijos sekretorius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), priskiriamas A lygio specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. gerai žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos nuostatus ir reglamentą, Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo teisę;
4.3. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;
4.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas;
4.5. gebėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. žodžiu konsultuoja interesantus darbo ginčo nagrinėjimo procedūriniais klausimais;
5.2. operatyviai atsako į telefoninius skambučius ir priima informaciją;
5.3. priima ir registruoja prašymus bei kitus dokumentus;
5.4. rengia procesinius dokumentus, susijusius su darbo ginčo nagrinėjimu;
5.5. išreikalauja iš atitinkamų tarnybų prašymui išnagrinėti reikalingus dokumentus, ekspertų išvadas;
5.6. tikrina gautų dokumentų atitikimą lydintiems apyrašams;
5.7. skirsto gautą korespondenciją Darbo ginčų komisijos (toliau – Komisija) pirmininkui ir nariams;
5.8. pateikia registruotus dokumentus Komisijos pirmininkui parašui;
5.9. skenuoja pasirašytus siunčiamus raštus į VDI informacinę sistemą, susieja su gauta korespondencija;
5.10. ruošia siunčiamą korespondenciją išsiuntimui: tikrina teisingą dokumentų įforminimą ir siunčiamus dokumentus pateikia išsiuntimui VDI nustatyta tvarka (paprasti, pirmenybiniai, registruoti laiškai);
5.11. Komisijos pirmininko pavedimu, teisės aktų nustatytais terminais, praneša darbo ginčo šalims ir Komisijos nariams apie paskirtą bylos nagrinėjimo laiką ir vietą;
5.12. fiksuoja darbo ginčų komisijos posėdžio eigą garso įrašu, registruoja ir tvarko garso įrašus;
5.13. išsiunčia išrašą ar sprendimo kopiją darbo ginčo šalims;
5.14. tvarko darbo bylas ir kitą dokumentaciją;
5.15. suruošia ir persiunčia darbo bylas Teismui;
5.16. nustatytais terminais pildo Komisijos narių dalyvavimo Komisijos posėdžiuose apyskaitas, Komisijos posėdžių protokolų išrašus ir pateikia juos VDI Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriui;
5.17. atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų užtikrinta sklandi skyriaus veikla.
_______________________

Pretendentai žemiau nurodytu el. paštu turi pateikti šiuos dokumentus:
- prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
- atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją (pridedama);
- gyvenimo aprašymą (CV);
- reikalingą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

Pretendentų dokumentai priimami iki 2019 m. birželio 13 d. elektroniniu paštu lina.svirskiene@vdi.lt,
tel. pasiteiravimui: (8 5) 213 9773.

Kita informacija:

  • pretendentų atrankos būdas – pokalbis, kurio metu tikrinami gebėjimai vykdyti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas bei pareigybės aprašyme nurodytų teisės aktų išmanymas;
  • apie atitikimą reikalavimams ir pokalbio datą, laiką ir vietą pretendentai informuojami jų nurodytu elektroniniu paštu. Atvykę į atranką pretendentai privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • darbo užmokestis laimėjusiam pretendentui bus nustatomas atsižvelgiant į turimą kvalifikaciją ir profesinę patirtį.

 

Nepriekaištingos reputacijos deklaracija