• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Konkursai į darbo vietas   2020-01-10

ATRANKA DARBUOTOJUI, DIRBANČIAM PAGAL DARBO SUTARTĮ
(darbo vieta Marijampolėje; pareiginės algos pastoviosios dalies intervalas nuo 5,3 iki 6,8)

Skelbimo data:

2020-02-10

Atranką organizuojanti įstaiga:

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Pareigos:

 

Kauno teritorinio skyriaus administratorius sekretorius
(darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį)

Pareigybės aprašymas:

 

KAUNO TERITORINIO SKYRIAUS ADMINISTRATORIAUS SEKRETORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1.                   Kauno teritorinio skyriaus (toliau – skyriaus) administratorius sekretorius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, priskiriamas B lygio specialistų pareigybių grupei.
2.                   Pareigybės lygis – B.
3.                   Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4.                   Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1.                turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą įgytą, iki 1995 metų;
4.2.                būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  (toliau – VDI) nuostatų bei darbo reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių vidaus administravimą, nuostatomis, Lietuvos vyriausiojo archyvaro teisės aktais;
4.3.                mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
4.4.                mokėti taisyklinga lietuvių kalba sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
4.5.                išmanyti dokumentų rengimo taisykles, raštvedybos taisykles;
4.6.                gebėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5.                   Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1.                operatyviai atsako į telefoninius skambučius, priima informaciją telefonu ar kitomis komunikacijos priemonėmis ir perduoda ją skyriaus vedėjui ar skyriaus darbuotojams, teikia informaciją interesantams žodžiu, elektroniniu paštu, telefonu skyriaus kompetencijai priskirtais veiklos klausimais;
5.2.                rengia ir įformina dokumentus pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
5.3.                užtikrina tinkamą dokumentų valdymą (registraciją, apskaitą, skenavimą, kopijavimą, saugumą, tvarkymą, sisteminimą) dokumentų valdymo sistemoje, laiku perduoda dokumentus skyriaus vedėjui ar kitiems atsakingiems vykdytojams;
5.4.                rengia korespondenciją išsiuntimui: tikrina dokumentų įforminimo teisingumą, registruoja bei nuskaito (skenuoja) reikiamus dokumentus;
5.5.                registruoja informacinėje sistemoje vedėjo pavedimus, potvarkius skyriaus veiklos klausimais;
5.6.                priima pranešimus raštu, telefonu apie įvykusius nelaimingus atsitikimus, nelegalų darbą, darbų saugos ir sveikatos bei darbo teisės pažeidimus juos registruoja, perduoda informaciją skyriaus vedėjui;
5.7.                Į DSS IS ir VDI IS įveda lengvų nelaimingų atsitikimų aktų duomenis;
5.8.                nustatyta tvarka saugo ir pagal paskirtį naudoja skyriaus anspaudą;
5.9.                tvirtina dokumentų kopijas;
5.10.              informuoja darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus;
5.11.              protokoluoja organizuojamus posėdžius bei pasitarimus, organizuoja protokolų pateikimą atsakingiems asmenims ir kontroliuoja protokolinių sprendimų vykdymą;
5.12.              organizuoja skyriaus vedėjo, patarėjų dalykinius susitikimus, kitų institucijų atstovų priėmimą, suteikia jiems reikalingą informaciją;
5.13.              tvarko ir saugo turimas dokumentų bylas pagal patvirtintą bylų nomenklatūrą ir nustatyta tvarka perduoda jas į archyvą;
5.14.              pildo skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
5.15.              dalyvauja materialinių vertybių inventorizacijos procese, rengia inventorizavimo apyrašus, kitus dokumentus, susijusius su skyriuje esančių materialinių vertybių apskaita, nurašymu ir perdavimu;
5.16.              konsultuoja ir teikia informaciją skyriaus darbuotojams dokumentų rengimo, tvarkymo, užduočių vykdymo klausimais, darbo su VDI informacine sistema klausimais;
5.17.              tvarko skyriaus bendro naudojimo elektroninės informacijos katalogus;
5.18.              skyriaus vedėjo ar patarėjo pavedimu rengia ataskaitas DSS IS ir kitų skyriuje sukauptų duomenų pagrindu;
5.19.              moko, konsultuoja ir teikia techninę pagalbą skyriaus darbuotojams informacinių technologijų naudojimo ir informacijos išsaugojimo klausimais;
5.20.              atlieka Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro registratoriaus funkcijas;
5.21.              VDI nustatyta tvarka išrašo įgaliojimus skyriaus inspektoriams atstovauti VDI pirmos instancijos teismuose;
5.22.              vykdo kitus skyriaus vedėjo ir patarėjų nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti VDI strateginiai tikslai.

Pretendentai žemiau nurodytu el. paštu turi pateikti šiuos dokumentus:
- prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
- pretendento anketą (pridedama);
- gyvenimo aprašymą (CV);
- reikalingą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

Pretendentų dokumentai priimami iki 2020 m. vasario 14 d. elektroniniu paštu ausra.ceplaite@nbfcentras.lt,
tel. pasiteiravimui: (8 5) 213 9773.

Kita informacija:

  • pretendentų atrankos būdas – pokalbis, kurio metu tikrinami gebėjimai vykdyti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas bei pareigybės aprašyme nurodytų teisės aktų išmanymas;
  • apie atitikimą reikalavimams ir pokalbio datą, laiką ir vietą pretendentai informuojami jų nurodytu elektroniniu paštu. Atvykę į atranką pretendentai privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • darbo užmokestis laimėjusiam pretendentui bus nustatomas atsižvelgiant į turimą kvalifikaciją ir profesinę patirtį.

 Pretendento anketa