• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
 • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Konkursai į darbo vietas   2019-02-22

ATRANKA DARBUOTOJUI, DIRBANČIAM PAGAL DARBO SUTARTĮ
(terminuotam darbui)

Skelbimo data:

2019-03-15

Atranką organizuojanti įstaiga:

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Pareigos:

Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį)

Pareigybės aprašymas:

VILNIAUS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

 • Vilniaus skyriaus (toliau – skyriaus) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
 • Pareigybės lygis – B.
 • Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 • Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
  • būti susipažinęs bei vadovautis veikloje su Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo, nuostatų bei darbo reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių vidaus administravimą nuostatomis, Lietuvos vyriausiojo archyvaro teisės aktais.
  • mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
  • mokėti taisyklinga lietuvių kalba sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
  • išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybos taisykles;
  • mokėti naudotis kompiuterinėmis MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis, naudotis biuro technika;
  • turėti gerus bendravimo įgūdžius.

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 • Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
  • operatyviai atsako į telefoninius skambučius, priima informaciją telefonu ar kitomis komunikacijos priemonėmis ir perduoda ją skyriaus vedėjui ar skyriaus darbuotojams, teikia informaciją interesantams žodžiu, elektroniniu paštu, telefonu skyriaus kompetencijai priskirtais veiklos klausimais;
  • rengia ir įformina dokumentus pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
  • užtikrina tinkamą dokumentų valdymą (registraciją, apskaitą, skenavimą, kopijavimą, saugumą, tvarkymą, sisteminimą) dokumentų valdymo sistemoje, laiku perduoda dokumentus skyriaus vedėjui ar kitiems atsakingiems vykdytojams;
  • rengia korespondenciją išsiuntimui: tikrina dokumentų įforminimo teisingumą, registruoja bei nuskaito (skenuoja) reikiamus dokumentus;
  • registruoja informacinėje sistemoje vedėjo pavedimus, potvarkius skyriaus veiklos klausimais, kontroliuoja dokumentų užduočių vykdymo ir piliečių bei kitų asmenų skundų nagrinėjimo terminus. Kontroliuoja informacijos ar oficialių dokumentų pateikimo asmenims terminus, informuoja skyriaus vedėją apie jų vykdymo eigą;
  • priima pranešimus raštu, telefonu apie įvykusius nelaimingus atsitikimus, juos registruoja, perduoda informaciją skyriaus vedėjui;
  • priima pranešimus apie nelegalų darbą, darbų saugos ir sveikatos pažeidimus  apskrityje, informaciją perduoda skyriaus vedėjui;
  • nustatyta tvarka saugo ir pagal paskirtį naudoja skyriaus anspaudą;
  • tvirtina skyriaus dokumentų kopijas;
  • informuoja darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus;
  • protokoluoja skyriaus organizuojamus posėdžius bei pasitarimus, organizuoja protokolų pateikimą atsakingiems asmenims ir kontroliuoja protokolinių sprendimų vykdymą;
  • organizuoja skyriaus vedėjo dalykinius susitikimus, kitų institucijų atstovų priėmimą, suteikia jiems reikalingą informaciją;
  • tvarko ir saugo turimas dokumentų bylas pagal patvirtintą bylų nomenklatūrą ir nustatyta tvarka perduoda jas į archyvą;
  • pildo skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
  • konsultuoja ir teikia informaciją skyriaus darbuotojams dokumentų rengimo, tvarkymo, užduočių vykdymo klausimais, darbo su VDI informacine sistema klausimais;
  • tvarko skyriaus bendro naudojimo elektroninės informacijos katalogus;
  • skyriaus vedėjo pavedimu rengia ataskaitas DSS IS ir kitų skyriuje sukauptų duomenų pagrindu;
  • atlieka specialios techninės kvalifikacijos nereikalaujančius kompiuterių, jų išorinių įrenginių ir kompiuterių tinklo įrenginių priežiūros darbus, organizacinės technikos priežiūrą, remontą ir aptarnavimą;
  • moko, konsultuoja ir teikia techninę pagalbą skyriaus darbuotojams informacinių technologijų naudojimo ir informacijos išsaugojimo klausimais;
  • išrašo įgaliojimus inspektoriams atstovauti VDI pirmos instancijos teismuose.
  • skyriaus vedėjo pavedimu, pavaduoja kitus skyriaus dokumentų valdymo specialistus;
  • vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

_________________________

Pretendentai žemiau nurodytu el. paštu turi pateikti šiuos dokumentus:
- prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
- gyvenimo aprašymą (CV);
- reikalingą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

Pretendentų dokumentai priimami iki 2019 m. kovo 26 d. elektroniniu paštu ausra.ceplaite@nbfcentras.lt,
tel. pasiteiravimui: (8 5) 213 9773.

Kita informacija:

 • pretendentų atrankos būdas – pokalbis, kurio metu tikrinami gebėjimai vykdyti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas bei pareigybės aprašyme nurodytų teisės aktų išmanymas;
 • apie atitikimą reikalavimams ir pokalbio datą, laiką ir vietą pretendentai informuojami jų nurodytu elektroniniu paštu. Atvykę į atranką pretendentai privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • darbo užmokestis laimėjusiam pretendentui bus nustatomas atsižvelgiant į turimą kvalifikaciją ir profesinę patirtį.