• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
 • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Potencialiai pavojingi įrenginiai

Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūra – potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros norminiuose teisės aktuose ir gamintojo pateiktuose šių įrenginių techniniuose dokumentuose nustatyta privaloma visuma techninių paslaugų, teisinių ir organizacinių priemonių, kuriomis užtikrinama potencialiai pavojingų įrenginių sauga, siekiant išvengti žalingo šių įrenginių poveikio žmonių gyvybei, sveikatai ir aplinkai. Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūra susideda iš:

 1. potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo ir
 2. nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros

Dėl apibendrintos informacijos apie potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros vykdymo atitiktį nustatytiems reikalavimams

2020 m. potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros reikalavimų įgyvendinimo kontrolės rezultatų ataskaita

KA - 2.1. Garo ir vandens šildymo katilai:

KA - 01
2.1.1. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, garo katilai, kurių didžiausio leidžiamojo slėgio barais (toliau – Ps) ir tūrio litrais (toliau – V) sandauga viršija 3 500

KA - 02
2.1.2. aukštesnės kaip 110 °C temperatūros vandens šildymo katilai, kurių Ps ir V sandauga viršija 10 000
________________

SI - 2.2. Slėginiai indai :

SI - 01
2.2.1. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, didesnės kaip 25 litrų talpos indai, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms, kurių klasifikavimą nustato Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministras (toliau – takiosios medžiagos), kai Ps ir V sandauga viršija 500, išskyrus mažesnės kaip 250 litrų talpos gamtinių dujų, suskystintųjų dujų ir techninių dujų balionus

SI - 02
2.2.2. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, didesnės kaip 1 000 litrų talpos indai, skirti antros grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir V sandauga viršija 10 000
________________

VL - 2.3. Pavojingų medžiagų slėginiai vamzdynai, slėginiai garotiekiai ir karšto vandens vamzdynai:

VL - 01
2.3.1. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, didesnio kaip 80 milimetrų vardinio skersmens (toliau – DN) vamzdynai, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir DN sandauga viršija 3 500

VL - 02
2.3.2. didesnio kaip 100 barų slėgio vamzdynai, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms, neatsižvelgiant į jų DN

VL - 03
2.3.3. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, vamzdynai, neatsižvelgiant į jų DN, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms transportuoti į pakrantėje ar jūroje esantį įrenginį (laivą) arba iš jo, išskyrus pakrantės terminalams priklausančius vamzdynus, kuriais laivai pripildomi degalų jų reikmėms

VL - 04
2.3.4. didesnio kaip 16 barų slėgio ir didesnio kaip 100 milimetrų DN perkaitinto ir sočiojo vandens garo bei aukštesnės kaip 110 °C temperatūros karšto vandens vamzdynai
________________

TA - 2.4. Beslėgės pavojingų medžiagų talpyklos:

TA - 01
2.4.1.1. 50 kub. metrų ir didesnio tūrio beslėgės medžiagų, pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), priskirtų prie pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių (toliau – pavojingos medžiagos ir mišiniai), talpyklos, išskyrus degalinėse degalams saugoti naudojamas talpyklas (stacionariosios)

TA - 02
2.4.1.2. degalinėse degalams saugoti naudojamos talpyklos (stacionariosios)

TA - 03
2.4.2. mobiliosios 1 kub. metro ir didesnio tūrio beslėgės pavojingų medžiagų ir mišinių talpyklos
________________

LF - 2.5. Liftai:

LF - 01
2.5.1. keleiviniai ir keleiviniai-krovininiai liftai

LF - 02
2.5.2. krovininiai lydimieji liftai

LF - 03
2.5.3. krovininiai nelydimieji liftai, kurių nors vienas kabinos matmuo didesnis už šiuos dydžius: grindų plotas – 1,00 kv. metras, gylis – 1,00 metras, aukštis – 1,20 metro
________________

KK - 2.6. Variklinės pavaros keltuvai žmonėms ir kroviniams kelti:

KK - 01
2.6.1. variklinės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvai, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 1,50 metro, išskyrus asmeniniam naudojimui įrengtus neįgaliųjų keltuvus

KK - 02
2.6.2. variklinės pavaros statybiniai keltuvai žmonėms ir kroviniams kelti

KK - 03
2.6.3. iš kabinos ar platformos valdomi variklinės pavaros kabamieji ir pastatomieji platforminiai įrenginiai, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 3 metrai ir kurie skirti darbuotojams į darbo vietas kelti ar nuleisti, kad jie atliktų darbą iš darbinės platformos

KK - 04
2.6.4. mobiliosios darbinės kėlimo platformos, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 3 metrai, skirtos darbuotojams į darbo vietas kelti, kad jie atliktų darbą iš darbinės platformos
________________

LK - 2.7. Lynų keliai:

LK - 01
2.7.1. variklinės pavaros keleiviniai kabamieji lynų keliai ir vilktuvai, skirti tinkamą įrangą turintiems keleiviams tempti išilgai įrengto tako

LK - 02
2.7.2. funikulieriai
________________

ES - 2.8. Eskalatoriai ir judamieji takai:

ES - 01
2.8.1. eskalatoriai ir judamieji takai, skirti žmonėms pervežti
________________

KR - 2.9. Kėlimo įrenginiai:

KR - 01
2.9.1. 5 tonų ir didesnės keliamosios galios tiltinio, kabelinio tipo kranai, gembiniai kranai bei kranai-rietuvai, nesvarbu, kaip jie valdomi

KR - 02
2.9.2. mažesnės kaip 5 tonų keliamosios galios tiltinio, kabelinio tipo kranai, gembiniai kranai ir kranai-rietuvai su valdymo kabina

KR - 03
2.9.3. 1 tonos ir didesnės keliamosios galios strėlinio tipo kranai su įrengtais strėlės siekio keitimo ir (arba) posūkio mechanizmais
________________

AT - 2.10. Variklinės pavaros pramoginiai įrenginiai:

AT - 01
2.10.1. pasivažinėjimo atrakcionai, kurių nors vieno judesio pagreitis didesnis kaip 1 m/s2

AT - 02
2.10.2. pasivažinėjimo atrakcionai, darantys du ir daugiau judesių apie skirtingas ašis, nesvarbu, koks jų pagreitis

AT - 03
2.10.3. apžvalgos ratai
________________

DD - 2.11. Degiąsias dujas naudojantys pramoniniai įrenginiai:

DD - 01
2.11.1. dujinį kurą deginantys technologiniai įrenginiai, kurių nominali šilumos galia didesnė kaip 400 kilovatų

Potencialiai pavojingų įrenginių, priskyrimas kategorijų parametrams, nurodytiems Potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų parametrų sąraše, patvirtintame LRV 2020-01-29 d. nutarimu Nr. 61


Grupė-pogrupis
(pagal seną priskyrimą)

Parametras, pagal kurį iš grupės-pogrupio priskiriami nauji kategorijų parametrai

Naujas kategorijų parametrų žymėjimas

AT Pramoginiai įrenginiai

AT-01

2.10.1. pasivažinėjimo atrakcionai, kurių nors vieno judesio pagreitis didesnis kaip 1 m/s2;

AT-01

AT-02

2.10.2. pasivažinėjimo atrakcionai, darantys du ir daugiau judesių apie skirtingas ašis, nesvarbu, koks jų pagreitis;

AT-02

AT-03

2.10.2. pasivažinėjimo atrakcionai, darantys du ir daugiau judesių apie skirtingas ašis, nesvarbu, koks jų pagreitis;

AT-02

AT-04

2.10.3. apžvalgos ratai

AT-03

DD Degiųjų dujų įrenginiai

DD-01

2.11.1. dujinį kurą deginantys technologiniai įrenginiai, kurių nominali šilumos galia didesnė kaip 400 kilovatų

DD-01

ES Eskalatoriai ir jų įranga

ES-01

2.8.1. eskalatoriai ir judamieji takai, skirti žmonėms pervežti

ES-01

ES-02

2.8.1. eskalatoriai ir judamieji takai, skirti žmonėms pervežti

ES-01

KA Garo katilai ir jų įranga

KA-01

2.1.1. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, garo katilai, kurių didžiausio leidžiamojo slėgio barais (toliau – Ps) ir tūrio litrais (toliau – V) sandauga viršija 3 500;

KA-01

KA-02

2.1.2. aukštesnės kaip 110 °C temperatūros vandens šildymo katilai, kurių Ps ir V sandauga viršija 10 000

KA-02

KR Kėlimo įrenginiai ir jų įranga

KR-01

2.9.1. 5 tonų ir didesnės keliamosios galios tiltinio, kabelinio tipo kranai, gembiniai kranai bei kranai-rietuvai, nesvarbu, kaip jie valdomi

KR-01

2.9.2. mažesnės kaip 5 tonų keliamosios galios tiltinio, kabelinio tipo kranai, gembiniai kranai ir kranai-rietuvai su valdymo kabina

KR-02

2.9.3. 1 tonos ir didesnės keliamosios galios strėlinio tipo kranai su įrengtais strėlės siekio keitimo ir (arba) posūkio mechanizmais

KR-03

KR-02

2.6.3. iš kabinos ar platformos valdomi variklinės pavaros kabamieji ir pastatomieji platforminiai įrenginiai, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 3 metrai ir kurie skirti darbuotojams į darbo vietas kelti ar nuleisti, kad jie atliktų darbą iš darbinės platformos

KK-03

2.6.4. mobiliosios darbinės kėlimo platformos, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 3 metrai, skirtos darbuotojams į darbo vietas kelti, kad jie atliktų darbą iš darbinės platformos

KK-04

LF Liftai

LF-01

2.5.1. keleiviniai ir keleiviniai-krovininiai liftai;

LF-01

LF-02

2.5.2. krovininiai lydimieji liftai;

LF-02

LF-03

2.5.3. krovininiai nelydimieji liftai, kurių nors vienas kabinos matmuo didesnis už šiuos dydžius: grindų plotas – 1,00 kv. metras, gylis – 1,00 metras, aukštis – 1,20 metro

LF-03

2.6.1. variklinės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvai, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 1,50 metro, išskyrus asmeniniam naudojimui įrengtus neįgaliųjų keltuvus

KK-01

2.6.2. variklinės pavaros statybiniai keltuvai žmonėms ir kroviniams kelti

KK-02

LK Lynų keliai, funikulieriai

LK-01

2.7.1. variklinės pavaros keleiviniai kabamieji lynų keliai ir vilktuvai, skirti tinkamą įrangą turintiems keleiviams tempti išilgai įrengto tako;

LK-01

LK-02

2.7.1. variklinės pavaros keleiviniai kabamieji lynų keliai ir vilktuvai, skirti tinkamą įrangą turintiems keleiviams tempti išilgai įrengto tako;

LK-01

LK-03

2.7.2. funikulieriai

LK-02

SI Slėginiai indai ir jų įranga

SI-01

2.2.1. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, didesnės kaip 25 litrų talpos indai, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms, kurių klasifikavimą nustato Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministras (toliau – takiosios medžiagos), kai Ps ir V sandauga viršija 500, išskyrus mažesnės kaip 250 litrų talpos gamtinių dujų, suskystintųjų dujų ir techninių dujų balionus;

SI-01

SI-02

2.2.2. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, didesnės kaip 1 000 litrų talpos indai, skirti antros grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir V sandauga viršija 10 000

SI-02

TA Talpyklos

TA-01

2.4.1.1. 50 kub. metrų ir didesnio tūrio beslėgės medžiagų, pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), priskirtų prie pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių (toliau – pavojingos medžiagos ir mišiniai), talpyklos, išskyrus degalinėse degalams saugoti naudojamas talpyklas (stacionariosios)

TA-01

2.4.1.2. degalinėse degalams saugoti naudojamos talpyklos (stacionariosios)

TA-02

TA-02

2.4.2. mobiliosios 1 kub. metro ir didesnio tūrio beslėgės pavojingų medžiagų ir mišinių talpyklos

TA-03

VL Vamzdynai ir garotiekiai

VL-01

2.3.1. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, didesnio kaip 80 milimetrų vardinio skersmens (toliau – DN) vamzdynai, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir DN sandauga viršija 3 500;

VL-01

VL-02

2.3.2. didesnio kaip 100 barų slėgio vamzdynai, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms, neatsižvelgiant į jų DN;

VL-02

VL-03

2.3.4. didesnio kaip 16 barų slėgio ir didesnio kaip 100 milimetrų DN perkaitinto ir sočiojo vandens garo bei aukštesnės kaip 110 °C temperatūros karšto vandens vamzdynai

VL-04

VL-04

2.3.3. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, vamzdynai, neatsižvelgiant į jų DN, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms transportuoti į pakrantėje ar jūroje esantį įrenginį (laivą) arba iš jo, išskyrus pakrantės terminalams priklausančius vamzdynus, kuriais laivai pripildomi degalų jų reikmėms;

VL-03

Potencialiai pavojingų įrenginių savininkai valstybės registre iki 2020 m. sausio 1 d. užregistravo 42695 potencialiai pavojingus įrenginius, tarp jų:

 • 70 pramoginių įrenginių;
 • 487 degiąsias dujas naudojančius pramoninius įrenginius;
 • 337 eskalatorius ir judamuosius takus;
 • 1 022 garo katilus;
 • 13 464 kėlimo kranus;
 • 10 713 liftų;
 • 40 lynų kelių ir funikulierių;
 • 11 929 slėginius indus;
 • 2 974 pavojingų medžiagų talpyklas;
 • 1 659 pavojingų medžiagų vamzdynus ir garotiekius.

Registro valdytojas ir tvarkytojas yra Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Registro paskirtis – registruoti registro Nuostatuose nurodytus registro objektus ir tvarkyti registro duomenis.

Registro objektas – potencialiai pavojingi įrenginiai, nurodyti valstybės institucijų, atsakingų už atskirų kategorijų įrenginių priežiūros organizavimą, patvirtintuose įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (su nurodytais jų parametrais) sąrašuose.

INFORMACIJA

Juridiniais registro naudojimo ir duomenų teikimo klausimais:
Raimonda Sneigienė, tel.: (8 5) 2139777; el. paštas: ppireg@vdi.lt
Gabrielius Sereika, tel.: (8 5) 2139777; el. paštas: gabrielius.sereika@vdi.lt

Prieigos prie registro ir jo administravimo klausimais:
Raimondas Barkauskas, tel.: (8 5) 2104410; el. paštas: raimondas.barkauskas@vdi.lt 
Valerija Mačiulienė, tel.: (8 5) 2139763; el. paštas: valerija.maciuliene@vdi.lt

Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas (Žin., 1996, Nr. 46-1116)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. 817 „ Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 57-2053)

Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 645 (Žin., 2002, Nr. 48-1844)

Registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, nurodant jų parametrus, sąrašas-klasifikatorius, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2006 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 1-178 (Žin.,2009, Nr. 87-3438)

Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro duomenų teikimo dokumentai (Išrašas iš potencialiai pavojingo įrenginio techninių dokumentų) patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2002 05 31 d. įsakymu Nr.122 (Žin., 2002, Nr.56-2287).

Išrašas iš Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 645 )

VII skyrius. Registro duomenų teikimas ir naudojimas

39. Registro duomenys teikiami:
39.1. registro duomenų teikėjams;
39.2. viešojo administravimo subjektams;
39.3. fiziniams ir juridiniams asmenims, turintiems teisę gauti registro duomenis.


40. Registro duomenys, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktų reguliuojančių duomenų teikimą, nustatytus duomenų teikimo apribojimo atvejus, yra vieši ir teikiami vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu


41. Registro duomenys teikiami neatlygintinai.


42. Registro duomenys teikiami laikantis šios tvarkos:
42.1. savininkai arba jų įgalioti atstovai, paštu arba Nuostatų 17 punkte nustatytais būdais pateikę prašymą (vienkartinio duomenų teikimo atveju) registro tvarkytojui arba sudarę su registro tvarkytoju registro duomenų teikimo sutartį (daugkartinio duomenų teikimo atveju), registro duomenis apie jų vardu užregistruotus įrenginius gauna išrašo ar pažymos forma arba pagal registro duomenis parengtos, apibendrintos, susistemintos ar kitaip apdorotos informacijos forma (toliau – suvestinės); kitų registro objektų duomenis savininkai arba jų įgalioti atstovai gauna pateikę prašymą, kaip nurodyta Nuostatų 42.4 papunktyje;
42.2. akredituotosios įstaigos sudaro su registro tvarkytoju registro duomenų teikimo sutartį ir registro duomenis apie įrenginius, su kurių savininkais sudarytos techninės būklės tikrinimo sutartys, gauna registro duomenų teikimo sutartyje nustatyta tvarka; kitų registro objektų duomenis akredituotosios įstaigos gauna pateikusios prašymą, kaip nurodyta Nuostatų 42.4 papunktyje;
42.3. viešojo administravimo subjektai, paštu arba Nuostatų 17 punkte nustatytais būdais pateikę prašymus (vienkartinio duomenų teikimo atveju) registro tvarkytojui ar sudarę su registro tvarkytoju registro duomenų teikimo sutartį (daugkartinio duomenų teikimo atveju), gauna registro duomenis suvestinės forma arba, jeigu to reikia jų kompetencijai priskirtoms funkcijoms atlikti, registro duomenis, apibūdinančius konkretų registro objektą, išrašo ar pažymos forma;
42.4. kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, paštu arba Nuostatų 17 punkte nustatytais būdais pateikę registro tvarkytojui prašymus, gauna registro duomenis suvestinės forma arba, jeigu yra teisinis pagrindas, registro duomenis, apibūdinančius konkretų registro objektą, išrašo ar pažymos forma;
42.5. registro tvarkytojas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos turi pateikti reikiamus registro duomenis arba atsisakyti teikti registro duomenis, nurodydamas atsisakymo teisinį pagrindą; duomenų gavėjas turi teisę apskųsti atsisakymą teikti registro duomenis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka;
42.6. duomenų gavėjo pasirinkimu registro duomenys teikiami raštu, žodžiu ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis.


43. Registro tvarkytojo ir registro duomenų gavėjo registro duomenų teikimo sutartyje nustatomos registro duomenų gavėjo teisės ir atsakomybė, registro duomenų (tarp jų asmens duomenų) apimtis, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, naudojimo tikslas, teikimo būdas ir terminai, teikiamų registro duomenų forma, informavimo apie klaidų ištaisymą tvarka ir terminai, sutarties keitimo tvarka.


44. Prašyme gauti registro duomenis nurodomas registro duomenų naudojimo tikslas, teikimo būdas, apimtis, gavimo būdai, teikiamų registro duomenų forma. Jeigu prašoma konkretų registro objektą apibūdinančių duomenų (tarp jų asmens duomenų), nurodomas ir teisinis pagrindas šiuos duomenis (tarp jų asmens duomenis) teikti ir gauti.


45. Iš registro gautų registro duomenų negalima naudoti kitaip ar kitokiu tikslu, negu nurodyta juos gaunant. Duomenis teikti tretiesiems asmenims galima tik duomenų teikimo sutarčių, pasirašytų su registro tvarkytoju, nustatyta tvarka. Ši nuostata netaikoma, kai fiziniai ir juridiniai asmenys naudoja iš registro gautus duomenis apie save.


46. Registro tvarkytojo interneto svetainėje pateikiama informacija apie registro objektą ir tikslus, registro tvarkytoją, registro tvarkymą, registrui teikiamus dokumentus ir duomenis, kokiu būdu jie turi būti pateikiami registro tvarkytojui ir kokius reikalavimus turi atitikti, netikslių duomenų ištaisymo tvarką, susijusius registrus ir valstybės informacines sistemas, registro duomenų teikėjus ir gavėjus, kuriems perduodami šio registro duomenys, asmenų teises gauti registro duomenis. Suvestiniai registro duomenys pateikiami metinėje Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rengiamoje darbuotojų saugos ir sveikatos būklės ir darbo įstatymų vykdymo ataskaitoje.


47. Registro duomenys į kitas valstybes teikiami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro registratoriai:
Vilniuje:
Honorata Česlava Kolodinskaja, el. paštas honorata.kolodinskaja@vdi.lt, tel., +37052104721;
Kaune:
Jurgita Lukoševičienė, el. paštas jurgita.lukoseviciene@vdi.lt, tel., (8 37) 338 506;
Ramutė Vieraitienė, el. paštas kaunas@vdi.lt, tel., (8 61) 656 122;
Klaipėdoje:
Jūratė Mineikienė, el. paštas jurate.mineikiene@vdi.lt, tel., (8 46) 495 064;
Alvida Grigutienė, el. paštas alvida.grigutiene@vdi.lt, tel., (8 46) 495 064;
Šiauliuose:
Jūratė Sitnikienė, el. paštas jurate.sitnikiene@vdi.lt, tel., (8 41) 524 635;
Panevėžyje:
Sonata Cicilionienė, el. paštas sonata.cicilioniene@vdi.lt, tel., (8 45) 430 195;
Stanislovas Barauskas, el. paštas stanislovas.barauskas@vdi.lt, tel., (8 45) 436 391;
Utenoje:
Valda Bičiūnienė, el. paštas valda.biciuniene@vdi.lt, tel., (8 38) 961 226;
Alytuje:
Irma Adžgauskienė, el. paštas alytus@vdi.lt, tel., (8 31) 573 370;
Telšiuose:
Rita Mušauskienė, el. paštas rita.musauskiene@vdi.lt, tel., (8 44) 460 269;
Tauragėje:
Rima Rimkutė, el. paštas rima.rimkute@vdi.lt, tel., (8 44) 661 085.