• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

Bendradarbiavimo susitarimai   2024-01-15

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PASIRAŠYTŲ BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Sutarties šalis

Sutarties pavadinimas

1.

Lietuvos elektros energetikos asociacija

Susitarimas dėl bendradarbiavimo nelegalaus darbo prevencijos ir darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinių priemonių gerinimo srityse

2.

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Susitarimas dėl bendradarbiavimo (regioniniu ir vadovybių lygmeniu)

3.

Miško darbų rangovų asociacija

LR VDI ir Miško darbų rangovų asociacijos susitarimas dėl bendradarbiavimo nelegalaus darbo kontrolės ir darbuotojų saugos ir sveikatos prevencijos srityje

4.

Klaipėdos universitetas

LR VDI ir Klaipėdos universiteto bendradarbiavimo sutartis (dėl teisinio raštingumo didinimo, mobingo darbo kolektyvuose prevencijos, bendradarbiavimo profesinio informavimo ir orientavimo, kvalifikacijos kėlimo, mokslinėje ir studentų praktinio mokymo veikloje

5.

VšĮ „Ukrainiečių darbo teisių gynimo centras“

LR VDI ir VšĮ „Ukrainiečių darbo teisių gynimo centras“ bendradarbiavimo susitarimas (pagalbos teikimas asmenims, nukentėjusiems dėl darbo teisės pažeidimų Lietuvoje ir už jos ribų; darbo teisės pažeidimų prevencija)

6.

Lietuvos pramoninkų konfederacija, Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija, VDI

Partnerystės sutartis, įgyvendinant EEA and Norway grants from innovation Norway projektą „Jobs for the Future: Decent Work for a Competitive Economy (Darbo vietos inovacijos – darbo metodų, santykių, įgalinimo pokyčiai, tiesiogiai prisidedantys prie darbuotojų psichologinės ir fizinės gerovės bei aukštesnių įmonės rezultatų)

7.

Lietuvos įdarbinimo įmonių asociacija

LR valstybinės darbo inspekcijos ir Lietuvos įdarbinimo įmonių asociacijos bendradarbiavimo sutartis (dėl laikinojo įdarbinimo)

8.

Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis

LR VDI ir Nacionalinės asociacijos prieš prekybą žmonėmis bendradarbiavimo sutartis (pagalbos teikimas asmenims, nukentėjusiems Lietuvoje ir už jos ribų dėl prekybos žmonėmis priverstiniam darbui; keitimasis duomenimis ir informacija)

 

9.

Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuras

LR VDI ir Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuro bendradarbiavimo sutartis (dėl erkių platinimų ligų profilaktikos)

10.

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

LR VDI ir Migracijos departamento susitarimas dėl bendradarbiavimo užsieniečių nelegalaus darbo ir neteisėto buvimo ar gyvenimo prevencijos ir kontrolės srityje

11.

Lietuvos gydytojų sąjunga

LR valstybinės darbo inspekcijos ir Lietuvos gydytojų sąjungos susitarimas dėl bendradarbiavimo plėtojant socialinį dialogą darbo santykių, darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais

12.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

LR VDI ir Užimtumo tarnybos bendradarbiavimo sutarties pakeitimas

13.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija

LR VDI ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (dėl IS ‚Infostatyba“)

14.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

LR VDI ir Užimtumo tarnybos bendradarbiavimo susitarimas (dėl subsidijos gavėjų ir socialinių įmonių priežiūros)

15.

Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras

LR VDI ir Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro bendradarbiavimo susitarimas (pagalbos teikimas asmenims, nukentėjusiems Lietuvoje ir už jos ribų nuo įvairių prekybos žmonėmis formų; įvairių prekybos žmonėmis formų pažeidimų prevencija)

16.

Lietuvos statybininkų asociacija

Memorandumas dėl bendradarbiavimo, siekiant mažinti šešėlinę ekonomiką ir užtikrinti darbų saugą bei sąžiningą konkurenciją statybų sektoriuje

17.

UAB „Verslo žinios“

LR VDI ir UAB „Verslo žinios“ bendradarbiavimo sutartis (informacijos DT ir DSS sklaidos srityje)

18.

Lietuvos statybininkų asociacija, Valstybinė mokesčių inspekcija

LR VDI, Lietuvos statybininkų asociacijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos bendradarbiavimo memorandumas (šešėlio mažinimas; DSS pažeidimų, NA prevencija)

19.

Asociacija „Investors‘ Forum“

Valstybinės darbo inspekcijos ir asociacijos „Investors‘ Forum“ bendradarbiavimo sutartis (dėl „Baltosios bangos“)

20.

VšĮ „VU Teisės klinika“

LR VDI ir VšĮ „VU Teisės klinika“ bendradarbiavimo sutartis (dėl visuomenės teisinio švietimo, nemokamos teisinės pagalbos)

21.

Lietuvos statistikos departamentas

LR VDI ir Lietuvos statistikos departamento bendradarbiavimo sutartis dėl statistinės informacijos teikimo

23.

Lietuvos statistikos departamentas

LR VDI ir Lietuvos statistikos departamento bendradarbiavimo sutartis dėl statistinės informacijos teikimo oficialiosios statistikos portalui

24.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Susitarimas dėl bendradarbiavimo vykdant subsidijos gavėjų priežiūrą

25.

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

Susitarimas dėl bendradarbiavimo (DSS, profesinės rizikos vertinimo, NA prevencijos, kvalifikacijos kėlimo kl.)

26.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2012-07-04 Susitarimo Nr. BS-6/BD-A-1 dėl bendradarbiavimo vykdant socialinių įmonių priežiūrą pakeitimas Nr.2

27.

Valstybinė energetikos inspekcija

Bendradarbiavimo sutartis (atliekant patikrinimus įmonėse, kuriose įvyko nelaimingi atsitikimai eksploatuojant energetikos įrenginius)

28.

Radviliškio regiono profesinių sąjungų centras

LR VDI Šiaulių teritorinis skyrius; Bendradarbiavimo sutartis

29.

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Bendradarbiavimo sutartis (dėl duomenų Administracinių teisės pažeidimų registro tvarkymui)

30.

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Susitarimas dėl bendradarbiavimo (keitimasis informacija, kai įtariamas ar nustatomas darbo teisės, DSS, elektros energijos ir dujų vartojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas)

32.

Skaidraus verslo institutas

LR VDI ir Skaidraus verslo instituto supratimo memorandumas

33.

Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija, VšĮ „Diversity development group“

Bendradarbiavimo sutartis (dėl kovos su prekyba žmonėmis)

34.

Lietuvos statybininkų asociacija

LR VDI ir Lietuvos statybininkų asociacijos bendradarbiavimo susitarimas (kelti DSS kultūrą, vykdyti nelaimingų atsitikimų darbe ir prof. ligų prevenciją, skatinti kolektyvinių sutarčių sudarymą)

35.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2012-07-04 Susitarimo Nr. BS-6/BD-A-1 dėl bendradarbiavimo vykdant socialinių įmonių priežiūrą pakeitimas Nr.1

36.

Valstybinė kelių transporto inspekcija

Bendradarbiavimo sutartis

37.

LR Generalinė prokuratūra

Bendradarbiavimo susitarimas (bendradarbiavimas ginant nuo DSS pažeidimų nukentėjusių asmenų teises ir teisėtus interesus; keitimasis informacija ir gera praktika)

38.

Lietuvos miško savininkų asociacija

LR VDI ir Lietuvos miško savininkų asociacijos bendradarbiavimo susitarimas (dėl keitimosi informacija)

39.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija

Susitarimas dėl bendradarbiavimo plėtojant socialinį dialogą darbo santykių, darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais

40.

Lietuvos edukologijos universitetas

Bendradarbiavimo sutartis (dėl bendradarbiavimo švietimo ir soc. partnerystės srityje)

41.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir LR VDI bendradarbiavimo sutartis (ND kontrolės srityje)

42.

VšĮ „Nacionalinis saugos ir sveikatos institutas“

Bendradarbiavimo sutartis (dėl OiRA priemonės kūrimo)

43.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Bendradarbiavimo susitarimas (dėl seminarų organizavimo nedeklaruoto darbo temomis)

44.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Susitarimas dėl bendradarbiavimo vykdant socialinių įmonių priežiūrą

46.

Ukrainos Respublikos valstybinė darbo tarnyba

Bendradarbiavimo protokolas tarp LR valstybinės darbo inspekcijos ir Ukrainos Respublikos valstybinės darbo tarnybos

47.

Lenkijos nacionalinė darbo inspekcija

Bendradarbiavimo protokolas tarp LR valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lenkijos nacionalinės darbo inspekcijos;
2012-11-13 Papildymas dėl darbuotojų komandiravimo

48.

Estijos, Latvijos, Lietuvos darbo inspekcijos

Estijos, Latvijos ir Lietuvos darbo inspekcijų bendradarbiavimo susitarimas DSS srityje bei dėl komandiruotų darbuotojų

49.

Norvegijos Karalystės darbo inspekcija

LR valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Norvegijos Karalystės darbo inspekcijos Susitarimas dėl bendradarbiavimo ir abipusio keitimosi informacija

50.

VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Dėl bendradarbiavimo nelegalaus darbo prevencijos ir darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinių priemonių gerinimo srityse

51.

Vilniaus universitetas

Bendradarbiavimo susitarimas dėl siekio plėtoti tarpusavio ryšius, skatinant bendradarbiavimą profesinio informavimo ir orientavimo, kvalifikacijos kėlimo, mokslinėje bei studentų praktinėje srityse.

52.

Respublikinė Jungtinė profesinė sąjunga

Susitarimas dėl bendradarbiavimo plėtojant socialinį dialogą darbo santykių, darbuotojų saugos ir sveikatos, nelegalaus ir nedeklaruoto darbo, neteisėtos veiklos kontrolės ir prevencijos klausimais.

53.

Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Bendradarbiavimo susitarimas dėl subsidijos gavėjų ir socialinių įmonių priežiūros.

54.

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga

Bendradarbiavimo susitarimas dėl psichologinio smurto prevencijos švietimo sektoriuje

55.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

 

Bendradarbiavimo susitarimas dėl tarpusavio pagalbos ir profesinio bendradarbiavimo stiprinimo, vykdant teisės aktuose nustatytas funkcijas