• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Laikinasis įdarbinimas   2018-06-08

Aktuali informacija laikinojo įdarbinimo įmonėms

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 72 str. nuostatomis, laikinojo darbo sutartis – darbuotojo (toliau – laikinasis darbuotojas) ir darbdavio (toliau – laikinojo įdarbinimo įmonė) susitarimas, pagal kurį laikinasis darbuotojas įsipareigoja tam tikrą laiką atlikti darbo veiklą laikinojo įdarbinimo įmonės nurodyto asmens (toliau – laikinojo darbo naudotojas) naudai ir jam būdamas pavaldus, o laikinojo įdarbinimo įmonė įsipareigoja už tai atlyginti.

Laikinojo įdarbinimo įmonės turi teikti Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir terminais informaciją apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių (DK 79 str. 6 d.).

Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių pateikimo Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos teritoriniams skyriams tvarka yra numatyta Informacijos apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių teikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai tvarkos apraše, patvirtiname Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. V-298 „Dėl informacijos apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių teikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ .

Laikinojo įdarbinimo įmonės Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui pranešimus pateikia tokia tvarka:
– apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones per 1 mėnesį, pradėjus teikti laikinąjį įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones (Pranešimo apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones forma);
– paskutinę pusmečio dieną pagal darbo sutartis įdarbintų faktinį laikinųjų darbuotojų skaičių – periodiškai kas pusmetį iki liepos 15 d. ir sausio 15 d. atitinkamai (Pranešimo apie laikinųjų darbuotojų skaičių forma);
– apie nutrauktą veiklą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (laisva forma).


      Informacija laikinojo įdarbinimo įmonėms

      Informacija darbuotojams, ketinantiems sudaryti laikinojo darbo sutartis

      Laikinojo įdarbinimo įmonės


      Įmonių pateikta informacija apie laikinųjų darbuotojų įdarbinimą