• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Korupcijos prevencija

PRANEŠKITE APIE KORUPCIJOS ATVEJUS VALSTYBINĖJE DARBO INSPEKCIJOJE

           Kaip suprasti, ar Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) inspektorius reikalauja kyšio?

          Dažniausiai tai yra akivaizdu: inspektorius, nustatęs pažeidimus, siūlo klausimą išspręsti Jums palankiau ar pažeidimų nefiksuoti iš viso; pasako, kad už pažeidimus gali skirti baudą arba jos neskirti - o už tai reikalauja neoficialaus atlygio (pinigais, daiktais ar kitomis materialinėmis vertybėmis, įvairiomis paslaugomis).
          Įtarimų gali kilti ir tada, jei inspektuodamas įmonę inspektorius nurodo Jums (neoficialiai), kur kreiptis dėl teikiamų mokamų paslaugų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais (pvz., nurodo konkrečias įmones, kurios atlieka profesinės rizikos vertinimą), proteguoja tam tikras įgaliotas įstaigas, turinčias teisę tikrinti gamybos procese naudojamus įrenginius ir pan.

            Jei norite pranešti apie korupcijos atvejus VDI

          Jei Jums kyla abejonių dėl VDI pareigūnų veiksmų teisėtumo, galite pranešti:
          - VDI pasitikėjimo telefonu (8 5) 213 9750 arba VDI Veiklos procesų ir vidaus kontrolės skyriui telefonu (8 5) 260 3383;
          - raštu - pateikdami skundą adresu: Aguonų g. 4, 03213 Vilnius;
          - tiesiogiai Specialiųjų tyrimų tarnybai:
                           
         Kreipimasis dėl VDI darbuotojų piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi bus rezultatyvesnis, jei nurodysite savo nustatomuosius (vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris) duomenis. Jie reikalingi atsakingiems pareigūnams, tiriantiems kyšininkavimo ir piktnaudžiavimo tarnyba atvejus - galbūt reikės su Jumis susisiekti ir patikslinti įvykio detales. Šie duomenys nėra prieinami galimam pažeidėjui ir kitiems asmenims.
          Jei pageidaujate, visada galite išlikti anonimu ir neįvardyti savo anketinių duomenų.

          Atminkite - tai svarbu!

          Informuodami apie galimai neteisėtus VDI inspektorių (ir kitų darbuotojų) veiksmus, kuo tiksliau nurodykite visas įvykio detales: laiką, vietą, kyšio reikalavusio ar jį priėmusio pareigūno duomenis (vardą, pavardę, išvaizdos ypatumus), kokio kyšio (pinigais, daiktais, paslaugomis) reikalauta arba jis buvo duotas; pasistenkite atsiminti kuo daugiau įvykio aplinkybių. Esant galimybei, kyšio reikalavimo faktą fiksuokite bet kokiais garso ir / ar vaizdo įrašymo įrenginiais (mobiliuoju telefonu, mp3 grotuvu, diktofonu, fotoaparatu ir kt.).
         Atminkite, kad pareigūnas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ne tik už kyšio priėmimą, bet ir už reikalavimą duoti kyšį. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė.

NELIKITE ABEJINGI NUSIKALSTAMAI VEIKLAI !

Už korupcijos prevenciją Valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsakingas asmuo: Veiklos procesų ir vidaus kontrolės skyriaus vedėjas Rimas Grigaravičius (8 5) 260 3383, el. p.:  rimas.grigaravicius@vdi.lt

VDI visais atvejais teikiami rašytiniai prašymai Specialiųjų tyrimų tarnybai, kad būtų pateikta informacija apie asmenis, kurie siekia eiti VDI struktūrinių padalinių vadovų, Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojų pareigas.

KORUPCIJOS GRĖSMIŲ VALSTYBINĖJE DARBO INSPEKCIJOJE APRAŠYMAS

1. VDI korupcijos formos, kurios gali pasireikšti yra kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnyba, įtaka, protekcionizmas, tarnybinės padėties naudojimas giminėms ar draugams proteguoti ir kitos formos įvardintos teisės aktuose.
2. VDI valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo suprasti korupcijos grėsmes ir žinoti, kad:
2.1. korupcija kelia didelę grėsmę visuomenės saugumui ir žmogaus teisėms;
2.2. korumpuoti valstybės tarnautojai ir darbuotojai likimo valiai palieka jiems pavestą prižiūrėti veiklą ir neužkerta kelio nelaimei;
2.3. papirkti valstybės tarnautojai leidžia kitiems rizikuoti žmonių gyvybe ar sveikata;
2.4. dėl korupcijos gali būti pažeistos gyvybiškai svarbios žmonių teisės į sveiką darbo aplinką ir kitos teisės bei teisėti interesai;
2.5. korupcija iškreipia rinkos mechanizmus, sukuria nelygias sąlygas veikti ūkio subjektams;
2.6. dėl korupcijos mažėja įplaukos į valstybės biudžetą, pritraukiama mažiau užsienio investicijų.
3. Korupcija VDI gali pasireikšti:
3.1. valstybės tarnautojui ar darbuotojui vykdant Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytas pareigas (atliekant ūkio subjektų patikrinimus, vertinant ūkio subjekto veiklą, surašant atitinkamus darbo dokumentus, vykdant administracines procedūras ūkio subjekto atžvilgiu ir kt.).
3.2. VDI veiklos administravimo srityje:
3.2.1. vykdant finansinę ūkinę veiklą (skelbiant viešuosius pirkimus, atliekant kitas viešųjų pirkimų procedūras, detaliai nereglamentuojant finansinių ūkinių operacijų, nevykdant finansinės ūkinės veiklos kontrolės arba ją vykdant formaliai ir kt.);
3.2.2. vykdant personalo valdymą (personalo formavime proteguojant politinių partijų narius, pažįstamus, bičiulius, giminaičius, aukštesnės pagal pavaldumą vadovybės nurodytus asmenis; personalo veiklos vertinime įvertinant valstybės tarnautoją ne pagal vertinimo rezultatus ir kvalifikacijos lygį, bet „savus“, taip vadinamus „lojalius“ institucijai (t. y. vadovams) darbuotojus, slepiant pavaldinių neteisėtus veiksmus dėl asmeninių interesų ir kt.);
3.2.3. VDI vadovybės ir VDI skyrių vedėjų veiklos srityje (VDI veikloje proteguojant tam tikrų politinių partijų, verslo subjektų, aukštesnių pagal pavaldumą vadovų, „savų“ darbuotojų interesus bei veiksmus, nereglamentuojant ir nekontroliuojant vidaus administravimo ir personalo valdymo procedūrų ir kt.).
4. Kyšio siūlymas valstybės tarnautojui ar darbuotojui tikrinant (vertinant) ūkio subjekto veiklą ar atliekant kitas jo veiklos funkcijas gali būti tiesioginis ir netiesioginis:
4.1. tiesioginis – kai valstybės tarnautojui ar darbuotojui atvirai siūloma tam tikras piniginis atlygis, dovanos už tam tikrų jo pareigose numatytų veiksmų neatlikimą arba iškreiptą atlikimą, siūlomas paslaugų valstybės tarnautojui ar darbuotojui, ar jų artimųjų materialiai naudai gauti teikimas;
4.2. netiesioginis – kai valstybės tarnautojui ar darbuotojui materialiai ar paslaugomis „atsilyginama“ per kitus asmenis arba įstaigas.

VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ANTIKORUPCINIAI IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKSMAI

5. VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas, vykdydamas savo funkcijas, privalo:
5.1. vadovautis įstatymo viršenybės, teisėtumo, žmogaus teisių ir laisvių gerbimo, asmenų lygybės įstatymui, viešumo ir konfidencialumo, asmeninės pareigūnų iniciatyvos ir tarnybinės drausmės derinimo principais;
5.2. žinoti ir atpažinti pagrindinius galimus korupcijos pasireiškimo formas.
6. VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi:
6.1. niekada nepriimti materialaus atlygio, atlygio paslaugomis, dovanų, kurios teikiamos dėl inspektoriaus kaip valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens vykdomų funkcijų (išskyrus reprezentacijai skirtas dovanas: valstybės, įstaigos ir kitokią simboliką, kalendorius, knygas ir kitokius informacinio pobūdžio spaudinius);
6.2. niekada nepriimti dovanojamų grynųjų pinigų ir patiems jų neteikti, išskyrus dovanojamų artimų asmenų ir tik asmeniniais tikslais;
6.3. prieš apsisprendžiant priimti dovaną ar ne, pagalvoti:
6.3.1. apie dovanos įteikimo aplinkybes: priežastis, vietą, laiką, būdą, dovanos formą;
6.3.2. apie dovanos vertę, ypač jei matosi, jog ji didesnė, nei to įprastomis sąlygomis leistų su dovanotoju (ar asmeniu, kuriam ketinate dovanoti) siejantys santykiai;
6.3.3. kokie, manytina, yra dovaną teikiančio asmens ketinimai (tai jis daro iš mandagumo ar pagarbos, o gal turėdamas ketinimų palankiu sau būdu paveikti būsimus tarnybinius sprendimus, tiesiogiai ar netiesiogiai atsidėkoti už daromus ar buvusius sprendimus);
6.3.4. ar su dovanotoju nebuvo elgiamasi dviprasmiškai, savo elgesiu leidžiant jam susidaryti klaidingą nuomonę, jog dovanos (atsidėkojimo) iš jo laukiama ir tikimasi;
6.3.5. ar priėmus dovaną bus jaučiamasi laisvu nuo bet kokių galimų įsipareigojimų dovanotojui;
6.3.6. ar didžioji ar net absoliuti tarnybinių funkcijų dalis nėra susiję su būsimu dovanotoju, todėl priėmus iš jo dovaną ar ją įteikus, tektų nusišalinti nuo atitinkamų tarnybinių klausimų sprendimo;
6.3.7. ar bus patogu ir nekils jokių rūpesčių, kai dovanos gavimo faktas taps viešai visiems (kolegoms, interesantams, žiniasklaidai, plačiajai visuomenei) žinomas;
6.4. dovanos nepriimti iš viso, o dovanotojui mandagiai paaiškinti to motyvus (tai draudžia įstatymas, elgesio (etikos) kodeksai ar taisyklės, vidaus tvarkos taisyklės, vadovas ar pan.);
6.5. esant galimybėms, nedelsiant grąžinti įteiktą (paliktą) dovaną atgal (paštu, per kurjerius, tiesiogiai) jį įteikusiam asmeniui;
6.6. esant galimybėms sumokėti (pervesti į sąskaitą) už dovaną pinigais (dovanos vertė pagal rinkos kainą,), jei dovanos grąžinti neįmanoma;
6.7. dovaną, atsižvelgiant į jos formą ir pobūdį, jeigu neįmanoma pasielgti kaip nurodyta aukščiau, atiduoti labdaros organizacijoms, o jeigu ir taip pasielgti objektyviai neįmanoma – išmesti (saugiai sunaikinti);
6.8. visais atvejais apie dovanojimo faktą nedelsiant pranešti savo tiesioginiam vadovui, VDI vadovybei arba VDI Etikos komisijai (ir prašyti, kad minėtieji asmenys pateiktų rekomendacijas dėl tolesnio tarnybinio elgesio);
6.9. atvirai išdėstyti VDI vadovybei, tiesioginiam vadovui, VDI Etikos komisijai arba kreiptis į atitinkamas institucijas (Specialiųjų tyrimų tarnybą, Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją) ir paprašyti pateikti rekomendacijas, kaip tinkamai pasielgti esamoje situacijoje, jei yra siūloma dovana, arba ją ketinama įteikti kitiems asmenims, tačiau iš tiesų nežinoma, kaip pasielgti, kad nebūtų sukompromituoti VDI valstybės tarnautojai ar darbuotojai ar apkaltinti korupcija;
6.10. sužinojus, kad bendradarbis ruošiasi priimti dovaną ar kitą atlygį dėl savo vykdomų funkcijų, geranoriškai įspėti jį apie pasekmes, o jam atsisakius klausyti, informuoti tiesioginį vadovą ar VDI vadovybę;
6.11. dirbti kitą darbą, pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 161 straipsnio nuostatas, tik turint Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus leidimą;
6.12. neužsiimti su valstybės tarnautojo pareigomis nesuderinama veikla, kuri reglamentuota Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnyje;
6.13. sąžiningai ir laiku deklaruoti viešuosius ir privačiuosius interesus valstybės tarnyboje.
7. VDI skyriaus vedėjas turi:
7.1. dėl piniginio atlygio, dovanų ar atlygio paslaugomis priėmimo vadovautis 8 punkte išdėstytomis nuostatomis;
7.2. reguliariai analizuoti valstybės tarnautojo ar darbuotojo pateiktus užpildytus darbo dokumentus bei pateikti pagal VDI lokalinius teisės aktus nustatytas ataskaitas ir nustatytais terminais;
7.3. VDI skyriaus veiklos planuose numatyti antikorupcinio plano priemones bei jas įgyvendinti;
7.4. rinkti, tikrinti, kaupti sisteminti ir analizuoti informaciją apie galimus korupcijos pasireiškimo faktus VDI ir pateikti VDI Etikos komisijai;
7.5. apie VDI skyriuje galimą įvykti ar įvykusį korupcijos pasireiškimo faktą nedelsiant informuoti VDI vadovybę.
8. VDI vadovybė ir VDI administracijos skyrių vedėjai turi užtikrinti:
8.1. finansinių ūkinių procedūrų (tame tarpe viešųjų pirkimų) vykdymo skaidrumą ir kontrolę: dalyvauti (arba stebėti) viešųjų pirkimų komisijos veikloje ir, kilus abejonėms dėl atsakingų darbuotojų veiksmų ir procedūrų atlikimo, reikalauti paaiškinimo ir dokumentų pateikimo; visas finansines ūkines operacijas kontroliuoti įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytais pagrindais;
8.2. personalo atrankos, vertinimo bei kitų personalo valdymo procedūrų vykdymo skaidrumą ir kontrolę: organizuoti konkursus ir kitas darbuotojų atrankas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais pagrindais; užtikrinti praktinių užduočių, testų ar kitų atrankos instrumentų rengimo ir saugojimo konfidencialumą; apie bet kokį reikalavimą vykdyti neskaidrią atranką, nepotizmo (protegavimo) skatinimą pranešti aukštesniam tiesioginiam vadovui, o jam nesiėmus priemonių, atitinkamoms, kovojančioms su korupcija, valstybės institucijoms;
8.3. kitų vidaus administravimo procedūrų vykdymo skaidrumą ir kontrolę, pasitelkiant vidaus auditą, tarnybinės ir drausminės atsakomybės taikymą, kitus teisėtus veiksmus ir priemones.

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIS VERTINIMAS

1. Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius ar jo pavaduotojai, gavę teisės akto projektą tvirtinti arba vizuoti, priima sprendimą dėl teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo tikslingumo ir suformuoja užduotį VDI valstybės tarnautojui (toliau – teisės akto projekto vertintojas) atlikti teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą. Teisės akto projekto vertintojui negali būti pavedama atlikti jo rengto teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo.
2. Teisės akto projektas antikorupciniam vertinimui neteikiamas, jeigu teisės akto projektu siūlomi tik redakcinio ir (ar) techninio pobūdžio anksčiau priimto teisės akto pakeitimai ir (ar) papildymai, ir dėl šių pakeitimų ir (ar) papildymų nesikeičia teisinio reguliavimo esmė.
3. Teisės akto projekto vertintojas, atlikdamas teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, analizuoja jo turinį, vertina jį pagal teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymoje (Aprašo 2 priedas) nurodytus antikorupcinio vertinimo kriterijus (toliau – kriterijai), prognozuoja, kaip teisės akto projekto nuostatos gali sudaryti sąlygas atsirasti ar plisti korupcijai.
4. Teisės akto projekto antikorupcinis vertinimas atliekamas per Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus ar jo įgalioto asmens nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 3 darbo dienos. Gavęs motyvuotą vertintojo prašymą Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius ar jo įgaliotas asmuo gali šį terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip 5 darbo dienoms.
5. Atlikęs teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą ir nustatęs teisės akto projekto trūkumus antikorupciniu požiūriu, teisės akto projekto vertintojas užpildo teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymą (Aprašo 2 priedas) ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo Aprašo 24 punkte nustatyto termino pabaigos, pateikia ją teisės akto projekto tiesioginiam rengėjui.
6. Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas, įvertinęs teisės akto projekto vertintojo nustatytus vertinto teisės akto projekto trūkumus antikorupciniu požiūriu, patikslina teisės akto projektą pagal teisės akto projekto vertintojo pastabas ir pasiūlymus ir (ar) atitinkamoje teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos grafoje pateikia savo argumentus dėl teisės akto projekto vertintojo pateiktų pastabų ir pasiūlymų, su kuriais nesutinka, taip pat pateikia pažymą ir patikslintą teisės akto projektą teisės akto projekto vertintojui.
7. Teisės akto projekto vertintojas atitinkamoje teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos grafoje pažymi, ar teisės akto projekto tiesioginio rengėjo pataisų pakanka korupcijos atsiradimo rizikai mažinti. Nuostatas, kurių pataisymų, teisės akto projekto vertintojo nuomone, nepakanka, ir konkrečius jų vertinimo kriterijus teisės akto projekto vertintojas išvardija teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos preambulėje.
8. Teisės akto projekto vertintojo ir teisės akto projekto tiesioginio rengėjo užpildyta teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma kartu su teisės akto projektu pateikiama Vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui ar jo įgaliotam asmeniui, kurie priima sprendimą ar tikslinga teisės akto projektą tobulinti ar tvirtinti.
9. Atlikus teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą ir nenustačius teisės akto projekto trūkumų antikorupciniu požiūriu, teisės akto projekto vertintojas užpildo teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymą ir kartu su teisės akto projektu pateikia ją Vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui tvirtinti.
10. Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma pridedama kaip lydimasis teisės akto projekto dokumentas ir paskelbiama Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).
11. Kai derinant teisės akto projektą su kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis, asociacijomis ar kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis jame atsiranda naujų pagal nustatytus kriterijus nevertintų nuostatų arba pakeičiamos antikorupciniu požiūriu jau vertintos teisės akto projekto nuostatos, arba kai teisės akto projekto nuostatos, kurioms nustatyti kriterijai nebuvo aktualūs antikorupcinį vertinimą atliekant pirmą kartą, pakeičiamos taip, kad minėti kriterijai tampa joms aktualūs, teisės akto projekto tiesioginis rengėjas pateikia jį teisės akto projekto vertintojui pakartotiniam antikorupciniam vertinimui atlikti.
12. Pakartotinis teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas Aprašo 21-30 punktuose nustatyta tvarka.
13. VDI, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikdama teisines išvadas dėl teisės aktų projektų, gali įvertinti ir pareikšti pastabas ir pasiūlymus dėl valstybės ar savivaldybių įstaigų atlikto teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo.


2017 metų laikotarpiu VDI teisės aktų projektai antikorupciniu požiūriu vertinami nebuvo.