• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Korupcijos prevencija

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme yra  įtvirtinta galimybė pateikti informaciją apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, įstaigoje (Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje - VDI) asmenims, kuriuos su VDI sieja ar anksčiau siejo tarnybos, darbo arba sutartiniai santykiai.
Pranešimai turi būti teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.
Pranešimus pateikusiems asmenims bus užtikrintas konfidencialumas bei galės būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka1.
PRANEŠTI GALITE APIE VDI:

  • galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką;
  • administracinį  nusižengimą;
  • tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą;
  • šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą;
  • kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą.

PRANEŠIMO PATEIKIMO BŪDAI: užpildžius Pranešimo apie pažeidimą formą2 ir atsiuntus

  • Elektroniniu paštu adresu: tyrimai@vdi.lt;
  • Paštu adresu: Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyriui, Aguonų g. 4, Vilnius;
  • Tiesiogiai atvykus į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyrių adresu: Aguonų g. 4, Vilnius.

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI:
Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo;
Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019-03-19 įsakymu Nr. EV-75 patvirtintas Vidiniu teikimo kanalu gautos informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos analizavimo ir tyrimo tvarkos aprašas.

_________________
1. Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nori pateikti laisvos formos pranešimą, o ne užpildyti nustatytą Pranešimo apie pažeidimą formą, tokiame pranešime jis privalo nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymu.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-11-14
nutarimo Nr. 1133 priedas

Pranešimo apie pažeidimą forma

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus
2013 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. V-518 (2017 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. EV-147 redakcija)

VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJO AR DARBUOTOJO ETIKOS IR ELGESIO KODEKSAS

I. BENDROJI DALIS

1. Šio Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) valstybės tarnautojo ar darbuotojo etikos ir elgesio kodekso (toliau – Kodeksas) paskirtis – nustatyti atitinkamas VDI valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau-darbuotojai) elgesio bei tarpusavio bendravimo normas ir sureguliuoti santykius su darbdaviais, jų įgaliotais asmenimis bei kontroliuojamų įmonių darbuotojais, socialiniais bei kitais partneriais, taip pat kitais į VDI besikreipiančiais asmenimis.
2. Kodekso normos nustatytos turint tikslą užtikrinti kūrybingą, geranorišką darbo aplinką, ugdyti pagarbą bendradarbiams, darbdaviams, jų įgaliotiems asmenimis ir kontroliuojamų įmonių darbuotojams, socialiniams bei kitiems partneriams, taip pat į VDI besikreipiantiems asmenims, prisidėti užkertant kelią korupcijai, stiprinti valstybės tarnautojo autoritetą ir pasitikėjimą VDI.
3. Kodeksas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymu, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 968 „Dėl Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių patvirtinimo“,Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. A1-316 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
Punkto pakeitimas:
Nr. EV – 147, 2017-08-18
4. Kodeksu siekiama, kad VDI taptų aukšto profesinio lygio įstaiga, atitinkančia Lietuvos Respublikos ir Tarptautinės darbo organizacijos veiklos standartus.
5. Kodekse vartojamos sąvokos:
5.1. Asmeninis suinteresuotumas – darbuotojo interesas priimti sprendimą, kuris būtų palankus jam asmeniškai arba su juo artimai susijusiems asmenims.
5.2. Diskreditavimas – tokie darbuotojo veiksmai, kurie visuomenės akyse akivaizdžiai kenkia VDI autoritetui, griauna pasitikėjimą ja, kompromituoja. Diskredituojama gali būti tiek veikimu, tiek ir neveikimu.
5.3. Dovana – tai turtas ar turtinė teisė (reikalavimas), neatlygintinai perduoti darbuotojui nuosavybėn, taip pat darbuotojo atleidimas nuo turtinės pareigos dovanotojui ar trečiajam asmeniui, kai tai yra ar gali būti susiję su tiesioginiu ar netiesioginiu poveikiu jo veiksmams ar sprendimams, susijusiems su tarnybinėmis pareigomis.
5.4. Interesų konfliktas – tai situacija, kai valstybės tarnautojas ar darbuotojas privalo priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant, ar įvykdyti pavedimą, kuris susijęs ir su jo privačiais interesais.
5.5. Įžeidimas – tai situacija, kai valstybės tarnautojas ar darbuotojas viešai (neviešai) veiksmu, žodžiu ar raštu užgauliai pažemino žmogų.
5.6. Kodekso pažeidimas – tai šiame Kodekse nustatytų valstybės tarnautojo ar darbuotojo elgesio normų pažeidimas, padarytas dėl darbuotojo kaltės.
5.7. Netiesioginė dovana – tai valstybės tarnautojui ar darbuotojui skolinami pinigai arba daiktai ir paslaugos, kurie valstybės tarnautojui ar darbuotojui parduodami ar teikiami akivaizdžiai mažesne kaip rinkos kaina arba neatlygintinai, kai tai susiję su tiesioginiu ar netiesioginiu poveikiu darbuotojo veiksmams ar sprendimams.
5.8. Pakartotinis pažeidimas – tai šio Kodekso nuostatų pažeidimas, padarytas nepraėjus vieneriems metams po kurio nors iš Kodekso nuostatų pažeidimo, už kurį valstybės tarnautojas ar darbuotojas buvo baustas.
5.9. Privatūs interesai – tai valstybės tarnautojo ar darbuotojo (ar jo artimo asmens) asmeninis turtinis ar neturtinis suinteresuotumas, galintis turėti įtakos jo priimamiems sprendimams.
5.10. Privatus gyvenimas – tai valstybės tarnautojo ar darbuotojo asmeninis gyvenimas ir veikla, nesusijusi su jo pareigų atlikimu ir (ar) vieša veikla.
5.11. Šmeižimas – tai situacija, kai valstybės tarnautojo ar darbuotojas sąmoningai paskleidė apie kitą asmenį tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti ar pažeminti tą asmenį arba pakirsti pasitikėjimą juo.
5.12. Valstybės tarnautojui ar darbuotojui artimi asmenys – tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai, sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka.
5.13. Valstybės tarnautojo ar darbuotojo elgesys – tai darbuotojo tarnybinė veika (veikimas arba neveikimas) ir elgesys viešoje veikloje.
5.14. Valstybės tarnautojo privačių interesų deklaravimas – tai duomenų apie valstybės tarnautojo privačius interesus pateikimas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka.
5.15. Valstybės tarnautojo ar darbuotojo tarnybinė etika – tai šiame Kodekse, įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytų darbuotojo veiklos ir socialiai orientuotų etiško elgesio normų visuma.
5.16. Korupcija – pasiūlymas, pažadas ar davimas bet kokios naudos kitam asmeniui už neteisėtą atlygį, kad būtų atliktos arba neatliktos to asmens pareigos arba kurstymas priimti kokią nors naudą kaip neteisėtą atlygį arba jos priėmimas už pareigų atlikimą arba neatlikimą.
5.17. Tarnybinės etikos reikalavimai – šio Kodekso nustatytos elgesio taisyklių normos, atitinkančios tarptautinius standartus ir privalomos valstybės tarnautojams ar darbuotojams.
5.18. Tarnybinė veikla - tai darbuotojo veikla, atliekant įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.
5.19. Viešoji veikla – darbuotojo santykiai su kitais jo gyvenamosios vietovės bendruomenės nariais ar kitas elgesys visuomenėje ir darbuotojo visuomeninė veikla, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su jo tarnybine veikla.
5.20. Žala valstybės interesams –valstybės tarnautojų ar darbuotojų elgesio principų reikalavimų pažeidimų keliamos neigiamos pasekmės, kai asmenims padaroma žala arba kitaip akivaizdžiai pažeidžiami žmonių, valdžios įstaigų, verslo atstovų ir nevyriausybinių organizacijų, taip pat valstybės bei visuomenės viešieji interesai.

II. VDI VALSTYBĖS TARNAUTOJO AR DARBUOTOJO ELGESIO PRINCIPAI

6. Pagrindiniai VDI valstybės tarnautojų ar darbuotojų elgesio principai turi būti tokie:
6.1. pagarba žmogui ir valstybei;
6.2. teisingumas ir nešališkumas;
6.3. nesavanaudiškumas;
6.4. dorovinis principingumas ir padorumas;
6.5. atsakomybė ir atskaitingumas;
6.6. skaidrumas ir viešumas;
6.7. pavyzdingumas;
6.8. viešųjų interesų tenkinimas ir nepiktnaudžiavimas pareigomis;
6.9. sąžiningumas;
6.10. tinkamas pareigų atlikimas;
6.11. lojalumas valstybei, VDI ir kitoms institucijoms;
6.12. konfidencialumas.

Pagarba žmogui ir valstybei
7. Pagarbos žmogui ir valstybei principas reiškia, kad VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi:
7.1. gerbti žmogų, jo teises ir laisves, valstybę, jos institucijas ir įstaigas;
7.2. laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;
7.3. atlikdamas savo pareigas laikytis VDI veiklą reglamentuojančių teisės aktų;
7.4. su žmonėmis bendrauti geranoriškai ir pakančiai, nepaisant jų asmens savybių, turtinės ar visuomeninės padėties, mandagiai elgtis su kolegomis, pavaldiniais ir kitų institucijų atstovais, nepaisant jų politinių pažiūrų bei partinės priklausomybės;
7.5. pagarbiai išklausyti asmenis ir imtis visų teisėtų priemonių jiems padėti, dėmesingai reaguoti į piliečių bei organizacijų prašymus ir siūlymus. Šio reikalavimo privalu laikytis net sudėtingomis aplinkybėmis ar esant stresinėms situacijoms.

Teisingumas ir nešališkumas
8. Šis principas reiškia, kad VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi:
8.1. kalba, veiksmais ar siūlomais sprendimais nediskriminuoti jokio asmens ar visuomenės grupės ir imtis teisėtų priemonių užkirsti kelią pastebėtai diskriminacijai;
8.2. priimti pagrįstus sprendimus ir veikti vadovaudamasis tik viešaisiais interesais;
8.3. eidamas pareigas, nepažeisti įstatymų, kitų teisės aktų, veikti tik pagal suteiktus įgaliojimus;
8.4. priimdamas sprendimus, neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo;
8.5. nedemonstruoti savo simpatijų ar antipatijų ir išskirtinio dėmesio atskiriems asmenims ar jų grupėms;
8.6. konfliktinėse situacijose elgtis nešališkai, išklausyti abiejų pusių argumentus ir ieškoti objektyviausio sprendimo;
8.7. būti objektyviu, vadovautis visų asmenų lygybės įstatymui principu; susidūręs su skirtingais asmenų ar interesų grupių reikalavimais, nedaryti nepagrįstų išimčių; interesų konfliktus spręsti atsižvelgus į valstybės ir visuomenės interesus, vadovaujantis visiems vienodais vertinimo kriterijais;
8.8. svarstant vidaus teisės aktų projektus, priimant sprendimus dėl darbuotojų skyrimo į pareigas, tvirtinant sutartis ir kitoje tarnybinėje veikloje neturėti išankstinės nuostatos dėl atskiro asmens, asmenų grupės ar institucijos ir priimti sprendimus vadovaujantis visiems vienodais vertinimo kriterijais, vengiant asmeniškumo;
8.9. kilus abejonių, kad svarstomos sutarties, sprendimo, teisės akto projektas gali turėti korupcinį motyvą arba sudaro prielaidas ar sąlygas korupcijai, reikalauti, kad būtų atliktas tokio projekto vertinimas antikorupciniu požiūriu.

Nesavanaudiškumas
9. Nesavanaudiškumo principas reiškia, kad VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi:
9.1. nesinaudoti savo tarnybine padėtimi, siekdamas paveikti kitų asmenų sprendimą, jei tai gali sukelti interesų konfliktą;
9.2. tarnybinėje veikloje teikti prioritetą visuomenės interesams, įstatymų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto.

Dorovinis principingumas ir padorumas
10. VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas darbe turi:
10.1. saugoti nepriekaištingą valstybės tarnautojo ar darbuotojo reputaciją;
10.2. nepagrįstus prašymus atmesti taktiškai;
10.3. nesinaudoti kito asmens klaidomis ar nežinojimu;
10.4. tarnybinėje veikloje elgtis garbingai;
10.5. atlikti savo pareigas vadovaujantis etiško elgesio normomis ir suvokiant, kad VDI valstybės tarnautojui ar darbuotojui yra keliami didesni nei kitiems asmenims reikalavimai elgtis etiškai;
10.6. nedalyvauti neteisėtuose sandoriuose ir susirinkimuose;
10.7. netoleruoti kolegų, kitų valdžios institucijų valstybės tarnautojų ar darbuotojų neetiško elgesio, neprofesionalių ar neteisėtų veiksmų ir nedelsiant imtis priemonių jiems nutraukti.

Atsakomybė ir atskaitomybė
11. Pagal šį principą VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi:
11.1. teisės aktų nustatyta tvarka paaiškinti ir pagrįsti savo sprendimus ar veiksmus;
11.2. teisės aktų nustatyta tvarka atsakyti už savo sprendimus ir veiksmus;
11.3. atsisakyti vykdyti neteisėtą nurodymą ar įsakymą ir apie tai pranešti tiesioginiam vadovui;
11.4. neturėdamas pakankamai išteklių, įgūdžių ar kompetencijos pavedimui vykdyti, apie tai nedelsiant pranešti tiesioginiam vadovui;
11.5. asmeniškai atsakyti už savo sprendimų ar veiklos rezultatų pasekmes, trumpalaikių ir ilgalaikių pareiginių tikslų neįgyvendinimą;
11.6. prisiimti dalį atsakomybės už kolegialiai priimamą sprendimą.

Skaidrumas ir viešumas
12. Šio principo laikymasis reiškia, kad VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi:
12.1. užtikrinti teisės aktų nustatytą savo veiksmų ir sprendimų viešumą, prireikus pateikti savo sprendimų priėmimo motyvus;
12.2. teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis teikti reikiamą informaciją kitiems valstybės tarnautojams ar darbuotojams ir asmenims;
12.3. valstybės tarnautojas ar darbuotojas, susipažinęs su informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos ir VDI teisės aktus negali būti atskleista ir platinama, neturi jos naudoti savo viešoje veikloje ar panaudoti savo asmeniniams, kitų asmenų ar jų grupių interesams tenkinti.

Pavyzdingumas
13. Pavyzdingumo principas reiškia, kad VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi:
13.1. savo pareigas atlikti laiku ir kompetentingai;
13.2. būti tolerantiškas ir paslaugus, pagarbiai elgtis su bendradarbiais ir kitais asmenimis, su darbu susijusias konfliktines situacijas spręsti taikiai ir mandagiai;
13.3. visada veikti profesionaliai;
13.4. nuolat tobulintis ir kelti savo kvalifikaciją;
13.5. pripažinti savo darbo klaidas ir jas taisyti;
13.6. naudoti savo darbo laiką efektyviai;
13.7. tarnybinėje ir kitoje viešoje veikloje bei vietoje savo išvaizda, kalba ir elgesiu rodyti pavyzdį, kaip laikytis visuotinai pripažintų etikos normų;
13.8. nereikšti paniekos kolegoms, pavaldiniams, vadovams, neįžeidinėti, neplūsti, nevartoti psichologinio smurto, galimai žeminančių ar įžeidžių dviprasmybių;
13.9. nepiktnaudžiauti alkoholiu, nevartoti narkotinių ar toksinių medžiagų, seksualiai nepriekabiauti, nesirodyti neblaivios būklės viešai.

Viešųjų interesų tenkinimas ir nepiktnaudžiavimas pareigomis
14. Šis principas reiškia, kad VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi:
14.1. rengiant, svarstant teisės aktų projektus, priimant sprendimus ir kitoje tarnybinėje veikloje vadovautis tik viešaisiais interesais, einamų pareigų ir įtakos nenaudoti savo ir savo artimųjų tiesioginei ar netiesioginei naudai gauti, taip pat esamiems ir buvusiems kolegoms proteguoti;
14.2. laiku ir tiksliai deklaruoti savo privačius interesus, nesudaryti sąlygų viešų ir privačių interesų konfliktui kilti, o jam kilus, imtis priemonių tokiam konfliktui pašalinti, pirmenybę suteikiant valstybės ir visuomenės interesams;
14.3. nenaudoti pareigų, pažeidžiant; darbo bei viešuosius interesus įdarbinant asmenį, skiriant jį į tam tikras pareigas ar skatinant, suteikiant paslaugas, kitą naudą arba sudarant su juo sutartis ar sandorius;
14.4. pranešti vadovybei ir, jai pritarus, nevykdyti užduoties, jeigu asmeniniai ar turtiniai interesai susikerta su šia užduotimi arba turima argumentų, jog asmeninės privataus pobūdžio aplinkybės gali pakenkti VDI prestižui.

Sąžiningumas
15. Sąžiningumo principas reiškia, kad VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi:
15.1. nesiimti apgaulės, psichologinės prievartos ar korupcijos;
15.2. savo tarnybines pareigas vykdyti nepriekaištingai, būti nepaperkamu ir nepapirkinėti kitų asmenų;
15.3.siekti žodžio ir veiksmo vienybės;
15.4. nenaudoti valstybės tarnautojo ar darbuotojo veiklai nustatyto laiko, VDI darbo priemonių, finansinių, žmogiškųjų ir materialinių išteklių savo ir savo artimųjų poreikiams tenkinti;
15.5. nepriimti jokių tiesioginių ar netiesioginių dovanų, kai esama pagrindo manyti, kad dovana siekiama paveikti darbuotojo veiksmus ar sprendimus. Dovanomis, be kitų, laikomas papildomas atlyginimas, fizinės ir materialinės paslaugos bei nuolaidos už jas, pramogos, vaišės ir pan. Simboliniai pagarbos ženklai – gėlės, mažaverčiai suvenyrai (iki 1 MGL) – dovanomis nelaikomi;
15.6. informuoti savo tiesioginį vadovą apie daromą neteisėtą poveikį (kyšio, nemokamų paslaugų, įvairių lengvatų siūlymą ir pan.).

Tinkamas pareigų atlikimas
16. Pagal šį principą VDI valstybės tarnautojas  ar darbuotojas turi:
16.1. savo tarnybines pareigas vykdyti nepažeisdamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos, tarptautinių sutarčių, įstatymų ir kitų teisės aktų, o susidūrus su šio Kodekso ir kitų teisės aktų pažeidėjais padaryti viską, kas būtina, kad pažeidimai būtų nutraukti ir įstatymų nustatyta tvarka įvertinti;
16.2. tiksliai įgyvendinti VDI įstatymo reikalavimus, saugoti VDI reputaciją, didinti jos prestižą;
16.3. nepiktnaudžiauti tarnybine padėtimi ir turima galia, neviršyti savo kompetencijos ir veikti pagal suteiktus įgaliojimus;
16.4. laikytis lygiateisiškumo principo, neatsižvelgdamas į lytį, rasę, tautybę, religiją, politinius įsitikinimus ir kitas aplinkybes, nesusijusias su dalykinėmis asmenų savybėmis;
16.5. griežtai laikytis nustatytos interesantų priėmimo tvarkos, su interesantais elgtis pagarbiai, reikalus tvarkyti dalykiškai, jų nevilkinti;
16.6. bendraudamas su tikrinamų įmonių vadovais (darbdaviais) būti taktiškas, korektiškas, nepabrėžti savo dominuojančios padėties, neduoti pažadų, kurių neįmanoma arba neketinama įvykdyti;
16.7. neskatinti, kad darbdaviai nepaisytų įstatymų arba juos pažeistų, nesiekti ir nereikalauti, kad kontroliuojami asmenys darytų asmenines paslaugas ar patarnavimus;
16.8. kontroliuojamoje įmonėje nedemonstruoti savo valdžios, nemenkinti ar nekalbėti pakeltu tonu su ten dirbančiais žmonėmis;
16.9. netoleruoti neteisėto, neetiško VDI vadovų, kolegų ir pavaldinių elgesio.

Lojalumas valstybei ir VDI
17. Lojalumas valstybei ir VDI reiškia šias VDI valstybės tarnautojo ar darbuotojo elgesio normas:
17.1. politiškai neutralų ir korektišką elgesį;
17.2. ištikimumą tarnybiniams įsipareigojimams ir sąžiningą tiesioginių vadovų bei VDI vadovybės  teisėtų nurodymų vykdymą;
17.3. VDI veiklos tikslų ir siekių suvokimą, deramą jų įgyvendinimą;
17.4. informavimą savo tiesioginių ar VDI vadovų apie visus atvejus, kurie turi korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių;
17.5. atsižvelgimą į tai, kad viešai reiškiama asmeninė nuomonė apie valstybės valdžios vykdomą politiką gali būti suvokiama kaip oficiali nuomonė.
18. Informacijos apie vadovų neteisėtus veiksmus ar aplaidumą atskleidimas nelaikomas lojalumo pažeidimu.

Konfidencialumas
19. VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas pasirašytinai įsipareigoja neskelbti informacijos, kuri jam patikima tvarkyti (naudotis) tarnybos metu, jos neatskleisti, neprarasti ir neperduoti asmenims, neįgaliotiems jos sužinoti, nenaudoti jos savo, šeimos narių, giminių, draugų privataus verslo ir kitiems poreikiams tenkinti.
20. VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas susilaiko nuo viešų pasisakymų apie savo ir kitų darbuotojų nagrinėjamus piliečių skundus, prašymus, kitus konfidencialius dokumentus bei kreipimusis į VDI.
21. Bendraudamas su visuomene, žurnalistais, VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas susilaiko nuo savo asmeninės nuomonės dėl konkrečių su VDI kompetencija susijusių atvejų ar VDI pozicijos vertinimo.

III. VDI VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ AR DARBUOTOJŲ TARPUSAVIO SANTYKIAI

22. VDI valstybės tarnautojų ar darbuotojų tarpusavio santykiai turi būti grindžiami mandagumu, taktiškumu, sąžiningumu, draugiškumu ir pasitikėjimu. VDI valstybės tarnautojai ar  darbuotojai turi padėti vieni kitiems tarnybinėje veikloje, keistis patirtimi ir žiniomis.
23. VDI valstybės tarnautojai ar darbuotojai privalo laikytis geranoriškumo principo, vengti:
23.1. asmeninio įžeidinėjimo, orumo žeminimo;
23.2. kito darbuotojo darbo menkinimo;
23.3. apkalbų, šmeižto apie kolegas skleidimo, reputacijos menkinimo;
23.4. neigiamų emocijų demonstravimo.
24. VDI valstybės tarnautojai ar darbuotojai privalo laikytis solidarumo su savo kolegomis, ginti juos nuo nepagrįstos kritikos ir netinkamos įtakos.
25. VDI  valstybės tarnautojai ar darbuotojai privalo susilaikyti nuo viešų pasisakymų ar svarstymų apie kolegų atliekamas užduotis ir veiksmus, apie kitų darbuotojų asmenybę ir jų kompetenciją.
26. Neigiamas atsiliepimas apie kolegas, ypač kitų asmenų akivaizdoje, neleistinas. Į kolegą visada kreipiamasi pagarbiai.
27. VDI  valstybės tarnautojai ar darbuotojai negali vienas kitam teikti privilegijų ar varžyti vieni kitų teises dėl lyties, kilmės, socialinės padėties, religijos, amžiaus, įsitikinimų ar pažiūrų.
28. Visi valstybės tarnautojai ar darbuotojai turi laikytis sąžiningos konkurencijos ir profesinio solidarumo principų.
29. Su žemesnes pareigas ar mažesnę darbo patirtį turinčiais kolegomis elgtis pagarbiai, jų nemenkinti.
30. Tarpusavyje bendraudami, priimdami tarnybinius sprendimus VDI tarnautojai ar darbuotojai negali vadovautis partiniais motyvais, primesti vienas kitam savo politinių, filosofinių pažiūrų, skonių ar įsitikinimų.
31. VDI  valstybės tarnautojų ar darbuotojų ir vadovų tarpusavio santykiai turi būti grindžiami abipuse pagarba, geranoriškumu bei aktyvia pagalba.
32. Seksualinis priekabiavimas prie kolegų laikomas grubiu darbo drausmės pažeidimu.
33. VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas privalo nevykdyti tiesioginio vadovo pavedimo, jei pavedimas verčia pažeisti įstatymus ir šį Kodeksą. Apie tokį pavedimą pranešama VDI vadovybei.
34. Netoleruotinas neteisėto, netinkamo kolegų elgesio bei nekompetentingumo gynimas. VDI valstybės tarnautojai ar darbuotojai privalo pranešti tiesioginiam vadovui apie kolegų nekompetentingumą, neteisėtą, netinkamą elgesį.
35. Vadovaujantysis VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas savo vadovaujamame kolektyve privalo:
35.1. netoleruoti asmens įžeidinėjimo ar žeminimo;
35.2. sukurti vadovaujamame kolektyve darbingą ir draugišką aplinką, užkirsti kelią konfliktams, šalinti nesutarimų priežastis;
35.3. pastabas dėl pavaldinių klaidų ir darbo trūkumų reikšti korektiškai;
35.4. stengtis paskirstyti darbą kolektyve tolygiai, kad būtų efektyviai panaudotos kiekvieno pavaldinio kūrybinės galimybės ir kvalifikacija;
35.5. viešai nereikšti savo simpatijų ar antipatijų pavaldiniams ir kitiems VDI valstybės tarnautojams ar darbuotojams;
35.6. skatinti pavaldinius reikšti savo nuomonę tarnybiniais klausimais ir ją išklausyti bei informuoti pavaldinius apie jų pateiktų pasiūlymų VDI veiklai ar teisiniam reguliavimui tobulinti svarstymo ir (ar) įgyvendinimo eigą;
35.7. deramai įvertinti pavaldinių darbo pasiekimus;
35.8 būti reiklus ir teisingas pavaldiniams, visada prisiminti, kad savo elgesiu ir darbu jis turi rodyti jiems pavyzdį.
36. Nurodymai pavaldiems valstybės tarnautojams ar darbuotojams dėl konkrečių sprendimų ne teisės aktų nustatyta tvarka, dėl ko padaroma žala valstybės interesams, yra šiurkštus šio Kodekso pažeidimas.
37. VDI valstybės tarnautojai ar darbuotojai su vadovais turi bendrauti korektiškai ir vykdyti visus teisėtus jų nurodymus. Pastebėjęs vadovo klaidą, darbuotojas turi taktiškai apie tai pranešti tam vadovui.
38. Darbo metu kilusius VDI valstybės tarnautojų ar darbuotojų tarpusavio nesutarimus siektina išspręsti jų pačių pastangomis; į tiesioginį vadovą kreipiamasi tik kraštutiniu atveju.

IV. KODEKSO NUOSTATŲ LAIKYMOSI KONTROLĖ IR PRIEŽIŪRA

39. Šio Kodekso nuostatų laikymąsi kontroliuoja ir prižiūri:
39.1. Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius ir VDI skyrių vedėjai;
39.2. Personalo skyrius, kuris taip pat tikrina, ar valstybės tarnautojai bei darbuotojai yra susipažinę su šio Kodekso nuostatomis; esant būtinumui, rengia mokymus, teikia konsultacijas, padeda spręsti kitas su šio Kodekso nuostatų laikymusi susijusias problemas;
Punkto pakeitimas:
Nr. EV – 147, 2017-08-18
40. Informaciją apie VDI valstybės tarnautojų ar darbuotojų galimus Kodekso pažeidimus nagrinėja, Kodekso pažeidimų prevencines priemones nustato VDI etikos komisija jos nuostatų reglamentuota tvarka.
41. VDI etikos komisija nagrinėjimo procedūrą pradeda gavusi rašytinę informaciją (tarnybinį pranešimą, valstybės tarnautojo ar darbuotojo skundą, visuomenės informavimo priemonių paskelbtą ar kitokią) apie valstybės tarnautojo ar darbuotojo galimai padarytą Kodekso pažeidimą. Komisija nagrinėjimo procedūrą gali pradėti ir savarankiškai.

V. ATSAKOMYBĖ UŽ KODEKSO PAŽEIDIMUS

42. Pagal gautą rašytinę informaciją išnagrinėjusi situaciją ir išvadoje pripažinusi šio Kodekso pažeidimą, VDI etikos komisija gali siūlyti Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui teisės aktų nustatyta tvarka pradėti procedūrą dėl galimos tarnybinės nuobaudos skyrimo Kodeksą pažeidusiam VDI valstybės tarnautojui ar dėl darbo pareigų pažeidimo konstatavimo Kodeksą pažeidusiam VDI darbuotojui.
Punkto pakeitimas:
Nr. EV – 147, 2017-08-18

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

43. Su šiuo Kodeksu VDI Personalo skyrius supažindina kiekvieną VDI valstybės tarnautoją ar darbuotoją, jam pasirašant įsipareigojimą (priedas). Įsipareigojimai saugomi VDI tarnautojo ar darbuotojo asmens byloje. Naujai priimami valstybės tarnautojai ar darbuotojai su šiuo Kodeksu pasirašytinai supažindinami iškart po priėmimo į pareigas ar po darbo sutarties pasirašymo.
Punkto pakeitimas:
Nr. EV – 147, 2017-08-18
44. Šio Kodekso vykdymą kontroliuoja VDI Personalo skyrius, taip pat VDI Veiklos procesų ir vidaus kontrolės skyrius pagal savo kompetenciją.
Punkto pakeitimas:
Nr. EV – 147, 2017-08-18
___________________________________________

 

Valstybinės darbo inspekcijos
valstybės tarnautojo ar darbuotojo
etikos ir elgesio kodekso
priedas

(Įsipareigojimo formos pavyzdys)

 

ĮSIPAREIGOJIMAS

Aš, _____________________________________________________________________ , dirbantis
(vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________  
(įstaigos pavadinimas, skyrius, pareigos)

susipažinau su Valstybinės darbo inspekcijos valstybės tarnautojo ar darbuotojo etikos ir elgesio kodeksu, pritariu jo nuostatoms ir ĮSIPAREIGOJU laikytis šio kodekso reikalavimų.

 

______ m. _____________ mėn. ____ d.

 

___________________
(parašas)

 

Pastaba. Šis įsipareigojimas saugomas VDI Personalo skyriuje, valstybės tarnautojo ar darbuotojo asmens byloje.

PRANEŠKITE APIE KORUPCIJOS ATVEJUS VALSTYBINĖJE DARBO INSPEKCIJOJE

           Kaip suprasti, ar Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) inspektorius reikalauja kyšio?

          Dažniausiai tai yra akivaizdu: inspektorius, nustatęs pažeidimus, siūlo klausimą išspręsti Jums palankiau ar pažeidimų nefiksuoti iš viso; pasako, kad už pažeidimus gali skirti baudą arba jos neskirti - o už tai reikalauja neoficialaus atlygio (pinigais, daiktais ar kitomis materialinėmis vertybėmis, įvairiomis paslaugomis).
          Įtarimų gali kilti ir tada, jei inspektuodamas įmonę inspektorius nurodo Jums (neoficialiai), kur kreiptis dėl teikiamų mokamų paslaugų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais (pvz., nurodo konkrečias įmones, kurios atlieka profesinės rizikos vertinimą), proteguoja tam tikras įgaliotas įstaigas, turinčias teisę tikrinti gamybos procese naudojamus įrenginius ir pan.

            Jei norite pranešti apie korupcijos atvejus VDI

          Jei Jums kyla abejonių dėl VDI pareigūnų veiksmų teisėtumo, galite pranešti:
          - VDI pasitikėjimo telefonu (8 5) 213 9750 arba VDI Veiklos procesų ir vidaus kontrolės skyriui telefonu (8 5) 260 3383;
          - raštu - pateikdami skundą adresu: Aguonų g. 4, 03213 Vilnius;
          - tiesiogiai Specialiųjų tyrimų tarnybai:
                           
         Kreipimasis dėl VDI darbuotojų piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi bus rezultatyvesnis, jei nurodysite savo nustatomuosius (vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris) duomenis. Jie reikalingi atsakingiems pareigūnams, tiriantiems kyšininkavimo ir piktnaudžiavimo tarnyba atvejus - galbūt reikės su Jumis susisiekti ir patikslinti įvykio detales. Šie duomenys nėra prieinami galimam pažeidėjui ir kitiems asmenims.
          Jei pageidaujate, visada galite išlikti anonimu ir neįvardyti savo anketinių duomenų.

          Atminkite - tai svarbu!

          Informuodami apie galimai neteisėtus VDI inspektorių (ir kitų darbuotojų) veiksmus, kuo tiksliau nurodykite visas įvykio detales: laiką, vietą, kyšio reikalavusio ar jį priėmusio pareigūno duomenis (vardą, pavardę, išvaizdos ypatumus), kokio kyšio (pinigais, daiktais, paslaugomis) reikalauta arba jis buvo duotas; pasistenkite atsiminti kuo daugiau įvykio aplinkybių. Esant galimybei, kyšio reikalavimo faktą fiksuokite bet kokiais garso ir / ar vaizdo įrašymo įrenginiais (mobiliuoju telefonu, mp3 grotuvu, diktofonu, fotoaparatu ir kt.).
         Atminkite, kad pareigūnas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ne tik už kyšio priėmimą, bet ir už reikalavimą duoti kyšį. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė.

NELIKITE ABEJINGI NUSIKALSTAMAI VEIKLAI !

Už korupcijos prevenciją Valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsakingas asmuo: Veiklos procesų ir vidaus kontrolės skyriaus vedėjas Rimas Grigaravičius (8 5) 260 3383, el. p.:  rimas.grigaravicius@vdi.lt

VDI visais atvejais teikiami rašytiniai prašymai Specialiųjų tyrimų tarnybai, kad būtų pateikta informacija apie asmenis, kurie siekia eiti VDI struktūrinių padalinių vadovų, Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojų pareigas.

KORUPCIJOS GRĖSMIŲ VALSTYBINĖJE DARBO INSPEKCIJOJE APRAŠYMAS

1. VDI korupcijos formos, kurios gali pasireikšti yra kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnyba, įtaka, protekcionizmas, tarnybinės padėties naudojimas giminėms ar draugams proteguoti ir kitos formos įvardintos teisės aktuose.
2. VDI valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo suprasti korupcijos grėsmes ir žinoti, kad:
2.1. korupcija kelia didelę grėsmę visuomenės saugumui ir žmogaus teisėms;
2.2. korumpuoti valstybės tarnautojai ir darbuotojai likimo valiai palieka jiems pavestą prižiūrėti veiklą ir neužkerta kelio nelaimei;
2.3. papirkti valstybės tarnautojai leidžia kitiems rizikuoti žmonių gyvybe ar sveikata;
2.4. dėl korupcijos gali būti pažeistos gyvybiškai svarbios žmonių teisės į sveiką darbo aplinką ir kitos teisės bei teisėti interesai;
2.5. korupcija iškreipia rinkos mechanizmus, sukuria nelygias sąlygas veikti ūkio subjektams;
2.6. dėl korupcijos mažėja įplaukos į valstybės biudžetą, pritraukiama mažiau užsienio investicijų.
3. Korupcija VDI gali pasireikšti:
3.1. valstybės tarnautojui ar darbuotojui vykdant Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytas pareigas (atliekant ūkio subjektų patikrinimus, vertinant ūkio subjekto veiklą, surašant atitinkamus darbo dokumentus, vykdant administracines procedūras ūkio subjekto atžvilgiu ir kt.).
3.2. VDI veiklos administravimo srityje:
3.2.1. vykdant finansinę ūkinę veiklą (skelbiant viešuosius pirkimus, atliekant kitas viešųjų pirkimų procedūras, detaliai nereglamentuojant finansinių ūkinių operacijų, nevykdant finansinės ūkinės veiklos kontrolės arba ją vykdant formaliai ir kt.);
3.2.2. vykdant personalo valdymą (personalo formavime proteguojant politinių partijų narius, pažįstamus, bičiulius, giminaičius, aukštesnės pagal pavaldumą vadovybės nurodytus asmenis; personalo veiklos vertinime įvertinant valstybės tarnautoją ne pagal vertinimo rezultatus ir kvalifikacijos lygį, bet „savus“, taip vadinamus „lojalius“ institucijai (t. y. vadovams) darbuotojus, slepiant pavaldinių neteisėtus veiksmus dėl asmeninių interesų ir kt.);
3.2.3. VDI vadovybės ir VDI skyrių vedėjų veiklos srityje (VDI veikloje proteguojant tam tikrų politinių partijų, verslo subjektų, aukštesnių pagal pavaldumą vadovų, „savų“ darbuotojų interesus bei veiksmus, nereglamentuojant ir nekontroliuojant vidaus administravimo ir personalo valdymo procedūrų ir kt.).
4. Kyšio siūlymas valstybės tarnautojui ar darbuotojui tikrinant (vertinant) ūkio subjekto veiklą ar atliekant kitas jo veiklos funkcijas gali būti tiesioginis ir netiesioginis:
4.1. tiesioginis – kai valstybės tarnautojui ar darbuotojui atvirai siūloma tam tikras piniginis atlygis, dovanos už tam tikrų jo pareigose numatytų veiksmų neatlikimą arba iškreiptą atlikimą, siūlomas paslaugų valstybės tarnautojui ar darbuotojui, ar jų artimųjų materialiai naudai gauti teikimas;
4.2. netiesioginis – kai valstybės tarnautojui ar darbuotojui materialiai ar paslaugomis „atsilyginama“ per kitus asmenis arba įstaigas.

VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ANTIKORUPCINIAI IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKSMAI

5. VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas, vykdydamas savo funkcijas, privalo:
5.1. vadovautis įstatymo viršenybės, teisėtumo, žmogaus teisių ir laisvių gerbimo, asmenų lygybės įstatymui, viešumo ir konfidencialumo, asmeninės pareigūnų iniciatyvos ir tarnybinės drausmės derinimo principais;
5.2. žinoti ir atpažinti pagrindinius galimus korupcijos pasireiškimo formas.
6. VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi:
6.1. niekada nepriimti materialaus atlygio, atlygio paslaugomis, dovanų, kurios teikiamos dėl inspektoriaus kaip valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens vykdomų funkcijų (išskyrus reprezentacijai skirtas dovanas: valstybės, įstaigos ir kitokią simboliką, kalendorius, knygas ir kitokius informacinio pobūdžio spaudinius);
6.2. niekada nepriimti dovanojamų grynųjų pinigų ir patiems jų neteikti, išskyrus dovanojamų artimų asmenų ir tik asmeniniais tikslais;
6.3. prieš apsisprendžiant priimti dovaną ar ne, pagalvoti:
6.3.1. apie dovanos įteikimo aplinkybes: priežastis, vietą, laiką, būdą, dovanos formą;
6.3.2. apie dovanos vertę, ypač jei matosi, jog ji didesnė, nei to įprastomis sąlygomis leistų su dovanotoju (ar asmeniu, kuriam ketinate dovanoti) siejantys santykiai;
6.3.3. kokie, manytina, yra dovaną teikiančio asmens ketinimai (tai jis daro iš mandagumo ar pagarbos, o gal turėdamas ketinimų palankiu sau būdu paveikti būsimus tarnybinius sprendimus, tiesiogiai ar netiesiogiai atsidėkoti už daromus ar buvusius sprendimus);
6.3.4. ar su dovanotoju nebuvo elgiamasi dviprasmiškai, savo elgesiu leidžiant jam susidaryti klaidingą nuomonę, jog dovanos (atsidėkojimo) iš jo laukiama ir tikimasi;
6.3.5. ar priėmus dovaną bus jaučiamasi laisvu nuo bet kokių galimų įsipareigojimų dovanotojui;
6.3.6. ar didžioji ar net absoliuti tarnybinių funkcijų dalis nėra susiję su būsimu dovanotoju, todėl priėmus iš jo dovaną ar ją įteikus, tektų nusišalinti nuo atitinkamų tarnybinių klausimų sprendimo;
6.3.7. ar bus patogu ir nekils jokių rūpesčių, kai dovanos gavimo faktas taps viešai visiems (kolegoms, interesantams, žiniasklaidai, plačiajai visuomenei) žinomas;
6.4. dovanos nepriimti iš viso, o dovanotojui mandagiai paaiškinti to motyvus (tai draudžia įstatymas, elgesio (etikos) kodeksai ar taisyklės, vidaus tvarkos taisyklės, vadovas ar pan.);
6.5. esant galimybėms, nedelsiant grąžinti įteiktą (paliktą) dovaną atgal (paštu, per kurjerius, tiesiogiai) jį įteikusiam asmeniui;
6.6. esant galimybėms sumokėti (pervesti į sąskaitą) už dovaną pinigais (dovanos vertė pagal rinkos kainą,), jei dovanos grąžinti neįmanoma;
6.7. dovaną, atsižvelgiant į jos formą ir pobūdį, jeigu neįmanoma pasielgti kaip nurodyta aukščiau, atiduoti labdaros organizacijoms, o jeigu ir taip pasielgti objektyviai neįmanoma – išmesti (saugiai sunaikinti);
6.8. visais atvejais apie dovanojimo faktą nedelsiant pranešti savo tiesioginiam vadovui, VDI vadovybei arba VDI Etikos komisijai (ir prašyti, kad minėtieji asmenys pateiktų rekomendacijas dėl tolesnio tarnybinio elgesio);
6.9. atvirai išdėstyti VDI vadovybei, tiesioginiam vadovui, VDI Etikos komisijai arba kreiptis į atitinkamas institucijas (Specialiųjų tyrimų tarnybą, Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją) ir paprašyti pateikti rekomendacijas, kaip tinkamai pasielgti esamoje situacijoje, jei yra siūloma dovana, arba ją ketinama įteikti kitiems asmenims, tačiau iš tiesų nežinoma, kaip pasielgti, kad nebūtų sukompromituoti VDI valstybės tarnautojai ar darbuotojai ar apkaltinti korupcija;
6.10. sužinojus, kad bendradarbis ruošiasi priimti dovaną ar kitą atlygį dėl savo vykdomų funkcijų, geranoriškai įspėti jį apie pasekmes, o jam atsisakius klausyti, informuoti tiesioginį vadovą ar VDI vadovybę;
6.11. dirbti kitą darbą, pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 161 straipsnio nuostatas, tik turint Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus leidimą;
6.12. neužsiimti su valstybės tarnautojo pareigomis nesuderinama veikla, kuri reglamentuota Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnyje;
6.13. sąžiningai ir laiku deklaruoti viešuosius ir privačiuosius interesus valstybės tarnyboje.
7. VDI skyriaus vedėjas turi:
7.1. dėl piniginio atlygio, dovanų ar atlygio paslaugomis priėmimo vadovautis 8 punkte išdėstytomis nuostatomis;
7.2. reguliariai analizuoti valstybės tarnautojo ar darbuotojo pateiktus užpildytus darbo dokumentus bei pateikti pagal VDI lokalinius teisės aktus nustatytas ataskaitas ir nustatytais terminais;
7.3. VDI skyriaus veiklos planuose numatyti antikorupcinio plano priemones bei jas įgyvendinti;
7.4. rinkti, tikrinti, kaupti sisteminti ir analizuoti informaciją apie galimus korupcijos pasireiškimo faktus VDI ir pateikti VDI Etikos komisijai;
7.5. apie VDI skyriuje galimą įvykti ar įvykusį korupcijos pasireiškimo faktą nedelsiant informuoti VDI vadovybę.
8. VDI vadovybė ir VDI administracijos skyrių vedėjai turi užtikrinti:
8.1. finansinių ūkinių procedūrų (tame tarpe viešųjų pirkimų) vykdymo skaidrumą ir kontrolę: dalyvauti (arba stebėti) viešųjų pirkimų komisijos veikloje ir, kilus abejonėms dėl atsakingų darbuotojų veiksmų ir procedūrų atlikimo, reikalauti paaiškinimo ir dokumentų pateikimo; visas finansines ūkines operacijas kontroliuoti įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytais pagrindais;
8.2. personalo atrankos, vertinimo bei kitų personalo valdymo procedūrų vykdymo skaidrumą ir kontrolę: organizuoti konkursus ir kitas darbuotojų atrankas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais pagrindais; užtikrinti praktinių užduočių, testų ar kitų atrankos instrumentų rengimo ir saugojimo konfidencialumą; apie bet kokį reikalavimą vykdyti neskaidrią atranką, nepotizmo (protegavimo) skatinimą pranešti aukštesniam tiesioginiam vadovui, o jam nesiėmus priemonių, atitinkamoms, kovojančioms su korupcija, valstybės institucijoms;
8.3. kitų vidaus administravimo procedūrų vykdymo skaidrumą ir kontrolę, pasitelkiant vidaus auditą, tarnybinės ir drausminės atsakomybės taikymą, kitus teisėtus veiksmus ir priemones.

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIS VERTINIMAS

1. Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius ar jo pavaduotojai, gavę teisės akto projektą tvirtinti arba vizuoti, priima sprendimą dėl teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo tikslingumo ir suformuoja užduotį VDI valstybės tarnautojui (toliau – teisės akto projekto vertintojas) atlikti teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą. Teisės akto projekto vertintojui negali būti pavedama atlikti jo rengto teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo.
2. Teisės akto projektas antikorupciniam vertinimui neteikiamas, jeigu teisės akto projektu siūlomi tik redakcinio ir (ar) techninio pobūdžio anksčiau priimto teisės akto pakeitimai ir (ar) papildymai, ir dėl šių pakeitimų ir (ar) papildymų nesikeičia teisinio reguliavimo esmė.
3. Teisės akto projekto vertintojas, atlikdamas teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, analizuoja jo turinį, vertina jį pagal teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymoje (Aprašo 2 priedas) nurodytus antikorupcinio vertinimo kriterijus (toliau – kriterijai), prognozuoja, kaip teisės akto projekto nuostatos gali sudaryti sąlygas atsirasti ar plisti korupcijai.
4. Teisės akto projekto antikorupcinis vertinimas atliekamas per Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus ar jo įgalioto asmens nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 3 darbo dienos. Gavęs motyvuotą vertintojo prašymą Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius ar jo įgaliotas asmuo gali šį terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip 5 darbo dienoms.
5. Atlikęs teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą ir nustatęs teisės akto projekto trūkumus antikorupciniu požiūriu, teisės akto projekto vertintojas užpildo teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymą (Aprašo 2 priedas) ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo Aprašo 24 punkte nustatyto termino pabaigos, pateikia ją teisės akto projekto tiesioginiam rengėjui.
6. Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas, įvertinęs teisės akto projekto vertintojo nustatytus vertinto teisės akto projekto trūkumus antikorupciniu požiūriu, patikslina teisės akto projektą pagal teisės akto projekto vertintojo pastabas ir pasiūlymus ir (ar) atitinkamoje teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos grafoje pateikia savo argumentus dėl teisės akto projekto vertintojo pateiktų pastabų ir pasiūlymų, su kuriais nesutinka, taip pat pateikia pažymą ir patikslintą teisės akto projektą teisės akto projekto vertintojui.
7. Teisės akto projekto vertintojas atitinkamoje teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos grafoje pažymi, ar teisės akto projekto tiesioginio rengėjo pataisų pakanka korupcijos atsiradimo rizikai mažinti. Nuostatas, kurių pataisymų, teisės akto projekto vertintojo nuomone, nepakanka, ir konkrečius jų vertinimo kriterijus teisės akto projekto vertintojas išvardija teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos preambulėje.
8. Teisės akto projekto vertintojo ir teisės akto projekto tiesioginio rengėjo užpildyta teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma kartu su teisės akto projektu pateikiama Vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui ar jo įgaliotam asmeniui, kurie priima sprendimą ar tikslinga teisės akto projektą tobulinti ar tvirtinti.
9. Atlikus teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą ir nenustačius teisės akto projekto trūkumų antikorupciniu požiūriu, teisės akto projekto vertintojas užpildo teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymą ir kartu su teisės akto projektu pateikia ją Vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui tvirtinti.
10. Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma pridedama kaip lydimasis teisės akto projekto dokumentas ir paskelbiama Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).
11. Kai derinant teisės akto projektą su kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis, asociacijomis ar kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis jame atsiranda naujų pagal nustatytus kriterijus nevertintų nuostatų arba pakeičiamos antikorupciniu požiūriu jau vertintos teisės akto projekto nuostatos, arba kai teisės akto projekto nuostatos, kurioms nustatyti kriterijai nebuvo aktualūs antikorupcinį vertinimą atliekant pirmą kartą, pakeičiamos taip, kad minėti kriterijai tampa joms aktualūs, teisės akto projekto tiesioginis rengėjas pateikia jį teisės akto projekto vertintojui pakartotiniam antikorupciniam vertinimui atlikti.
12. Pakartotinis teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas Aprašo 21-30 punktuose nustatyta tvarka.
13. VDI, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikdama teisines išvadas dėl teisės aktų projektų, gali įvertinti ir pareikšti pastabas ir pasiūlymus dėl valstybės ar savivaldybių įstaigų atlikto teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo.


2017 metų laikotarpiu VDI teisės aktų projektai antikorupciniu požiūriu vertinami nebuvo.

Šiuo metu informacija ruošiama