• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Korupcijos prevencija

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus 
2022 m. spalio  d.  28    įsakymu Nr. EV- 249

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIŲ MAŽINIMO
2022 - 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS

 

 

UŽDAVINYS

 
PRIEMONĖ

 

VYKDYTOJAI

 

ĮVYKDYMO TERMINAS

 

VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS

1. Stiprinti viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje kontrolę ir mažinti šių pažeidimų riziką.

1.1. Pakeisti VDI Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi ir kontrolės vykdymo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašo 4.1,  5, 12.2, 12.3, 14.3, 21 ,22  ir 25 punktus.

Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Vidutis Skirmantas.

Iki 2023 m. I ketvirčio pabaigos.

Pakeisti ir patvirtinti VDI Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi ir kontrolės vykdymo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašo 4.1,  5, 12.2, 12.3, 14.3, 21 ,22  ir 25 punktai.

 

 

 

1.2. Papildyti VDI Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi ir kontrolės vykdymo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašą nuostata, dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo  12 straipsnio reikalavimų įgyvendinimo.

Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Vidutis Skirmantas.

Iki 2023 m. I ketvirčio pabaigos.

Papildytas VDI Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi ir kontrolės vykdymo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašas nuostata, dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo  12 straipsnio reikalavimų įgyvendinimo.

 

1.3. Patvirtinti du atskirus sąrašus pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus ir juos paskelbti (atnaujinti) įstaigos interneto svetainėje. Pirmas sąrašas, kuriame yra išvardinti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme  nurodyti asmenys. Antras sąrašas, kuriame išvardinti viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantys asmenys, turintys pateikti deklaracijas Lietuvos Respublikos valstybinio darbo inspektoriaus sprendimu.

 

Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Vidutis Skirmantas
Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Lina Svirskienė.

Iki 2022 m. IV ketvirčio pabaigos.

Parengti ir patvirtinti du atskiri sąrašai pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus ir juos paskelbti (atnaujinti) įstaigos interneto svetainėje.

 

 

 

 

1.4. Parengti atskirą tvarką, kurioje nustatytos VDI tarnybinės nuosavybės (turto) rūšys, kurios dėl jų savybių gali būti panaudotos ir ne tarnybinei veiklai. Patvirtinti ir paviešinti naudojimosi tokiu turtu tik tarnybinei veiklai tvarką, o taip pat kontrolės priemones, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas bei teisės aktuose nustatytas išimtis, kurių taikymo atvejai turi būti paskelbti VDI interneto svetainėje.

Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Laimonas Kiniulis.

Iki 2023 m. II ketvirčio pabaigos.

Parengta ir patvirtinta atskira tvarka, kurioje nustatytos VDI tarnybinės nuosavybės (turto) rūšys, kurios dėl jų savybių gali būti panaudotos ir ne tarnybinei veiklai. Patvirtinta ir paviešinta naudojimosi tokiu turtu tik tarnybinei veiklai tvarka, o taip pat kontrolės priemonės, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas bei teisės aktuose nustatytas išimtis.

2. Didinti VDI darbuotojų nepakantumą ir atsparumą korupcijai bei mažinti korupcijos apraiškas VDI.

 

 

 

 

2.1. Paruošti ir patvirtinti VDI viešai neskelbiamos tarnybinės informacijos naudojimo (apsaugos) tvarkos aprašą.

Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyriaus vyresnysis patarėjas Giedrius Pažūsis.

Iki 2023 m. II ketvirčio pabaigos.

Paruoštas ir patvirtintas VDI viešai neskelbiamos tarnybinės informacijos naudojimo (apsaugos) tvarkos aprašas.

 

 

2.2. Siekiant padidinti VDI vidaus kontrolės sistemos efektyvumą, parengti ir patvirtinti savarankišką VDI darbuotojų, kurių atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, deklaracijų pildymo ir pateikimo tvarką.

Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Laimonas Kiniulis .

Iki 2023 m. II ketvirčio pabaigos.

Parengta ir patvirtinta VDI darbuotojų, kurių atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, deklaracijų pildymo ir pateikimo tvarka.

3. Plėsti VDI darbuotojų kompetencijas korupcijos prevencijos srityje.

 

 

3.1. Siekiant, kad VDI darbuotojai būtų supažindinti su draudimu privatiems (su tiesioginių tarnybinių pareigų atlikimu nesusijusiems) poreikiams tenkinti ar asmeninei nuomonei ne tarnybos metu reikšti naudoti (ir demonstruoti) tarnybai skirtus rekvizitus, pakeisti VDI valstybės tarnautojo ar darbuotojo etikos ir elgesio kodekso 15.4 punktą.

Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Laimonas Kiniulis

Iki 2023 m. I ketvirčio pabaigos.

Pakeistas ir patvirtintas VDI valstybės tarnautojo ar darbuotojo etikos ir elgesio kodekso 15.4 punktas.

 

 

3.2. Siekiant, kad VDI darbuotojai būtų supažindinti su draudimu privatiems (su tiesioginių tarnybinių pareigų atlikimu nesusijusiems) poreikiams tenkinti ar asmeninei nuomonei ne tarnybos metu reikšti naudoti (ir demonstruoti) tarnybai skirtus rekvizitus, pakeisti VDI darbo tvarkos taisyklių 11, 12 ir 13 punktus

Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Laimonas Kiniulis.

Iki 2023 m. I ketvirčio pabaigos.

Pakeisti ir patvirtinti VDI darbo tvarkos taisyklių 11, 12 ir 13 punktai.

 

 

 

 

 Papildyti VDI korupcijos prevencijos tvarkos aprašą nuostatomis dėl dovanų politikos ir jų registravimo.

Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Laimonas Kiniulis.

Iki 2022 m. IV ketvirčio pabaigos

Papildytas VDI korupcijos prevencijos tvarkos aprašas nuostatomis dėl dovanų politikos ir jų registravimo.

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą įstaigoje atsakingas Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyrius

Informacija ruošiama

 1. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas.
 2. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kancleris.
 3. Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyriaus vedėjas.
 4. Biudžeto ir veiklos planavimo skyriaus vedėjas.
 5. Neteisėtos veiklos priežiūros skyriaus vedėjas.
 6. Darbo teisės skyriaus vedėjas – vyriausiasis darbo inspektorius.
 7. Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas – vyriausiasis darbo inspektorius.
 8. Psichologinio smurto darbe prevencijos skyriaus vedėjas – vyriausiasis darbo inspektorius.
 9. Administravimo skyriaus vedėjas.
 10. Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjas.
 11. Darbo ginčų komisijų darbo organizavimo skyriaus vedėjas.
 12. Vilniaus teritorinio skyriaus vedėjas – vyriausiasis darbo inspektorius.
 13. Kauno teritorinio skyriaus vedėjas – vyriausiasis darbo inspektorius.
 14. Klaipėdos teritorinio skyriaus vedėjas – vyriausiasis darbo inspektorius.
 15. Šiaulių teritorinio skyriaus vedėjas – vyriausiasis darbo inspektorius.
 16. Panevėžio teritorinio skyriaus vedėjas – vyriausiasis darbo inspektorius.

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vyriausiojo                                                                                                                                                         
valstybinio darbo inspektoriaus                       
2020 m. gegužės 26   d. įsakymu Nr. EV-139

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos korupcijos prevencijos programos (toliau – Programa) paskirtis – sukurti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos ir jos kontrolės sistemą Valstybinėje darbo inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI arba Inspekcija). Programa yra orientuota į korupcijos rizikos valdymą VDI, t. y., sąlygų ir prielaidų, galinčių lemti jos atsiradimą, mažinimą bei šalinimą.   
2. Programa parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinė kovos su korupcija programa), Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu, įvertinus Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2019 m. atliktos VDI veiklos sričių korupcijos rizikos analizės rezultatus ir atsižvelgiant į Valstybės įstaigos korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 2–100 „Dėl Valstybės įstaigos korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“.
3. Programos uždaviniai įgyvendinami vykdant Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus patvirtintą VDI Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių veiklos planą (toliau – Planas), kuris pagal poreikį periodiškai  yra atnaujinamas. Kiekviena konkreti Plano priemonė vertinama pagal joje nustatytus laukiamo rezultato kriterijus.
4. Inspekcijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis kartu yra vadinami VDI darbuotojais. 

II SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS VDI STRUKTŪRINĖ IR TEISINĖ SISTEMA

5. VDI, kuriai vadovauja Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius (toliau – VDI vadovas), sudaro administracija ir teritoriniai skyriai, kuriems vadovauja jų vedėjai.
6. Už korupcijos prevenciją (korupcijos priežasčių, sąlygų ir prielaidų jai kilti atskleidimą; korupcijos šalinimą, sudarant atitinkamą priemonių sistemą; poveikio asmenims, tikslu atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo, taikymą) Inspekcijoje atsako VDI vadovas.
7. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m gegužės 19 d. nutarimo Nr. 607 ,,Dėl padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklių, patvirtinimo“ 3 punktą, kur numatyta, kad valstybės ar savivaldybių įstaigose gali būti steigiami padaliniai ar skiriami asmenys, kuriems būtų pavedama korupcijos prevencijos ir kontrolės funkcija, Inspekcijoje:
7.1. veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė įvertinimą, teisės aktų nustatyta tvarka, atlieka bei korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano projektus rengia VDI Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyrius;
7.2. teisės aktuose įtvirtinto ar teisės aktų projektais numatomo teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui vertinimas (teisės aktų ir jų projektų antikorupcinį vertinimą) atliekamas VDI vadovo atskiru pavedimu;
7.3. informaciją valstybės tarnautojų registrui teikia personalo administravimo procesą organizuojantis VDI darbuotojas;
7.4. visuomenės švietimo ir informavimo bei nustatytų korupcijos atvejų paviešinimą vykdo VDI patarėjas komunikacijai, Vidaus tyrimų ir veiklos procesų skyriaus teikimu.
8. VDI Programos ir Plano įgyvendinimo priežiūrą bei vertinimą Inspekcijoje vykdo VDI Kovos su korupcija programos ir jos priemonių įgyvendinimo komisija (toliau – Komisija), patvirtinta Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m liepos 10 d. įsakymu Nr. EV- 204 ,, Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V-01 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos kovos su korupcija programos ir jos 2015-2019 metų priemonių plano vykdymo, kovos su korupcija programos ir jos priemonių plano įgyvendinimo priežiūros komisijos sudėties pakeitimo“.
9. VDI yra sudarytos galimybės Inspekcijos darbuotojams bei kitiems asmenims kreiptis ir informuoti VDI vadovus apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir/ar kitų, tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, Inspekcijoje faktus. Viešai prieinamoje VDI internetinėje svetainėje yra skiltis „Korupcijos prevencija“, kurioje apsilankę interesantai yra informuojami apie tai, kad, norėdami pranešti apie korupcijos atvejus, jie tai gali padaryti pasitikėjimo telefonu arba raštu nurodytu adresu. Taip pat, spustelėję specialią nuorodą, tiesiogiai Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.

III SKYRIUS
APLINKOS ANALIZĖ

10. Nacionalinėje kovos su korupcija programoje, korupcija nurodoma kaip viena iš nacionalinių grėsmių valstybei ir vienas iš pavojingiausių socialinių reiškinių, keliantis grėsmę žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei, iškreipiantis socialinį teisingumą, sąžiningą konkurenciją, verslo sąlygas, mažinantis ekonomikos augimą, keliantis pavojų valstybės valdymui, valstybės ir savivaldybių įstaigų stabilumui ir visuomenės moralei.  Korupcija sietina su biurokratija ir per dideliu reglamentavimo mastu, sprendimų diskrecijos ir atskaitingumo pusiausvyros nebuvimu. Korupcija yra latentinis reiškinys, o korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų poveikis įvairioms ekonomikos ir socialinėms sritims paprastai išryškėja tik vėliau, susidūrus su korupcijos pasekmėmis.
11. Pagal „Transparency International“ paskelbtus korupcijos suvokimo indekso 2019 metų tyrimo rezultatus Lietuvai yra skirti 60 balų iš 100 galimų ir 35 vieta iš 180 pasaulio valstybių (15-16 vieta iš 28 Europos sąjungos valstybių), kai 100 balų yra skiriama labai skaidriai valstybei, o 0 balų labai korumpuotai valstybei.
12. Paskutinis korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos padarymo atvejis VDI buvo užfiksuotas 2016 metais. Pažymėtina, kad VDI vykdant nustatytas kovos su korupcija priemones, 2016 metų Vilmorus tyrimų duomenimis  apklaustų gyventojų nuomone, kad  VDI yra ,,labai korumpuota“, manė 18%, o 2019 metais jau  7% gyventojų. ,,Labai korupuotomo“ rodiklis žymiai sumažėjo.
13. Atsižvelgiant į VDI nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. A1-316, 7 punkte numatytus pagrindinius Inspekcijos veiklos tikslus vykdyti Lietuvos Respublikos darbo kodekso, darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nuostatų laikymosi kontrolę ir jų pažeidimų bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevenciją bei 8 punkte nustatytas funkcijas, kiekvienais korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir įvertinimo VDI metais, pagrindinės jos veiklos sritys atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 2 ir 5 punktuose nurodytus kriterijus „Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ir priežiūros vykdymas“ bei „Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės įstaigos patvirtinimo“. Šį kriterijų Inspekcija atitinka dar ir todėl jog ji nagrinėja atitinkamas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytas bylas, prie jos teritorinių skyrių yra įsteigtos individualius darbo ginčus nagrinėjančios darbo ginčų komisijos, VDI inspektoriai tiria profesinius susirgimus ir nelaimingus atsitikimus darbe bei dėl to Inspekcijoje yra priimami atitinkami sprendimai.
14. Atkreiptinas dėmesys, kad VDI kompetencijos ir įgaliojimų teisiniai pagrindai darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykių priežiūros klausimais, nustatyti ne tik nacionalinės, bet ir tarptautinėmis teisės normomis. Lietuvos Respublikos Seimas 1994 m. ratifikavo Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją Nr. 81 ,,Dėl Darbo inspekcijos pramonėje ir prekyboje“, kurioje įtvirtinama kiekvienos šalies narės prievolė remti darbo inspekcijos sistemą ir taikyti ją visoms darbo vietoms, apibrėžtos šios sistemos funkcijos, darbo inspektorių įgaliojimai inspektavimų metu, inspektavimų dažnumas, įtvirtinama valstybės narės šalies prievolė, nustatyti atsakomybės ribas už darbo ir saugos teisinių nuostatų pažeidimus, taip pat darbo inspektorių diskrecinė teisė taikyti atsakomybės ar kitas ( perspėjimo, pataisomąsias ar prevencines) priemones pažeidėjų atžvilgiu.
Pagrindinėmis VDI veiklos funkcijomis esančios ūkio subjektų kontrolė ir priežiūra dėl ekonominių veiksnių (pvz., nelegalaus darbo apraiškos ir nesąžininga konkurencija) savaime sudaro prielaidas korupcijai kilti, todėl yra įvardintinos kaip savarankiški korupcijos rizikos veiksniai, esantys Inspekcijos veikloje.
Vertinat VDI kompetenciją ir įgaliojimus nustatytų funkcijų vykdymo srityje, VDI yra suteikta gana plati diskrecija savarankiškai pasirinkti ūkio subjektus inspektavimui atlikti, patikrinimų būdus, mastą, laiką, ūkio subjektui taikomas poveikio priemones, todėl VDI galima sakyti egzistuoja įgimta korupcijos rizika.
15. Iš ūkio subjektų, kurie yra apsisprendę savo verslo aplinkoje konkuruoti nesąžiningai ir todėl sąmoningai pažeidžia teisės aktų reikalavimus, tikėtis bendradarbiavimo pranešant apie galimą korupciją VDI darbuotojų veikloje yra neprotinga. Tokie ūkio subjektai daromus pažeidimus yra pasiruošę nuslėpti, o aptikti tai darant, neretai pasiryžta pasiūlyti ir duoti kyšį tikslu minimizuoti, su gresiančia atsakomybe susijusias, savo išlaidas. Grėsmė, kad susikompromitavęs ūkio subjektas VDI inspektoriams siūlys kyšius Inspekcijos veikloje išlieka nuolatos. Kita vertus, ta aplinkybė, kad VDI inspektorių darbo užmokesčio dydis išlieka žemas, neskatina jų branginti savo darbo vietos ir verčia ieškoti papildomų pajamų bei apsprendžia tikimybę, jog pastarieji iš tikrinamų ūkio subjektų patys gali pareikalauti kyšio už savo veikloje jų atžvilgiu daromus sprendimus. Tokia situacija reikalauja tobulinti VDI sukurtą korupcijos prevencijos priemonių sistemą.
16. Įtakos korupcijai VDI veikloje kilti turi ir: socialiniai-kultūriniai (išoriniai) veiksniai, kaip šalies gyventojų pakantumas korupcijai ir jos toleravimas bei pasyvumas antikorupcinėje veikloje; teisiniai (vidiniai) veiksniai, kaip teisės aktų spragos, leidžiančios Inspekcijos darbuotojams jiems pavestas funkcijas atlikti netinkamai bei teritorinių skyrių vadovų vykdomos jų kontrolės efektyvumo trūkumas.
17. Reikšmingai korupcijos prevenciją Inspekcijoje  veikė VDI vadovybės sprendimai vykdyti inspektorių rotaciją, šiems atliekant nelegalaus darbo patikrinimus, bei tarnybiniuose automobiliuose įrengti navigacijos, darbinės aplinkos filmavimo prietaisus, kuriais būtų galima nustatyti ūkio subjektų patikrinimus vykdančių inspektorių būvimo vietos koordinates, fiksuoti ir peržiūrėti vykdomas funkcijas.
18. Tikėtina, kad veiksmingai formuoti korupcijos prevenciją Inspekcijoje ir padėti VDI inspektorius bei jų tikrinamų ūkio subjektų atstovus atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo, taip pat galėtų tapti vaizdo bei garso fiksavimo registratoriai (kameros), kuriuos atliekamo patikrinimo, kontrolės ar priežiūros metu privalėtų naudoti VDI inspektoriai. Tai leistų fiksuoti visą jų vykdomų patikrinimų eigą, o bet kokie su tuo susiję veiksmai, be šios techninės priemonės ateityje VDI turėtų būti negalimi. Padėti sumažinti tikimybę korupcijai Inspekcijoje kilti padėtų ir tai, jog bet kokio pobūdžio ūkio subjektų patikrinimams atlikti VDI inspektoriai būtų parenkami ir paskiriami specialios kompiuterizuotos programos pagalba, taip išvengiant bet kokios žmogiškojo faktoriaus įtakos. Pastarųjų korupcijos prevencijos priemonių Inspekcijoje įdiegimas pareikalautų nemažai lėšų, todėl jų įgyvendinimas Inspekcijos veiklos perspektyvoje yra apibrėžiamas kaip siektinas ir baigtinas įgyvendinti 2020 metų pabaigoje.   

IV SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

19. Strateginis Programos tikslas – sumažinti korupcijos mastą Inspekcijoje.
20. Programos tikslai:
20.1. korupcijos prevencijos srityje – jos priežasčių, sąlygų ir prielaidų jai kilti atskleidimas bei šalinimas, tobulinant VDI sukurtą korupcijos kontrolės sistemą ir, nuolatinės aplinkos analizės metu nustačius naujas problemas, pagal poreikį kaskart atnaujinant Plane numatytas priemones;
20.2. korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų srityje – atgrasomo poveikio priemonių pažeidėjams besąlygiškas taikymas, užtikrinant greitą ir išsamų korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų ištyrimą bei atsakomybės neišvengiamumo principo taikymą.
21. Programos uždaviniai:
21.1. teisinėmis, organizacinėmis ir socialinėmis priemonėmis tobulinti VDI korupcijos kontrolės sistemą;
21.2. didinti VDI darbuotojų nepakantumą ir atsparumą korupcijai bei mažinti korupcijos apraiškas VDI;
21.3.  stiprinti viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje kontrolę ir mažinti šių pažeidimų riziką;
21.4. mažinti galimas korupcijos grėsmes VDI darbuotojams pasirenkant kitą darbą;
21.5. plėsti VDI darbuotojų kompetencijas korupcijos prevencijos srityje.
V SKYRIUS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA, ATSKAITOMYBĖ

22. Konkrečias Plane numatytas priemones įgyvendina jame nurodyti atsakingi vykdytojai – VDI administracijos ir/ar teritoriniai skyriai, o už tinkamą šios veiklos įvykdymą atsako jų vedėjai.
23. Pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip kitų metų sausio mėnesio trečią darbo dieną, VDI Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyrius parengia ir Komisijai pateikia metinę ataskaitą apie Programos ir Plano vykdymą, kuri vėliau nustatyta tvarka turi būti pateikta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai ir paskelbta VDI interneto svetainėje.
24. Už netinkamą Programos ir Plane numatytų priemonių įgyvendinimą bei informacijos apie tai kontroliuojantiems asmenims nepateikimą taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Programa bei Planas gali būti keičiami, papildomi ar atnaujinami atsižvelgiant į visuomenės, VDI padalinių, STT ar kitų institucijų pastabas bei pasiūlymus per visą jų įgyvendinimo laikotarpį.
26. Už Programos ir/ar Plano keitimą, papildymą ar atnaujinimą atsakingas VDI Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyrius.
27. Programa ir Planas skelbiami VDI interneto svetainėje.
28. Programa ir Planas įgyvendinami iš VDI skirtų valstybės biudžeto asignavimų.
29. Plane numatytoms priemonėms finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

 

 PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus 
2020 m. gegužės d. 26    įsakymu Nr. EV-139

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
 2020-2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

 

 

UŽDAVINYS

 
PRIEMONĖ

 

VYKDYTOJAI

 

ĮVYKDYMO TERMINAS

 

VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS

1.Teisinėmis, organizacinėmis ir socialinėmis priemonėmis tobulinti VDI korupcijos kontrolės sistemą

1.1. Paskelbti parengtą VDI 2020-2022 m. kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planą VDI internetinėje svetainėje

Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyrius, Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyrius

2020 m. II ketvirtis

Paskelbtas VDI kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planas VDI internetinėje svetainėje

 

1.2. Užtikrinti skaidrų VDI vykdomų viešųjų pirkimų procedūrų laikymąsi, informaciją apie VDI vykdomus viešuosius pirkimus skelbti VDI internetinėje svetainėje

Administravimo skyrius

Iki kiekvienų metų I ketvirčio pabaigos

Skelbiami VDI interneto svetainėje:
1. Einamųjų metų planuojamų pirkimų sąrašas
2. Aktuali informacija apie atliktus mažos vertės pirkimus

 

1.3. Užtikrinti skaidrų ir teisėtą VDI vykdomų ES projektų procedūrų laikymąsi ir lėšų panaudojimą

Administravimo skyrius, Biudžeto ir veiklos planavimo skyrius

2020-2022 metai

Be nustatytų pažeidimų įgyvendinti visi vykdomi VDI ES projektai

 

1.4. Periodiškai atlikti korupcijos prevencijos įgyvendinimo plano vykdymo vertinimą

Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyrius

Iki kiekvienų metų IV ketvirčio pabaigos

Pateikta ataskaita VDI vadovybei

 

1.5. Atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą pasirinktoje (-ose) VDI veiklos srityje (-yse).

Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyrius

Iki kiekvienų metų III ketvirčio pabaigos

Pateikta ataskaita VDI vadovybei

 

1.6. Atlikti sociologinius tyrimus, nustatančius VDI darbuotojų tolerancijos korupcijai indeksą

VDI vadovybė, patarėjas komunikacijai

2021 II ketvirtis

Atlikti sociologiniai tyrimai, nustatantys VDI darbuotojų tolerancijos korupcijai indeksą

 

1.7. Įgyvendinti 100 % STT atlikto korupcijos rizikos vertinimo, VDI atliekant darbdavių, įskaitant įdarbinusių užsieniečius, veiklos kontrolę, rekomendacijas

VDI teritorinių skyrių vedėjai, Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyrius, Neteisėtos veiklos priežiūros skyrius, Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyrius, Biudžeto ir veiklos planavimo skyrius,

2020 m. III ketvirtis

Įgyvendintos STT rekomendacijos

2. Didinti VDI darbuotojų nepakantumą ir atsparumą korupcijai bei mažinti korupcijos apraiškas VDI

2.1. Siekiant didinti kontrolės poveikį ir išvengti galimų korupcijos atvejų, atnaujinti VDI naudojamą rizikos vertinimo sistemą (RVS) (patikrinimus vykdyti rizikingiausiuose ūkio subjektuose)

Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyrius

Iki 2020 m. II ketvirčio pabaigos

Įdiegta atnaujinta programa (RVS), kuri automatiniu būdu formuotų Juridinių asmenų registre registruotų įmonių, įstaigų ir organizacijų, tikrintinų planine tvarka, sąrašus

 

2.2. Vengiant korupcijos rizikos, atliekant įmonių patikrinimus, aprūpinti VDI darbo inspektorius nauja garso ir vaizdo įrašymo technika, kuri leistų fiksuoti visą vykdomo patikrinimo eigą

Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyrius, Administravimo skyrius

2020 III ketvirtis

Nupirkta vaizdo ir garso įrašymo technika. VDI patikrinimai vykdomi tik fiksuojant juos vaizdo ir garso technikos  priemonėmis

 

2.3  Reglamentuoti vaizdo ir garso įrašymo įrangos (vaizdo registratorių), privalomą naudojimą tikrinant įmones bei, atsižvelgiant į VDI naudojamus technologinius sprendimus, užfiksuotos vaizdo medžiagos apdorojimą ir saugojimą

Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyrius, Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyrius

2020 m. III ketvirtis

Reglamentuotas vaizdo ir garso įrašymo įrangos (vaizdo registratorių) privalomas naudojimas įmonių patikrinimo metu

 

2.4. Paruošti VDI asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo ir tyrimo tvarkos aprašą

Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyrius

2020 m. II ketvirtis

Paruoštas tvarkos aprašas

 

2.5. Pagal kompetenciją rinkti ir analizuoti informaciją, susijusią su Valstybės tarnybos įstatymo 34 straipsnio nuostatų taikymu

Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyrius

Kasmet iki gruodžio 1 d.

Pateikta informacija VDI vadovybei

 

2.6. Sprendžiant VDI patirtos žalos išieškojimo klausimus, kai valstybės tarnautojo padarytą žalą atlygina VDI, visais atvejais taikyti Valstybės tarnybos įstatymo 39 straipsnio nuostatas

VDI vadovybė

Esant nustatytiems atvejams

Atvejų skaičius

 

2.7. VDI nustatyta tvarka vykdyti vadovaujamo skyriaus inspektorių nustatytų funkcijų vidaus kontrolę, esant veikos rizikai, susijusiai su korupcijos rizika, vykdyti inspektorių rotaciją

VDI teritorinių skyrių vedėjai

Kasmet iki gruodžio 1 d.  Informaciją iki gruodžio 1 d. pateikti Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyriui

Pateikta informacija Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyriui

 

2.8. Atlikti vidaus patikrinimus kaip VDI įgyvendinamos teritorinių skyrių darbo inspektorių rotacijos vykdant ūkio subjektų priežiūros tvarkos aprašo nuostatas

Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyrius

2021 m. I ketvirtis, 2022 m. I ketvirtis

Pateikta ataskaita VDI vadovybei

 

2.9. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje nurodytais pagrindais ir tvarka kreiptis į STT dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas VDI.

Administravimo skyrius

Nuolat, pagal poreikį.

Visais atvejais teikiami rašytiniai prašymai STT, kad būtų pateikta informacija apie asmenis, kurie siekia eiti VDI struktūrinių padalinių vadovų, VDI vadovybės pareigas

 

2.10. Teikti informaciją Valstybės tarnautojų registrui apie asmenis, kurie yra patraukti tarnybinėn (drausminėn) atsakomybėn už tarnybinius nusižengimus

Administravimo skyrius

Nuolat, esant nustatytiems atvejams

Visais atvejais pateikta informacija Valstybės tarnautojų registrui

3. Stiprinti viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje kontrolę ir mažinti šių pažeidimų riziką

3.1. Paruošti VDI Viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi ir kontrolės tvarkos aprašą

Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyrius

Iki 2020 m. II ketvirčio pabaigos

Paruoštas ir patvirtintas VDI Viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi ir kontrolės tvarkos aprašas

 

3.2. Teikti VDI darbuotojams praktinę ir metodinę pagalbą, rengti rekomendacijas dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų taikymo

Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyrius

Nuolat, pagal poreikį

Suteiktos praktinės ir metodinės pagalbos, parengtų rekomendacijų skaičius

 

3.3. Vengiant viešų ir privačių interesų konflikto, vykdant įmonių patikrinimus, susipažinti su vadovaujamo skyriaus darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaracijomis

VDI teritorinių skyrių vedėjai

Kasmet iki gruodžio 1 d. Informaciją iki gruodžio 1 d. pateikti Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyriui

Pateikta informacija Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyriui

 

3.4. Periodiškai vykdyti vidaus patikrinimus dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi VDI vidaus kontrolės

Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyrius

2021 II ketvirtis
2022 III ketvirtis

Atlikta VDI darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaracijose pateiktų duomenų peržiūra, pateikta ataskaita VDI vadovybei

4. Mažinti galimas korupcijos grėsmes VDI darbuotojams pasirenkant kitą darbą

4.1. Pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis atlikti tikrinimus dėl galimų valstybės tarnautojų interesų konfliktų, susijusių su rizika, kad nustatyta tvarka negautas leidimas dirbti kitą darbą

Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyrius

2021 II ketvirtis

Atliktas vidaus patikrinimas, ataskaita pateikta VDI vadovybei

 

4.2. Vykdyti VDI darbuotojų, vykdančių individualią veiklą, stebėseną

Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyrius

2021 IV ketvirtis
2022 IV ketvirtis

Atliktas vidaus patikrinimas, ataskaita pateikta VDI vadovybei

5. Plėsti VDI darbuotojų kompetencijas korupcijos prevencijos srityje

Organizuoti VDI darbuotojų korupcijos rizikos, viešųjų ir privačių interesų derinimo klausimais mokymus

Administravimo skyrius

Kasmet, organizuoti ne mažiau 50 % valstybės tarnautojų mokymų

Mokymuose dalyvavusių VDI darbuotojų skaičius

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus
2013 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. V-518 (2017 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. EV-147 redakcija)

VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJO AR DARBUOTOJO ETIKOS IR ELGESIO KODEKSAS

I. BENDROJI DALIS

1. Šio Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) valstybės tarnautojo ar darbuotojo etikos ir elgesio kodekso (toliau – Kodeksas) paskirtis – nustatyti atitinkamas VDI valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau-darbuotojai) elgesio bei tarpusavio bendravimo normas ir sureguliuoti santykius su darbdaviais, jų įgaliotais asmenimis bei kontroliuojamų įmonių darbuotojais, socialiniais bei kitais partneriais, taip pat kitais į VDI besikreipiančiais asmenimis.
2. Kodekso normos nustatytos turint tikslą užtikrinti kūrybingą, geranorišką darbo aplinką, ugdyti pagarbą bendradarbiams, darbdaviams, jų įgaliotiems asmenimis ir kontroliuojamų įmonių darbuotojams, socialiniams bei kitiems partneriams, taip pat į VDI besikreipiantiems asmenims, prisidėti užkertant kelią korupcijai, stiprinti valstybės tarnautojo autoritetą ir pasitikėjimą VDI.
3. Kodeksas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymu, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 968 „Dėl Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių patvirtinimo“,Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. A1-316 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
Punkto pakeitimas:
Nr. EV – 147, 2017-08-18
4. Kodeksu siekiama, kad VDI taptų aukšto profesinio lygio įstaiga, atitinkančia Lietuvos Respublikos ir Tarptautinės darbo organizacijos veiklos standartus.
5. Kodekse vartojamos sąvokos:
5.1. Asmeninis suinteresuotumas – darbuotojo interesas priimti sprendimą, kuris būtų palankus jam asmeniškai arba su juo artimai susijusiems asmenims.
5.2. Diskreditavimas – tokie darbuotojo veiksmai, kurie visuomenės akyse akivaizdžiai kenkia VDI autoritetui, griauna pasitikėjimą ja, kompromituoja. Diskredituojama gali būti tiek veikimu, tiek ir neveikimu.
5.3. Dovana – tai turtas ar turtinė teisė (reikalavimas), neatlygintinai perduoti darbuotojui nuosavybėn, taip pat darbuotojo atleidimas nuo turtinės pareigos dovanotojui ar trečiajam asmeniui, kai tai yra ar gali būti susiję su tiesioginiu ar netiesioginiu poveikiu jo veiksmams ar sprendimams, susijusiems su tarnybinėmis pareigomis.
5.4. Interesų konfliktas – tai situacija, kai valstybės tarnautojas ar darbuotojas privalo priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant, ar įvykdyti pavedimą, kuris susijęs ir su jo privačiais interesais.
5.5. Įžeidimas – tai situacija, kai valstybės tarnautojas ar darbuotojas viešai (neviešai) veiksmu, žodžiu ar raštu užgauliai pažemino žmogų.
5.6. Kodekso pažeidimas – tai šiame Kodekse nustatytų valstybės tarnautojo ar darbuotojo elgesio normų pažeidimas, padarytas dėl darbuotojo kaltės.
5.7. Netiesioginė dovana – tai valstybės tarnautojui ar darbuotojui skolinami pinigai arba daiktai ir paslaugos, kurie valstybės tarnautojui ar darbuotojui parduodami ar teikiami akivaizdžiai mažesne kaip rinkos kaina arba neatlygintinai, kai tai susiję su tiesioginiu ar netiesioginiu poveikiu darbuotojo veiksmams ar sprendimams.
5.8. Pakartotinis pažeidimas – tai šio Kodekso nuostatų pažeidimas, padarytas nepraėjus vieneriems metams po kurio nors iš Kodekso nuostatų pažeidimo, už kurį valstybės tarnautojas ar darbuotojas buvo baustas.
5.9. Privatūs interesai – tai valstybės tarnautojo ar darbuotojo (ar jo artimo asmens) asmeninis turtinis ar neturtinis suinteresuotumas, galintis turėti įtakos jo priimamiems sprendimams.
5.10. Privatus gyvenimas – tai valstybės tarnautojo ar darbuotojo asmeninis gyvenimas ir veikla, nesusijusi su jo pareigų atlikimu ir (ar) vieša veikla.
5.11. Šmeižimas – tai situacija, kai valstybės tarnautojo ar darbuotojas sąmoningai paskleidė apie kitą asmenį tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti ar pažeminti tą asmenį arba pakirsti pasitikėjimą juo.
5.12. Valstybės tarnautojui ar darbuotojui artimi asmenys – tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai, sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka.
5.13. Valstybės tarnautojo ar darbuotojo elgesys – tai darbuotojo tarnybinė veika (veikimas arba neveikimas) ir elgesys viešoje veikloje.
5.14. Valstybės tarnautojo privačių interesų deklaravimas – tai duomenų apie valstybės tarnautojo privačius interesus pateikimas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka.
5.15. Valstybės tarnautojo ar darbuotojo tarnybinė etika – tai šiame Kodekse, įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytų darbuotojo veiklos ir socialiai orientuotų etiško elgesio normų visuma.
5.16. Korupcija – pasiūlymas, pažadas ar davimas bet kokios naudos kitam asmeniui už neteisėtą atlygį, kad būtų atliktos arba neatliktos to asmens pareigos arba kurstymas priimti kokią nors naudą kaip neteisėtą atlygį arba jos priėmimas už pareigų atlikimą arba neatlikimą.
5.17. Tarnybinės etikos reikalavimai – šio Kodekso nustatytos elgesio taisyklių normos, atitinkančios tarptautinius standartus ir privalomos valstybės tarnautojams ar darbuotojams.
5.18. Tarnybinė veikla - tai darbuotojo veikla, atliekant įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.
5.19. Viešoji veikla – darbuotojo santykiai su kitais jo gyvenamosios vietovės bendruomenės nariais ar kitas elgesys visuomenėje ir darbuotojo visuomeninė veikla, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su jo tarnybine veikla.
5.20. Žala valstybės interesams –valstybės tarnautojų ar darbuotojų elgesio principų reikalavimų pažeidimų keliamos neigiamos pasekmės, kai asmenims padaroma žala arba kitaip akivaizdžiai pažeidžiami žmonių, valdžios įstaigų, verslo atstovų ir nevyriausybinių organizacijų, taip pat valstybės bei visuomenės viešieji interesai.

II. VDI VALSTYBĖS TARNAUTOJO AR DARBUOTOJO ELGESIO PRINCIPAI

6. Pagrindiniai VDI valstybės tarnautojų ar darbuotojų elgesio principai turi būti tokie:
6.1. pagarba žmogui ir valstybei;
6.2. teisingumas ir nešališkumas;
6.3. nesavanaudiškumas;
6.4. dorovinis principingumas ir padorumas;
6.5. atsakomybė ir atskaitingumas;
6.6. skaidrumas ir viešumas;
6.7. pavyzdingumas;
6.8. viešųjų interesų tenkinimas ir nepiktnaudžiavimas pareigomis;
6.9. sąžiningumas;
6.10. tinkamas pareigų atlikimas;
6.11. lojalumas valstybei, VDI ir kitoms institucijoms;
6.12. konfidencialumas.

Pagarba žmogui ir valstybei
7. Pagarbos žmogui ir valstybei principas reiškia, kad VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi:
7.1. gerbti žmogų, jo teises ir laisves, valstybę, jos institucijas ir įstaigas;
7.2. laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;
7.3. atlikdamas savo pareigas laikytis VDI veiklą reglamentuojančių teisės aktų;
7.4. su žmonėmis bendrauti geranoriškai ir pakančiai, nepaisant jų asmens savybių, turtinės ar visuomeninės padėties, mandagiai elgtis su kolegomis, pavaldiniais ir kitų institucijų atstovais, nepaisant jų politinių pažiūrų bei partinės priklausomybės;
7.5. pagarbiai išklausyti asmenis ir imtis visų teisėtų priemonių jiems padėti, dėmesingai reaguoti į piliečių bei organizacijų prašymus ir siūlymus. Šio reikalavimo privalu laikytis net sudėtingomis aplinkybėmis ar esant stresinėms situacijoms.

Teisingumas ir nešališkumas
8. Šis principas reiškia, kad VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi:
8.1. kalba, veiksmais ar siūlomais sprendimais nediskriminuoti jokio asmens ar visuomenės grupės ir imtis teisėtų priemonių užkirsti kelią pastebėtai diskriminacijai;
8.2. priimti pagrįstus sprendimus ir veikti vadovaudamasis tik viešaisiais interesais;
8.3. eidamas pareigas, nepažeisti įstatymų, kitų teisės aktų, veikti tik pagal suteiktus įgaliojimus;
8.4. priimdamas sprendimus, neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo;
8.5. nedemonstruoti savo simpatijų ar antipatijų ir išskirtinio dėmesio atskiriems asmenims ar jų grupėms;
8.6. konfliktinėse situacijose elgtis nešališkai, išklausyti abiejų pusių argumentus ir ieškoti objektyviausio sprendimo;
8.7. būti objektyviu, vadovautis visų asmenų lygybės įstatymui principu; susidūręs su skirtingais asmenų ar interesų grupių reikalavimais, nedaryti nepagrįstų išimčių; interesų konfliktus spręsti atsižvelgus į valstybės ir visuomenės interesus, vadovaujantis visiems vienodais vertinimo kriterijais;
8.8. svarstant vidaus teisės aktų projektus, priimant sprendimus dėl darbuotojų skyrimo į pareigas, tvirtinant sutartis ir kitoje tarnybinėje veikloje neturėti išankstinės nuostatos dėl atskiro asmens, asmenų grupės ar institucijos ir priimti sprendimus vadovaujantis visiems vienodais vertinimo kriterijais, vengiant asmeniškumo;
8.9. kilus abejonių, kad svarstomos sutarties, sprendimo, teisės akto projektas gali turėti korupcinį motyvą arba sudaro prielaidas ar sąlygas korupcijai, reikalauti, kad būtų atliktas tokio projekto vertinimas antikorupciniu požiūriu.

Nesavanaudiškumas
9. Nesavanaudiškumo principas reiškia, kad VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi:
9.1. nesinaudoti savo tarnybine padėtimi, siekdamas paveikti kitų asmenų sprendimą, jei tai gali sukelti interesų konfliktą;
9.2. tarnybinėje veikloje teikti prioritetą visuomenės interesams, įstatymų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto.

Dorovinis principingumas ir padorumas
10. VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas darbe turi:
10.1. saugoti nepriekaištingą valstybės tarnautojo ar darbuotojo reputaciją;
10.2. nepagrįstus prašymus atmesti taktiškai;
10.3. nesinaudoti kito asmens klaidomis ar nežinojimu;
10.4. tarnybinėje veikloje elgtis garbingai;
10.5. atlikti savo pareigas vadovaujantis etiško elgesio normomis ir suvokiant, kad VDI valstybės tarnautojui ar darbuotojui yra keliami didesni nei kitiems asmenims reikalavimai elgtis etiškai;
10.6. nedalyvauti neteisėtuose sandoriuose ir susirinkimuose;
10.7. netoleruoti kolegų, kitų valdžios institucijų valstybės tarnautojų ar darbuotojų neetiško elgesio, neprofesionalių ar neteisėtų veiksmų ir nedelsiant imtis priemonių jiems nutraukti.

Atsakomybė ir atskaitomybė
11. Pagal šį principą VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi:
11.1. teisės aktų nustatyta tvarka paaiškinti ir pagrįsti savo sprendimus ar veiksmus;
11.2. teisės aktų nustatyta tvarka atsakyti už savo sprendimus ir veiksmus;
11.3. atsisakyti vykdyti neteisėtą nurodymą ar įsakymą ir apie tai pranešti tiesioginiam vadovui;
11.4. neturėdamas pakankamai išteklių, įgūdžių ar kompetencijos pavedimui vykdyti, apie tai nedelsiant pranešti tiesioginiam vadovui;
11.5. asmeniškai atsakyti už savo sprendimų ar veiklos rezultatų pasekmes, trumpalaikių ir ilgalaikių pareiginių tikslų neįgyvendinimą;
11.6. prisiimti dalį atsakomybės už kolegialiai priimamą sprendimą.

Skaidrumas ir viešumas
12. Šio principo laikymasis reiškia, kad VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi:
12.1. užtikrinti teisės aktų nustatytą savo veiksmų ir sprendimų viešumą, prireikus pateikti savo sprendimų priėmimo motyvus;
12.2. teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis teikti reikiamą informaciją kitiems valstybės tarnautojams ar darbuotojams ir asmenims;
12.3. valstybės tarnautojas ar darbuotojas, susipažinęs su informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos ir VDI teisės aktus negali būti atskleista ir platinama, neturi jos naudoti savo viešoje veikloje ar panaudoti savo asmeniniams, kitų asmenų ar jų grupių interesams tenkinti.

Pavyzdingumas
13. Pavyzdingumo principas reiškia, kad VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi:
13.1. savo pareigas atlikti laiku ir kompetentingai;
13.2. būti tolerantiškas ir paslaugus, pagarbiai elgtis su bendradarbiais ir kitais asmenimis, su darbu susijusias konfliktines situacijas spręsti taikiai ir mandagiai;
13.3. visada veikti profesionaliai;
13.4. nuolat tobulintis ir kelti savo kvalifikaciją;
13.5. pripažinti savo darbo klaidas ir jas taisyti;
13.6. naudoti savo darbo laiką efektyviai;
13.7. tarnybinėje ir kitoje viešoje veikloje bei vietoje savo išvaizda, kalba ir elgesiu rodyti pavyzdį, kaip laikytis visuotinai pripažintų etikos normų;
13.8. nereikšti paniekos kolegoms, pavaldiniams, vadovams, neįžeidinėti, neplūsti, nevartoti psichologinio smurto, galimai žeminančių ar įžeidžių dviprasmybių;
13.9. nepiktnaudžiauti alkoholiu, nevartoti narkotinių ar toksinių medžiagų, seksualiai nepriekabiauti, nesirodyti neblaivios būklės viešai.

Viešųjų interesų tenkinimas ir nepiktnaudžiavimas pareigomis
14. Šis principas reiškia, kad VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi:
14.1. rengiant, svarstant teisės aktų projektus, priimant sprendimus ir kitoje tarnybinėje veikloje vadovautis tik viešaisiais interesais, einamų pareigų ir įtakos nenaudoti savo ir savo artimųjų tiesioginei ar netiesioginei naudai gauti, taip pat esamiems ir buvusiems kolegoms proteguoti;
14.2. laiku ir tiksliai deklaruoti savo privačius interesus, nesudaryti sąlygų viešų ir privačių interesų konfliktui kilti, o jam kilus, imtis priemonių tokiam konfliktui pašalinti, pirmenybę suteikiant valstybės ir visuomenės interesams;
14.3. nenaudoti pareigų, pažeidžiant; darbo bei viešuosius interesus įdarbinant asmenį, skiriant jį į tam tikras pareigas ar skatinant, suteikiant paslaugas, kitą naudą arba sudarant su juo sutartis ar sandorius;
14.4. pranešti vadovybei ir, jai pritarus, nevykdyti užduoties, jeigu asmeniniai ar turtiniai interesai susikerta su šia užduotimi arba turima argumentų, jog asmeninės privataus pobūdžio aplinkybės gali pakenkti VDI prestižui.

Sąžiningumas
15. Sąžiningumo principas reiškia, kad VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi:
15.1. nesiimti apgaulės, psichologinės prievartos ar korupcijos;
15.2. savo tarnybines pareigas vykdyti nepriekaištingai, būti nepaperkamu ir nepapirkinėti kitų asmenų;
15.3.siekti žodžio ir veiksmo vienybės;
15.4. nenaudoti valstybės tarnautojo ar darbuotojo veiklai nustatyto laiko, VDI darbo priemonių, finansinių, žmogiškųjų ir materialinių išteklių savo ir savo artimųjų poreikiams tenkinti;
15.5. nepriimti jokių tiesioginių ar netiesioginių dovanų, kai esama pagrindo manyti, kad dovana siekiama paveikti darbuotojo veiksmus ar sprendimus. Dovanomis, be kitų, laikomas papildomas atlyginimas, fizinės ir materialinės paslaugos bei nuolaidos už jas, pramogos, vaišės ir pan. Simboliniai pagarbos ženklai – gėlės, mažaverčiai suvenyrai (iki 1 MGL) – dovanomis nelaikomi;
15.6. informuoti savo tiesioginį vadovą apie daromą neteisėtą poveikį (kyšio, nemokamų paslaugų, įvairių lengvatų siūlymą ir pan.).

Tinkamas pareigų atlikimas
16. Pagal šį principą VDI valstybės tarnautojas  ar darbuotojas turi:
16.1. savo tarnybines pareigas vykdyti nepažeisdamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos, tarptautinių sutarčių, įstatymų ir kitų teisės aktų, o susidūrus su šio Kodekso ir kitų teisės aktų pažeidėjais padaryti viską, kas būtina, kad pažeidimai būtų nutraukti ir įstatymų nustatyta tvarka įvertinti;
16.2. tiksliai įgyvendinti VDI įstatymo reikalavimus, saugoti VDI reputaciją, didinti jos prestižą;
16.3. nepiktnaudžiauti tarnybine padėtimi ir turima galia, neviršyti savo kompetencijos ir veikti pagal suteiktus įgaliojimus;
16.4. laikytis lygiateisiškumo principo, neatsižvelgdamas į lytį, rasę, tautybę, religiją, politinius įsitikinimus ir kitas aplinkybes, nesusijusias su dalykinėmis asmenų savybėmis;
16.5. griežtai laikytis nustatytos interesantų priėmimo tvarkos, su interesantais elgtis pagarbiai, reikalus tvarkyti dalykiškai, jų nevilkinti;
16.6. bendraudamas su tikrinamų įmonių vadovais (darbdaviais) būti taktiškas, korektiškas, nepabrėžti savo dominuojančios padėties, neduoti pažadų, kurių neįmanoma arba neketinama įvykdyti;
16.7. neskatinti, kad darbdaviai nepaisytų įstatymų arba juos pažeistų, nesiekti ir nereikalauti, kad kontroliuojami asmenys darytų asmenines paslaugas ar patarnavimus;
16.8. kontroliuojamoje įmonėje nedemonstruoti savo valdžios, nemenkinti ar nekalbėti pakeltu tonu su ten dirbančiais žmonėmis;
16.9. netoleruoti neteisėto, neetiško VDI vadovų, kolegų ir pavaldinių elgesio.

Lojalumas valstybei ir VDI
17. Lojalumas valstybei ir VDI reiškia šias VDI valstybės tarnautojo ar darbuotojo elgesio normas:
17.1. politiškai neutralų ir korektišką elgesį;
17.2. ištikimumą tarnybiniams įsipareigojimams ir sąžiningą tiesioginių vadovų bei VDI vadovybės  teisėtų nurodymų vykdymą;
17.3. VDI veiklos tikslų ir siekių suvokimą, deramą jų įgyvendinimą;
17.4. informavimą savo tiesioginių ar VDI vadovų apie visus atvejus, kurie turi korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių;
17.5. atsižvelgimą į tai, kad viešai reiškiama asmeninė nuomonė apie valstybės valdžios vykdomą politiką gali būti suvokiama kaip oficiali nuomonė.
18. Informacijos apie vadovų neteisėtus veiksmus ar aplaidumą atskleidimas nelaikomas lojalumo pažeidimu.

Konfidencialumas
19. VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas pasirašytinai įsipareigoja neskelbti informacijos, kuri jam patikima tvarkyti (naudotis) tarnybos metu, jos neatskleisti, neprarasti ir neperduoti asmenims, neįgaliotiems jos sužinoti, nenaudoti jos savo, šeimos narių, giminių, draugų privataus verslo ir kitiems poreikiams tenkinti.
20. VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas susilaiko nuo viešų pasisakymų apie savo ir kitų darbuotojų nagrinėjamus piliečių skundus, prašymus, kitus konfidencialius dokumentus bei kreipimusis į VDI.
21. Bendraudamas su visuomene, žurnalistais, VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas susilaiko nuo savo asmeninės nuomonės dėl konkrečių su VDI kompetencija susijusių atvejų ar VDI pozicijos vertinimo.

III. VDI VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ AR DARBUOTOJŲ TARPUSAVIO SANTYKIAI

22. VDI valstybės tarnautojų ar darbuotojų tarpusavio santykiai turi būti grindžiami mandagumu, taktiškumu, sąžiningumu, draugiškumu ir pasitikėjimu. VDI valstybės tarnautojai ar  darbuotojai turi padėti vieni kitiems tarnybinėje veikloje, keistis patirtimi ir žiniomis.
23. VDI valstybės tarnautojai ar darbuotojai privalo laikytis geranoriškumo principo, vengti:
23.1. asmeninio įžeidinėjimo, orumo žeminimo;
23.2. kito darbuotojo darbo menkinimo;
23.3. apkalbų, šmeižto apie kolegas skleidimo, reputacijos menkinimo;
23.4. neigiamų emocijų demonstravimo.
24. VDI valstybės tarnautojai ar darbuotojai privalo laikytis solidarumo su savo kolegomis, ginti juos nuo nepagrįstos kritikos ir netinkamos įtakos.
25. VDI  valstybės tarnautojai ar darbuotojai privalo susilaikyti nuo viešų pasisakymų ar svarstymų apie kolegų atliekamas užduotis ir veiksmus, apie kitų darbuotojų asmenybę ir jų kompetenciją.
26. Neigiamas atsiliepimas apie kolegas, ypač kitų asmenų akivaizdoje, neleistinas. Į kolegą visada kreipiamasi pagarbiai.
27. VDI  valstybės tarnautojai ar darbuotojai negali vienas kitam teikti privilegijų ar varžyti vieni kitų teises dėl lyties, kilmės, socialinės padėties, religijos, amžiaus, įsitikinimų ar pažiūrų.
28. Visi valstybės tarnautojai ar darbuotojai turi laikytis sąžiningos konkurencijos ir profesinio solidarumo principų.
29. Su žemesnes pareigas ar mažesnę darbo patirtį turinčiais kolegomis elgtis pagarbiai, jų nemenkinti.
30. Tarpusavyje bendraudami, priimdami tarnybinius sprendimus VDI tarnautojai ar darbuotojai negali vadovautis partiniais motyvais, primesti vienas kitam savo politinių, filosofinių pažiūrų, skonių ar įsitikinimų.
31. VDI  valstybės tarnautojų ar darbuotojų ir vadovų tarpusavio santykiai turi būti grindžiami abipuse pagarba, geranoriškumu bei aktyvia pagalba.
32. Seksualinis priekabiavimas prie kolegų laikomas grubiu darbo drausmės pažeidimu.
33. VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas privalo nevykdyti tiesioginio vadovo pavedimo, jei pavedimas verčia pažeisti įstatymus ir šį Kodeksą. Apie tokį pavedimą pranešama VDI vadovybei.
34. Netoleruotinas neteisėto, netinkamo kolegų elgesio bei nekompetentingumo gynimas. VDI valstybės tarnautojai ar darbuotojai privalo pranešti tiesioginiam vadovui apie kolegų nekompetentingumą, neteisėtą, netinkamą elgesį.
35. Vadovaujantysis VDI valstybės tarnautojas ar darbuotojas savo vadovaujamame kolektyve privalo:
35.1. netoleruoti asmens įžeidinėjimo ar žeminimo;
35.2. sukurti vadovaujamame kolektyve darbingą ir draugišką aplinką, užkirsti kelią konfliktams, šalinti nesutarimų priežastis;
35.3. pastabas dėl pavaldinių klaidų ir darbo trūkumų reikšti korektiškai;
35.4. stengtis paskirstyti darbą kolektyve tolygiai, kad būtų efektyviai panaudotos kiekvieno pavaldinio kūrybinės galimybės ir kvalifikacija;
35.5. viešai nereikšti savo simpatijų ar antipatijų pavaldiniams ir kitiems VDI valstybės tarnautojams ar darbuotojams;
35.6. skatinti pavaldinius reikšti savo nuomonę tarnybiniais klausimais ir ją išklausyti bei informuoti pavaldinius apie jų pateiktų pasiūlymų VDI veiklai ar teisiniam reguliavimui tobulinti svarstymo ir (ar) įgyvendinimo eigą;
35.7. deramai įvertinti pavaldinių darbo pasiekimus;
35.8 būti reiklus ir teisingas pavaldiniams, visada prisiminti, kad savo elgesiu ir darbu jis turi rodyti jiems pavyzdį.
36. Nurodymai pavaldiems valstybės tarnautojams ar darbuotojams dėl konkrečių sprendimų ne teisės aktų nustatyta tvarka, dėl ko padaroma žala valstybės interesams, yra šiurkštus šio Kodekso pažeidimas.
37. VDI valstybės tarnautojai ar darbuotojai su vadovais turi bendrauti korektiškai ir vykdyti visus teisėtus jų nurodymus. Pastebėjęs vadovo klaidą, darbuotojas turi taktiškai apie tai pranešti tam vadovui.
38. Darbo metu kilusius VDI valstybės tarnautojų ar darbuotojų tarpusavio nesutarimus siektina išspręsti jų pačių pastangomis; į tiesioginį vadovą kreipiamasi tik kraštutiniu atveju.

IV. KODEKSO NUOSTATŲ LAIKYMOSI KONTROLĖ IR PRIEŽIŪRA

39. Šio Kodekso nuostatų laikymąsi kontroliuoja ir prižiūri:
39.1. Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius ir VDI skyrių vedėjai;
39.2. Personalo skyrius, kuris taip pat tikrina, ar valstybės tarnautojai bei darbuotojai yra susipažinę su šio Kodekso nuostatomis; esant būtinumui, rengia mokymus, teikia konsultacijas, padeda spręsti kitas su šio Kodekso nuostatų laikymusi susijusias problemas;
Punkto pakeitimas:
Nr. EV – 147, 2017-08-18
40. Informaciją apie VDI valstybės tarnautojų ar darbuotojų galimus Kodekso pažeidimus nagrinėja, Kodekso pažeidimų prevencines priemones nustato VDI etikos komisija jos nuostatų reglamentuota tvarka.
41. VDI etikos komisija nagrinėjimo procedūrą pradeda gavusi rašytinę informaciją (tarnybinį pranešimą, valstybės tarnautojo ar darbuotojo skundą, visuomenės informavimo priemonių paskelbtą ar kitokią) apie valstybės tarnautojo ar darbuotojo galimai padarytą Kodekso pažeidimą. Komisija nagrinėjimo procedūrą gali pradėti ir savarankiškai.

V. ATSAKOMYBĖ UŽ KODEKSO PAŽEIDIMUS

42. Pagal gautą rašytinę informaciją išnagrinėjusi situaciją ir išvadoje pripažinusi šio Kodekso pažeidimą, VDI etikos komisija gali siūlyti Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui teisės aktų nustatyta tvarka pradėti procedūrą dėl galimos tarnybinės nuobaudos skyrimo Kodeksą pažeidusiam VDI valstybės tarnautojui ar dėl darbo pareigų pažeidimo konstatavimo Kodeksą pažeidusiam VDI darbuotojui.
Punkto pakeitimas:
Nr. EV – 147, 2017-08-18

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

43. Su šiuo Kodeksu VDI Personalo skyrius supažindina kiekvieną VDI valstybės tarnautoją ar darbuotoją, jam pasirašant įsipareigojimą (priedas). Įsipareigojimai saugomi VDI tarnautojo ar darbuotojo asmens byloje. Naujai priimami valstybės tarnautojai ar darbuotojai su šiuo Kodeksu pasirašytinai supažindinami iškart po priėmimo į pareigas ar po darbo sutarties pasirašymo.
Punkto pakeitimas:
Nr. EV – 147, 2017-08-18
44. Šio Kodekso vykdymą kontroliuoja VDI Personalo skyrius, taip pat VDI Veiklos procesų ir vidaus kontrolės skyrius pagal savo kompetenciją.
Punkto pakeitimas:
Nr. EV – 147, 2017-08-18
___________________________________________

 

Valstybinės darbo inspekcijos
valstybės tarnautojo ar darbuotojo
etikos ir elgesio kodekso
priedas

(Įsipareigojimo formos pavyzdys)

 

ĮSIPAREIGOJIMAS

Aš, _____________________________________________________________________ , dirbantis
(vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________  
(įstaigos pavadinimas, skyrius, pareigos)

susipažinau su Valstybinės darbo inspekcijos valstybės tarnautojo ar darbuotojo etikos ir elgesio kodeksu, pritariu jo nuostatoms ir ĮSIPAREIGOJU laikytis šio kodekso reikalavimų.

 

______ m. _____________ mėn. ____ d.

 

___________________
(parašas)

 

Pastaba. Šis įsipareigojimas saugomas VDI Personalo skyriuje, valstybės tarnautojo ar darbuotojo asmens byloje.

PRANEŠKITE APIE KORUPCIJOS ATVEJUS VALSTYBINĖJE DARBO INSPEKCIJOJE

           Kaip suprasti, ar Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) inspektorius reikalauja kyšio?

          Dažniausiai tai yra akivaizdu: inspektorius, nustatęs pažeidimus, siūlo klausimą išspręsti Jums palankiau ar pažeidimų nefiksuoti iš viso; pasako, kad už pažeidimus gali skirti baudą arba jos neskirti - o už tai reikalauja neoficialaus atlygio (pinigais, daiktais ar kitomis materialinėmis vertybėmis, įvairiomis paslaugomis).
          Įtarimų gali kilti ir tada, jei inspektuodamas įmonę inspektorius nurodo Jums (neoficialiai), kur kreiptis dėl teikiamų mokamų paslaugų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais (pvz., nurodo konkrečias įmones, kurios atlieka profesinės rizikos vertinimą), proteguoja tam tikras įgaliotas įstaigas, turinčias teisę tikrinti gamybos procese naudojamus įrenginius ir pan.

            Jei norite pranešti apie korupcijos atvejus VDI

          Jei Jums kyla abejonių dėl VDI pareigūnų veiksmų teisėtumo, galite pranešti:
          - VDI konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą telefonu (8 5) 213 9772 arba VDI Veiklos procesų ir vidaus kontrolės skyriui telefonu (8 5) 260 3383;
          - raštu - pateikdami skundą adresu: Aguonų g. 4, 03213 Vilnius;
          - tiesiogiai Specialiųjų tyrimų tarnybai:
                           
         Kreipimasis dėl VDI darbuotojų piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi bus rezultatyvesnis, jei nurodysite savo nustatomuosius (vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris) duomenis. Jie reikalingi atsakingiems pareigūnams, tiriantiems kyšininkavimo ir piktnaudžiavimo tarnyba atvejus - galbūt reikės su Jumis susisiekti ir patikslinti įvykio detales. Šie duomenys nėra prieinami galimam pažeidėjui ir kitiems asmenims.
          Jei pageidaujate, visada galite išlikti anonimu ir neįvardyti savo anketinių duomenų.

          Atminkite - tai svarbu!

          Informuodami apie galimai neteisėtus VDI inspektorių (ir kitų darbuotojų) veiksmus, kuo tiksliau nurodykite visas įvykio detales: laiką, vietą, kyšio reikalavusio ar jį priėmusio pareigūno duomenis (vardą, pavardę, išvaizdos ypatumus), kokio kyšio (pinigais, daiktais, paslaugomis) reikalauta arba jis buvo duotas; pasistenkite atsiminti kuo daugiau įvykio aplinkybių. Esant galimybei, kyšio reikalavimo faktą fiksuokite bet kokiais garso ir / ar vaizdo įrašymo įrenginiais (mobiliuoju telefonu, mp3 grotuvu, diktofonu, fotoaparatu ir kt.).
         Atminkite, kad pareigūnas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ne tik už kyšio priėmimą, bet ir už reikalavimą duoti kyšį. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė.

NELIKITE ABEJINGI NUSIKALSTAMAI VEIKLAI !