• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Vadovų užduotys   2018-05-14

VDI vadovybės 2019 m. užduotys

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus Jono Griciaus:

1. Siekti mažinti „šešėlinės“ darbo rinkos apimtį: derinti nelegalaus ir nedeklaruoto darbo kontrolę su visuomenės informavimu ir švietimu šio darbo žalos klausimais ir tuo siekti, kad kuo daugiau „šešėlinių“ darbo vietų įsilietų į oficialią ekonomiką.
2. Skatinti darbdavius užtikrinti saugią darbo aplinką ir stiprinti profesinės sveikatos priežiūrą, ypač akcentuojant nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevenciją pačiuose rizikingiausiuose ūkio subjektuose ir ekonominės veiklos sektoriuose.
3. Tobulinti darbo ginčų komisijų veiklą, didinant socialinių partnerių įtrauktį į šių ginčų sprendimo procesą bei išnaudojant visas teisines galimybes, kad ginčai būtų sprendžiami taikiai.
4. Nedidinant priežiūros naštos verslui ir taupant valstybės lėšas, efektyvinti VDI veiklą, optimizuojant VDI valdymą ir didinant jos darbo našumą, darbuotojų pasitenkinimą darbu, modernizuojant VDI teikiamas administracines paslaugas ir plečiant e. paslaugų prieinamumą, taip pat plačiau įtvirtinant VDI teigiamą įvaizdį visuomenėje.

Kanclerio Arūno Lupeikos:

1. Koordinuoti VDI ilgalaikio 2014-2020 metais siektinų rodiklių plano 2019 metų priemonių įgyvendinimą.     
2. Koordinuoti priemonių, numatytų Nacionaliniame darbuotojų saugos ir sveikatos 2017-2021 metų veiksmų plane, kurių atsakingu vykdytoju patvirtinta VDI, įgyvendinimą.
3. Koordinuoti Priežiūros institucijų pažangumo vertinimo (švieslentės) metodikoje numatytų pažangių priežiūros priemonių 2019-2020 metais įgyvendinimą.

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojo Daliaus Čepono:

1. Užtikrinti nelegalios (neteisėtos) veiklos kontrolės stiprinimą bendradarbiaujant su kitomis kontrolės ir teisėsaugos institucijomis.
2. Įgyvendinti ūkio subjektų patikrinimų vykdymą dėl darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės aktų reikalavimų pažeidimų didžiausios rizikos srityse. 
3. Įgyvendinti piliečių skundų ir prašymų nagrinėjimą, darbdavių, darbuotojų ir juos atstovaujančių organizacijų konsultavimą.
4. Koordinuoti darbo ginčų komisijų veiklos vykdymą bei darbo ginčų nagrinėjimo tvarkos ir būdų tobulinimą.
5. Optimizuojant ūkio subjektų priežiūros būdus ir principus, siekti palaipsniui perkelti VDI teikiamas administracines paslaugas į elektroninę erdvę ar jas modernizuoti.