• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
 • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Vadovų užduotys   2018-05-14

VDI vadovybės 2018 m. užduotys

J. Griciaus:

 1. Užtikrinti nelegalaus ir nedeklaruoto darbo, nedeklaruotos savarankiškos veiklos bei  užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimų kontrolę bei koordinavimą su kitomis kontrolės ir teisėsaugos institucijomis.
 2. Užtikrinti darbdavių, darbuotojų ir jiems atstovaujančių organizacijų konsultavimą darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės klausimais.
 3. Užtikrinti ir plėtoti visuomenės, darbdavių, darbuotojų ir juos atstovaujančių organizacijų švietimą apie darbo įstatymų taikymą bei jų pažeidimų neigiamus padarinius (nelegalų darbą, nelaimingus atsitikimus darbe, darbuotojų saugą ir sveikatą ir pan.)
 4. Užtikrinti tinkamą darbdavių, darbuotojų ir juos atstovaujančių organizacijų konsultavimą, po VDI konsultacinių renginių vykdant jų apklausas, plečiant, tobulinant ir modernizuojant jas pagal kintančius poreikius ir finansines galimybes.
 5. Užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės aktų pažeidimų kontrolę ir prevenciją, nustatant prioritetus ten, kur yra didžiausia rizika, kad gali būti pažeisti darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės aktų reikalavimai įmonėse.

 

A. Lupeikos:

 1. Koordinuoti VDI ilgalaikio 2016-2020 metais siektinų rodiklių plano 2018 metų priemonių įgyvendinimą.
 2. Koordinuoti VDI atliekamo ūkio subjektų prevencinio priežiūros proceso įgyvendinimą.
 3. Koordinuoti priemonių, siekiant gerinti įvykių darbe tyrimo, analizės ir apskaitos kokybę, įgyvendinimą.
 4. Koordinuoti priemonių, numatytų Nacionaliniame darbuotojų saugos ir sveikatos 2017-2021 metų veiksmų plane, kurių atsakingu vykdytoju patvirtinta VDI, įgyvendinimą.
 5. Tinkamai organizuoti VDI vykdomus viešuosius pirkimus ir teikti siūlymus dėl šios veiklos tobulinimo.
 6. Koordinuoti VDI skyrių pagal administravimo sritį veiklą, siekiant numatytų užduočių įgyvendinimo.

 

D. Čepono:

 1. Užtikrinti nelegalios (neteisėtos) veiklos kontrolės stiprinimą bendradarbiaujant su kitomis kontrolės ir teisėsaugos institucijomis.
 2. Įgyvendinti ūkio subjektų patikrinimų vykdymą dėl darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės aktų reikalavimų pažeidimų didžiausios rizikos srityse.
 3. Įgyvendinti piliečių skundų ir prašymų nagrinėjimą, darbdavių, darbuotojų ir juos atstovaujančių organizacijų konsultavimą.
 4. Koordinuoti darbo ginčių komisijų veiklos vykdymą bei darbo ginčų nagrinėjimo tvarkos ir būdų tobulinimą.
 5. Optimizuojant ūkio subjektų priežiūros būdus ir principus, siekti palaipsniui perkelti VDI teikiamas administracines paslaugas į elektroninę erdvę ir jas modernizuoti.