• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Asmens duomenų apsauga

Mes rūpinamės Jūsų asmens duomenų apsauga ir privatumu, todėl parengėme asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos politiką (toliau – privatumo politika), kuria siekiame ir įsipareigojame užtikrinti sąžiningą, saugų ir skaidrų informacijos apie Jus rinkimą, naudojimą ir tvarkymą. Taip pat šiuo dokumentu norime informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nesvarbu, ar bendraujate su mumis žodžiu ar raštu, įskaitant elektronines priemones, ar bet kokiu Jūsų pasirinktu būdu. Šis dokumentas Jums taikomas, kai Jūsų duomenis tvarko Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau- VDI).

Privatumo politika gali būti keičiama, todėl rekomenduojame Jums šią politiką periodiškai peržiūrėti. Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), o taip pat kitais teisės aktais.
Asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas – Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Algirdo g. 19, LT-03607 Vilnius.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija: Jolita Garbinčienė, el. p.: [email protected]

Privatumo politikoje vartojamus terminus mes suprantame taip: Asmens duomenys – tai bet kuri informacija apie Jus, kurią pateikiate Jūs pats/pati, arba kurią gauname iš kitų šaltinių, ir kuri leidžia Jus identifikuoti.
Duomenų subjektas (Jūs) – tai fizinis asmuo (klientas (fizinis asmuo), jo atstovas), kurio asmens duomenis mes gauname ir toliau naudojame;
Duomenų apsaugos pareigūnas – asmuo, atsakingas už tinkamą asmens duomenų tvarkymą VDI ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimą;

Kitos politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, ADTAĮ ir kituose teisės aktuose.
Mūsų įsipareigojimai
Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes įsipareigojame:

 • Jūsų asmens duomenis tvarkyti laikantis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 įtvirtintų principų;
 • Tvarkyti Jūsų asmens duomenis teisėtai, tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tvarkomų asmens duomenų tikslumas, tapatumas, saugumas;
 • Užtikrinti, kad nebūtų tvarkomi pertekliniai asmens duomenys;
 • Tvarkyti Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • Vykdyti kitas teisės aktuose numatytas pareigas.

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 reikalavimus, Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas: Jolita Garbinčienė, Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė.  
Kontaktiniai duomenys: tel. +370 5 2651426, el. p. duomenuapsauga
@vdi.lt.
Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, sprendžia klausimus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu VDI, teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.
Turint klausimų, problemų, rekomendacijų, pageidavimų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu VDI, prašome kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais.

VDI užtikrina asmens duomenų apsaugą, todėl Jūsų asmens duomenis teikia tretiesiams asmenims pagal vienkartinius šių asmenų teisėtus prašymus ar pagal sudarytas duomenų teikimo sutartis. Nesant teisinio pagrindo asmens duomenims teikti – VDI atsisako pateikti Jūsų asmens duomenis. Jūsų asmens duomenis galime perduoti teismams ar kitoms teisėsaugos ir(ar) ginčų nagrinėjimo institucijoms šioms vykdant teisėtus įgaliojimus arba mūsų iniciatyva, pareiškiant, vykdant ar siekiant apginti teisinius reikalavimus. Mes šioje privatumo politikoje nurodytų asmens duomenų tvarkymui taip pat galime pasitelkti šiuos ar kitus duomenų tvarkytojus, pavyzdžiui: duomenų centrų, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias, dokumentų archyvavimo ir dokumentų naikinimo paslaugas teikiančias įmones, informacinių technologijų infostruktūros paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančias ir paslaugas teikiančias įmones. Duomenų tvarkytojų atliekamas duomenų tvarkymas reglamentuojamas sutartimi, kurioje nustatomi duomenų tvarkymo dalykas ir trukmė, duomenų tvarkymo pobūdis ir tikslas, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijos bei duomenų valdytojo prievolės ir teisės.Be kita ko, imamės visų reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones.

Mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • pagrindinius asmens duomenis, tokius kaip Jūsų vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, telefono numeris, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas;
 • darbinės veiklos duomenis, tokius kaip Jūsų darbovietė buveinės adresas, kiti kontaktiniai duomenys, pareigos, vykdomos funkcijos, atlyginimas, nedarbingumas, sutarties su darboviete;
 • kvalifikaciją patvirtinančius duomenis: dokumentai, patvirtinantys Jūsų kvalifikaciją ir patirtį(diplomai, kvalifikacijos sertifikatai pažymėjimai, išrašai iš darbinės veiklos istorijos ir pan.);
 • audio duomenys(garso įrašai);
 • duomenys apie Jūsų atstovus (veikiančius pagal įgaliojimą ar kitais pagrindais).

Svarbu: Jeigu Jūs pateikiate mums kitų su Jumis susijusių asmenų duomenis, turėtumėte gauti tų asmenų sutikimą ir supažindinti Juos su šia privatumo politika.
Kokiais tikslais mes renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis?
Jūsų asmens duomenis tvarkome konsultavimo ir Jūsų prašymų vykdymo tikslais.

Mes naudojame asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikiate kai kreipiatės, teikiate prašymus ar pretenzijas, taip pat kuriuos užfiksuojame įrašydami telefoninio pokalbio ar susitikimo metu. Mes taip pat galime gauti Jūsų duomenis iš kitų šaltinių: Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybės įmonės Registrų centras, iš draudimo įmonių, iš juridinių asmenų, kai Jūs esate šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, steigėjas, akcininkas, dalyvis, savininkas ir pan. Mes galime rinkti Jūsų asmeninę informaciją susirašinėdami elektroniniais laiškais, siunčiamais iš ar į VDI.
Mes galime apjungti turimą informaciją apie Jus, gautą iš įvairių šaltinių.

Jūsų asmens duomenis saugome spausdintuose dokumentuose ir VDI informacinėse sistemose ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų, kuriais jie buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai.

Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Iš duomenų tvarkytojų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos konfidencialumo apsaugą. Visgi, informacijos perdavimo, internetu ar elektroniniu paštu saugumas kartais gali būti neužtikrintas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo VDI, todėl turėtume būti atsargūs ir prisiimti riziką teikdami mums konfidencialią informaciją Jūsų pasirinktomis priemonėmis ne per VDI naudojamas elektronines sistemas.

Jūs turite šias teises:

 • Teisę susipažinti su Jūsų asmens duomenimis.
 • Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis.
 • Teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas.
 • Teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis.
 • Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, ir kai asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų mūsų interesų.
 • Teisę reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs pats(pati) ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu arba prašymo pateikimo ar sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu).

Mes dedame visas pastangas, kad įgyvendintume Jūsų teises ir atsakytume į Jums iškylančius klausimus dėl šioje privatumo politikoje pateikiamos informacijos. Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, o taip pat skundus ar pranešimus (toliau – Prašymas) Jūs galite pateikti VDI duomenų apsaugos pareigūnui aukščiau nurodytais kontaktais Atsakymą į Jūsų Prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Įgyvendinti ankščiau išvardintas duomenų subjekto teises galite:

 • atvykę į VDI (Algirdo g. 19, LT-03607 Vilnius) ir pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą) ir užpildę nustatytos formos prašymą. Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, jis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą);
 • siųsdami prašymą paštu (Algirdo g. 19, LT-03607 Vilnius).
 • siųsdami prašymą elektroniniu paštu [email protected]Svarbu. Siunčiamas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.

Jeigu manote, kad VDI neteisėtai tvarko Jūsų asmens duomenis arba neįgyvendina Jūsų teisių,  turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, (8 5) 279 1445, el. p. ada@ada.lt).