• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Nelegalus darbas. Prekyba žmonėmis priverstiniam darbui

DALYVAVIMAS TARPTAUTINĖJE PRIEMONĖJE DĖL BENDRŲ VEIKSMŲ (JOINT ACTION DAYS) PREKYBOS ŽMONĖMIS PRIVERSTINIO DARBO IŠNAUDOJIMO TIKSLAIS

VDI 2018 m. gegužės 14-18 dienomis organizavo neplaninius patikrinimus policijos komisariatų (toliau – AVPK) inicijuotuose patikrinimuose statybos, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų ar kitose rizikingose ekonominėse veiklose prekybos žmonėmis, nelegalaus (neteisėto) trečiųjų šalių piliečių darbo kontrolės klausimais (toliau – patikrinimai). VDI darbo inspektoriai, organizuodami patikrinimus, glaudžiai bendradarbiavo su AVPK atsakingais pareigūnais, aptariant ir planuojant bendrus inspektavimo veiksmus bei taikant poveikio priemones už nustatytus teisės aktų pažeidimus atitinkamai pagal VDI ir AVPK kompetenciją. VDI darbo inspektoriai, iki darbo dienos pabaigos, pateikdavo AVPK atsakingiems pareigūnams informaciją apie tą dieną atliktų patikrinimų rezultatus – nustatytus teisės aktų pažeidimus bei taikytas ar planuojamas taikyti poveikio priemones.
VDI pateikia apibendrintą informaciją apie 2018 m. gegužės 14–18 dienomis atliktų neplaninių patikrinimų, vykdant bendrus prevencijos ir kontrolės veiksmus (Joint Action Days) prekybos žmonėmis priverstinio darbo išnaudojimo tikslais, rezultatus pagal VDI kompetenciją:

2018 m. gegužės 14-18 d.

viso

Atliktų neplaninių patikrinimų skaičius

48

Darbdaviams surašytų Reikalavimų pašalinti pažeidimus R1 (už suminės darbo laiko apskaitos pažeidimus) skaičius

1

Nustatyta atvejų, kai asmenys dirbo nelegaliai (neteisėtai)

7

Nustatytų nelegaliai (neteisėtai) dirbusių asmenų skaičius

9

Nustatyta atvejų, kai buvo dirbama pažeidžiant darbo ir poilsio režimą ar nebuvo mokamas nustatytas atlygis už darbą poilsio dienomis, už viršvalandinį ir naktinį darbą

4

Nustatytų asmenų, dirbusių pažeidžiant darbo ir poilsio režimą ar kuriems nebuvo mokamas nustatytas atlygis už darbą poilsio dienomis, už viršvalandinį ir naktinį darbą, skaičius

12

Nustatyta atvejų, kai buvo įdirbinti užsieniečiai, nesilaikant nustatytos tvarkos

2

Nustatytų dirbančių užsieniečių, nesilaikant nustatytos tvarkos, skaičius

2

Surašytų administracinių nusižengimų protokolų skaičius, iš jų:

11

pagal Administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 150 str. 1 dalį (Komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimai)

6

pagal ANK 96 str. 3 dalį (Darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimai)

2

pagal ANK 100 str. 1 dalį (Darbo laiko apskaitos pažeidimas)

3

Paskirtų baudų suma eurais

1 090,0

Pažymėtina, kad buvo nustatyti 7 asmenys, kurie vykdė neregistruotą individualią veiklą statybų sektoriuje, iš jų 2 Ukrainos Respublikos piliečiai. Automobilių plovykloje patikrinimo metu buvo nustatyti 2 nelegaliai (nesudarius darbo sutarties) dirbę asmenys, todėl darbdaviui buvo surašytas administracinių nusižengimų protokolas pagal ANK 95 str. (Nelegalus darbas), o medžiaga perduota teismui.
Išaugo nustatytų neteisėtai dirbusių užsienio šalių piliečių skaičius, ir tam turėjo įtakos keli veiksniai – geopolitinė situacija Ukrainos Respublikoje, auganti kvalifikuotos darbo jėgos stoka statybų bei aptarnavimo sektoriuose, atvykimo į Lietuvos Respubliką ir buvimo joje supaprastinimas:

  • Pastebėta tendencija, kai individualios statybos objektuose neteisėtą veiklą vykdo Ukrainos Respublikos piliečiai, kurie neturi leidimų nei gyventi, nei dirbti Lietuvos Respublikoje, o turi tik Šengeno šalių vizas ir leidimus dirbti Lenkijos Respublikoje, arba atvykę savo iniciatyva, pasinaudojus beviziu režimu. Įvertinus didėjantį nustatomų dirbusių trečiųjų šalių piliečių skaičių bei patikrinimų metu nustatytas tendencijas, atsižvelgiant į galimus teisinio reglamentavimo pakeitimus, geopolitinę situaciją bei galimą ekonominių migrantų srautų į Lietuvos Respubliką didėjimą, prognozuojama, kad nelegaliai dirbančių užsienių piliečių skaičius bei galimų prekybos žmonėmis aukų priverstiniam darbui gali ir toliau didėti.

NAUJA TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO FORMA KONTROLĖS SRITYJE

VDI iniciatyva nuo 2018 m. kovo mėn. buvo įsteigti „Jungtinių operacijų centrai“ Vilniaus ir Klaipėdos regionuose. „Jungtinių operacijų centrus“ sudaro: VMI, Policijos, FNTT, VDI, SODROS, Migracijos ir kitų tarnybų atstovai. „Jungtinių operacijų centrų“ pagrindinės tikrinimo sritys yra prekyba žmonėmis darbo išnaudojimo tikslais ir užsieniečių nelegalus darbas, nelegalus darbas, nedeklaruotas darbas, darbo užmokesčio mokėjimas ,,vokeliuose“ ir kiti mokestiniai pažeidimai susiję su darbo santykiais.
Per 2018 m. buvo analizuotos šios rizikingos ekonominės veiklos sritys: statybos, transporto, krovos, žemės ūkio, prekybos, aptarnavimo, miškininkystės. Taip pat analizuota informacija gauta iš įvairių šaltinių dėl konkrečių ūkio subjektų veiklos. Atsižvelgiant į efektyvų „Jungtinių operacijų centrų“ veiklą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės iniciatyva  papildomai 2018 m. gruodžio mėn. buvo įsteigti „Jungtinių operacijų centrai“ Kauno, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse, o tai pat centrai yra plečiami kitų institucijų dalyvavimu bei kompetencija.

MOKYMAI SUSIJĘ SU PREKYBA ŽMONĖMIS

VDI kiekvienais metais savo jėgomis organizuoja mokymus VDI teritoriniuose skyriuose, kuriuose VDI skyriaus inspektoriai supažindinami su užsieniečių nelegalaus darbo bei galimomis prekybos žmonėmis darbo išnaudojimo tendencijomis, prekybos žmonėmis aukų  identifikavimo problemomis. 2018 m. buvo organizuoti 5 mokymai, kuriuose dalyvavo 42 VDI inspektoriai.
Generalinėje prokuratūroje 2018 m. gruodžio mėn. buvo organizuoti mokymai „Prekyba žmonėmis“, kuriose dalyvavo ikiteisminio tyrimo pareigūnai, prokurorai, o taip pat ir VDI inspektoriai. Mokymai buvo orientuoti į kovą su užsieniečių nelegaliu darbu, prekyba žmonėmis, ypatingai darbo išnaudojimo tikslais bei į geresnį prekybos žmonėmis aukų identifikavimą ir reikiamos pagalbos suteikimą. Mokymuose dalyvavo 15 VDI inspektorių, kurie tiesiogiai susiję su nelegalaus (neteisėto) darbo kontrole bei dažnai susiduria su situacijomis, kuomet yra išnaudojami darbuotojai (paprastai užsieniečiai).

 

 

2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 785 „Dėl kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo“ Vyriausybė sudarė tarpinstitucinę Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisiją, kurios užduotis – koordinuoti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų priemones ir veiksmus kovos su prekyba žmonėmis srityje. Valstybinei darbo inspekcijai šioje komisijoje atstovauja Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius.

Prekyba žmonėmis – žmogaus pirkimas, pardavimas, kitoks įgijimas ar perleidimas, verbavimas, gabenimas ar laikymas nelaisvėje, kai šios alternatyvios veikos padaromos panaudojant bent vieną alternatyvių nukentėjusio asmens valią palenkiančių būdų, t. y. fizinį smurtą, grasinimus, kitaip atimant galimybę priešintis, naudojantis nukentėjusio asmens priklausomumu ar pažeidžiamumu, panaudojant apgaulę, priimant ar sumokant pinigus, gaunant ar suteikiant kitokią naudą asmeniui, kuris faktiškai kontroliuoja nukentėjusį asmenį, ir jeigu kaltininkas žinojo arba siekė, kad nukentėjęs asmuo, nesvarbu, ar jis sutiko, būtų išnaudojamas vergijos ar panašiomis į vergiją sąlygomis, prostitucijai, pornografijai ar kitoms seksualinio išnaudojimo formoms, priverstiniam darbui ar paslaugoms, įskaitant elgetavimą, nusikalstamai veikai daryti, neteisėtam įvaikinimui ar turint tikslą paimti nukentėjusio asmens organą, audinį ar ląstelę arba kitiems išnaudojimo tikslams.

Priverstinis darbas – bet koks darbas, paslaugos, įskaitant priverstinį elgetavimą, kurį prekybos žmonėmis auka verčiama dirbti prieš jos valią, t. y. panaudojant fizinį smurtą ar grasinimus arba kitaip atimant galimybę priešintis, arba pasinaudojant nukentėjusio asmens priklausomumu ar pažeidžiamumu, arba panaudojant apgaulę, arba priimant ar sumokant pinigus, arba gaunant ar suteikiant kitokią naudą asmeniui, kuris faktiškai kontroliuoja nukentėjusį asmenį. Priverstiniu darbu nelaikomatarnyba kariuomenėje ar ją pakeičianti alternatyvioji tarnyba, įstatyme reglamentuojamas nuteistųjų darbas, piliečių darbas karo, stichinės nelaimės, epidemijos ar kitais ypatingais atvejais (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnis), taip pat veika, kai asmuo verčiamas dirbti pagal darbo sutartį ir sutartyje numatytas sąlygas arba pagal užimamas pareigas priklausantį darbą, kurio asmuo dirbti nenori

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos savo darbe vadovaujasi Prekybos žmonėmis aukų nustatymo, ikiteisminio tyrimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. I-327/1V-1015/A1-758 „Dėl prekybos žmonėmis aukų nustatymo, ikiteisminio tyrimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo rekomendacijų patvirtinimo“.
Pagal minėtą įsakymą prekybos žmonėmis aukų nustatymą bei prevenciją vykdo:

  • Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;
  • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos konsulinis pareigūnas;
  • Vaiko teisių apsaugos skyrius;
  • Valstybinė darbo inspekcija prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
  • Policija;
  • Prokuratūra;
  • Tarptautinė migracijos organizacija;
  • Nevyriausybinės organizacijos.

Jei esate nukentėjęs nuo prekybos žmonėmis (priverstiniam darbui), susisiekite su artimiausia teritoriniu VDI skyriumi arba VDI administracija tel. 8 5 213 97 68 arba el. paštu priverstinisdarbas@vdi.lt.
Taip pat galite kreiptis į teisėsaugos instituciją (policiją) arba į Lietuvos kriminalinės policijos biuro skyrių tel. 8 5 271 9901 arba el. paštu prekybazmonemis@policija.lt

Kovos su prekyba žmonėmis Europos Sąjungos nacionalinių institucijų (ekspertų) sąrašas (anglų kalba):
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/national-rapporteurs_en

Nelegalus darbas (bendras puslapis)

Eil. Nr.

Organizacijos pavadinimas

Adresas

Telefono nr., el. pašto adresas, svetainė internete

1.

Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras,  VšĮ
(KOPŽI)

KOPŽI Centras
Rotušės a. 23, Kaunas

Kauno skyrius
Rotušės a. 23, Kaunas


Panevėžio skyrius
Respublikos g. 38-3/5, Panevėžys

Marijampolės skyrius
Kudirkos g. 51, Marijampolė

Tauragės skyrius
K. Donelaičio g. 21, Tauragė

Šiaulių skyrius
Tilžės g. 22 - 311, Šiauliai


Klaipėdos skyrius
Minijos g. 2, Klaipėda

Programa "Prieš seksualinę prievartą"
Tilžės g. 22 - 311, Šiauliai

VISĄ PARĄ veikiantisSOS pagalbos skambutis +370 679 61617

Tel.: 8 672 17335
8 646 68648
El.p. kaunas@anti-trafficking.lt

Tel. 8 634 79523
El.p. panevezys@anti-trafficking.lt

Tel. 8 631 53173
El.p. marijampole@anti-trafficking.lt

Tel. 8 646 32720
El.p. taurage@anti-trafficking.lt

Tel. 8 653 74459
8 607 12468
El.p. siauliai@anti-trafficking.lt

Tel. 8 678 18791
El.p. klaipeda@anti-trafficking.lt

Tel. 8 607 12468
El.p. lt.antirape@gmail.com

2.

Lietuvos „Caritas“

Lietuvos Caritas administracija
Papilio g. 5, LT–44275 Kaunas

 

Regioninių Caritas centrų kontaktai:

Vilniaus arkivyskupijos Caritas
Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius

 

Kauno arkivyskupijos Caritas
A. Jakšto g. 4, LT-44279 Kaunas


Telšių vyskupijos Caritas
Laukuvos 2, 90311 Rietavas

 

Šiaulių vyskupijos Caritas
Tilžės g. 186, LT-76296 Šiauliai

 

Panevėžio vyskupijos Caritas
Upytės g. 3, LT-35248 Panevėžys

 

Vilkaviškio vyskupijos Caritas
J. Bendoriaus g. 3, LT-68309 Marijampolė


Kaišiadorių vyskupijos Caritas
Birutės g. 9, LT-56124 Kaišiadorys

Tel.: (8 37) 205427      8 600 90636
El. p. caritas@lcn.lt
info@caritas.lt
Svetainė internete:
http://caritas.lt

Tel.: (8 5) 2611014,
faksas: (8 5) 2314396
El. p. info@vilnius.caritas.lt
Svetainė internete: www.vilnius.caritas.lt

Tel./faksas: (8 37) 209011
El. p. caritas@kn.lcn.lt
Svetainė internete: http://kaunas.caritas.lt

Tel. 8 615 15922
El. p.: telsiucaritas@gmail.com
Svetainė internete: http://www.telsiucaritas.lt/

Tel.: 8 657 45358
El. p.: siauliuvc@gmail.com
Svetainė internete: http://siauliuvyskupija.lt/kurija-ir-institucijos-2/caritas/

Tel./faksas: (8 45) 437371
El. p.: paneveziocaritas@gmail.com
Svetainė internete: http://panevezys.lcn.lt/kurija_kt/caritas

Tel./faksas: (8 343) 56338
El. p. caritas@vk.lcn.lt
Svetainė internete: http://vvcaritas.lt/

Tel./faksas: 8 601 11454
El. p. caritas@ks.lcn.lt
Svetainė internete: http://kaisiadorys.lcn.lt/kurija_kt/caritas

3.

Dingusių žmonių šeimų paramos centras

Žalgirio g. 133, Vilnius

(I–V) 9.00–16.00 val.

Nemokama pagalbos linija 8 800 261 61
Nemokama tarptautinė karštoji linija 116000 dėl dingusių vaikų
visą parą.

Tel. / faks. (8 5) 2483373
Tel. 8 652 98187
El. p.: centras@missing.lt
natalja@missing.lt
Svetainė internete: http://www.missing.lt
www.116000.lt
facebook.com/www.missing.lt

4.

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

Molo g. 1A, Klaipėda

9.00–17.00 val.

 

Tel. / faks. (8 46) 35 00 99
Tel.: 8 607 81688,
8 650 60094
El. p. kmn@moteriai.lt
Svetainė internete: www.moteriai.lt

5.

Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras

Jakšto g. 12, Vilnius

Tel. 8 700 77887
Faks. (8 5) 2611326
El. p. iomvilnius@iom.lt
Svetainė internete: www.iom.lt

6.

Asociacija „Vyrų krizių centras“
(pagalba teikiama tik vyrams, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis)

V.Krėvės pr. 59, Kaunas

Tel.: 8 662 26770,
8 603 75603
El. p. info@vyrukrizes.lt
Svetainė internete:
www.vyrukrizes.lt


Nelegalus darbas (bendras puslapis)