• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
 • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Komandiruojami darbuotojai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis, užsienio valstybės jurisdikcijai priklausančio darbdavio darbuotojas, išskyrus prekybinių laivų įgulų darbuotojus, gali būti komandiruojamas laikinai dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje:
1) pagal sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, darbdavio sudarytą su Lietuvos Respublikoje veikiančiu užsakovu;
2) dirbti darbdavio juridinio asmens filiale, atstovybėje, grupės įmonėje ar kitoje darbovietėje;
3) dirbti kaip laikinasis darbuotojas.

Nuo 2020-07-30 įsigaliojančios naujovės darbuotojų komandiravimo į Lietuvos Respublikos teritoriją srityje

Komandiruotiems darbuotojams taikomų darbo sąlygų srityje (Darbo kodekso 108 str.):

- bus taikomos privalomos darbo užmokestį nustatančios normos (vietoj anksčiau buvusio minimaliojo darbo užmokesčio); už tokį patį ar lygiavertį darbą turi būti mokamas vienodas darbo užmokestis;
- numatomos dvi naujos sąlygos, kurios turės būti taikomos komandiruotiems darbuotojams, jeigu bus numatytos ir taikomos vietos darbuotojams, – darbuotojų apgyvendinimo, kai jį ne nuolatinėje darbo vietoje dirbantiems darbuotojams užtikrina darbdavys, bei išlaidų apmokėjimo (vykstant į pagrindinę darbo funkcijų atlikimo vietą ir iš jos Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje ir į užsienį (ne paslaugų teikimo tikslu);
- dienpinigiai turės būti aiškiai atskirti nuo faktinių kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidų, siekiant, kad jie būtų įskaityti į darbo užmokestį;
- naujos nuostatas, skirtos ilgalaikėms komandiruotėms. Jeigu komandiruotės trukmė truks ilgiau nei 12 mėnesių, bus pradedamos taikyti visos darbo santykius reglamentuojančių Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų, įskaitant nacionalines (tarpšakines), teritorines ir šakos (gamybos, paslaugų, profesines) kolektyvines sutartis ar atskiras jų nuostatas, kurių taikymas buvo išplėstas, normos, išskyrus normas dėl darbo sutarties sudarymo ir pasibaigimo sąlygų bei susitarimų dėl nekonkuravimo sąlygų. Galimas 12 mėnesių trukmės pratęsimas darbdavio motyvuotu pranešimu, pateiktu elektroniniu būdu VDI, tačiau šis pratęsimas negalės viršyti 18 mėnesių faktinės komandiruotės trukmės. Jeigu komandiruotas darbuotojas bus pakeičiamas kitu komandiruotu darbuotoju, atliekančiu tą patį darbą toje pačioje darbo funkcijų atlikimo vietoje, komandiruotės trukme laikoma bendra atitinkamų atskirų komandiruotų darbuotojų komandiruotės laikotarpių trukme. Faktinė komandiruotės trukmė bus pradedama skaičiuoti nuo 2020-07-30. Komandiruočių laikotarpiai, buvę iki 2020-07-30, nebus įskaitomi į bendrą faktinės komandiruotės trukmę;
- komandiruoti laikinieji darbuotojai. Siekiant užtikrinti nediskriminavimo principo jiems taikymą, įtvirtinta laikinojo darbo naudotojo pareiga informuoti laikinojo įdarbinimo įmonę apie jo taikomas darbo sąlygas ir darbo užmokestį tiek, kiek tai susiję su Darbo kodekso 75 str. numatytomis nuostatomis (dėl nėščių, neseniai pagimdžiusių, krūtimi maitinančių darbuotojų, darbuotojų, auginančių vaiką iki trejų metų, ir asmenų iki aštuoniolikos metų apsaugos; diskriminavimo uždraudimo; maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko, viršvalandžių, naktinio darbo pertraukų, atostogų ir valstybės švenčiu? trukmės; darbo užmokesčio);
- dvigubo komandiravimo nuostatos. Jeigu į LR teritoriją komandiruotas laikinasis darbuotojas bus laikinojo darbo naudotojo paslaugų teikimo tikslais papildomai siunčiamas į kitą valstybę, tai bus laikoma, kad laikinojo įdarbinimo įmonė šį darbuotoją komandiravo į tos kitos valstybės teritoriją ir apie laikinojo darbuotojo darbą kitos valstybės teritorijoje laikinojo darbo naudotojas privalės informuoti laikinojo įdarbinimo įmonę iki numatyto darbo kitos valstybės teritorijoje pradžios;
- komandiruojamiems kelių transporto priemonių vairuotojams, vežantiems krovinius ir (arba) keleivius tarptautiniais kelių maršrutais, laikinai išlieka minimalaus darbo užmokesčio reikalavimas, netaikomos naujos nuostatos dėl darbuotojų apgyvendinimo ir išlaidų kompensavimo bei nuostatos, skirtos ilgesnėms nei 12 mėnesių komandiruotėms.

Pranešimai VDI apie komandiruotą į LR teritoriją darbuotoją

Keičiama užsienio jurisdikcijai priklausančio darbdavio pranešimo apie komandiruotą į LR teritoriją darbuotoją teikimo tvarka. Nuo 2020-07-30 pranešimas VDI apie komandiruotą darbuotoją bus teikiamas tik elektroniniu būdu, užpildžius VDI interneto svetainėje patalpintą pranešimo apie komandiruotą darbuotoją formą. Pranešimas turės būti pateiktas ne vėliau kaip iki darbuotojo darbo LR teritorijoje pradžios ir jį užsienio jurisdikcijai priklausantis darbdavys galės pildyti ir teikti anglų kalba.

Darbo kodekso 108 ir 109 straipsniai

Pranešimas apie komandiruotą darbuotoją

Motyvuotas pranešimas dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 4 dalyje numatyto laikotarpio pratęsimo

Notification on the posting of an employee

Reasoned notification on the extension of the period provided for in article 108(4) of the labour code of the republic of Lithuania

Informacijos apie komandiruotus darbuotojus ir jiems taikomas garantijas (darbo sąlygas) teikimas Valstybinei darbo inspekcijai

Informacija apie komandiruojamiems darbuotojams taikytinas darbo sąlygas

Kontaktinis asmuo
VDI Neteisėtos veiklos priežiūros skyriaus
patarėjas Aras Petrevičius
Tel.: (8 5) 2139768
E.paštas: aras.petrevicius@vdi.lt

Darbuotojų komandiravimu iš Lietuvos Respublikos laikomas toks darbuotojo siuntimas laikinai dirbti į užsienio valstybę, kai siunčiantis darbdavys didžiąją dalį veiklos vykdo Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat kai komandiruojamas darbuotojas į darbą yra priimtas darbui Lietuvos Respublikoje, o darbo funkcijas kitoje valstybėje vykdo laikinai.

Nustatant, ar siunčiantis darbdavys atlieka didžiąją dalį veiklos Lietuvos Respublikoje, vertinami šie kriterijai:
1. ar siunčiantis darbdavys turi registruotą buveinę ir administraciją (naudojasi biuro patalpomis) Lietuvos Respublikoje;
2. ar siunčiantis darbdavys Lietuvos Respublikoje moka valstybinio socialinio draudimo įmokas ir yra registruotas mokesčių mokėtoju Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka;
3. ar siunčiantis darbdavys vykdo ekonominę veiklą Lietuvos Respublikoje. Darbdavio veiklos Lietuvoje dalis nepripažįstama didele, jeigu darbdavys iki darbuotojų komandiravimo Lietuvoje vykdė veiklą trumpiau nei 2 mėnesius per 12 mėnesių laikotarpį, po darbuotojų komandiravimo darbdavys netęsia ekonominės veiklos Lietuvoje, Lietuvoje darbdavys atlieka tik vidaus valdymo veiklą arba darbdavio pajamos iš veiklos Lietuvoje sudaro mažiau nei 10 proc. visų to darbdavio pajamų per 12 mėn. laikotarpį iki darbuotojų komandiravimo.

Nustatant, ar darbuotojas yra faktiškai priimtas darbui Lietuvos Respublikoje, o darbo funkcijas kitoje valstybėje vykdo laikinai, vertinami šie kriterijai:
1. darbas atliekamas užsienio valstybėje ribotą laikotarpį;
2 komandiruotas darbuotojas, pabaigęs darbus ar suteikęs paslaugas, dėl kurių jis buvo komandiruotas, grįžta nuolatiniam darbui į Lietuvos Respubliką;
3. siunčiantis darbdavys kompensuoja kelionės, apgyvendinimo, maitinimo ar kitas su komandiravimu susijusias išlaidas.

Pažymėtina, kad komandiruojant darbuotoją iš Lietuvos Respublikoje registruotos įmonės teikti paslaugas užsienio darbdaviui, komandiravimo tvarka (informavimas apie darbuotojų komandiravimą užsienio valstybių kompetentingoms institucijoms bei minimaliosios komandiruotam darbuotojui taikytinos darbo sąlygos komandiravimo laikotarpiu) vykdoma vadovaujantis ne Lietuvos, o atitinkamos užsienio valstybės teisės aktų ar visuotinai taikomų kolektyvinių sutarčių nuostatomis.

Atkreiptinas dėmesys, kad tolimųjų reisų vairuotojams taikomos ne bendrosios Lietuvos ar užsienio valstybės nuostatos dėl darbo ir poilsio laiko, bet tarptautinės teisės normos, reglamentuojančios vairuotojų darbo ir poilsio laiko ypatumus.

O kiti su darbuotojų komandiravimu taikytini reikalavimai (informavimas apie vairuotojų darbą toje šalyje kompetentingoms institucijoms, įpareigojimas taikyti užsienio valstybės nustatytas minimalaus darbo apmokėjimo sąlygas) taikomi pagal atitinkamų valstybių teisės aktus ar visuotinai taikomas kolektyvines sutartis.

Informaciją apie užsienio valstybėse taikytinas darbo sąlygas ir komandiravimo tvarką teikia atitinkamos šalies ryšių tarnyba, atsakinga už informacijos teikimą komandiravimo klausimais:
http://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_en.htm?topic=work&contacts=id-611492

Kontaktinis asmuo
Neteisėtos veiklos priežiūros skyriaus
patarėjas Aras Petrevičius
Tel.: (8 5) 2139768
E.paštas: aras.petrevicius@vdi.lt

PRANEŠIMAS APIE Į LIETUVĄ KOMANDIRUOTUS UŽSIENIEČIUS

Darbdaviai privalo teikti pranešimus apie visus įdarbintus ir į Lietuvą komandiruotus užsieniečius. Tai galioja ir įdarbinamiems bei priimamiems komandiruotiems užsieniečiams, kurie yra Europos Sąjungos šalių piliečiai arba jų šeimos nariai.
Darbdaviai pranešimą privalo teikti ir tais atvejais, kai užsienietis jų pavedimu dirba užsienyje. Pranešimą apie įdarbintus užsieniečius privaloma pateikti ne vėliau kaip likus darbo dienai iki tokio asmens įdarbinimo dienos ir ne vėliau kaip likus darbo dienai iki komandiruoto darbuotojo darbo Lietuvoje pradžios.
Šia informaciją darbdaviai turi pateikti Valstybinei darbo inspekcijai ir Užimtumo tarnybai per „Sodra“ EDAS sistemą. Reikia užpildyti Lietuvoje dirbančių užsieniečių (LDU) formos pranešimus. Pranešimą reikia teikti tik elektroniniu būdu, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.
Patikslintą LDU pranešimą reikia pateikti ir tuo atveju, kai pasikeičia užsieniečio teisėto buvimo Lietuvoje pagrindas. Tokiu atveju darbdavys per darbo dieną nuo informacijos apie užsieniečio teisėto buvimo pagrindo pasikeitimą gavimo dienos privalo pateikti patikslintą LDU pranešimą. Patikslinti reikia ir tada, kai pasikeičia darbo sutarties laikotarpis arba darbo sutartis nutraukiama anksčiau, nei buvo nurodyta pranešime. Tokiu atveju darbdavys privalo pateikti patikslintą LDU pranešimą per vieną darbo dieną nuo darbo sutarties laikotarpio pasikeitimo ar darbo sutarties pasibaigimo.
Darbdaviai, priimantys komandiruotus darbuotojus taip pat turi pranešime nurodyti tokias darbo sąlygas (darbo ir poilsio laiką, kasmetinių atostogų trukmę, darbo užmokesčio dydį), kokios bus darbuotojui taikomos darbo Lietuvoje metu.
„Sodra“, gavusi darbdavių arba įmonių, į kurias atsiunčiami komandiruoti darbuotojai, informaciją, ją perduoda Užimtumo tarnybai ir Valstybinei darbo inspekcijai per savo informacinę sistemą – ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo informacijos gavimo. Valstybinė darbo inspekcija informaciją apie komandiruotus į Lietuvą darbuotojus naudoja vykdydama komandiravimo taisyklių pažeidimų prevenciją, bei atlikdama darbo santykių monitoringą Lietuvoje.
Darbdavius dėl LDU formos užpildymo ir teikimo konsultuoja:

 • Užimtumo tarnybaapie užsieniečius, įdarbintus pagal darbo sutartį

tel. 1883 / (+370) 5 250 0883 arba el. paštu info@uzt.lt

 • Valstybinė darbo inspekcija apie komandiruotus užsieniečius

tel. (+370) 5 213 9772 arba el. paštu info@vdi.lt

 • „Sodra“ informacijos teikimo techniniais klausimais

Tel. 1883 / (+370) 5 250 0883 arba el. paštu info@sodra.lt

APRIBOJIMAI KARANTINO LAIKOTARPIU

Lietuvoje galiojant karantino režimui, trečiųjų šalių piliečiams taikomi ribojimai atvykti į Lietuvos Respublikos teritoriją, net ir darbo tikslu. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“ 2.2. punkto nuostatomis, atvykti į Lietuvą (ir dirbti) gali šie trečiųjų šalių piliečiai:

 • turintys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą ar dėl kurių Migracijos departamentas priėmė sprendimą išduoti teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą;
 • turintys Lietuvos Respublikos nacionalinę vizą ar dėl kurių Migracijos departamentas priėmė sprendimą išduoti nacionalinę vizą;
 • turintys leidimą gyventi ES, Europos ekonominės erdvės valstybėje, taip pat Šveicarijos Konfederacijoje, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje, Andoros Kunigaikštystėje, Monako Kunigaikštystėje, San Marino Respublikoje.
 • turintys viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų parengtą asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą, tarptautinį skiepijimų sertifikatą arba pagal Europos Komisijos reikalavimus parengtą Europos Sąjungos skaitmeninį COVID pažymėjimą, nurodantį, kad asmens skiepijimas viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „COVID-19 Vaccine Moderna“ ar „Vaxzevria“) pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija, kompetentingos institucijos patvirtintą skiepijimo schemą yra baigtas, jei po COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14 dienų ir asmuo buvo paskiepytas:
  -  antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;
  - viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;
  - bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;
 • kitais išimtiniais atvejais, kai užsieniečiams leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu; (Vyriausybės nutarimas 2.2.11.)

Naudojantis beviziu režimu arba turint kitos valstybės nacionalinę vizą esant karantino režimui trečiųjų šalių piliečiai atvykti į Lietuvos Respubliką ir dirbti joje tiek pagal darbo sutartį, tiek komandiravimo pagrindu gali tik atlikę pilną vakcinaciją. Kitais atvejais užsieniečiai atvykti į Lietuvą bevizio režimo pagrindu arba turėdami kitos valstybės nacionalinę vizą negali, nebent atitinka kitą Vyriausybės nutarime paminėtą išimtį.

Daugiau informacijos:
Neteisėtos veiklos priežiūros skyriaus
patarėjas Aras Petrevičius
Tel. (8 5) 2139768
El. paštas aras.petrevicius@vdi.lt

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) kaip partneris dalyvauja projekte „Darbuotojų komandiravimas: administracinio bendradarbiavimo stiprinimas ir prieiga prie informacijos“.

Projekto tikslai:
- išanalizuoti Europos darbo institucijos funkcijas ir įvertinti jos realų potencialą stiprinant nacionalinių inspekcinių institucijų, visų pirma, darbo inspekcijos, bendradarbiavimą; 
- įvertinti įmonių ir jų atstovų, darbuotojų bei inspekcinių institucijų atstovų kompetenciją bei žinias ir jas pagerinti. 
Šis projektas leis įvertinti teisinę situaciją nacionalinės komandiruojamų darbuotojų gamybos pramonėje,
sukurtas labiausiai paplitusių ES bendrojo susitarimo dėl komandiruojamų darbuotojų gamybos pramonėje pažeidimų žemėlapis bei geros praktikos vadovai komandiruojamiems darbuotojams ir jų darbdaviams, padidins įmonių, darbuotojų ir darbo inspektorių žinias.

Trumpas projekto aprašymas

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) kaip partneris dalyvauja projekte „Tarptautinio bendradarbiavimo tarp suinteresuotųjų šalių vystymas skatinant gerosios patirties perdavimą dėl Europos Sąjungos teisės aktų, susijusių su komandiruojamais darbuotojais, vykdymo“; projekto sutarties Nr. VS/2016/0024.
Projekto tikslai:
- Skatinti tarptautinį bendradarbiavimą tarp suinteresuotų šalių ir dalintis gerąja praktika  (konferencijos, bendri mokymai).
- Didinti informacijos prieinamumą ir skaidrumą  (svetainė, vaizdo filmas, mokymo medžiaga).
- Skatinti atitinkamų pareigūnų ir socialinių partnerių mainus ir mokymus.
- Skatinti priemones, skirtas keistis informacija ir geriausia praktika tarp atskirų sektorių (statybos ir transporto sektoriuose).
Šis projektas, atsižvelgiant į komandiruojamų darbuotojų teises ir pareigas, ne tik sustiprins keturių valstybių narių bendradarbiavimą, bet ir padidins socialinių partnerių integraciją, suteiks daugiau informacijos susijusios su darbuotojų komandiravimu, suteiks žinių apie darbuotojų ir įmonės informacijos poreikius.

Trumpas projekto aprašymas.

Liepos 30 d. įsigaliojo pakeitimai, kurie užtikrina geresnę į Estiją komandiruotų darbuotojų teisių apsaugą. Tiksliau apibrėžtos Estijoje dirbančių komandiruotų darbuotojų darbo sąlygos ir įvestas ilgalaikio darbo reglamentas. Darbdaviai privalo nuolat atnaujinti informaciją apie komandiruotus darbuotojus.
„Komandiruojamo darbuotojo“ sąvoką reglamentuoja Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje. Komandiruojamas darbuotojas yra darbuotojas, su kuriuo buvo sudaryta laikinojo darbo sutartis dėl darbo valstybės narės teritorijoje, teikiantis paslaugas vykdant įmonės verslo operacijas ar įvairių pavaldžių bendrovių grupės viduje verslo operacijas, arba kaip laikinasis įdarbinimo agentūros darbuotojas.
Birželio 17 d. Estijos Parlamentas priėmė Komandiruojamų į Estiją darbuotojų darbo sąlygų įstatymo pataisas, kurios pakeitė komandiruojamų darbuotojų darbo sąlygas. Paaiškinta įdarbinimo agentūrų komandiruojamų laikinųjų darbuotojų komandiravimo tvarka. Sudarydamos sutartį dėl laikinojo darbo naudojimo, laikinojo įdarbinimo agentūra ir įmonė – laikinojo darbo naudotoja turi susitarti, ar leidžiama komandiruotus darbuotojus perkomandiruoti į kitą užsienio šalį. Laikinojo darbo naudotojas, perkomandiruodamas komandiruotą darbuotoją, turi gauti komandiruoto darbuotojo pagrindinio darbdavio sutikimą. Perkomandiravimo atveju darbuotojas išlaiko įdarbinimo agentūros komandiruojamo laikinojo darbuotojo statusą.
Įstatymu pakeičiamos darbo sąlygos, kurias privaloma užtikrinti komandiruotiems darbuotojams jų buvimo Estijoje metu. Nuo šiol vietoj minimaliojo darbo užmokesčio privalomas garantuojamas darbo užmokestis ir komandiruotiems darbuotojams privaloma kompensuoti su komandiravimu susijusias išlaidas. Pavyzdžiui, komandiruotas darbuotojas paprastai dirba Taline, tačiau atlikdamas savo pareigas turi vykti į Narvą ar Stokholmą pasiimti medžiagų. Tokiu atveju darbdavys privalo apmokėti komandiruoto darbuotojo kelionės išlaidas, įskaitant dienpinigius, jei darbuotojas komandiruojamas į užsienį.
Taip pat reguliuojamas ilgalaikis komandiravimas. Iki šiol įstatymas nereglamentavo, kiek laiko darbuotojas iš kitos valstybės narės gali dirbti komandiruotu darbuotoju Estijoje pagal minimalius reikalavimus. Pataisa suponuoja, kad komandiruotas darbuotojas Estijoje būna ne ilgiau kaip vienerius metus. Todėl darbdavys turi atsižvelgti į tai, kad darbuotojui išdirbus Estijoje 12 arba 18 mėnesių, bus taikoma visa Estijos darbo įstatymų apimtis. Pavyzdžiui, šiuo metu komandiruotam darbuotojui turi būti garantuojamos kasmetinės atostogos pagal Estijos darbo įstatymus nuo atvykimo momento, vėliau, po 12 mėnesių Estijos darbo įstatymai taip pat taikomi rengiant atostogų grafiką ir nustatant atostogų trukmę.
Tačiau yra ir šios taisyklės išimčių. Pradinis 12 mėnesių laikotarpis taip pat gali būti pratęstas iki 18 mėnesių, taikant tik minimalius reikalavimus. Kreipiantis dėl pratęsimo motyvuotą pranešimą Darbo inspekcijai reikia pateikti rašytine forma  (pvz., elektroniniu paštu). Pranešime turi būti nurodyta, kodėl komandiruotas darbuotojas turi likti Estijoje ilgiau nei 12 mėnesių. Pavyzdžiui, jei darbdaviui žinoma, kad darbuotojo buvimas Estijoje turi būti pratęstas tik dviem mėnesiais, šis laikotarpis gali būti pratęstas iki 14 mėnesių. Ilgalaikio komandiravimo atveju nuo įstatymo įsigaliojimo pradedamas skaičiuoti 12 arba 18 mėnesių laikotarpis.
Darbdaviams su komandiruotais darbuotojais susijusių dokumentų saugojimo terminas sutrumpintas nuo 7 iki 3 metų nuo komandiruotės pabaigos.
Pataisos taip pat įpareigoja darbdavius nuolat atnaujinti komandiruotų į Estiją darbuotojų duomenis ir informuoti Darbo inspekciją apie bet kokius pokyčius, t. y. pateiktos žinios turi atitikti realią situaciją.
Naują formą galite rasti adresu https://www.ti.ee/et/node/9191.
Papildomą informaciją apie darbuotojus iš užsienio galima rasti Darbo inspekcijos tinklalapyje www.ti.ee skiltyje „Darbuotojai iš užsienio“.

Darbuotojų komandiravimas į Estijos Respublikos įmones galimas šiais atvejais:

 • Darbdavys siunčia savo darbuotojus teikti paslaugų pagal paslaugų teikimo sutartį su Estijoje registruotu užsakovu.
 • Įmonė komandiruoja savo darbuotoją į grupės įmonę, registruotą Estijoje
 • Laikinojo įdarbinimo įmonė komandiruoja savo darbuotojus laikinojo darbo naudotojams, įsisteigusiems Estijoje.

Visais paminėtais atvejais komandiruojanti darbuotoją įmonė ir komandiruotas darbuotojas viso komandiravimo Estijoje laikotarpiu turi būti susiję darbo santykiais. Jei komandiruoto darbuotojo darbo sutartis pasibaigia komandiruotės metu ir darbdavys su tuo pačiu darbuotoju sudaro naują darbo sutartį Estijoje, toks darbuotojas nelaikytinas komandiruotu darbuotoju.

Darbo sąlygos, taikomos komandiruotiems į Estiją darbuotojams:
Nepaisant darbo sutartyje nustatytų darbo sąlygų, komandiravimo Estijoje laikotarpiu turi būti garantuojamos Estijos darbo teisės normos, nurodytos Estijos Respublikos įstatyme dėl darbo sąlygų komandiruotiems darbuotojams:

 • Darbo laikas
 • Poilsio laikas
 • Minimalus darbo užmokestis
 • Apmokėjimas už viršvalandinį darbą
 • Kasmetinių atostogų trukmė
 • Vienodas požiūris ir lygios galimybės
 • Laikinojo įdarbinimo įmonių darbo sąlygos

išimtys

 • Nuostatos dėl lygių galimybių ir kasmetinių atostogų trukmės netaikomos kvalifikuotiems darbuotojams, jeigu jų komandiravimo trukmė neviršija 8 dienų. Kvalifikuotu darbuotoju laikomas darbuotojas, kurio funkcija yra užsakytų įrenginių instaliavimas, jei toks darbas yra neatskiriama paslaugų teikimo sutarties dalis.

Jeigu komandiruotam darbuotojui jo nuolatinės darbo vietos darbo įstatymai numato palankesnes nuostatas nei Estijos darbo teisė, turi būti taikomos darbuotojo nuolatinės darbo vietos teisės nuostatos.

Pranešimas apie komandiruotus darbuotojus
Nuo 2016 m. gruodžio 17 d. darbdavys, komandiruojantis darbuotojus į Estiją, privalo juos registruoti Estijos darbo inspekcijoje el. Būdu, išsiųsdamas el. laišką adresu posting@ti.ee nurodant šią informaciją:

 • Darbdavio, komandiruojančio darbuotojus, pavadinimas, fizinio asmens arba įmonės kodas, darbdavio ekonominė veikla, registracijos vieta, kontaktinė informacija (tel. Nr., el. paštas ir kt.);
 • Darbdavio atstovo/kontaktinio asmens duomenys- vardas, pavardė, kontaktinė informacija;
 • Komandiruojamų darbuotojų skaičius, vardai, pavardės, asmens kodai, gimimo datos;
 • Planuojama komandiravimo pradžios ir pabaigos data;
 • Komandiruojamus darbuotojus priimantis asmuo (įmonės pavadinimas, jei komandiruojama pas fizinį asmenį- vardas, pavardė, įmonės ar asmens kodas, vykdoma ekonominė veikla, registracijos/gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija;
 • Komandiruotus darbuotojus priimančio darbdavio atstovo/kontaktinio asmens duomenys- vardas, pavardė, kontaktinė informacija;
 • Darbo funkcijos, kurias vykdys komandiruoti darbuotojai, darbų atlikimo vieta Estijoje (adresas).
 •  

Nurodyta informacija Estijos darbo inspekcijai turi būti pateikta ne vėliau kaip likus vienai dienai iki komandiruoto darbuotojo darbo pradžios. Pranešimo forma pateikiama čia. Daugiau informacijos apie komandiruotų darbuotojų registravimą: http://ti.ee/en/organisation-contacts/the-labour-inspectorate/posted-workers/registration/

Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai

 • The Occupational Health and Safety Act Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, taikomas visiems komandiruotiems darbuotojams, net ir tais atvejais, kai jis nustato mažiau palankias normas nei siunčiančiosios šalies teisės aktai. Už darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi yra atsakingas darbdavys, priimantis komandiruotus darbuotojus.

Pagrindinės darbo teisės aktų nuostatos, taikomos komandiruotiems darbuotojams Estijoje

Minimalus darbo užmokestis:

2018 m. minimali mėnesinė alga- EUR 500, minimalus valandinis atlygis- EUR 2.97.
Kai kuriuose ekonominės veiklos sektoriuose galioja visuotinai taikomos kolektyvinės sutartys, nustatančios kitokius minimaliojo darbo užmokesčio dydžius.

Maksimalus darbo laikas:

Įprastas: 8 val. per dieną, 40 val. per savaitę.
Darbuotojai privalo turėti mažiausiai 11 val. nepertraukiamojo poilsio per 24 val. laikotarpį. Taiga, pamainos trukmė, įskaitant viršvalandžius, neturi viršyti 13 val. Taikant suminę darbo laiko apskaitą darbo laikas neturi viršyti vidutiniškai 52 val. per 7 d. laikotarpį. Maksimalus apskaitinis laikotarpis- 4 mėn. (sveikatos priežiūros specialistams, socialiniams darbuotojams, žemės ūkio darbuotojams ir turizmo sektoriaus darbuotojams maksimalus apskaitinis periodas gali būti iki 12 mėn.).

Viršvalandžiai:

Viršvalandinis darbas leidžiamas tik esant darbuotojo ir darbdavio susitarimui. Esant suminei darbo laiko apskaitai viršvalandinis darbas reiškia darbo laiką viršijantį sutartą darbo sutartyje darbo laiką apskaitinio laikotarpio pabaigoje. Viršvalandinis darbas kompensuojamas suteikiant tokios pat trukmės poilsio laiką arba apmokamas ne mažiau kaip pusantro karto.

Naktinis darbas:

Naktiniu darbu laikomas darbas nuo 22 val. iki 6 val.- šios darbo valandos apmokamos 1,25 karto, nebent šalys darbo sutartyje sutarė kitaip (pvz., galima sutarti, kad nustatytas darbo užmokestis apims ir apmokėjimą už naktines valandas). Šalys taip pat gali susitarti vietoje padidinto darbo užmokesčio naktines valandas kompensuoti papildomu poilsio laiku. Maksimalus leidžiamas naktinių valandų skaičius- vidutiniškai 8 val. per 24 val. 7 dienų periode. Negalima susitarti dėl ilgesnės kaip 8 val. pamainos trukmės su darbuotoju, dirbančiu naktį sveikatai kenksmingoje aplinkoje.

Minimalus poilsio laikas ir pertraukos darbe:

Turi būti suteikiama mažiausiai 30 min. pertrauka darbuotojams, dirbantiems ilgiau nei 6 val. per pamainą. Ši pertrauka neįskaitoma į darbo laiką, išskyrus atvejus, kai dėl darbo pobūdžio nėra galimybės pertraukos suteikti (tokiu atveju darbdavys privalo sudaryti galimybę darbuotojui pailsėti ir pavalgyti darbo vietoje). Darbuotojams, dirbantiems fizinį ar protinį darbą, turi būti suteikiamos papildomos pertraukos, įskaitomos į darbo laiką.
Poilsio laikas tarp darbo savaičių neturi būti trumpesnis nei 48 val. Paprastai savaitinis poilsio laikas suteikiamas šeštadieniais ir sekmadieniais.

Švenčių dienos:

Sausio 1- Naujųjų metų d.; vasario 24 d.- Estijos nepriklausomybės d.; Didysis penktadienis ir pirmoji šv. Velykų d.; gegužės 1 d.; birželio 23 d.- Pergalės d.; birželio 24 d.- Joninės; rugpjūčio 20- Estijos nepriklausomybės atkūrimo d.; gruodžio 24-26 d.- šv. Kūčios ir šv. Kalėdos.
Už darbą švenčių dienomis mokamas dvigubas darbo užmokestis arba, jei sulygta darbo sutartyje, suteikiamas papildomas poilsio laikas.

Kasmetinės ir papildomos atostogos

Kasmetinių minimaliųjų atostogų trukmė- 28 kalendorinės dienos, jei šalys darbo sutartyje nesusitarė dėl ilgesnės atostogų trukmės ar ilgesnės atostogos nenustatytos įstatymais.

Aktualios nuorodos:

Įgyvendinant Europos Sąjungos darbuotojų komandiravimo direktyvą, Nyderlanduose nuo 2020 m. kovo 1 d. tapo privaloma informuoti apie laikinus darbuotojus šalyje, atvykstančius iš kitos Europos ekonominės erdvės valstybės ir Šveicarijos. Ši prievolė tenka darbdaviui, kuris apie tai Nyderlandų institucijas turi informuoti internetiniame tinklalapyje adresais:
https://english.postedworkers.nl/.
https://english.postedworkers.nl/toolbox .
Registruojant darbuotojus prieš jų atvykimą į Nyderlandus, reikia

 • identifikuoti visus susijusius asmenis,
 • pateikti informaciją apie darbo pobūdį,
 • komandiravimo trukmę ir darbovietės adresą.

Teisingai užpildžius visą reikalingą informaciją, atsiunčiamas patvirtinimas apie informavimo užbaigimą. Nuo 2020 m. liepos 30 d. įsigaliojo naujos taisyklės laikiniesiems darbuotojams, pvz., turi būti aiškiai nurodyta, kokia dienpinigių dalis skiriama kaip kompensacija už patirtas išlaidas.
Nyderlandų institucijos taip pat informuoja, kad nuo š. m. rugsėjo pradžios bus vykdomi patikrinimai, o neužregistravus darbuotojų – skiriamos piniginės baudos.
Ši informacija aktuali:
·         į Nyderlandus atvykstantiems darbdaviams su darbuotojais (pvz., pagal užsakymą statyti tilto);
·        tarptautinėms kompanijoms, kurios į savo padalinius Nyderlanduose komandiruoja darbuotojus;
·        laikino įdarbinimo agentūroms, siūlančioms laikinus darbuotojus Nyderlandų darbdaviams;
·        tam tikruose sektoriuose dirbantiems įmonių savininkams (angl. self-employed).

Didžiajai daliai transporto sektoriaus atvejų taikomos išimtys, pavyzdžiui, galimybė registruotis vieną kartą per metus krovinių vežėjams keliais. Daugiau informacijos https://english.postedworkers.nl/.