• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Teisės aktų pažeidimai  

Seimo kontrolierių pažymos
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo (Žin. 2000, Nr.10-236, 2005, Nr.139-5008) 6 str. 2 d. 1 p. nuostatomis, VDI interneto svetainėje skelbiama LR Seimo kontrolieriaus 2012-08-29 pažyma Nr.4D-2010/1-963 dėl VDI atlikto skundo tyrimo ir VDI išvados dėl LR seimo kontrolieriaus 2012-08-29 pažymos ir rekomendacijų nagrinėjimo.

Valstybės kontrolierių sprendimai
Valstybinio audito Valstybinėje darbo inspekcijoje nustatytų teisės pažeidimų, dėl kurių būtų valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojų sprendimai, nėra.

Teismo sprendimai
Teisės aktų pažeidimų, kurie Valstybinėje darbo inspekcijoje būtų konstatuoti teismų sprendimu, nėra.

Tarnybiniai nusižengimai
2017 metais buvo atlikti 8 tarnybiniai tyrimai dėl VDI valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiksmų, vykdant nustatytas funkcijas. 4 atvejais buvo pripažinta, kad buvo padaryti tarnybiniai nusižengimai, skirtos tarnybinės nuobaudos, 4 atvejais buvo pripažinta, kad tarnybinių nusižengimų darbuotojai nepadarė.