• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Informacija
darbuotojams

Lietuvos Respublikos darbo kodekse darbuotojo šeiminių įsipareigojimų gerbimo principas įgauna naują prasmę teisės normose. Tai reiškia, kad šeiminių įsipareigojimų turintys darbuotojai turi teisę pasinaudoti tam tikromis papildomomis garantijomis, o darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus. Darbuotojas gali darbdaviui teikti su šeiminių įsipareigojimų vykdymu susijusius prašymus, kuriuos darbdavys turi apsvarstyti ir į juos motyvuotai atsakyti raštu.Šeiminių darbuotojo įsipareigojimų gerbimo principas įgyvendinamas per Darbo kodekso nuostatas, reglamentuojančias teisę į nemokamą laisvą laiką šeimos poreikiams, ne visą darbo laiką, nuotolinį darbą, lankstų ir individualų darbo laiko režimą (Darbo kodekse numatyti bent 5 skirtingi darbo laiko režimai), darbo sutarčių įvairovę (pvz., darbo vietos dalijimosi darbo sutartį).

Ilgesnės trukmės kasmetinės atostogos

Darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų suteikiamos 25 darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama 5 d. per savaitę).

Ne visas darbo laikas

Minėtiems darbuotojams sudaryta galimybė susitarti dėl ne viso darbo laiko, tačiau svarbiausia, kad darbuotojui suteikiama galimybė sugrįžti į visą darbo laiką. Darbdavys privalo tenkinti minėtą prašymą, jei darbuotojo prašymas pagal sveikatos įstaigos išvadą yra pagrįstas darbuotojo sveikatos būkle, neįgalumu arba būtinybe slaugyti šeimos narį ar kartu su darbuotoju gyvenantį asmenį, taip pat pareikalavus nėščiai moteriai, neseniai pagimdžiusiai moteriai, krūtimi maitinančiai moteriai, darbuotojui, auginančiam vaiką iki 8 metų, bei darbuotojui, vienam auginančiam vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų.

Nuotolinis darbas

Jeigu darbdavys neįrodo, kad dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų tai sukeltų per dideles sąnaudas, jis privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu, kai to reikalauja nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja, darbuotojas, auginantis vaiką iki aštuonerių metų, ir darbuotojas, vienas auginantis vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, arba darbuotojas, pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą pateikęs prašymą, pagrįstą sveikatos būkle, neįgalumu arba būtinybe slaugyti (prižiūrėti) šeimos narį ar kartu su darbuotoju gyvenantį asmenį.

Teisė pasirinkti pamainą

Teisę pasirinkti pamainą per dvi darbo dienas nuo jų pranešimo turi:

asmenys, auginantys vaiką iki 3 metų amžiaus

asmenys, auginantys vaiką iki 7 metų amžiaus, jei yra tokia galimybė

Pirmenybės teisė pasirinkti kasmetinių atostogų laiką

nėščios darbuotojos ir darbuotojai, auginantys bent vieną vaiką iki 3 metų amžiaus

darbuotojai, auginantys bent vieną vaiką iki 14 metų amžiaus ar neįgalų vaiką iki 18 metų

darbuotojai, auginantys du ir daugiau vaikų

darbuotojai, paskutiniais kalendoriniais metais atostogavę mažiau negu dešimt darbo dienų

darbuotojai, turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų už praėjusius darbo metus

Darbdavys be kitą ko privalo tenkinti darbuotojo prašymą suteikti kasmetines atostogas moterims prieš nėštumo ir gimdymo atostogas arba po jų, tėvams jų vaiko motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu, prieš tėvystės atostogas arba po jų, darbuotojams, slaugantiems sergančius šeimos narius darbuotojams, slaugantiems sergančius šeimos narius ir neįgaliuosius.

Tėvams (vyrams) užtikrinamos palankesnės galimybės pasinaudoti tėvystės atostogomis

Darbuotojams po vaiko gimimo suteikiamos trisdešimties kalendorinių dienų trukmės tėvystės atostogos, kurios gali būti skaidomos į ne daugiau kaip dvi dalis. Šios atostogos suteikiamos bet kuriuo laikotarpiu nuo vaiko gimimo, iki vaikui sukanka vieni metai.

Papildomos poilsio dienos (taip vadinami „mamadieniai“ ar „tėvadieniai)

Darbuotojams, auginantiems vieną vaiką iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per tris mėnesius (arba sutrumpinamas darbo laikas aštuoniomis valandomis per tris mėnesius), darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o darbuotojams, auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų arba auginantiems du vaikus iki dvylikos metų, kai vienas arba abu vaikai yra neįgalūs, – dvi dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant jiems vidutinį jų darbo užmokestį. Teisės į nustatytas papildomas poilsio dienas neturintiems darbuotojams, auginantiems vaiką iki keturiolikos metų, kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo ar pagrindinio ugdymo programas, suteikiama ne mažiau kaip pusė darbuotojų darbo dienos laisvo nuo darbo laiko per metus pirmąją mokslo metų dieną, mokant jiems vidutinį jų darbo užmokestį.

Teisė į nemokamą laisvą laiką šeimos poreikiams

Darbo dienos (pamainos) metu darbuotojo prašymu ir darbuotojo ir darbdavio sutikimu suteikiamas nemokamas laisvas laikas darbuotojo asmeniniams poreikiams tenkinti. Darbdavys privalo suteikti nemokamą laisvą laiką darbuotojui, jei darbuotojo prašymas susijęs su skubiomis šeiminėmis priežastimis ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju, kai darbuotojas privalo tiesiogiai dalyvauti. Darbo sutarties šalys gali susitarti dėl darbo laiko perkėlimo į kitą darbo dieną (pamainą), nepažeidžiant maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimų.

Teisė į nemokamas atostogas

Darbdavys privalo suteikti nurodytos trukmės nemokamas atostogas, jeigu to prašo

darbuotojas, auginantis vaiką iki 14 metų, – iki 14 kalendorinių dienų

darbuotojas, auginantis neįgalų vaiką iki 18 metų ar slaugantis neįgalų asmenį, kuriam nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas, – iki 30 kalendorinių dienų

vaiko motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu ir vaiko priežiūros atostogų metu tėvas jo pageidavimu (motina – tėvo atostogų vaikui prižiūrėti metu). Šių atostogų bendra trukmė negali viršyti 3 mėnesių

darbuotojas, slaugantis sergantį šeimos narį ar kartu su darbuotoju gyvenantį asmenį, arba darbuotojas, pateikęs sveikatos priežiūros įstaigos išvadą apie jo sveikatos būklę, – tiek laiko, kiek rekomenduoja sveikatos priežiūros įstaiga

darbuotojas santuokai sudaryti, – iki 3 kalendorinių dienų

darbuotojas dalyvauti mirusio šeimos nario laidotuvėse, – iki 5 kalendorinių dienų

Nutraukiant darbo sutartį yra numatyta papildoma apsauga nėščioms darbuotojoms ir darbuotojams, auginantiems vaikus iki 3 metų

Nuo darbdavio sužinojimo apie darbuotojos nėštumą dienos, iki jos kūdikiui sukaks keturi mėnesiai, darbdavys negali įspėti nėščios darbuotojos apie būsimą darbo sutarties nutraukimą ar priimti sprendimą nutraukti darbo sutartį, išskyrus atvejus, kai darbo sutartis nutraukiama šalių susitarimu, nėščios darbuotojos iniciatyva, nėščios darbuotojos iniciatyva išbandymo metu, nesant darbo sutarties šalių valios, taip pat kai baigiasi terminuota darbo sutartis suėjus jos terminui arba teismas ar darbdavio organas priima sprendimą, dėl kurio pasibaigia darbdavys.

Su darbuotojais, auginančiais vaiką (vaikus) iki 3 metų amžiaus, darbo sutartis negali būti nutraukta darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės, išskyrus atvejus, kai darbuotojas nesutinka tęsti santykių pas verslo perėmėją, kai pasibaigia darbdavys.

Nutraukiant darbo sutartį darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės įspėjimo terminai trigubinami darbuotojams, auginantiems vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 m.

Galimybė nutraukti darbo sutartį lengvesnėmis sąlygomis (5 darbo dienų įspėjimo terminas, teisė į išeitinę išmoką) darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių

Darbuotojas gali pasinaudoti šia galimybe, jeigu namuose slaugo šeimos narį (vaiką, tėvą (įtėvį, rūpintoją), motiną (įmotę, rūpintoją), vyrą, žmoną) ar kartu su darbuotoju gyvenantį asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.