• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Dalius Čeponas


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. nesant Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus (ligos, atostogų, komandiruotės ir kitais atvejais), jį pavaduoja ir vykdydamas visas jo funkcijas naudojasi visomis Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui suteiktomis teisėmis; 5.2. koordinuoja VDI teisės aktų rengimo ir praktinio taikymo, norminių teisės aktų reikalavimų pažeidimų prevencijos, VDI gaunamų piliečių prašymų ir skundų nagrinėjimo, analizės ir praktinio taikymo politikos formavimą, priemonių parengimą ir įgyvendinimą; 5.3. organizuoja ir kontroliuoja pagal patvirtintą VDI struktūrą pavaldžių skyrių veiklą, kad būtų įgyvendinamos priemonės: darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės norminių teisės aktų reikalavimų vykdymui bei darbuotojų saugos ir sveikatos būklei Lietuvos Respublikoje gerinti, pažeidimų ir nelegalaus darbo prevencijai vykdyti; 5.4. kontroliuoja pavaldžių skyrių inspektavimų organizavimo ir priežiūros veiklą, inspektorių veiklos duomenų analizę; 5.5. koordinuoja ir kontroliuoja kuruojamų skyrių metinių planų rengimą bei jų įgyvendinimą, ataskaitų rengimą, įsakymų, nurodymų bei pavedimų vykdymą; 5.6. konsultuoja VDI struktūrinius padalinius VDI veiklą reglamentuojančių teisės aktų taikymo klausimais; 5.7. koordinuoja ir kontroliuoja darbuotojų, jų atstovų ir darbdavius atstovaujančių asmenų konsultavimo darbo teisės bei darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais organizavimą ir vykdymą; 5.8. kontroliuoja VDI nustatytos skundų ir pareiškimų nagrinėjimo tvarkos laikymąsi; 5.9. prireikus atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos; 5.10. rengia ataskaitas iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, prireikus rengia informacinius pranešimus spaudai; 5.11. atlieka kitas funkcijas, susijusias su Lietuvos Respublikos atstovavimu Europos Sąjungoje; 5.12. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavedimu atstovauja VDI, nustatyta tvarka suteiktų įgaliojimų ribose pasirašo dokumentus ir/ar juos tvirtina; 5.13. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui. ___________________ Susipažinau _________________ (parašas) ___________________________ (vardas, pavardė) _________________ (data

 

Kontaktai