• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Vilius Bagdonas


5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 5.1. vykdo VDI valdomų informacinių sistemų aplikacijų ir duomenų bazių kūrimo, programavimo ir modernizavimo darbus, bendradarbiaudamas su skyriaus darbuotoju, atsakingu už VDI informacinių sistemų, registrų ir kitos taikomosios programinės įrangos administravimą, bei kitais skyriaus darbuotojais; 5.2. kuria VDI interneto ir intraneto svetaines (toliau – svetainės), bendradarbiaudamas su už komunikaciją atsakingais VDI darbuotojais; 5.3. vykdo svetainių administratoriaus funkcijas; 5.4. vykdo nuolatinę svetainių turinio stebėseną, nustatyta tvarka atnaujina informaciją; 5.5. vykdo vienkartines užklausas VDI valdomų informacinių sistemų duomenų bazėse; 5.6. konsultuoja informacijos ir ryšių technologijų (toliau – IRT) priemonių naudotojus IRT priemonių diegimo ir naudojimo klausimais ir padeda jiems veikloje naudoti IRT priemones; 5.7. prireikus atlieka dokumentų įvedimo į duomenų bazes funkciją; 5.8. administruoja, kuria ir prireikus naujina VDI valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atsakomybių ir atstovavimo sričių registravimo sistemą (DAARS); 5.9. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus, VDI kanclerio ar skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje; 5.10. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl IRT priemonių gerinimo; 5.11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti VDI strateginiai tikslai. ___________________

 

Kontaktai