• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Aistė Raudonytė


VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DARBO GINČŲ KOMISIJŲ DARBO ORGANIZAVIMO SKYRIAUS DARBO GINČŲ KOMISIJOS PIRMININKAS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo. 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. II SKYRIUS VEIKLOS SRITIS 3. Pagrindinė veiklos sritis: 3.1. teisė. 4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys): 4.1. priežiūra ir kontrolė; 4.2. stebėsena ir analizė. III SKYRIUS PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA 5. Pagrindinės veiklos srities specializacija: 5.1. Darbo teisė. 6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija: 6.1. Individualių ir kolektyvinių darbo ginčų dėl teisės nagrinėjimas; 6.2. Darbo teisės pažeidimų identifikavimas. IV SKYRIUS FUNKCIJOS 7. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą. 8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 9. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo. 10. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą. 11. Atlieka teisinę ekspertizę arba prireikus koordinuoja teisinės ekspertizės atlikimą. 12. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą. 13. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais. 14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus. 15. Nagrinėja individualius ir kolektyvinius darbo ginčus dėl teisės; raštu įformina darbo bylose priimtus sprendimus; laikosi vieningos VDI suformuotos praktikos darbo bylose.. V SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: 16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 16.2. studijų kryptis – teisė (arba). 16.3. darbo patirties sritis – teisinio darbo patirtis; 16.4. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai; VI SKYRIUS KOMPETENCIJOS 17. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 17.1. komunikacija - 4 lygis; 17.2. analizė ir pagrindimas - 5 lygis; 17.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis; 17.4. organizuotumas - 4 lygis; 17.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis. 18. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 18.1. konfliktų valdymas - 4 lygis; 18.2. derybų valdymas - 4 lygis; 18.3. informacijos valdymas - 4 lygis. Susipažinau ________________________ (Parašas) ________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________ (Data) Grįžti Spausdint

 

Kontaktai