• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Zita Gervickienė


5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 5.1. priima iš administracijos ir teritorinių skyrių sudarytas ir sutvarkytas ilgai ir nuolat saugomas bylas, perima naikinti atrinktus dokumentus; 5.2. Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje tvarko VDI apskaitos dokumentų (dokumentų registrų sąrašo, jo pakeitimų sąrašo; dokumentacijos plano ir jo papildymų sąrašo; bylų apyrašų sąrašo, jo pakeitimų/tęsinio sąrašo; dokumentų naikinimo akto) duomenis, derina su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu ir teikia tvirtinti vadovybei; 5.3. VDI informacinėje sistemoje priima iš administracijos ir teritorinių skyrių sudarytas ir sutvarkytas ilgai ir nuolat saugomas elektronines bylas, rengia elektroninių bylų apskaitos dokumentų duomenis bei perduoda nustatytais terminais į Lietuvos valstybės naująjį archyvą; 5.4. atlieka archyvuojamų elektroninių dokumentų kopijų tikrumo patvirtinimą; 5.5. rengia VDI istorijos ir dokumentų sutvarkymo pažymą ir teikia ją Lietuvos valstybės naujajam archyvui; 5.6. tikslina už bylų sutvarkymą administracijos ir teritoriniuose skyriuose atsakingų darbuotojų sąrašą, jį derina su skyrių vedėjais ir rengia įsakymo projektą; 5.7. tvarko skyriaus ilgai ir nuolat saugomas bylas bei rengia apskaitos dokumentus; 5.8. organizuoja dokumentų dingimo faktų nustatymą, surašo Dingusių dokumentų aktą ir pateikia Lietuvos valstybės naujajam archyvui; 5.9. kontroliuoja VDI archyvo saugomų dokumentų fizinę būklę, esant būtinumui, organizuoja jų restauravimą; 5.10. išduoda atsakingiems VDI darbuotojams dokumentų kopijas ir išrašus, archyve esančias nuolatinio ir ilgo saugojimo bylas (dokumentus) laikinam naudojimui; 5.11. esant būtinybei, atlieka kitus su VDI archyvu susijusius darbus; 5.12. teisės aktų įgyvendinimo VDI tvarkos apraše nustatyta tvarka teikia informaciją apie naujausius norminius teisės aktus VDI vadovybei, administracijos ir teritorinių skyrių vedėjams ir darbo inspektoriams; 5.13. tvarko informaciją, gautą prisijungus prie kitų institucijų valdomų informacinių sistemų bei talpina jose VDI parengtus dokumentus; 5.14. teikia siūlymus dėl teisės aktų įgyvendinimo VDI tvarkos tobulinimo; 5.15. atlieka visus su VDI biblioteka susijusius darbus; 5.16. priima, registruoja gaunamą, vidinę korespondenciją VDI informacinėje sistemoje bei paskirsto atsakingiems vykdytojams; 5.17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. _________________

 

Kontaktai