• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Algimantas Laucevičius


VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ŠIAULIŲ TERITORINIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO DARBO INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo. 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. II SKYRIUS VEIKLOS SRITIS 3. Pagrindinė veiklos sritis: 3.1. priežiūra ir kontrolė. 4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys): 4.1. stebėsena ir analizė. III SKYRIUS PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA 5. Pagrindinės veiklos srities specializacija: 5.1. darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės priežiūra ir kontrolė ūkio subjektuose. 6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija: 6.1. stebėsena ir analizė darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės srityse. IV SKYRIUS FUNKCIJOS 7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 8. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą. 9. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą. 10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą. 11. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą. 12. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais. 13. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą. 14. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą. 15. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais. 16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus. 17. Kontroliuoja skyriuje nustatyta tvarka teritorinio skyriaus apskrityje esančias įmones, vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės aktų pažeidimų, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevenciją, nelegalaus darbo reiškinių kontrolę, dalyvauja nustatant darboviečių, jų padalinių ar naujų darbo vietų tinkamumą naudoti. 18. Nustatęs įstatymų ir/ar kitų teisės aktų pažeidimus, užpildo nustatytos formos dokumentus pažeidimų pašalinimui, esant reikalui, surašo nustatytos formos dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja administracinių nusižengimų ir administracines bylas, skiria administracines nuobaudas ir baudas. V SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: 19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 19.2. studijų kryptis – teisė (arba); 19.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba); arba: 19.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 19.5. darbo patirties sritis – teisinio darbo patirtis; 19.6. darbo patirtis srityje – 1 metai; 20. Transporto priemonių pažymėjimai: 20.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija). VI SKYRIUS KOMPETENCIJOS 21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 21.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis; 21.2. organizuotumas - 3 lygis; 21.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis; 21.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis; 21.5. komunikacija - 3 lygis. 22. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 22.1. informacijos valdymas - 3 lygis; 22.2. konfliktų valdymas - 3 lygis; 22.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis. Susipažinau ________________________ (Parašas) ________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________ (Data

 

Kontaktai