• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Rimantas NavickasLIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
DARBO GINČŲ KOMISIJŲ DARBO ORGANIZAVIMO SKYRIAUS
DARBO GINČŲ KOMISIJOS PIRMININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS0
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. pagalba valstybės ar vietos valdžią įgyvendinantiems asmenims atliekant jiems nustatytas funkcijas, išskyrus vidaus administravimo funkcijas, kaip jos apibrėžtos Viešojo administravimo įstatyme.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. darbo ginčų nagrinėjimas ikiteismine tvarka.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. teisės aktų laikymosi priežiūra darbo ginčų nagrinėjimo procese.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS


7. Konsultuoja, teikia metodinę pagalbą priskirtos srities klausimais.
8. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
9. Rengia ir teikia informaciją su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra susijusiais klausimais.
11. Nagrinėja išankstinius ginčus ne teismo tvarka.
12. Teikia konsultacijas darbo teisės klausimais darbo ginčų nagrinėjimo procese.
13. Teikia informaciją Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniams skyriams apie galimus darbo įstatymų ir darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimus.
14. Organizuoja mokymus darbo teisės klausimais Darbo ginčų komisijų nariams.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
16.2. studijų kryptis – teisė;
16.3. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;
16.4. darbo patirties trukmė – 2 metai. 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
17. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
17.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;
17.2. organizuotumas – 4;
17.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
17.4. analizė ir pagrindimas – 5;
17.5. komunikacija – 4.
18. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
18.1. derybų valdymas – 4;
18.2. konfliktų valdymas – 4.
19. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
19.1. teisės išmanymas – 4.

 

Kontaktai