• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Jonas Survila


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 5.1. vadovauja skyriui, planuoja ir organizuoja skyriaus veiklą, kontroliuoja, kaip skyriaus darbuotojai atlieka savo funkcijas ir vykdo skyriaus planus; 5.2. organizuoja VDI personalo valdymo ir administravimo procesus bei užtikrina sklandų bendradarbiavimą su Nacionaliniu bendrųjų reikalų funkcijų centru (teikia jam bei gauna iš jo, su personalo administravimo procesu susijusius dokumentus ir informaciją) 5.3. organizuoja VDI personalo administravimo, valdymo ir žmogiškųjų išteklių poreikio nustatymo, planavimo procesus; 5.4. dalyvauja formuojant žmogiškųjų išteklių strategijos ir politikos kūrimą bei įgyvendinimą; 5.5. organizuoja VDI pastatų ir patalpų, teritorijos, materialiojo ir nematerialiojo turto, ūkinio inventoriaus tinkamą eksploatavimą, naudojimą, remontą, draudimą, priežiūrą ir apsaugą, organizuoja su tuo susijusius veiksmus bei priemones, atlieka jų vykdymo VDI skyriuose kontrolę; 5.6. organizuoja VDI administracijos ir teritorinių skyrių darbuotojų aprūpinimą darbo priemonėmis ir inventoriumi, ūkinių dokumentų formomis, spaudais, vertėjo paslaugomis ir kt. atlieka vykdymo kontrolę; 5.7. nustatyta tvarka dalyvauja rengiant VDI ilgalaikį ir metinį veiklos planą (programas), užtikrina jų įgyvendinimą skyriui priskirtos kompetencijos klausimais; 5.8. organizuoja planuojamų įsigyti priekių, paslaugų, darbų pirkimų sąrašą; 5.9. dalyvauja planuojant, organizuoja viešųjų pirkimų procedūras; 5.10. organizuoja veiksmus bei priemones darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės bei civilinės saugos reikalavimams įgyvendinti VDI; 5.11. organizuoja veiksmus ir priemones VDI pastatų ir patalpų techninei priežiūrai vykdyti; 5.12. nustatyta tvarka vizuoja parengtus VDI lokalinius teisės aktus personalo valdymo ir įstaigos vidaus administravimo klausimais; 5.13. dalyvauja inventorizuojant VDI administracijos (esant būtinybei – teritorinių skyrių) materialines vertybes; 5.14. organizuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų rengimą personalo, viešųjų pirkimų ir turto, perkamų paslaugų valdymo ir kitais ūkiniais klausimais; 5.15. organizuoja veiksmus ir priemones VDI tarnybinio transporto eksploatavimui, naudojimui, kuro panaudojimui, priežiūrai, saugojimui, analizuoja transporto eksploatavimo išlaidas, atlieka jų tikslingo panaudojimo kontrolę; 5.16. nagrinėja, kaupia, sistemina norminę bei metodinę medžiagą, reikalingą skyriaus funkcijoms atlikti; 5.17. esant poreikiui teikia kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms duomenis ir ataskaitas apie VDI vidaus administravimą ir ūkinę veiklą; 5.18. teikia VDI vadovybei pasiūlymus įstaigos personalo darbo organizavimo ir vidaus administravimo tobulinimo klausimais; 5.19. koordinuoja VDI tarptautinį bendradarbiavimą ir dalyvavimą tarptautiniuose programose ir projektuose; 5.20. koordinuoja VDI vadovų ir pagal poreikį kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų susitikimus su oficialiomis užsienio delegacijomis pagal tarptautinio protokolo reikalavimus, tvarko VDI darbuotojų užsienio komandiruočių formalumus; 5.21. VDI vadovybės pavedimu atstovauja skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais kitose šalies ir užsienio įstaigose bei organizacijose; 5.22. vykdo skyriaus rengiamų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą; 5.23. vertina skyriaus darbuotojų veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų skatinimo; 5.24. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio VDI vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus VDI kancleriui. _________________________

 

Kontaktai