• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Lina Svirskienė


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 5.1. organizuoja VDI struktūros ir pareigybių sąrašų, aprašymų projektų rengimą; 5.2. organizuoja personalo administravimo procedūras, teikia informaciją ir visus dokumentus, susijusius su personalo administravimu, Nacionaliniam bendrųjų reikalų funkcijų centrui (toliau – Centras), koordinuoja atitinkamų dokumentų iš Centro gavimą Personalo administravimo funkcijų centralizuoto atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 530, nustatyta tvarka ir terminais; 5.3. organizuoja konkursus/atrankas į valstybės tarnybą ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), priėmimo procedūras; 5.4. organizuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, vykdo valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sekretoriaus funkcijas; 5.5. rengia VDI darbuotojų kasmetinių atostogų grafiko projektą; 5.6. prižiūri, ar asmenys, dirbantys VDI, laiku ir tinkamai pateikia privačių interesų deklaracijas, vertina vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą ir rizikos veiksnių valdymą; 5.7. dirba su informacinėmis sistemomis: DSS IS, VATIS ir VATARAS, eAPSKAITA ir kt. registrais; 5.8. vykdo VDI mokymo ir kvalifikacijos kėlimo organizavimo procedūras; 5.9. pagal kompetenciją rengia raštus, susijusius su personalo administravimo klausimais, kitoms institucijoms; 5.10. tvarko Asmens medicinos knygelių privalomam periodiniam sveikatos tikrinimui išdavimą; 5.11. vykdo skyriaus veiklos plano stebėseną ir teikia ataskaitas už VDI veiklos planavimą ir stebėseną atsakingam skyriui; 5.12. teikia skyriaus vedėjui siūlymus, kaip tobulinti skyriaus veiklą; 5.13. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. ______________________

 

Kontaktai