• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Inga Olifer


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas: 5.1. raštu ir žodžiu konsultuoja darbuotojus bei jų atstovus, darbdavius atstovaujančius bei kitus asmenis, rengia viešąsias konsultacijas, dalyvauja išvažiuojamuosiuose konsultavimuose; 5.2. priima ir konsultuoja lankytojus, nagrinėja asmenų prašymus ir pareiškimus VDI kompetencijos klausimais; 5.3. teikia pasiūlymus darbo įstatymų tobulinimui; 5.4. rengia raštus, apibendrinimus, ataskaitas; 5.5. pagal įgaliojimą atstovauja VDI teismuose ir kitose institucijose; 5.6. organizuoja ir vykdo konsultacijų darbo teisės klausimais teikimą per socialinius tinklus, įskaitant, bet neapsiribojant vaizdinėmis priemonėmis; 5.7. atlieka teikiamos informacijos darbo teisės klausimais VDI interneto svetainėje stebėseną; 5.8. rengia metodologijas, rekomendacijas ir kitas informacines priemones darbo teisės ir su ja susijusių teisės aktų taikymo ir kontrolės klausimais; 5.9. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą kitų skyrių darbuotojams; 5.10. dalyvauja šviečiamuosiuose – konsultaciniuose seminaruose, edukaciniuose projektuose, kituose renginiuose darbo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, prevencijos temomis; 5.11. pagal VDI kompetenciją rengia ir skaito pranešimus darbo teisės klausimais, dalyvauja mokymuose, seminaruose ir kituose informacinio pobūdžio renginiuose; 5.12. teikia išvadas, rengia metodines rekomendacijas teisės aktų taikymo klausimais; 5.13. atskiru pavedimu dalyvauja teikiant informaciją per žiniasklaidos priemones; 5.14. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. _____________________

 

Kontaktai