• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Julija Miliun


5. Šias pareigas vykdantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 5.1. raštu ir žodžiu konsultuoja darbuotojus bei jų atstovus, darbdavius atstovaujančius bei kitus asmenis, rengia viešąsias konsultacijas, dalyvauja išvažiuojamuosiuose konsultavimuose; 5.2. priima ir konsultuoja lankytojus, nagrinėja asmenų prašymus ir pareiškimus VDI kompetencijos klausimais; 5.3. teikia pasiūlymus darbo įstatymų tobulinimui; 5.4. rengia raštus, apibendrinimus, ataskaitas; 5.5. pagal įgaliojimą atstovauja VDI teismuose ir kitose institucijose; 5.6. organizuoja ir vykdo konsultacijų darbo teisės klausimais teikimą per socialinius tinklus, įskaitant, bet neapsiribojant vaizdinėmis priemonėmis; 5.7. atlieka teikiamos informacijos darbo teisės klausimais VDI interneto svetainėje stebėseną; 5.8. rengia metodologijas, rekomendacijas ir kitas informacines priemones darbo teisės ir su ja susijusių teisės aktų taikymo ir kontrolės klausimais; 5.9. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą kitų skyrių darbuotojams; 5.10. dalyvauja šviečiamuosiuose – konsultaciniuose seminaruose, edukaciniuose projektuose, kituose renginiuose darbo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, prevencijos temomis; 5.11. pagal VDI kompetenciją rengia ir skaito pranešimus darbo teisės klausimais, dalyvauja mokymuose, seminaruose ir kituose informacinio pobūdžio renginiuose; 5.12. teikia išvadas, rengia metodines rekomendacijas teisės aktų taikymo klausimais; 5.13. atskiru pavedimu dalyvauja teikiant informaciją per žiniasklaidos priemones; 5.14. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. _____________________

 

Kontaktai