• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Jolanta Bielskienė


5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 5.1. bendradarbiaudamas su Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) skyriais, renka informaciją, rengia pasiūlymus dėl socialinės partnerystės veiklų įgyvendinimo, ieško jų finansavimo galimybių; 5.2. koordinuoja VDI vykdomų projektų veiklas, atlieka projekto veiklų įgyvendinimo priežiūrą, projektų metu sukurtų produktų ir rezultatų kokybės kontrolę; 5.3. renka, kaupia ir sistemina informaciją apie įgyvendintų socialinės partnerystės projektų gerąją patirtį, socialinių inovacijų plėtrą; 5.4. teikia siūlymus VDI vadovybei dėl darbuotojų ir darbdavių atstovų bei jų organizacijų ir VDI naujų bendradarbiavimo formų ir metodų diegimo; 5.5. koordinuoja darbuotojų ir darbdavių atstovų bei jų organizacijų ir valstybės institucijų bendradarbiavimą; 5.6. organizuoja ir kontroliuoja socialinės partnerystės iniciatyvas; 5.7. organizuoja viešinimo visuomenei priemones socialinio dialogo tema bei viešinimo veiklų vykdymą; 5.8. organizuoja socialinių partnerių derybas, diskusijas – mokymus socialinio dialogo klausimais institucijų ir organizacijų atstovams, socialiniams partneriams; 5.9. suderinęs su VDI administracija rengia ir teikia visą reikiamą, su vykdomais socialinės partnerystės projektais susijusią, informaciją turinčioms teisę gauti tokią informaciją institucijoms bei asmenims; 5.10. organizuoja tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų veiklas socialinio dialogo tema; 5.11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. ______________________

 

Kontaktai