• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Jolanta Bielskienė


5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 5.1. bendradarbiaudamas su Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) administracijos skyriais, renka informaciją, susijusią su naujų projektų iniciavimu ir įgyvendinimu, rengia pasiūlymus dėl socialinės partnerystės ir kitų VDI veiklai reikalingų projektų įgyvendinimo, ieško jų finansavimo galimybių; 5.2. įgyvendina socialinės partnerystės projekto veiklas – organizuoja projekto veiklas, projekto darbų, paslaugų ir prekių pirkimus, rengia projekto dokumentus ir siekia kokybiškų ir savalaikių vykdomo projekto rezultatų; 5.3. administruoja projektus ir atlieka projekto veiklų įgyvendinimo priežiūrą, projekto metu sukurtų produktų ir rezultatų kokybės kontrolę; 5.4. renka, kaupia ir sistemina informaciją apie įgyvendintų socialinės partnerystės projektų gerąją patirtį, socialinių inovacijų plėtrą; 5.5. teikia siūlymus VDI vadovybei dėl darbuotojų ir darbdavių atstovų bei jų organizacijų ir VDI bendradarbiavimo stiprinimo; 5.6. koordinuoja darbuotojų ir darbdavių atstovų bei jų organizacijų ir valstybės institucijų bendradarbiavimą; 5.7. organizuoja ir kontroliuoja socialinės partnerystės iniciatyvas; 5.8. rengia įvykdyto socialinės partnerystės projekto ataskaitas, organizuoja veiksmingas viešinimo visuomenei priemones socialinio dialogo tema ir vykdo viešinimo veiklas; 5.9. organizuoja socialinių partnerių derybas, diskusijas – mokymus socialinio dialogo klausimais institucijų ir organizacijų atstovams, socialiniams partneriams; 5.10. suderinęs su VDI administracija rengia ir teikia visą reikiamą, su vykdomais socialinės partnerystės projektais susijusią, informaciją turinčioms teisę gauti tokią informaciją institucijoms bei asmenims; 5.11. organizuoja tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų veiklas socialinio dialogo tema; 5.12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. ______________________

 

Kontaktai