• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Sonata Gumbrienė 
5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. žodžiu konsultuoja interesantus darbo ginčo nagrinėjimo procedūriniais klausimais;
5.2. operatyviai atsako į telefoninius skambučius ir priima informaciją;
5.3. priima ir registruoja prašymus bei kitus dokumentus; 
5.4. rengia procesinius dokumentus, susijusius su darbo ginčo nagrinėjimu;
5.5. išreikalauja iš atitinkamų tarnybų prašymui išnagrinėti reikalingus dokumentus, ekspertų išvadas; 
5.6. tikrina gautų dokumentų atitikimą lydintiems apyrašams;
5.7. skirsto gautą korespondenciją Darbo ginčų komisijos (toliau – Komisija) pirmininkui ir nariams;
5.8. pateikia registruotus dokumentus Komisijos pirmininkui parašui;
5.9. skenuoja pasirašytus siunčiamus raštus į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) informacinę sistemą, susieja su gauta korespondencija;
5.10. ruošia siunčiamą korespondenciją išsiuntimui: tikrina teisingą dokumentų įforminimą ir siunčiamus dokumentus pateikia išsiuntimui VDI nustatyta tvarka (paprasti, pirmenybiniai, registruoti laiškai);
5.11. Komisijos pirmininko pavedimu, teisės aktų nustatytais terminais, praneša darbo ginčo šalims ir Komisijos nariams apie paskirtą bylos nagrinėjimo laiką ir vietą;
5.12. fiksuoja darbo ginčų komisijos posėdžio eigą garso įrašu, registruoja ir tvarko garso įrašus;
5.13. išsiunčia išrašą ar sprendimo kopiją darbo ginčo šalims;
5.14. tvarko darbo bylas ir kitą dokumentaciją;
5.15. suruošia ir persiunčia darbo bylas teismui;
5.16. nustatytais terminais pildo Komisijos narių dalyvavimo Komisijos posėdžiuose apyskaitas, Komisijos posėdžių protokolų išrašus ir pateikia juos VDI Biudžeto ir veiklos planavimo skyriui;
5.17. atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų užtikrinta sklandi skyriaus veikla.

 

Kontaktai