• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Jurgita Kažukauskaitė-Sarnickienė


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 5.1. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant VDI veiklos strateginę komunikaciją ir viešųjų ryšių veiklas, kuriant teigiamą VDI įvaizdį, informuojant visuomenę apie VDI formuojamą politiką, plėtojant ryšius su visuomene, tobulinant VDI vidinę ir išorinę komunikaciją; 5.2. organizuoja ir įgyvendina visuomenės informavimą: informacijos rengimą ir teikimą visuomenės informavimo priemonėmis bei VDI turimais komunikavimo kanalais apie VDI veiklos ir kompetencijų aktualijas; 5.3. koordinuoja ir kontroliuoja informacijos skelbimą VDI vidinėje ir išorinėje interneto svetainėje, užtikrina svetainės turinio valdymą ir tobulinimą, koordinuoja šioje interneto svetainėje administratorių vykdomą informavimą apie VDI veiklą, renginius, aktualijas; 5.4. organizuoja medžiagos VDI informaciniams leidiniams rengimą bei jų leidybos darbus; 5.5. aktyviai bendradarbiauja su visuomenės informavimo priemonėmis, organizuoja visuomenės informavimo atstovų susitikimus ir interviu su VDI darbuotojais, rengia spaudos konferencijas, atsakymus į žiniasklaidos atstovų paklausimus; 5.6. dalyvauja organizuojant visuomenės informavimo kampanijas, švietėjiškas akcijas visuomenės informavimo priemonėse darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės srityse; 5.7. vykdo VDI vidinę komunikaciją, platina aktualią informaciją VDI darbuotojams, įgyvendina vidinės komunikacijos priemones, teikia siūlymus dėl vidinės komunikacijos tobulinimo; 5.8. teikia metodinę pagalbą VDI darbuotojams dėl komunikacijos ir ryšių su visuomene politikos įgyvendinimo efektyvumo, bendravimo su žiniasklaida, visuomenės informavimo, švietimo bei komunikacinės prevencinės veiklos klausimais; 5.9. prisideda inicijuojant ir planuojant ryšių su visuomene renginius, svarbiausių istorinių Lietuvos Respublikos datų minėjimą; 5.10. atstovauja VDI visuomenės informavimo srityje Lietuvos ir užsienio institucijose, nevyriausybinėse organizacijose bei jų renginiuose; 5.11. dalyvauja rengiant VDI visuomenės informavimo, švietimo bei komunikacinių prevencinių priemonių įgyvendinimo planą; 5.12. organizuoja VDI renginių, susijusių su teisės aktų pažeidimų prevencija, visuomenės ir tikslinių grupių švietimu; 5.13. organizuoja atsakymų į kritiką žiniasklaidoje pateikimą; 5.14. pasitelkdama kitų skyrių darbuotojus įgyvendina įstaigos veiklos plane numatytas ir kitas komunikacijos priemones ir veiklas; 5.15. analizuoja ir apibendrina žiniasklaidos informaciją apie VDI veiklą, informuoja apie bendrąsias, žiniasklaidoje pranešamas ir su VDI kompetencija susijusias tendencijas; 5.16. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, teikia išvadas ir pasiūlymus; 5.17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio VDI vadovybės pavedimus. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui. ________________

 

Kontaktai