• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Tomas Saulėnas


5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 5.1. raštu ir žodžiu konsultuoja darbuotojus bei jų atstovus, darbdavius atstovaujančius bei kitus asmenis, rengia viešąsias VDI konsultacijas, teikia konsultacijas darbo teisės klausimais socialiniuose tinkluose (įskaitant, bet neapsiribojant, vaizdinėmis priemonėmis), dalyvauja išvažiuojamuosiuose konsultavimuose; 5.2. nagrinėja asmenų prašymus pagal VDI priskirtą kompetenciją; 5.3. teikia pasiūlymus darbo įstatymų tobulinimui; 5.4. rengia raštus, apibendrinimus, ataskaitas; 5.5. pagal įgaliojimą atstovauja VDI teismuose ir kitose institucijose; 5.6. atlieka teikiamos informacijos darbo teisės klausimais VDI interneto svetainėje stebėseną; 5.7. rengia metodologijas, rekomendacijas ir kitas informacines priemones darbo teisės ir su ja susijusių teisės aktų taikymo ir kontrolės klausimais; 5.8. teikia metodinę pagalbą bei konsultacijas kitų VDI skyrių darbuotojams bei valstybės tarnautojams; 5.9. pagal VDI kompetenciją rengia ir skaito pranešimus darbo teisės klausimais, dalyvauja VDI, kitų institucijų bei kitų ūkio subjektų organizuojamuose mokymuose, seminaruose ir kituose informacinio pobūdžio renginiuose; 5.10. teikia išvadas, rengia metodines rekomendacijas teisės aktų taikymo klausimais; 5.11. atskiru pavedimu dalyvauja teikiant informaciją per žiniasklaidos priemones; 5.12. dalyvauja VDI darbuotojų mokymuose ir kitais būdais kelia kvalifikaciją; 5.13. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus VDI strateginių tikslų pasiekimui. ____________________

 

Kontaktai