• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Neringa Kraujelienė


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 5.1. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant norminių ir vidaus administravimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus, teikia teisines išvadas, teikia pasiūlymus dėl VDI vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo; 5.2. pataria Skyriaus vedėjui bei VDI kancleriui personalo valdymo politikos formavimo, žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimo klausimais ir dalyvauja formuojant VDI administracijos organizacinę kultūrą darbo teisės ir valstybės tarnybos teisiniais klausimais; 5.3. padeda įgyvendinti personalo ir darbo santykių politiką teisės aspektu: teikia konsultacijas Skyriaus ir VDI darbuotojams darbo teisės ir valstybės tarnybos teisiniais klausimais; 5.4. padeda įgyvendinti viešųjų pirkimų politiką teisės aspektu: 5.4.1. teikia informaciją ir konsultuoja VDI darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais; 5.4.2. pavedus Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui, dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos darbe; 5.4.3. rengia arba dalyvauja rengiant prekių, paslaugų, darbų pirkimo, nuomos ir kitas viešųjų pirkimų pagrindu sudaromas sutartis; 5.5. nagrinėja skundus, pretenzijas bei rengia raštus ir atsakymus Skyriaus kompetencijos ribose; 5.6. atlieka VDI sudaromų sutarčių projektų atitikties teisės aktams vertinimą, pastabų ir pasiūlymų jiems teikimą, derinimą; 5.7. vizuoja darbo sutartis, personalo ir vidaus administravimo įsakymus ir vidaus administravimo teisės aktus, pateiktus derinti bendrosios srities teisės aktus; pateiktas derinti viešųjų pirkimų ir kitas civilines sutartis, teisės aktų projektus, bei kitus dokumentus bendrosios teisės klausimais; 5.8. konsultuoja VDI darbuotojus sutarčių, vidaus teisės aktų rengimo bei taikymo klausimais jiems vykdant pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas bendrojoje teisės srityje; 5.9. teikia išvadas ginčuose bendrosios teisės srities įstatymų taikymo klausimais; 5.10. pagal kompetenciją kaupia ir sistemina teismų praktiką; 5.11. rengia procesinius dokumentus išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms ir visų instancijų Lietuvos Respublikos teismams skyriaus kompetencijos klausimais; pagal įgaliojimą atstovauja VDI išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose bei visų instancijų Lietuvos Respublikos teismuose; 5.12. Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui pavedus atstovauja VDI valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienyje; 5.13. konsultuoja ir teikia metodinę paramą kitų skyrių darbuotojams bendrosios teisės klausimais; 5.14. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. _____________________________

 

Kontaktai