• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Giedrius Dambrauskas


5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 5.1. analizuoja nelaimingų atsitikimų darbe aplinkybes, kitus sąlygojančius nelaimingus atsitikimus darbe faktorius, priežastis atskirose ekonominės veiklos srityse, apibendrina nelaimingų atsitikimų darbe pokyčius ir tendencijas, rengia pasiūlymus (priemones) darbo inspektoriams, socialiniams partneriams nelaimingų atsitikimų darbe prevencijai įgyvendinti; 5.2. konsultuoja teritorinių skyrių vedėjus ir darbo inspektorius nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos klausimais; 5.3. atlieka sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe aplinkybių tyrimo, priežasčių nustatymo ir surašytų dokumentų kokybės monitoringą, vertina rodiklius, apibendrina kokybės vertinimo rezultatus, rengia pasiūlymus nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo kokybei gerinti; 5.4. parenka, analizuoja ir parengia geros praktikos, tiriant sunkius ir/ar mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe, pavyzdžius, organizuoja darbo inspektorių supažindinimą su jais; 5.5. teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) inspektorių kvalifikacijai kelti, jų mokymo programoms tobulinti, taip pat aukštųjų mokyklų studentų, profesinio ir bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių mokymo darbų saugos klausimais programoms papildyti; 5.6. dalyvauja rengiant norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą, projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus parengtiems norminių teisės aktų, darbuotojų saugos ir sveikatos projektams ir/ar programoms; 5.7. rengia nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo metodines rekomendacijas; 5.8. dalyvauja rengiant ir/ar teikia pastabas bei pasiūlymus rengiamiems tiriamųjų darbų, susijusių su darbo sąlygų gerinimu ir nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų prevencija įmonėse, įstaigose ir organizacijose, projektams; 5.9. teikia pasiūlymus VDI Darbo sąlygų darbo vietose nuolatinės stebėsenos informacinei sistemai tobulinti; 5.10. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. _____________

 

Kontaktai