• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Greta Lelekauskaitė


5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 5.1. atlieka Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas saugos įgaliotinio funkcijas; 5.2. teikia vadovui pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) administratorių paskyrimo (saugos įgaliotinis negali atlikti administratoriaus funkcijų), saugos dokumentų priėmimo, keitimo ar panaikinimo, įstaigos informacinių technologijų saugos reikalavimų atitikties vertinimo atlikimo; 5.3. koordinuoja elektroninės informacijos saugos incidentų, įvykusių informacinėje sistemoje, tyrimą (išskyrus atvejus, kai šią funkciją atlieka informacijos saugos darbo grupės); 5.4. teikia administratoriams privalomus vykdyti nurodymus ir pavedimus; 5.5. Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka atlieka rizikos analizės ir informacinių technologijų saugos atitikties vertinimą; 5.6. ne rečiau kaip kartą per metus, po rizikos analizės ar informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo atlikimo, arba įvykus esminiams organizaciniams, sisteminiams ar kitiems pokyčiams, organizuoja saugos dokumentų persvarstymą (peržiūrėjimą); 5.7. saugos klausimais bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis ir kitais asmenimis (pvz., VDI Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyriumi, duomenų saugos pareigūnu), o įvykus elektroninės informacijos saugos incidentui, nedelsiant apie tai informuoja minėtas institucijas; 5.8. atlieka VDI informacines sistemas, registrus ir kitas IRT priemones sudarančių komponentų (kompiuterių, operacinių sistemų, sisteminių programų) pažeidžiamų vietų nustatymą, saugumo reikalavimų atitikties nustatymą naudotojų darbo vietose; 5.9. koordinuoja VDI kibernetinio saugumo techninių reikalavimų įgyvendinimo priemonių plano (toliau – plano) įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl plano įgyvendinimo gerinimo veiksmų; 5.10. periodiškai inicijuoja informacinės sistemos naudotojų mokymą informacijos saugos klausimais, įvairiais būdais informuoja juos apie informacijos saugos problematiką (priminimai elektroniniu paštu, teminių seminarų rengimas, atmintinės priimtiems naujiems darbuotojams ir panašiai); 5.11. pagal kompetenciją rengia teisės aktų, kitų dokumentų ar pasiūlymų projektus; teikia siūlymus VDI vadovybei dėl galiojančių teisės aktų ir kitų dokumentų keitimo, papildymo ar tobulinimo, teikia pasiūlymus techninėms specifikacijoms, sutarčių projektams; 5.12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. ___________________

 

Kontaktai