• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Dalia Legienė


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 5.1. nagrinėja VDI tarptautinio dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo poreikius, dalyvauja formuojant ir vykdant juos įgyvendinančias programas; 5.2. rengia tarptautinių bendradarbiavimo darbuotojų saugos ir sveikatos srityje susitarimų projektus bei koordinuoja jų rengimą, įsigaliojimą bei įgyvendinimą; 5.3. koordinuoja VDI bendradarbiavimą su Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generaliniu direktoratu, Vyresniųjų darbo inspektorių komitetu, kitomis ES institucijomis ir agentūromis, Tarptautine darbo organizacija, Tarptautine darbo inspekcijų asociacija, ES valstybių narių, Europos ekonominės erdvės ir kitų valstybių darbo inspekcijomis; 5.4. koordinuoja VDI atstovų Lietuvos Respublikos pozicijos pristatymo ES Tarybos, Europos Komisijos, Stojimo į ES sutarties Akto 52 str. komitetuose ir darbo grupėse skyrimą, jų veiklą bei ataskaitų ir informacijos teikimą; 5.5. dalyvauja VDI įsipareigojimų, susijusių su Lietuvos Respublikos naryste ES ir tarptautinėse organizacijose, vykdyme ir padeda VDI padaliniams atliekant šį darbą; 5.6. koordinuoja VDI dalyvavimą tarptautinių programų darbuotojų saugos ir sveikatos srityje (Europos Sąjungos Užimtumo ir socialinių inovacijų programa ir kt.) įgyvendinime; 5.7. vadovybės pavedimu atstovauja VDI tarptautiniuose renginiuose ar forumuose; 5.8. tvarko VDI vadovų bei darbuotojų tarnybinių komandiruočių į užsienio valstybes formalumus, organizuoja ir koordinuoja dalykinį ir logistinį pasirengimą vizitams užsienyje ir susitikimams su užsienio valstybių delegacijomis, koordinuoja VDI darbuotojų tarnybinių komandiruočių į užsienio valstybes ataskaitų rengimą; 5.9. organizuoja užsienio svečių vizitus, suderina užsienio svečių priėmimo programas ir išlaidų sąmatas, organizuoja informacijos apie užsienio delegacijų vizitus į VDI rengimą; 5.10. analizuoja ir apibendrina iš užsienio šalių gautą tarptautinių renginių medžiagą, teikia pasiūlymus dėl užsienio šalių patirties panaudojimo tobulinant VDI veiklą, pasitelkiant įvairius prieinamus šaltinius (CIRCABC - Europos Komisijos komunikacijos ir informacijos išteklių centro duomenų bazę ir kt.); 5.11. dalyvauja VDI darbuotojų konferencijose, seminaruose, kituose renginiuose, teikia pasiūlymus dėl kvalifikacijos kėlimo poreikių; 5.12. dalyvauja organizuojant vertimus iš užsienio kalbų į lietuvių kalbą ir į užsienio kalbas raštu ir žodžiu; 5.13. analizuoja VDI dalyvavimo dvišaliuose ir daugiašaliuose techninės paramos bei plėtros ir pagalbos teikimo ir kituose projektuose galimybes, dalyvauja rengiant šių projektų įgyvendinimo dokumentus pasitelkiant kitus VDI padalinius pagal projekto sritį. 5.14. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. ______________________________

 

Kontaktai