• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Nerita Šot


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 5.1. dalyvauja rengiant bei įgyvendinant VDI konsultacinių prevencinių visuomenės informavimo bei švietimo priemonių planus; 5.2. koordinuoja Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (toliau – Agentūra) Lietuvos ryšių punkto veiklą, jo informacinio tinklo Lietuvoje darbą; 5.3. organizuoja ir koordinuoja Agentūros užduočių, patvirtintų kasmetinėje sutartyje, vykdymą; 5.4. skleidžia gautą iš Agentūros informaciją socialiniams partneriams ir kitoms suinteresuotoms šalims; 5.5. organizuoja ir koordinuoja Europos darbuotojų saugos ir sveikatos informacinių kampanijų renginius Lietuvoje; 5.6. renka, apibendrina ir teikia Agentūrai darbuotojų saugos ir sveikatos informaciją pagal Agentūros vykdomus projektus, teikia Agentūrai ataskaitas; 5.7. VDI kompetencijos ribose plėtoja bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, valstybės ir valdžios institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, visuomenės informavimo priemonėmis; 5.8. konsultuoja VDI teritorinių skyrių inspektorius, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybas, specialistus, darbdavius ir darbuotojus darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų taikymo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų priežasčių tyrimo bei jų prevencijos klausimais; 5.9. planuoja ir rengia pasiūlymus nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai įgyvendinti, dalyvauja ir kontroliuoja juos įgyvendinant; 5.10. apibendrina VDI teritorinių skyrių pateiktą informaciją nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų prevencijos klausimais, rengia ir teikia ataskaitas; 5.11. VDI nustatyta tvarka atsako fiziniams ir juridiniams asmenims į jų prašymus, paklausimus; 5.12. teikia pasiūlymus VDI valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijai kelti, jų mokymo programoms tobulinti, taip pat aukštųjų mokyklų studentų, profesinio ir bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių mokymo darbų saugos klausimais programoms papildyti; 5.13. rengia ataskaitas, statistinę ir kitokią informaciją skyriaus kompetencijos klausimais; 5.14. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavedimu atstovauja VDI tarptautinėse, kitose valstybės ir savivaldybės institucijose, įstaigose ar organizacijose; 5.15. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. ____________________________

 

Kontaktai