• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Justina Gudžiūnienė


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. raštu ir žodžiu konsultuoja darbuotojus bei jų atstovus, darbdavius atstovaujančius bei kitus asmenis, rengia viešąsias VDI konsultacijas, teikia konsultacijas darbo teisės klausimais socialiniuose tinkluose (įskaitant, bet neapsiribojant, vaizdinėmis priemonėmis), dalyvauja išvažiuojamuosiuose konsultavimuose; 5.2. atlieka teikiamos informacijos darbo teisės klausimais VDI interneto svetainėje stebėseną; 5.3. teikia pasiūlymus darbo įstatymų tobulinimui, rengia teisės aktų projektus; 5.4. rengia raštus, apibendrinimus, ataskaitas; 5.5. rengia metodologijas, rekomendacijas ir kitas informacines priemones darbo teisės ir su ja susijusių teisės aktų taikymo bei kontrolės klausimais; 5.6. dalyvauja skyriaus veikloje koordinuojant VDI teritorinių skyrių veiklą darbo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų kontrolės klausimais; konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą kitų VDI skyrių darbuotojams bei valstybės tarnautojams; 5.7. pagal įgaliojimą atstovauja VDI teismuose ir kitose institucijose; 5.8. pagal VDI kompetenciją rengia ir skaito pranešimus darbo teisės klausimais, dalyvauja VDI, kitų institucijų bei kitų ūkio subjektų organizuojamuose mokymuose, seminaruose ir kituose informacinio pobūdžio renginiuose; 5.9. teikia išvadas, rengia metodines rekomendacijas teisės aktų taikymo klausimais; 5.10. atskiru pavedimu dalyvauja teikiant informaciją per žiniasklaidos priemones; 5.11. atskiru pavedimu atstovauja VDI Europos Sąjungos ir tarptautinėse organizacijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais; 5.12. dalyvauja VDI valstybės tarnautojų mokymuose ir kitais būdais kelia kvalifikaciją; 5.13. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus VDI strateginių tikslų pasiekimui. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. _____________________

 

Kontaktai