• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Irena Mikutienė


5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 5.1. užtikrina savalaikį PVM sąskaitų – faktūrų pateikimą Nacionaliniam bendrųjų reikalų funkcijų centrui (toliau – Centras); 5.2. rengia sąrašus susijusius su VDI materialinių vertybių nurašymu, patikrina nurašomo materialiojo turto sąrašus ir perduoda juos Centrui; 5.3. susistemina dokumentus, susijusius su darbo ginčų komisijos narių dalyvavimu posėdžiuose ir kelionės išlaidų apmokėjimu, ir perduoda nustatytais terminais Centrui; 5.4. analizuoja gautinas iš kitų įstaigų ir mokėtinas sumas, skolas; 5.5. tikrina tarnybinių automobilių kuro sunaudojimo pagrįstumą ir perduoda Centrui; 5.6. tikrina gaunamų dokumentų pagrįstumą, kad būtų užtikrintas lėšų naudojimas pagal paskirtį, kontroliuoja, ar teisingai užpildyti ir pateikti dokumentai (sąskaitos faktūros ir kiti dokumentai); 5.7. kiekvieną ketvirtį analizuoja patirtas išlaidas ryšiams, komandiruotėms, transportui, ūkiniam inventoriui ir kitoms prekėms ir paslaugoms; 5.8. kontroliuoja ir teikia išvadas bei siūlymus dėl racionalaus ir taupaus biudžeto lėšų panaudojimo; 5.9. dalyvauja inventorizuojant VDI materialines vertybes; 5.10. paruošia dokumentus archyvui pagal nustatytus reikalavimus ir nustatyta tvarka juos perduoda saugoti į archyvą; 5.11. pildo avansines apyskaitas, susijusias su komandiruočių išlaidomis ir darbo ginčų komisijos narių dalyvavimu posėdžiuose ir kelionės išlaidų apmokėjimu ir perduoda nustatytais terminais Centrui; 5.12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti VDI strateginiai tikslai. __________________

 

Kontaktai