• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Aivydas Keršulis


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. teikia pasiūlymus, vertinimą ir konsultacijas VDI vadovybei priimant sprendimus VDI kompetencijai priskirtos veiklos srityse; 5.2. Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavedimu: 5.2.1. dalyvauja VDI struktūrinių padalinių ir kituose pasitarimuose; 5.2.2. teikia pastabas dėl rengiamų teisės aktų projektų; 5.2.3. teikia pasiūlymus dėl VDI veiklos optimizavimo ir efektyvinimo; 5.2.4. dalyvauja analizuojant VDI ilgalaikių ir metinių veiklos planų įgyvendinimą; 5.2.5. atstovauja VDI kitose valstybės ir savivaldybės institucijose, įstaigose ar organizacijose; 5.2.6. dalyvauja VDI ir kitų valstybės institucijų sudarytų ir sudaromų darbo grupių, komisijų darbe; 5.2.7. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavedimus. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui. ____________________

 

Kontaktai