• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Edita Navickė


5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 5.1. rengia VDI vadovybės posėdžių protokolus, formuoja vykdytojams protokolines užduotis ir teikia nustatyta tvarka VDI vadovybei informaciją apie protokolinių nutarimų vykdymą; 5.2. pagal kompetenciją rengia bei tvarko VDI dokumentus, raštus bei kitą dokumentaciją; 5.3. priima piliečių ir kt. asmenų prašymus, skundus, paklausimus ar raštus ir registruoja VDI informacinėje sistemoje bei teikia VDI vadovybei rezoliucijoms užrašyti; 5.4. po vadovų rezoliucijų skenuoja piliečių ir kt. asmenų prašymus, skundus, paklausimus į VDI informacinę sistemą ir nukreipia vykdytojams, atsakingiems asmenims; 5.5. registruoja nustatyta tvarka VDI informacinėje sistemoje Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymus veiklos klausimais bei pateikia struktūrinių padalinių vedėjams, kitiems atsakingiems asmenims; 5.6. registruoja siunčiamą ir vidinę korespondenciją VDI informacinėje sistemoje bei pateikia VDI atsakingiems vykdytojams ar išsiunčia adresatams; 5.7. tvarko VDI elektroninį paštą info@vdi.lt; 5.8. kontroliuoja gautų dokumentų vykdymą; 5.9. tvarko informaciją, gautą prisijungus prie kitų institucijų valdomų informacinių sistemų bei talpina jose VDI parengtus dokumentus; 5.10. suteikia pirminę informaciją asmenims, atvykusiems į VDI bei besikreipiantiems telefonu, skyriaus kompetencijos klausimais; 5.11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. ________________

 

Kontaktai