• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Šarūnas Orlavičius


7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 7.1. rengia priemones VDI veiklos planui darbo teisės pažeidimų prevencijos srityje, atsižvelgdamas į VDI veiklos strategiją, tikslus bei funkcijas; organizuoja priemonių, susijusių su asmenų aptarnavimo tvarka darbo teisės srityje, įgyvendinimą; 7.2. organizuoja ir koordinuoja galiojančių teisės aktų darbo teisės srityje praktinio taikymo analizę, atsakingiems subjektams teikia pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų papildymo, pakeitimo, taip pat pasiūlymus dėl atskiromis nuostatomis nesureguliuotų teisės sričių, jeigu tai pažeidžia darbuotojų darbinius interesus ir garantijas, trukdo efektyviam VDI vykdomų darbo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų kontrolės bei jų pažeidimų prevencijos įgyvendinimui; rengia teisės aktų projektus skyriaus kompetencijos klausimais; 7.3. koordinuoja VDI teritorinių skyrių veiklą darbo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų kontrolės klausimais, organizuoja šios kontrolės vykdymo stebėseną ir rezultatų apibendrinimą; 7.4. planuoja skyriaus darbą, nurodo darbuotojams užduotis, darbo turinį; 7.5. organizuoja ir kontroliuoja kokybišką skyriui nukreiptų pavedimų vykdymą, tvarko skyriaus reikalus; 7.6. savo kompetencijos ribose pasirašo, vizuoja raštus, kitus dokumentus; 7.7. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavedimu atstovauja VDI kitose institucijose; 7.8. pagal skyriaus kompetenciją organizuoja VDI gaunamų asmenų prašymų nagrinėjimą ir tyrimą, rengia teisines išvadas ir teikia vadovybei siūlomus sprendimus dėl jų; 7.9. dalyvauja sprendžiant teisinius ginčus teismuose darbo teisės bei darbuotojų saugos klausimais; 7.10. atstovauja VDI Europos Sąjungos ir tarptautinėse organizacijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais; 7.11. užtikrina efektyvų žmogiškųjų, taip pat skirtų materialinių ir finansinių resursų panaudojimą skyriuje, tarnybinės, darbo drausmės ir etikos normų laikymąsi; 7.12. turi teisę pateikti siūlymus dėl kitų skyrių inspektorių veiklos darbo teisės ir asmenų aptarnavimo srityse vertinimo; 7.13. pagal skyriaus veiklos kompetenciją organizuoja metodinės medžiagos darbo įstatymų ir kitų norminių aktų darbo santykių klausimais ruošimą; 7.14. organizuoja asmenų prašymų darbo teisės ir kitais klausimais, susijusiais su skyriaus veiklos kompetencija, nagrinėjimą, o sudėtingais atvejais nagrinėja šiuos prašymus arba dalyvauja juos nagrinėjant; 7.15. organizuoja metodinės pagalbos darbo teisės klausimais teikimą VDI struktūriniams padaliniams, teikia teisinę pagalbą ir konsultacijas; 7.16. organizuoja ir koordinuoja šviečiamuosius – konsultacinius seminarus/paskaitas, edukacinius projektus, kitus renginius, susijusius su darbo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų taikymu, pažeidimų prevencija; 7.17. organizuoja skyriaus darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą; 7.18. dalyvauja darbdavių ir darbuotojų mokyme; 7.19. vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą, motyvuoja juos siekti skyriui keliamų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo; 7.20. rengia ataskaitas, dalyvauja teikiant informaciją per žiniasklaidos priemones, rengiant VDI informacinius leidinius, VDI internetinį puslapį; 7.21. vykdo skyriaus rengiamų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą; 7.22. vykdo kitus Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus ar jo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti VDI strateginiai tikslai. V SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojui. _____________________

 

Kontaktai