• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Aldona Česūnienė


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 5.1. atlieka išankstinę finansų kontrolę, kurios tikslas yra nustatyti, ar ūkinė operacija yra teisėta, ar dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti ir ar jai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų; 5.2. teikia Centrui apskaitos dokumentus, kuriais grindžiamos VDI įvykdytos ūkinės operacijos ir informaciją apie pajamas iš baudų už administracinius nusižengimus, teismo procesus ir kitą informaciją apie ūkinius įvykius reikalingą buhalteriniai apskaitai tvarkyti ir ataskaitoms rengti; 5.3. atsako, už teikiamų Centrui apskaitos dokumentų ir informacijos surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą, 5.4. atlieka VDI viso turto ir įsipareigojimų inventorizaciją, Inventorizacijos taisyklių nustatyta tvarka 5.5. atsako, kad inventorizacijos rezultatai būtų įtraukti į apskaitą; 5.6. atsako už savalaikį įsiskolinimų kreditoriams apmokėjimą, VDI skolų išieškojimą; 5.7. teikia Centrui informaciją apie periodinių valstybės biudžeto asignavimų poreikį; 5.8. dalyvauja rengiant VDI valstybės biudžeto išlaidų sąmatos projektą; 5.9. konsultuoja už materialines vertybes atsakingus VDI darbuotojus; 5.10. rengia Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymų projektus, susijusius su materialinių vertybių pajamavimu, perdavimu, nurašymu, komisijos narių pasikeitimu; 5.11. vykdo ataskaitų peržiūras buhalterines apskaitos programoje, informacijos tarpusavio sutikrinimus, siekiant nustatyti, ar Centro funkcijos, susijusios su apskaitos organizavimu, atliekamos tinkamai, kad būtų pateiktos tikslios apskaitos ataskaitos; 5.12. tikrina, analizuoja ir pasirašo Centro parengtas VDI finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, patvirtindamas kad ataskaitose pateikta informacija patikrinta ir teisinga; 5.13. teikia Centrui VDI darbuotojų praeito mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraščius ne vėliau kaip einamojo mėnesio pirmą darbo dieną; 5.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti VDI tikslai. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. _________________________

 

Kontaktai