• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Jūratė Sitnikienė


5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 5.1. operatyviai atsako į telefoninius skambučius, priima informaciją telefonu ar kitomis komunikacijos priemonėmis ir perduoda ją skyriaus vedėjui ar skyriaus darbuotojams, teikia informaciją interesantams žodžiu, elektroniniu paštu, telefonu skyriaus kompetencijai priskirtais veiklos klausimais; 5.2. rengia ir įformina dokumentus pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles; 5.3. užtikrina tinkamą dokumentų valdymą (registraciją, apskaitą, skenavimą, kopijavimą, saugumą, tvarkymą, sisteminimą) dokumentų valdymo sistemoje, laiku perduoda dokumentus skyriaus vedėjui ar kitiems atsakingiems vykdytojams; 5.4. rengia korespondenciją išsiuntimui: tikrina dokumentų įforminimo teisingumą, registruoja bei nuskaito (skenuoja) reikiamus dokumentus; 5.5. registruoja informacinėje sistemoje vedėjo pavedimus, potvarkius skyriaus veiklos klausimais; 5.6. priima pranešimus raštu, telefonu apie įvykusius nelaimingus atsitikimus, nelegalų darbą, darbų saugos ir sveikatos bei darbo teisės pažeidimus juos registruoja, perduoda informaciją skyriaus vedėjui; 5.7. Į DSS IS ir VDI IS įveda lengvų nelaimingų atsitikimų aktų duomenis; 5.8. nustatyta tvarka saugo ir pagal paskirtį naudoja skyriaus anspaudą; 5.9. tvirtina dokumentų kopijas; 5.10. informuoja darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus; 5.11. protokoluoja organizuojamus posėdžius bei pasitarimus, organizuoja protokolų pateikimą atsakingiems asmenims ir kontroliuoja protokolinių sprendimų vykdymą; 5.12. organizuoja skyriaus vedėjo, patarėjų dalykinius susitikimus, kitų institucijų atstovų priėmimą, suteikia jiems reikalingą informaciją; 5.13. tvarko ir saugo turimas dokumentų bylas pagal patvirtintą bylų nomenklatūrą ir nustatyta tvarka perduoda jas į archyvą; 5.14. pildo skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius; 5.15. dalyvauja materialinių vertybių inventorizacijos procese, rengia inventorizavimo apyrašus, kitus dokumentus, susijusius su skyriuje esančių materialinių vertybių apskaita, nurašymu ir perdavimu; 5.16. konsultuoja ir teikia informaciją skyriaus darbuotojams dokumentų rengimo, tvarkymo, užduočių vykdymo klausimais, darbo su VDI informacine sistema klausimais; 5.17. tvarko skyriaus bendro naudojimo elektroninės informacijos katalogus; 5.18. skyriaus vedėjo ar patarėjo pavedimu rengia ataskaitas DSS IS ir kitų skyriuje sukauptų duomenų pagrindu; 5.19. moko, konsultuoja ir teikia techninę pagalbą skyriaus darbuotojams informacinių technologijų naudojimo ir informacijos išsaugojimo klausimais; 5.20. atlieka Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro registratoriaus funkcijas; 5.21. VDI nustatyta tvarka išrašo įgaliojimus skyriaus inspektoriams atstovauti VDI pirmos instancijos teismuose; 5.22. padeda VDI Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyriaus darbuotojams nuotoliniu būdu atlikti kompiuterių ir kompiuterių tinklo administravimo darbus; 5.23. vykdo kitus skyriaus vedėjo ir patarėjų nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti VDI strateginiai tikslai. ______________

 

Kontaktai