• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Valerija Mačiulienė


5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 5.1. nagrinėja pranešimus apie VDI informacijos ir ryšių technologijų (toliau – IRT) incidentus ir siekia juos išspręsti operatyviai ir efektyviai; 5.2. analizuoja IRT incidentus (gedimus, klaidas ar netikėtus įvykius) ir duomenis, šalina gedimus ar inicijuoja jų šalinimą; 5.3. atlieka VDI informacinių sistemų, registrų ir kitų IRT priemonių administravimo funkcijas, susijusias su naudotojų pasirengimo dirbti su priemonėmis įvertinimu, naudotojų teisėmis, taikomąja programine įranga ir ryšio palaikymu su taikomųjų programų kūrėjais; 5.4. atlieka IRT priemonių taikomųjų programų bandymus testinėje aplinkoje; 5.5. bendrauja su IRT priemonių (taikomųjų programų) tiekėjais ir teikia jiems pranešimus dėl trūkumų šalinimo bei prižiūri trūkumų šalinimą; 5.6. koordinuoja IRT incidentų valdymą ir IRT priemonių administravimą, nesant atsakingų vyriausiųjų specialistų; 5.7. vykdo naujų IRT priemonių diegimo darbus (savo kompetencijos ribose); 5.8. teikia pasiūlymus dėl naudojimosi IRT priemonėmis gerinimo; 5.9. konsultuoja IRT priemonių naudotojus taikomosios programinės įrangos naudojimo klausimais; 5.10. dalyvauja, organizuojant naudotojų mokymus dirbti su IRT priemonėmis, ir moko naudotojus dirbti su taikomosiomis programomis; 5.11. analizuoja IRT priemonių naudotojų pasiūlymus dėl taikomosios programinės įrangos, apibendrina juos ir rengia pasiūlymus dėl IRT priemonių funkcionavimo gerinimo; 5.12. rengia ir dalyvauja rengiant IRT priemonių (taikomųjų programų) taikymą reglamentuojančius dokumentus; 5.13. tvarko VDI naudojamų taikomųjų programų versijų ir dokumentacijos sąrašus; 5.14. dalyvauja rengiant taikomosios programinės įrangos techninius reikalavimus ir informacinių sistemų specifikacijas; 5.15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. __________________

 

Kontaktai