• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Virginijus Lukavičius


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. vykdo VDI kompetencijai priskiriamą norminių darbo teisės aktų pažeidimų prevenciją ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso bei kitų darbo santykius reglamentuojančių norminių teisės aktų kontrolę įmonėse, įstaigose, organizacijose ar kitose organizacinėse struktūrose, nepaisant jų nuosavybės formos, rūšies, veiklos pobūdžio, taip pat tais atvejais, kai darbdavys yra fizinis asmuo; 5.2. kartu su skyriaus vedėju užtikrina skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą; 5.3. organizuoja ir metodiškai vadovauja skyriaus darbo inspektoriams darbo teisės, nelegalaus, nedeklaruoto darbo klausimais; 5.4. esant poreikiui atlieka inspektavimus įmonėse, įstaigose, organizacijose ar kitose organizacinėse struktūrose, nepaisant jų nuosavybės formos, rūšies, veiklos pobūdžio, taip pat tais atvejais, kai darbdavys yra fizinis asmuo; esant poreikiui konsultuoja ir teikia informaciją darbdaviams ir darbuotojams bei jų organizacijoms darbo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų vykdymo, kolektyvinių susitarimų ir sutarčių sudarymo klausimais; 5.5. organizuoja ir koordinuoja šviečiamuosius – konsultacinius seminarus, edukacinius projektus, kitus renginius darbo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, nelegalaus, nedeklaruoto darbo prevencijos temomis; 5.6. esant poreikiui, skirsto užduotis teritorinio skyriaus darbo inspektoriams; 5.7. kontroliuoja skundų ir pranešimų tyrimo eigą bei terminų laikymąsi, konsultuoja darbo inspektorius, tiriant pareiškėjų skundus ir prašymus, vizuoja parengtus atsakymus; 5.8. teisės aktų ir skyriuje nustatyta tvarka nagrinėja administracinių nusižengimų bylas bei Užimtumo įstatymo pažeidimų bylas juridiniam asmeniui; 5.9. sistemina duomenis, rengia ataskaitas bei nustatyta tvarka jas teikia kitoms Lietuvos Respublikos institucijoms; 5.10. teikia pasiūlymus rengiamiems teisės aktų projektams; 5.11. teikia pasiūlymus teritorinio skyriaus veiklos planui; 5.12. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavedimu atstovauja VDI įmonėse, įstaigose, organizacijose, teismuose, teisėsaugos ir kitose Lietuvos ir užsienio šalių institucijose; 5.13. vykdo teritorinio skyriaus rengiamų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą; 5.14. skyriaus vedėjo atostogų, komandiruotės, ligos, papildomų poilsio dienų laikotarpiais bei kitais atvejais, nesant objektyvios galimybės skyriaus vedėjui atlikti savo funkcijų, atlieka skyriaus vedėjo funkcijas; 5.15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. _____________________

 

Kontaktai