• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Sandra Vancevičienė


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 5.1. rengia priemones skyriaus veiklos planui; 5.2. dalyvauja organizuojant ir kontroliuojant kokybišką skyriui nukreiptų pavedimų vykdymą, tvarko skyriaus reikalus; 5.3. savo kompetencijos ribose pasirašo, vizuoja raštus, kitus dokumentus; 5.4. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus (toliau – vadovas) pavedimu atstovauja VDI kitose institucijose; 5.5. dalyvauja sprendžiant ginčus teismuose darbo teisės bei darbuotojų saugos klausimais; 5.6. teikia siūlymus dėl kitų skyrių darbo inspektorių veiklos darbo teisės ir asmenų aptarnavimo srityse vertinimo; 5.7. dalyvauja rengiant ir organizuojant metodinės medžiagos darbo įstatymų ir kitų norminių aktų darbo santykių klausimais ruošimą; 5.8. dalyvauja organizuojant ir veda seminarus inspektoriams, darbdaviams, darbuotojams ar jų organizacijoms; 5.9. nagrinėja arba dalyvauja nagrinėjant asmenų pareiškimus, prašymus, skundus, rengia atsakymus pareiškėjams; 5.10. teikia rašytines bei žodines konsultacijas į VDI besikreipiantiems asmenims VDI kompetencijos klausimais; 5.11. rengia VDI viešąsias konsultacijas nustatytos VDI kompetencijos ribose; 5.12. organizuoja ir koordinuoja šviečiamuosius – konsultacinius seminarus, edukacinius projektus, kitus renginius darbuotojų darbo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevencijos temomis; 5.13. teikia metodinę pagalbą VDI struktūriniams padaliniams darbo teisės, asmenų aptarnavimo kokybės ir jos gerinimo klausimais; 5.14. dalyvauja organizuojant skyriaus darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą; 5.15. dalyvauja darbdavių ir darbuotojų mokyme; 5.16. atskiru pavedimu teikia informaciją apie VDI veiklą bei konsultacijas darbo teisės klausimais žiniasklaidos atstovams; 5.17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai; VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. _____________________

 

Kontaktai