• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Justinas Grigaravičius


5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 5.1. nagrinėja pranešimus apie VDI informacijos ir ryšių technologijų (toliau – IRT) incidentus ir siekia juos išspręsti operatyviai ir efektyviai; 5.2. analizuoja IRT incidentus (gedimus, klaidas ar netikėtus įvykius), šalina gedimus ar inicijuoja jų šalinimą; 5.3. atlieka VDI informacinių sistemų, registrų ir kitų IRT priemonių administravimo funkcijas, susijusias su IRT priemones sudarančiais komponentais (kompiuteriais, operacinėmis sistemomis, sisteminėmis programomis), šių komponentų pažeidžiamų vietų nustatymu, saugumo reikalavimų atitikties nustatymu naudotojų darbo vietose; 5.4. atlieka IRT priemonių (naudotojų techninės įrangos ir sisteminių programų) bandymus ir įgyvendina reikalingus pokyčius; 5.5. bendrauja su IRT priemonių (naudotojų techninės įrangos ir sisteminių programų) garantinio aptarnavimo tiekėjais ir teikia jiems pranešimus dėl trūkumų šalinimo bei prižiūri trūkumų šalinimą; 5.6. koordinuoja telefonų stotelių ir telefonų naudojimą ir inicijuoja bei vykdo reikalingus darbus; 5.7. nesant vyriausiojo specialisto, atsakingo už tarnybinių stočių ir kompiuterių tinklo administravimą, vykdo ar inicijuoja neatidėliotinus kompiuterių tinklo, duomenų bazių, elektroninio pašto ir kitus IRT priemonių administravimo darbus, konsultuoja naudotojus ir padeda jiems veikloje naudoti IRT priemones, vykdo VDI tarnybinėse stotyse kaupiamų duomenų kopijavimo ir atstatymo darbus; 5.8. vykdo naujų IRT priemonių diegimo darbus (savo kompetencijos ribose); 5.9. teikia pasiūlymus dėl IRT priemonių gerinimo; 5.10. konsultuoja IRT priemonių naudotojus IRT priemonių diegimo ir naudojimo klausimais ir padeda jiems veikloje naudoti IRT priemones; 5.11. analizuoja kitų padalinių skyrių vedėjų ir naudotojų prašymus dėl naudotojų techninės įrangos ir sisteminių programų naujinimo bei plėtros ir teikia išvadas; 5.12. dalyvauja rengiant IRT priemonių likvidavimą, nurašymą, aukcionus, inventorizaciją; 5.13. dalyvauja rengiant įsakymus dėl naudotojų techninės įrangos ir sisteminių programų paskirstymo naudotojams; 5.14. tvarko naudotojų techninės įrangos paskirstymo sąrašus ir informuoja skyriaus vedėją apie sisteminių programų paskirstymą ir įdiegimą; 5.15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. ___________________

 

Kontaktai