• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Dalia Mikalauskienė


LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DARBO GINČŲ KOMISIJŲ DARBO ORGANIZAVIMO SKYRIAUS DARBO GINČŲ KOMISIJOS PIRMININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo. 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. II SKYRIUS VEIKLOS SRITIS 3. Pagrindinė veiklos sritis: 3.1. teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra. 4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys): 4.1. pagalba valstybės ar vietos valdžią įgyvendinantiems asmenims atliekant jiems nustatytas funkcijas, išskyrus vidaus administravimo funkcijas, kaip jos apibrėžtos Viešojo administravimo įstatyme. III SKYRIUS PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA 5. Pagrindinės veiklos srities specializacija: 5.1. darbo ginčų nagrinėjimas ikiteismine tvarka. 6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija: 6.1. teisės aktų laikymosi priežiūra darbo ginčų nagrinėjimo procese. IV SKYRIUS FUNKCIJOS 7. Konsultuoja, teikia metodinę pagalbą priskirtos srities klausimais. 8. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą. 9. Rengia ir teikia informaciją su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą. 10. Rengia ir teikia pasiūlymus su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra susijusiais klausimais. 11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus. 12. Nagrinėja išankstinius ginčus ne teismo tvarka.. 13. Teikia konsultacijas darbo teisės klausimais darbo ginčų nagrinėjimo procese.. 14. Teikia informaciją Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniams skyriams apie galimus darbo įstatymų ir darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimus.. 15. Organizuoja mokymus darbo teisės klausimais Darbo ginčų komisijų nariams.. V SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: 16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 16.2. studijų kryptis – teisė. 16.3. darbo patirties sritis – teisinio darbo patirtis; 16.4. darbo patirtis srityje – 2 metai; VI SKYRIUS KOMPETENCIJOS 17. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 17.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis; 17.2. organizuotumas - 4 lygis; 17.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis; 17.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis; 17.5. komunikacija - 4 lygis. 18. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai: 18.1. derybų valdymas - 4 lygis; 18.2. konfliktų valdymas - 4 lygis. 19. Profesinė kompetencija: 19.1. teisės išmanymas - 4 lygis. Susipažinau ________________________ (Parašas) ________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________ (Data

 

Kontaktai