• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Giedrius Pažūsis


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. pataria Skyriaus vedėjui Baudžiamojo, Civilinio ir Administracinių nusižengimų kodeksų bei nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje ratifikuotų tarptautinių teisės aktų taikymo klausimais, susijusiais su darbo santykiais bei darbuotojų sauga ir sveikata; 5.2. nagrinėdamas Skyriui nukreiptus skundus, vykdo administracinę procedūrą dėl VDI valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigų nevykdymo arba netinkamo jų vykdymo ir nustato, ar yra pagrindo juos įtarti padarius tarnybinį nusižengimą ar darbo drausmės pažeidimą; 5.3. tikrina, kaip tinkamai VDI valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vykdo Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose ir VDI lokaliniuose teisės aktuose nurodytų veiklos procesų reikalavimus atlikti savo pareigas ir veikti juose nustatyta tvarka, bei rengia ir teikia Skyriaus vedėjui tokių patikrinimų ataskaitas; 5.4. tikrina, kaip tinkamai VDI teritorinių skyrių vedėjai ir jų pavaduotojai bei administracijos skyriai pagal savo kompetenciją vykdo pirminę ir antrinę vidinę kontrolę. Esant pavedimui, vykdo VDI inspektorių atliktų inspektavimų, parengtų dokumentų kontrolę ir tuo tikslu atlieka atsakymų į prašymus ir skundus, Nelegalaus darbo tyrimo aktų, administracinių nusižengimų bylose priimtų nutarimų, Administracinių nusižengimų ar Užimtumo įstatymo pažeidimo protokolų, Reikalavimų R 1 ir R 2 bei rekomendacijų surašymo kokybinės analizės patikrinimus; 5.5. tiria tarnybinius nusižengimus, darbo drausmės pažeidimus ir teikia motyvuotas išvadas; 5.6. Skyriaus kompetencijos klausimais, pagal poreikį atstovauja VDI interesus teismuose, arbitraže ir kitose ginčų sprendimo institucijose bei rengia su tuo susijusius procesinius dokumentus, padeda Skyriaus vedėjui kontroliuoti, kaip tinkamai tai atlieka kiti Skyriaus valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis; 5.7. vadovaudamasis patvirtintu skyriaus veiklos planu, atlieka VDI lokaliniuose teisės aktuose nustatytų veiklos procesų efektyvumo analizę ir vertinimą, siekiant nustatyti, ar jie atitinka Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, VDI nuostatų, reglamento ir kitų norminių teisės aktų reikalavimams, bei teikia Skyriaus vadovui pasiūlymus, kaip juos tobulinti ir keisti; 5.8. vertina VDI sukurtos vidaus kontrolės sistemos funkcionalumą, nustato, ar ji yra efektyvi bei teikia Skyriaus vadovui pasiūlymus, kaip šią sistemą tobulinti ir keisti; 5.9. atlieka VDI veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo rizika, vertinimą bei rengia kovos su korupcija programų ir jų įgyvendinimo priemonių planų projektus; 5.10. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui, kaip tobulinti Skyriaus veiklą; 5.11. užtikrina tikrinimų metu paimtų dokumentų bei kopijų saugumą; 5.12. patikrinimų metu nustatęs pažeidimus, apie juos nedelsdamas praneša Skyriaus vedėjui; 5.13. pagal Skyriaus kompetenciją konsultuoja VDI darbuotojus vidaus kontrolės klausimais; 5.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti VDI strateginiai tikslai. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. ____________________________

 

Kontaktai