• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Andrius Račkauskas


7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. rengia priemones VDI veiklos planui darbo teisės pažeidimų prevencijos srityje, atsižvelgdamas į VDI veiklos strategiją, tikslus bei funkcijas; organizuoja priemonių, susijusių su piliečių aptarnavimo tvarka darbo teisės srityje, įgyvendinimą; 7.2. planuoja skyriaus darbą, nurodo darbuotojams užduotis, darbo turinį; 7.3. organizuoja ir kontroliuoja kokybišką skyriui nukreiptų pavedimų vykdymą, tvarko skyriaus reikalus; 7.4. savo kompetencijos ribose pasirašo, vizuoja raštus, kitus dokumentus; 7.5. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavedimu atstovauja VDI kitose institucijose; 7.6. pagal skyriaus kompetenciją organizuoja VDI gaunamų asmenų prašymų nagrinėjimą ir tyrimą, rengia teisines išvadas ir teikia Vadovybei sprendimus dėl jų; 7.7. dalyvauja sprendžiant teisinius ginčus teismuose darbo teisės bei darbuotojų saugos klausimais; 7.8. organizuoja ir koordinuoja galiojančių teisės aktų darbo teisės srityje praktinio taikymo analizę; rengia siūlymus dėl lokalinių VDI teisės aktų asmenų informavimo ir konsultavimo srityje tobulinimo ir teikia juos VDI vadovybei; 7.9. užtikrina efektyvų žmogiškųjų, taip pat skirtų materialinių ir finansinių resursų panaudojimą skyriuje, tarnybinės, darbo drausmės ir etikos normų laikymąsi; 7.10. turi teisę pateikti siūlymus dėl kitų skyrių inspektorių veiklos darbo teisės ir asmenų aptarnavimo srityse vertinimo; 7.11. pagal skyriaus veiklos kompetenciją organizuoja metodinės medžiagos darbo įstatymų ir kitų norminių aktų darbo santykių klausimais ruošimą; 7.12. dalyvauja rengiant seminarus teisiniais klausimais inspektoriams, darbdaviams, darbuotojams ar jų organizacijoms; 7.13. organizuoja asmenų prašymų darbo teisės, darbų saugos ir kitais klausimais, susijusiais su skyriaus veiklos kompetencija, nagrinėjimą, o sudėtingais atvejais nagrinėja šiuos prašymus arba dalyvauja juos nagrinėjant; 7.14. organizuoja metodinės pagalbos teisiniais klausimais teikimą VDI struktūriniams padaliniams, asmeniškai teikia teisinę pagalbą ir konsultacijas; 7.15. organizuoja ir koordinuoja šviečiamuosius–konsultacinius seminarus, edukacinius projektus, kitus renginius darbuotojų darbo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevencijos temomis 7.16. organizuoja skyriaus darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą; 7.17. dalyvauja darbdavių ir darbuotojų mokyme; 7.18. vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, motyvuoja juos siekti skyriui keliamų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo; 7.19. rengia ataskaitas, dalyvauja teikiant informaciją per žiniasklaidos priemones, rengiant VDI informacinius leidinius, VDI internetinį puslapį; 7.20. vykdo skyriaus rengiamų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą; 7.21. vykdo kitus Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti VDI strateginiai tikslai. V SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojui

 

Kontaktai