• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Rūta Baranauskienė


5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 5.1. žodžiu konsultuoja interesantus darbo ginčo nagrinėjimo procedūriniais klausimais; 5.2. operatyviai atsako į telefoninius skambučius ir priima informaciją; 5.3. priima ir registruoja prašymus bei kitus dokumentus; 5.4. rengia procesinius dokumentus, susijusius su darbo ginčo nagrinėjimu; 5.5. išreikalauja iš atitinkamų tarnybų prašymui išnagrinėti reikalingus dokumentus, ekspertų išvadas; 5.6. tikrina gautų dokumentų atitikimą lydintiems apyrašams; 5.7. skirsto gautą korespondenciją Darbo ginčų komisijos (toliau – Komisija) pirmininkui ir nariams; 5.8. pateikia registruotus dokumentus Komisijos pirmininkui parašui; 5.9. skenuoja pasirašytus siunčiamus raštus į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) informacinę sistemą, susieja su gauta korespondencija; 5.10. ruošia siunčiamą korespondenciją išsiuntimui: tikrina teisingą dokumentų įforminimą ir siunčiamus dokumentus pateikia išsiuntimui VDI nustatyta tvarka (paprasti, pirmenybiniai, registruoti laiškai); 5.11. Komisijos pirmininko pavedimu, teisės aktų nustatytais terminais, praneša darbo ginčo šalims ir Komisijos nariams apie paskirtą bylos nagrinėjimo laiką ir vietą; 5.12. fiksuoja darbo ginčų komisijos posėdžio eigą garso įrašu, registruoja ir tvarko garso įrašus; 5.13. išsiunčia išrašą ar sprendimo kopiją darbo ginčo šalims; 5.14. tvarko darbo bylas ir kitą dokumentaciją; 5.15. suruošia ir persiunčia darbo bylas teismui; 5.16. nustatytais terminais pildo Komisijos narių dalyvavimo Komisijos posėdžiuose apyskaitas, Komisijos posėdžių protokolų išrašus ir pateikia juos VDI Biudžeto ir veiklos planavimo skyriui; 5.17. atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų užtikrinta sklandi skyriaus veikla. ______________________

 

Kontaktai