• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Kristina Kalinauskaitė


5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 5.1. pildo sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo eigos žurnalą; 5.2. atlieka operatyvios ir po sunkių bei mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe ištyrimo gaunamos informacijos įvedimą į nelaimingų atsitikimų posistemės duomenų bazę; 5.3. rengia apibendrintą informaciją apie nelaimingus atsitikimus darbe; 5.4. analizuoja ir apibendrina nelaimingų atsitikimų darbe aplinkybes ir priežastis, kitus duomenis, susijusius su nelaimingais atsitikimais darbe, rengia nelaimingų atsitikimų darbe būklės apžvalgas ir ataskaitas; 5.5. konsultuoja teritorinių skyrių inspektorius, specialistus nelaimingų atsitikimų darbe duomenų įvedimo į nelaimingų atsitikimų posistemės duomenų bazę bei jų apskaitos klausimais; 5.6. vykdo nelaimingų atsitikimų darbe įvedimo į duomenų bazę priežiūrą teritoriniuose skyriuose, priima saugojimui juose įvestus nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo aktus bei kitus, su tyrimu susijusius, dokumentus; 5.7. apibendrina Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) teritorinių skyrių pateiktą informaciją nelaimingų atsitikimų prevencijos klausimais, rengia ir teikia ataskaitas; 5.8. rengia ir teikia skelbti statistinę informaciją apie nelaimingus atsitikimus darbe Statistikos departamentui; 5.9. rengia ir teikia mikroduomenis bei metaduomenis apie nelaimingus atsitikimus darbe Europos Sąjungos statistikos tarnybai; 5.10. dalyvauja Lietuvos statistikos departamento direktoriaus patariamosios komisijos veikloje; 5.11. teikia pasiūlymus VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos informacinės sistemos Nelaimingų atsitikimų, Inspektavimų posistemėms, Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemai tobulinti; 5.12. rengia mirtinų, sunkių, lengvų nelaimingų atsitikimų darbe, tyrimo dokumentų bylas saugojimui; 5.13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. _______________

 

Kontaktai