• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Gediminas Valentėlis


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 5.1. vykdo sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo priežiūrą; 5.2. teikia pasiūlymus ir rengia įsakymų projektus dėl papildomų ar pakartotinių sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų tyrimo; 5.3. skyriaus kompetencijos klausimais tiria piliečių skundus ir prašymus, teikia raštiškus išaiškinimus; 5.4. Lietuvos Respublikos valstybinio darbo inspektoriaus pavedimu tiria atskirus nelaimingus atsitikimus darbe; 5.5. analizuoja ir apibendrina nelaimingų atsitikimų darbe aplinkybes ir priežastis, padarinius, siūlo priemones nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai įgyvendinti; 5.6. organizuoja ar/ir rengia apibendrintas nelaimingų atsitikimų darbe bei jais susijusių pažeidimų darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, sergamumo profesinėmis ligomis būklės apžvalgas ir ataskaitas, teikia jas skelbti informacinėse priemonėse; 5.7. nelaimingų atitikimų darbe tyrimo kokybei gerinti ir vienodai tyrimo praktikai užtikrinti bei standartizuoti, rengia nelaimingų atsitikimų tyrimo metodines rekomendacijas; 5.8. konsultuoja ir teikia informaciją darbdaviams ir darbuotojams, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyboms, teritorinių skyrių vedėjams ir darbo inspektoriams nelaimingų atsitikimų tyrimo ir jų prevencijos, darbuotojų saugos reikalavimų vykdymo klausimais; 5.9. skyriaus funkcijų ribose atstovauja Valstybinei darbo inspekcijai kitose institucijose bei įstaigose; 5.10. teikia pasiūlymus ir dalyvauja organizuojant priemones VDI inspektorių kvalifikacijai kelti; 5.11. dalyvauja rengiant norminių aktų, reglamentuojančių saugą ir sveikatą darbe, projektus. Teikia pastabas ir pasiūlymus parengtiems norminių aktų projektams, taip pat siūlymus dėl galiojančių saugos ir sveikatos darbe norminių aktų pakeitimo ar papildymo; 5.12. vykdo kitus nenuolatinio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. __________________

 

Kontaktai