• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Jolanta Ražanienė


5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 5.1. bendradarbiaudamas su VDI administracijos skyriais, rengia pasiūlymus dėl VDI veiklai reikalingų projektų, ieško jų finansavimo galimybių; 5.2. rengia projekto aprašymus bei paraišką; 5.3. dalyvauja paraiškų ir projektų tinkamumo finansuoti vertinime ir teikia reikalingą informaciją, siekdamas projekto teigiamo įvertinimo; 5.4. pagal projekto vadovo įgaliojimus ir pavedimus atstovauja projekto vykdytoją; 5.5. padeda projekto vadovui koordinuoti ir įgyvendinti projekto veiklas – organizuoja projekto veiklas, projekto darbų, paslaugų ir prekių pirkimus, rengia projekto dokumentus, bendradarbiauja su projekto finansininku ir siekia kokybiškų ir savalaikių projekto rezultatų; 5.6. administruoja projektus ir atlieka projekto veiklų įgyvendinimo priežiūrą, projekto metu sukurtų produktų ir rezultatų kokybės kontrolę; 5.7. rengia projekto ataskaitas ir organizuoja projekto viešinimą; 5.8. rengia pasiūlymus dėl projekto dokumentų bylų sudarymo ir jų įrašymo į metinius dokumentacijos planus; 5.9. tvarko projekto dokumentaciją; 5.10. vykdo viešųjų pirkimų procedūras, susijusių su projektais, kuriuose dalyvauja VDI; 5.11. skyriaus vedėjo pavedimu padeda vykdyti prekių, paslaugų ir darbų, reikalingų VDI veiklai užtikrinti, viešųjų pirkimų procedūras; 5.12. kas mėnesį parengia viešųjų pirkimų sąrašą ir organizuoją jo įkėlimą į VDI internetinį puslapį; 5.13. rengia, derina ir Viešųjų pirkimų tarnybai teikia pirkimo procedūrų ataskaitas, ataskaitas apie įvykdytas ar nutrauktas pirkimo sutartis; 5.14. rengia statistines ir kitokio pobūdžio ataskaitas bei kitą informaciją Lietuvos Respublikos institucijoms esant būtinybei, rengia ūkinės veiklos įsakymų projektus ir raštus skyriaus kompetencijos ribose; 5.15. dalyvauja turto ir materialinių vertybių inventorizacijose; 5.16. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. ________________

 

Kontaktai